Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwjaarstoespraak 1999 president-directeur AEX

Datum nieuwsfeit: 05-01-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht Amsterdam Exchanges


04 Jan 1999 Nieuwjaarstoespraak 1999 drs G.A. Möller, president-directeur AEX-Exchanges

Dames en heren,

Allereerst wens ik U allen een gelukkig nieuwjaar. Dit jaar is anders dan voorgaande jaren. In de eerste plaats is 1999 het eerste jaar dat we geen nieuwjaarsreceptie op de beursvloer houden. De reden daarvoor zal niemand ontgaan zijn. Maar er is meer gebeurd. Voor het eerst in de geschiedenis van de beurs wordt er gehandeld in een andere valuta dan onze eigen munt, de gulden. Of laat ik het anders zeggen: wij zijn gaan handelen in onze nieuwe nationale en Europese munt, de euro. Minister Zalm van Financiën is zo goed geweest om vanmorgen naar onze beurs te komen om dit historische moment in te luiden. Want de euro is nu van ons allemaal.

Het is te hopen dat de belegger snel inspeelt op deze nieuwe munt en dat we in dit nieuwe jaar wederom de aandacht van de belegger mogen hebben. Komend jaar wordt opnieuw een zeer speciaal jaar. Maar vóór ik daar op vooruitkijk, wil ik toch even terugblikken op wat in dat bijzondere jaar 1998 allemaal tot stand is gebracht.

In 1998 waren de omzetten op de beurs ongekend hoog. Nog nooit waren beleggers zo actief. Op de AEX-Effectenbeurs bedroeg de omzet in 1998 2,7 biljoen gulden. Uitgedrukt in onze nieuwe munt is dat ruim 1,2 biljoen euro. Het aantal transacties van aandelen, obligaties en warrants op de AEX Effectenbeurs steeg met meer dan 50 % tot ruim twaalf miljoen. Op de AEX optiebeurs steeg het volume gemeten in aantallen contracten van 50 miljoen in 1997 tot 65 miljoen in 1998. Een stijging van 30%.

Op de primaire markt waren er weer zeer vele emissieactiviteiten maar die vonden bijna allemaal plaats in de eerste helft van het jaar. In de eerste helft van het jaar kende de belangstelling van beleggers voor nieuwe emissies geen grenzen, maar in de tweede helft van het jaar was de interesse nagenoeg afwezig. Dat komt mede omdat, zoals een ieder weet, 1998 qua koersvorming een bizar jaar was. Een collega die na een wat lange vakantie aan het einde van de zomer terugkwam, vroeg me de eerste dag op zijn werk of we de euro soms al hadden geïntroduceerd. Een koersstijging van meer dan 45% in de eerste zeven maanden werd gevolgd door een enorme koerscorrectie. En vervolgens sloten we het jaar af met een mooie eindejaarsrally. De koersbeweging heeft het uiterste gevergd van de risicobeheersingssystemen van onze leden. De zorgen die we hierover hebben zullen wij dit jaar gaan omzetten in nieuwe plannen.

Er wordt de beurzen wel eens verweten dat ze zo volatiel zijn. Dat klopt. Maar beurzen weerspiegelen de stemming van mensen, overal ter wereld. Beleggers leggen die stemmingen van die mensen onder een vergrootglas, en gaan daar naar handelen. Wij met zijn allen hebben het sentiment het afgelopen jaar wel erg laten fluctueren. Maar ik wil daarbij wel een nuance maken. Als de koersen met zeg 10% naar beneden gaan, kan men niet zomaar concluderen dat de aan de beurs genoteerde bedrijven op dat moment een evenredig percentage van hun bedrijfseconomische waarde verliezen. De prijs op de markt komt tot stand door het marginale aanbod te confronteren met de marginale vraag.

Het is twijfelachtig of je vervolgens die prijs mag doortrekken voor het totaal uitstaande bedrag aan aandelen. De beeldvorming dat miljarden op één dag verloren zouden kunnen gaan, kan echter wel bijdragen aan de dramatiek, en daarbij aan de stemmingsomslagen die van tijd tot tijd blijkbaar plaats vinden.

In 1998 hebben we als Amsterdam Exchanges heel veel projecten op ons genomen en voor zover ik dat nu kan constateren hebben we ze ook allemaal succesvol afgerond. Vanzelfsprekend was er het europroject. De stand van zaken met betrekking tot dat project is tot op heden "so far so good". We moeten echter nog een paar dagen wachten om er echt zeker van te zijn dat alles goed gaat.

De verbouwing van de beursvloer en de verhuizing van de beurshandel was eveneens een ingrijpend project. Op het uur nauwkeurig hebben wij de planning gehaald, en dat is een bijzondere prestatie. De clearingmemberstructuur voor de effectenclearing is een project waarmee we het risicobouwwerk aan de effectenclearingkant belangrijk verbeterd hebben. Deze nieuwe structuur kon alleen maar tot stand komen dankzij een enorme inspanning van velen. De afspraken die gemaakt zijn in het kader van de evaluatie TSA, het handelssysteem van de AEX-Effectenbeurs, hebben wij nagenoeg allemaal kunnen uitvoeren. Alleen het laatste staartje van de aanpassingen is opgeschoven naar 1999 vanwege de allesoverheersende euroconversie.

Wij hebben met grote voldoening geconstateerd dat de maatregelen die wij hebben getroffen ter versterking van onze aandelenmarkt hun uitwerking niet hebben gemist. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de liquiditeit van de markt. Het orderboek is meer gebruikt dan ooit, door zeer veel marktpartijen. Daarmee hebben we een zeer concurrerend handelssysteem opgezet. Inmiddels komt 80% van de aandelenomzet tot stand via onze centrale markt. In 1995, het eerste volledige jaar van TSA, was dit nog maar 50%.

Op de AEX-Optiebeurs hebben we het afgelopen jaar het handelsondersteunende systeem Switch verder ontwikkeld. Het meest zichtbare element daarbij is de invoering van het elektronische orderboek. Het FTSE Eurotop 100 project heeft het afgelopen jaar verder gestalte gekregen in de samenwerking met de Londense futuresbeurs LIFFE. Futures op de FTSE Eurotop 100 index worden nu genoteerd op LIFFE, terwijl de opties op Amsterdam Exchanges kunnen worden verhandeld.

Een integere markt is ons alles waard. Daar werken wij voortdurend aan. Het afgelopen jaar hebben wij derhalve die zaken gerealiseerd, die wij ons hadden voorgenomen in het kader van de integriteitsnota. Zo is het initiatief genomen voor de oprichting van een integriteitsinstituut voor en van de effectensector, het zogenaamde Dutch Securities Instituut.
Wij hebben inhoud gegeven aan de discussie over frontrunning. Deze discussie hebben we in december gevoerd naar aanleiding van een consultatienota. Deze nota zullen wij in het begin van dit jaar aanpassen tot een definitief document. De belangstelling voor de ethische workshops is overweldigend. Zij die zich nog niet hebben opgegeven moeten minimaal een halfjaar wachten. Wij zijn volgeboekt.

Het komende jaar, 1999, is een heel bijzonder jaar. Het is het laatste jaar van deze eeuw, zelfs van dit millennium, en dat zegt alles over wat ons te doen staat. Wij zullen mede sturing geven aan het proces om met de gehele bedrijfstak gezamenlijk probleemloos de millenniumdrempel over te gaan.

Met het europroject hebben wij erg veel ervaring opgedaan om zo'n ingrijpend en bedrijfstakbreed probleem aan te pakken. Die ervaring komt ons allen goed van pas in het gezamenlijk oplossen van het millennium probleem. Kern hiervan is testen, testen en nog eens testen. Dit keer willen wij het testen met U niet in het weekend doen. Wij hebben een speciale testomgeving ingericht zodat de testen buiten de productieomgeving, dus door de week, kunnen plaatsvinden. We zullen U dit jaar frequent informeren omtrent het oplossen van het millenniumprobleem.

Verder hebben wij het voornemen om in het voorjaar een discussienota over onze primaire markt uit te brengen. De nota presenteert het resultaat van onderzoek naar de "best practice" in het proces van uitgifte van nieuwe aandelen en het aantrekken van nieuw kapitaal. Op basis van dit onderzoek willen wij met U de discussie aaangaan over de vraag waar onze primaire markt nog kan worden verbeterd. Over "best practice" gesproken, wij hebben een interne studie afgerond naar alle risico's die manifest worden bij het afwikkelen en garanderen van transacties die op onze beurs worden aangegaan. Ook van deze studie zullen wij een discussienota maken die wij met U willen bespreken om te komen tot een verbetering van onze infrastructuur voor de afwikkeling van optie- en effectentransacties.

In dit kader kan in ieder geval gemeld worden dat wij al in 1998 het systeem van autoquote voor de optiebeurs hebben ontwikkeld. Het is een systeem dat voor al onze optieseries op basis van gemiddelde, aan de markt ontleende prijzen, de theoretische waarden van al onze optieseries kan berekenen. Eventueel uit lijn staande series kunnen daar waar mogelijk voor hun theoretische waarden worden gecorrigeerd. In verband met de introductie van de Euro hebben wij deze module nog niet in productie kunnen nemen. Wij zijn van plan om dat na de januari expiratie te doen.

Autoquote zal de kwaliteit van de prijsvorming op onze optiemarkt verder verbeteren.
Het is tevens een opstap naar het introduceren van een automatisch uitvoeringssysteem voor kleinere orders, het 'small order excecutie systeem'. Wij willen zoveel mogelijk automatisering in onze vloerhandel introduceren. Doel hiervan is om ervoor te zorgen dat de tijd tussen het geven van een order en het terug ontvangen van de orderbevestiging zo gering mogelijk is. Een ander plan dat we in dit kader hebben is de introductie van de zogenaamde handheld terminals. De vervanger voor het ons zo bekende kaartje waar de handelaar wel of niet leesbaar zijn transactie op krabbelt. Vervanging van dit papieren medium door elektronica, die radiografisch in verbinding staat met het systeem, kan een enorme versnelling in de gegevensverwerking bewerkstelligen.

Last but not least zullen wij voor de optiebeurs, als het millennium ons nog tijd gunt, pogen om voor sommige van onze producten een elektronisch handelssysteem te ontwikkelen. Laat ik eerst zeggen dat we enorm trots zijn op onze markt. In de hectische periode van september hebben wij wederom geconstateerd dat de liquiditeit in onze optiemarkt veel beter bewaard bleef dan in de ons omringende markten. Een belangrijk argument om door te gaan met onze systematiek van "open outcry". Maar vanuit strategisch overwegingen moet de schermenhandel op de optiebeurs in de toekomst wel binnen handbereik komen. Mogelijk moet dit voor sommige producten aangewend worden als wij met de in gang gezette maatregelen nog onvoldoende concurrerend zijn ten opzichte van omliggende financiële markten.

Bij de effectenbeurs hopen wij in het eerste kwartaal van dit jaar een begin te maken met de implementatie van een ander open systeem, geen open outcry maar open TSA. Het creëren van een open systeem voor ons handelsplatform maakt het aangesloten partijen zoals banken nog gemakkelijker onze systemen, van welke locatie ter wereld ook, te bereiken en de informatie te gebruiken voor eigen applicaties.

En dan tot slot onze samenwerkingsverbanden met andere Europese beurzen. Voor het Beneluxproject dat vanaf vandaag fasegewijs operationeel wordt of, zoals dat zo mooi heet, vanaf vandaag verder wordt uitgerold, is zeker belangstelling. Dat verheugt ons. We zullen de ingeslagen weg vervolgen met het oogmerk de Benelux als kapitaalmarkt verder te integreren. Samen staan we sterker in een zich verder verenigend Europa. Voor wat betreft de plannen om te komen tot een gezamenlijk handelsplatform voor de Europese topfondsen, onze blue chips, is het U bekent dat acht Europese beurzen overleg voeren om dat project gezamenlijk tot stand te brengen. Wij hebben dit initiatief vanaf het begin af gesteund. De beurzen hebben ook afgesproken dat ze, tot het moment dat daarover overeenstemming is bereikt, terughoudend zullen zijn in het doen van mededelingen. Het moge duidelijk zijn dat, indien dat platform tot stand wordt gebracht, onze beurs daar een actieve rol in zal vervullen. Deze ontwikkelingen creëren nieuwe uitdagingen, voor zowel onze aandelenbeurs als voor de optiebeurs en de clearing. Het is van groot belang dat wij al die samenwerkingsverbanden ingaan vanuit een zo sterk mogelijke uitgangspositie.

Het jaar 1999 belooft er één te worden van grote strategische betekenis. Het eerste eurojaar, het laatste jaar in dit millennium. Ik wil mijn nieuwjaarsspeech niet beëindigen zonder een ieder die zich het afgelopen jaar heeft ingezet op weekdagen, zaterdagen, zondagen en feestdagen te bedanken voor de enorme inzet en de persoonlijke opoffering, allemaal in dienst van onze industrietak. Als baas van een bedrijf dat Amsterdam Exchanges heet, zal U het mij niet kwalijk nemen dat ik onze eigen werknemers niet als enige, maar wel in het bijzonder wil bedanken. Wij gaan met zijn allen een spannend nieuw jaar tegemoet. Namens al mijn collegae wens ik U nogmaals een heel goed 1999 toe.

© Amsterdam Exchanges / Pers & Public Affairs

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Markten tijdens Sinterklaasintocht en Winterbeleving in Mill
Op zaterdag 12 november zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer voet aan wal zetten in Nederland. Traditioneel komt hij...

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...