Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief staatssecretaris Defensie over vliegbasis Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 08-01-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: De voorzitter van de Tweede Kamer
i.a.a.: De voorzitter van de Eerste Kamer

Ons nummer : MG1998003725
Datum: 6 januari 1999

Onderwerp: Vliegbasis Eindhoven

In vervolg op het overleg met uw Kamer van dinsdag 13 oktober jongstleden wil ik u hiermee, mede namens de Minister van Verkeer en Waterstaat, informeren over het militaire luchtvaartterrein vliegbasis Eindhoven met name ten aanzien van het civiele medegebruik. Tevens zal ik de vragen die tijdens het overleg helaas onbeantwoord moesten blijven hierbij beantwoorden.

Voordat ik in ga op de concrete vragen wil ik de volgende algemene opmerkingen ter inleiding maken.

Algemeen

De vliegbasis Eindhoven is een op basis van de Luchtvaartwet (LVW) aangewezen militair luchtvaartterrein. Op het luchtvaartterrein vindt op permanente basis civiel medegebruik plaats. Het civiele medegebruik is vastgelegd in een aantal overeenkomsten tussen de Staat der Nederlanden en de Stichting Vliegveld Welschap, alsmede in besluiten op basis van de Luchtvaarwet. Het civiele medegebruik wordt voor de Stichting Vliegveld Welschap afgehandeld door Eindhoven Airport N.V.

De Kroon heeft in 1979 (Supplement Stcrt. van 14 september 1979, nr. 179) in het kader van de ter gelegenheid van de baanverlegging van het luchtvaartterrein Eindhoven gevolgde beroepsprocedure betreffende de aanwijzing van het militaire luchtvaartterrein Eindhoven bepaald dat de geluidsbelasting nabij het luchtvaartterrein de grens van 35 Kosteneenheden (Ke), zoals aangegeven op de bij de beschikking behorende kaart berekeningsnummer 780519121143 van mei 1978, niet mag overschrijden. De op deze kaart aangegeven 35 Ke-lijn is gebaseerd op een prognose van 4.475 sorties van het militaire en 18.050 bewegingen van het civiele luchtverkeer bij het luchtvaartterrein in 1985. Dit betreft vliegtuigbewegingen zoals uitgevoerd door vliegtuigen met uitzondering van vaste vleugelvliegtuigen met schroefaandrijving met een maximaal toegelaten totaalgewicht van minder dan 6.000 kg.

De kaart met de geluidscontouren is vervolgens als indicatieve geluidszone opgenomen in het Structuurschema Militaire Terreinen (SMT), en als zodanig met de vaststelling van het SMT in 1985 vastgelegd. Dezelfde indicatieve geluidszone is ingebracht in de procedure op basis van de Luchtvaartwet voor het vaststellen van de geluidszone. Het beleid van het ministerie van Defensie is dat de geluidszone niet groter wordt vastgesteld dan de indicatieve geluidszone.

Eindhoven Airport N.V. ontwikkelt zich in toenemende mate als regionale luchthaven. Deze ontwikkeling past in het kabinetsbeleid voor regionale luchthavens, zoals neergelegd in de nota Regionale Luchthavenstrategie (RELUS). Daarin steunt het kabinet de beoogde ontwikkeling van Eindhoven Airport, met name wegens de bijdrage aan de versterking van de stedelijke knooppuntfunctie door het aanbod van lijndienstvervoer. Voorts is door het kabinet een aantal uitgangspunten geformuleerd inzake regionale luchtvaartinfrastructuur (TNLI/RELI). Een uitgangspunt is dat regionale luchthavens primair een regionale functie hebben en dat zij een economische (motor)functie kunnen hebben voor de regio. Daarnaast is door de provincie Noord-Brabant beleid geformuleerd in een "Notitie luchtvaart". Door de provincie wordt groei van het burgerluchtvaartverkeer op de vliegbasis Eindhoven aanvaardbaar geacht, binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden, waaronder de landelijk geldende milieunormen en de vast te stellen Ke-geluidszonering.

Een groei van de burgerluchtvaart (die overigens gepaard gaat met een verschuiving naar het gebruik van geluidarmere vliegtuigen) zal tezamen met de geplande militaire vliegtuigbewegingen blijvend moeten passen binnen de (indicatieve) geluidszone. Hiermee wordt zekerheid geboden over de maximale geluidproductie van het luchtvaartterrein en over de planologische mogelijkheden voor de omgeving.

Voor zover de vragen met bovenstaande algemene inleiding nog niet zijn beantwoord zal ik daar thans op ingaan. Ik heb daarbij de antwoorden geclusterd naar onderwerp.

Aanwijzing als militair luchtvaartterrein

Het luchtvaartterrein Eindhoven is een door de minister van Defensie op basis van de Luchtvaartwet aangewezen militair luchtvaartterrein. Er is derhalve geen sprake van een "burgervliegveld", wel is er sprake van het uitvoeren van vliegtuigbewegingen door burger vliegtuigen op het militair luchtvaartterrein.

Civiel medegebruik op basis van artikel 33/34 Luchtvaartwet

Op basis van de Luchtvaartwet is het met civiele luchtvaartuigen verboden om te landen en op te stijgen van een aangewezen militair luchtvaartterrein. Op basis van de artikelen 33 en 34 van de LVW kan door de Minister van Defensie van dit verbod een ontheffing worden verleend. Dit is een primaire verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie gezien de militaire bestemming van het luchtvaartterrein. Gelet op de verantwoordelijkheid -zoals vastgelegd in de Luchtvaartwet- van de Minister van Verkeer en Waterstaat (V&W) voor de burgerluchtvaart en de algemene verkeersveiligheid in de lucht wordt een dergelijk medegebruiksbesluit genomen na overleg met en instemming van die minister. Dit wordt weergegeven in de considerans van het medegebruiksbesluit. In het verleden werd een dergelijk besluit ook door of namens de minister van V&W medeondertekend. Recent heeft de rechtbank in Den Bosch uitgesproken dat een medegebruiksbeschikking dient te worden genomen door de Minister van Defensie en de Minister van V&W gezamenlijk.

Vliegtuigbewegingen door civiele vliegtuigen

Ten tijde van de procedure van de baanverlegging is in het Koninklijk Besluit van september 1979 voor het bepalen van de ligging van de geluidsbelastingscontour in Kosteneenheden -naast de militaire vliegtuigbewegingen- een aantal gehanteerd van 18.050 civiele vliegtuigbewegingen per jaar. Voor de berekening van de geluidsbelasting is het aantal vliegtuigbewegingen slechts één van de invoergegevens. In de berekening is onder andere rekening gehouden met een verdeling van deze civiele vliegtuigbewegingen over verschillende vliegtuigtypes, de verschillende aan- en uitvliegroutes en over verschillende perioden van de dag en avond. Het getal 18.050 was derhalve bij de vastlegging van de geluidszone een geprognosticeerde rekengrootheid op basis waarvan, uitgaande van de toen gebruikte vliegtuigtypes, de geluidsbelasting in Kosteneenheden, veroorzaakt door civiele vliegtuigbewegingen, werd bepaald. Gelet op de doelstelling van het genoemde aantal (namelijk de berekening van de geluidsbelasting in Kosteneenheden) betreft dit aantal alle vliegtuigbewegingen met uitzondering van vliegtuigbewegingen uitgevoerd door vaste vleugelvliegtuigen met schroefaandrijving met een maximaal toegelaten totaalgewicht van minder dan 6.000 kg. Het daadwerkelijk uitgevoerde aantal vliegtuigbewegingen met deze vliegtuigen vertoont al sinds vele jaren een stijgende lijn, maar bedraagt conform de afspraken (SMT) tot op heden minder dan 18.050. Er is naar mijn mening geen sprake van een overloopfunctie voor Schiphol. Gezien de aantallen vliegtuigbewegingen waarover in de discussie rondom Schiphol wordt gesproken en de aantallen vliegtuigbewegingen die op Eindhoven worden en kunnen worden geaccommodeerd, zal hier ook geen sprake kunnen zijn van een overloopfunctie. Wel is er sprake van verschuivingen in de markt waardoor vluchten die voorheen vanaf Schiphol werden uitgevoerd thans worden aangeboden vanaf een regionale luchthaven, waaronder Eindhoven Airport N.V. Het is juist dat de stijgende lijn in het aantal vliegtuigbewegingen met name wordt ingevuld door het in toenemende mate uitvoeren van chartervluchten. Dit is naar mijn mening niet in strijd met de regionale functie die in het rijksbeleid aan Eindhoven wordt gegeven.

Naast de genoemde vliegtuigbewegingen als onderdeel van de in het KB van 1979 bedoelde 18.050 vliegtuigbewegingen, vinden er op het luchtvaartterrein ook andere burger vliegtuigbewegingen plaats. Dit betreft vliegtuigbewegingen door vaste vleugelvliegtuigen met schroefaandrijving en lichter dan 6.000 kg. Een deel van deze vliegtuigbewegingen wordt afgehandeld door Eindhoven Airport N.V. en vindt plaats binnen de openstellingstijd van het luchtvaartterrein Eindhoven. Een ander deel vindt plaats zonder betrokkenheid van Eindhoven Airport N.V.; dit betreft recreatief medegebruik binnen een door Defensie afgegeven ontheffing op basis van art 34 LVW. Een overzicht van de civiele vliegtuigbewegingen zoals die in het jaar 1997 zijn uitgevoerd is weergegeven in tabel 1, alsmede in tabel 2.

Aantalscriterium 18.050 vliegtuigbewegingen per jaar door civiele vliegtuigen

In het SMT is vermeld dat op Eindhoven sprake is van permanent civiel medegebruik (18050 vliegtuigbewegingen). Hierbij moet overigens worden aangetekend dat voor de berekende geluidsbelasting in Kosten-eenheden in het SMT en meergenoemd KB van 1979 is uitgegaan van de toen gehanteerde formule.Dit aantalscriterium is nog niet losgelaten. Wel is voor het jaar 1998 het aantal zware vliegtuigbewegingen binnen dit maximum opgehoogd van 264 naar 936 (hierna wordt nog ingegaan op het besluit van de Arrondissementsrechtbank van Den Bosch op 12 oktober 1998). Mijn ambtsvoorganger heeft de Commissie van Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Eindhoven (COVM; commissie ex artikel 28 LVW) meegedeeld dat hij voornemens is het aantalscriterium te schrappen en uitsluitend een toets aan de geluidsbelasting wil hanteren. Over een concept van een ontwerp-besluit daarvoor voor de jaren 1999 en verder heeft mijn ambtsvoorganger op 9 juli jongstleden bestuurlijk overleg gevoerd met de COVM. De COVM heeft er mee ingestemd deze tekst van het concept-ontwerp-besluit uitsluitend te hanteren voor het jaar 1999 en heeft verzocht de COVM gelegenheid te bieden voor nader overleg en oordeelsvorming voor het uitbrengen van een advies aan de Staatssecretaris van Defensie over een besluit voor de jaren 2000 en verder. Een definitieve beslissing over de inhoud van een besluit voor het jaar 1999 is nog niet genomen. Een ontwerp-besluit voor het jaar 1999 is nog niet ter visie gelegd. Met nadruk wil ik opmerken dat er blijvend sprake zal zijn van een beoordeling op de geluidsbelasting, zodat er geen sprake zal zijn van het ontbreken van een grens aan het vliegverkeer van het luchtvaartterrein Eindhoven. Deze grens is al vele jaren bekend en wordt al vele jaren beleidsmatig gehanteerd en wordt gevormd door de indicatieve geluidszone.

Vliegtuigbewegingen door zware civiele vliegtuigen Voor het jaar 1998 is ontheffing verleend voor ten hoogste 936 vliegtuigbewegingen met zogenaamde 'zware' vliegtuigen. De kwalificatie "zwaar" houdt verband met de sterkte van de start-/ landingsbaan en is niet een aanduiding van de geluidsbelasting. Eerdere besluiten over zwaar civiel medegebruik stonden in verband met de baansterkte maximaal 264 van dergelijke vliegtuigbewegingen per jaar toe, maar dit aantal bleek sinds 1996 onvoldoende om de gestegen vervoersbehoefte voor dit type vliegtuigbewegingen te kunnen accommoderen. Aangezien de baansterkte in 1997 bij de reconstructie van het banenstelsel ten behoeve van de luchttransportvloot van de Koninklijke luchtmacht aanzienlijk is verhoogd, bestond uit dat oogpunt geen bezwaar tegen een verhoging van dit aantal. Na overleg met de COVM en de Minister van V&W is besloten het verzoek van Eindhoven Airport voor het jaar 1998 te honoreren. Het ontheffingsbesluit is genomen na een voorbereidingsprocedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht. Dit nieuwe besluit is op 12 oktober 1998 door de Arrondissementsrechtbank van Den Bosch vernietigd. De rechtbank is van oordeel dat het besluit gezien de dwingende wetsbepalingen mede door de Minister van V&W had moeten worden getekend. Daarnaast heeft de rechtbank inhoudelijk opmerkingen over onder andere de relatie met de indicatieve en de nog niet vastgestelde geluidszone, de gehanteerde beoordeling van de geluidsbelasting, en het achterwege laten van een beoordeling van andere milieu-aspecten en van de veiligheidssituatie rond het luchtvaartterrein. Ik heb besloten de uitspraak van de rechtbank te volgen voor 1998. Daarnaast heb ik tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep ingesteld vanwege een aantal principiële aspecten die ook voor komende medegebruiksbesluiten van belang zijn. Met voortvarendheid zal worden gewerkt aan de voorbereiding van een medegebruiksbesluit voor het jaar 1999. Ik hoop dat daarmee op zo kort mogelijke termijn helderheid wordt verkregen voor Eindhoven Airport N.V., de gebruikers en de omwonenden.

Vliegtuigbewegingen door civiele ICAO hoofdstuk 2 vliegtuigen De Europese Unie heeft vastgelegd dat na 1 april 2002 niet meer van, naar en via de Europese Unie met civiele vliegtuigen van ICAO hoofdstuk 2 mag worden gevlogen. In het besluit voor civiel medegebruik van de vliegbasis Eindhoven ten aanzien van het jaar 1998 is vastgelegd dat in 1998 -als onderdeel van de 936 zware vliegtuigbewegingen - maximaal 160 vliegtuigbewegingen door ICAO hoofdstuk 2 vliegtuigen mogen worden uitgevoerd. Dit aantal zal in de komende jaren geleidelijk worden afgebouwd, in die zin dat het aantal op nul wordt gesteld in het jaar 2001, dat wil zeggen een jaar eerder dan volgens de EU-richtlijnen. Er is geen sprake van beleidsmatige uitplaatsing van hoofdstuk 2 vliegtuigen van Schiphol naar regionale luchthavens. Wel is er een ontmoedigingsbeleid op Schiphol.

Vaststelling van de geluidszone op basis van de Luchtvaartwet De indicatieve geluidszone is ingebracht in de procedure op basis van de Luchtvaartwet voor het vaststellen van de geluidszone. Deze procedure is zover doorlopen dat het advies van de bezwaarschriftencommissie ex artikel 21 LVW is uitgebracht. Mede op grond van dit advies zal de besluitvorming moeten worden afgerond. In dit verband is de uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 8 december jl. inzake het zoneringsbesluit op grond van de Luchtvaartwet van de vliegbasis Volkel van belang. Daarin heeft de Voorzitter als zijn voorlopig oordeel uitgesproken, dat de vaststelling van de geluidszone uitsluitend door middel van een aanwijzingsbesluit, danwel een besluit tot wijziging daarvan kan plaatshebben en niet, zoals bij de militaire luchtvaartterreinen gebruikelijk is geweest, door middel van een zoneringsbesluit sec. Welke consequenties deze uitspraak heeft voor de nog lopende zoneringsprocedures, waaronder die voor de vliegbasis Eindhoven, wordt momenteel onderzocht. De kans dat deze consequenties leiden tot vertraging in de zoneringsprocedures is reëel aanwezig. Deze indicatieve geluidszone is weliswaar niet op grond van de Luchtvaartwet vastgesteld, maar geldt reeds vele jaren -ook voor andere overheden- als beleidsmatig uitgangspunt voor alle drie de doelstellingen van de geluidszonering: de afbakening van het gebruik van het luchtvaartterrein Eindhoven, het regelen van het planologisch regime ten aanzien van geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone en de geluidsisolatie van bestaande woningen binnen de 40 Ke-contour. Dit moge blijken uit het volgende. Jaarlijks rapporteert het ministerie van Defensie aan de COVM over de geluidscontouren op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde vliegtuigbewegingen (handhaving conform art 30c LVW). Hierbij wordt getoetst aan de indicatieve geluidszone. Er is geen sprake van een overschrijding van de indicatieve geluidszone. Sinds 1979 wordt op basis van de indicatieve geluidszone een interimbeleid gehanteerd waarmee voorkomen wordt dat nieuwe bestemmingsplannen worden goedgekeurd die binnen de geluidszone woningbouw mogelijk zou maken. Voorts is door het ministerie van Defensie in de jaren 1985 tot en met 1995 op basis van de indicatieve geluidszone een isolatieprogramma uitgevoerd waarbij aan de bestaande woningen binnen de 40 Ke-contour geluidwerende voorzieningen zijn aangebracht. Ten slotte merk ik op dat de indicatieve geluidszone eveneens de grondslag is geweest voor het uitvoeren van de Schaderegeling Welschap ter compensatie van onevenredige schade als gevolg van de verlegging van de start-/landingsbaan. Hieruit moge blijken dat de indicatieve geluidszone voor alle doelen van de geluidszonering en voor de betrokken partijen wordt gebruikt als toetsingskader.

Plan Meerhoven
Zoals ik uw Kamer reeds heb medegedeeld is de bouw van de wijk Meerhoven voorzien buiten de 35 Ke-contour van de indicatieve geluidszone. Aangezien de uiteindelijke geluidszone niet groter zal worden vastgesteld dan de indicatieve geluidszone, zal hier geen strijdigheid op kunnen treden met het vigerend beleid terzake van nieuwbouw en geluidsbelastingscontouren in Kosteneenheden. Zoals ik boven reeds aangaf ligt de 35 Ke-contour van de jaarcontouren zoals die in het kader van de handhaving van de geluidsbelasting jaarlijks worden bepaald binnen de indicatieve 35 Ke geluidszone. Er is derhalve met het plan Meerhoven geen sprake van het creëren van een nieuw bestemmingsplan voor nieuwe woningbouw binnen de indicatieve geluidszone van het luchtvaartterrein Eindhoven. In die zin is er derhalve geen sprake van een parallel met de situatie rond Schiphol.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

Afgehandelde civiele vliegtuigbewegingen door EA Beoordeling in Ke in 1979 Beoordeling in Ke sinds 1994 Aantal vliegtuig-bewegingen in 1997 vaste vleugelvliegtuigen met uitzondering van vaste vleugelvliegtuigen met schroefaandrijving lichter dan 6.000 kg Ja Ja 15286 vaste vleugelvliegtuigen met schroefaandrijving lichter dan 6.000 kg en zwaarder dan 390 kg die de grote routes of procedures volgen Nee Ja 4293
vaste vleugelvliegtuigen met schroefaandrijving lichter dan 6.000 kg en zwaarder dan 390 kg die niet de grote routes of procedures volgen Nee Nee 10186
Totaal 29765

Tabel 1: Vliegtuigbewegingen met civiele vliegtuigen op het luchtvaartterrein Eindhoven afgehandeld door Eindhoven Airport N.V. in het jaar 1997.

Vliegtuigbewegingen op basis van artikle 34 Lvw Beoordeling in Ke in 1979 Beoordeling in Ke sinds 1994 Aantal vliegtuigbewegingen in 1997 Recreatieve vliegtuigbewegingen Nee Nee 6564
Totaal 6564

Tabel 2: Recreatieve vliegtuigbewegingen op basis van een artikel 34 Lvw ontheffing, verleend door Defensie.

Zie voor tabellen het originele persbericht

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

Lancering Nederlands muzikantenplatform
Na onderzoek naar de behoeften van 15.000 muzikanten, twee jaar ontwikkelen en een testperiode met 300 early adaptors lanceert Indieplant...

Online winkel A BATHING APE(R) gelanceerd op 20th september 2016
Online winkel A BATHING APE(R) gelanceerd op 20th TOKYO-(BUSINESS WIRE)- Het internationale straatmodemerk A BATHING APE(R) heeft op dinsdag 20...

Bestuur Vindicat gaat ‘herijkingscommissie’ instellen
Bestuur Vindicat gaat in samenwerking met RUG, Gemeente Groningen en Hanzehogeschool ‘herijkingscommissie’ instellen Persbericht: Bestuur Vindicat gaat in samenwerking met...

Gedragskliniek voor Dieren zet zich in voor Blije Dieren op Dierendag
Angst bij dieren onderschat probleem 30 september 2016 Angst bij dieren onderschat probleem Net zoals bij gezondheidsproblemen het devies is,...

Nieuwe film- en discussieavond DocuDoka over duurzaam toerisme
Op vrijdag 30 september presenteert het Volkshotel de tweede editie van zijn geëngageerde film- en discussieavond DocuDoka in club Doka,...

Koenders ontbiedt Russische ambassadeur
Koenders ontbiedt Russische ambassadeur Nieuwsbericht | 30-09-2016 | 13:14 Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag de Russische ambassadeur in...

Vierde Gastrobar van Ron Blaauw opent deuren op Leidseplein
Chef-kok Ron Blaauw opent woensdag 5 oktober aanstaande de deuren van zijn Ron Gastrobar Paris op Leidseplein in Amsterdam. Het...

Lezing STOP stress en chronische vermoeidheid; herstel mogelijk
Helga Verhoeven, directeur van Ander Leven, geeft op donderdag 6 oktober bij Centrum de Roos in Amsterdam een informatiebijeenkomst over...

Premie zelfrijdende auto toch niet zo laag: nieuw hackrisico
Door de zelfrijdende auto zouden verzekeringspremies sterk dalen, zo dacht men lang. De kans op ongelukken zou er immers ingrijpend...

Hotwire PR koopt Eastwick Communications voor versterking in VS
Hotwire PR koopt Eastwick Communications voor versterkte aanwezigheid in VS en gegarandeerde positie in Noord-Amerikaanse top tien technologiebureaus NEW YORK-(BUSINESS...

Gesol Zorgverzekeringskantoor met vervoer overledenen Caribisch Nld
Het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) is in Caribisch Nederland (de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba) verantwoordelijk voor het terugvervoer van lichamen...

Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing
Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing 30 sep 2016 De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of...

TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres
TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres Europese Vereniging voor Gynaecologische Endoscopie RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.-(BUSINESS WIRE)- TransEnterix, Inc., een bedrijf...

DNB maakt pensioenopbouw onbetaalbaar door “Occasional Studie”
De conclusie van DNB dat uitsluitend een actuariële pensioenpremie garandeert dat jongeren evenveel betalen dan de ouderen deelnemers werd gelogenstraft...

Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features
Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features HANNOVER, Duitsland-(BUSINESS WIRE)- Precies op tijd voor de winterbandenperiode breidt Probanden.nl...

Qeado geeft websitebezoekers een identiteit
Qeado, ontwerper en leverancier van customer intelligence software voor digitale B2B marketeers, introduceert vandaag zijn clouddienst. Qeado stelt B2B marketeers...

Techbedrijf UNAS start website voor alternatieve manier van doneren
Technologie-initiatief UNAS heeft vandaag een website gelanceerd waarop mensen op een alternatieve manier kunnen doneren door middel van het kijken...

Nederlandse erotiek gigant lanceert als eerste een webshop in China
EasyToys Nederland is het eerste erotiekbedrijf in Europa dat seksspeeltjes levert aan China. De Nederlandse cross-border organisatie lanceert vandaag de...

Gelderse uitjes het duurst in 2016
Inwoners van Gelderland waren het afgelopen seizoen gemiddeld het duurst uit voor een bezoek aan een pretpark, dierentuin of familiepark....

Markten tijdens Sinterklaasintocht en Winterbeleving in Mill
Op zaterdag 12 november zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer voet aan wal zetten in Nederland. Traditioneel komt hij...

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...