Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wetsvoorstel betreft de Wet bescherming persoonsgegevens

Datum nieuwsfeit: 13-01-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Registratiekamer

Wetsvoorstel Wet bescherming persoonsgegevens

13 januari 1999, 99a0007.01
De Registratiekamer heeft met bijzondere belangstelling kennis genomen van de nota naar aanleiding van het verslag van uw commissies en de nota van wijziging inzake het voorstel voor de Wet bescherming persoonsgegevens (TK, 1998-1999, 25 892, nrs. 6 en 7). Mede gelet op haar taak de regering en de beide kamers der Staten-Generaal op dit terrein te adviseren (zie art. 37 lid 3 WPR en art. 28 lid 2 Richtlijn 95/46/EG) draagt de Registratiekamer in dit stadium graag bij aan de behandeling van het wetsvoorstel.De Registratiekamer heeft behalve op de twee hierna te noemen punten er van afgezien om kanttekeningen te plaatsen bij de inhoud van de nota van wijziging, ofschoon de besluitvorming over deze nota weinig doorzichtig is verlopen. In deze brief wil zij eerst enkele algemene opmerkingen maken over de discussie die de afgelopen tijd over de WBP is gevoerd. Daarna wil zij uw aandacht in het bijzonder vragen voor een tweetal aspecten van het wetsvoorstel die in de thans voorliggende versie onvoldoende tot hun recht komen. Aan het slot van de brief wordt ook in het kort ingegaan op de consequenties van de verlate implementatie van Richtlijn 95/46/EG. In paragraaf 5 zijn de conclusies kort samengevat.

Algemeen
In de discussie die de laatste maanden, in het bijzonder vanuit het bedrijfsleven, over het wetsvoorstel wordt gevoerd, lijken vooral twee elementen naar voren te komen: beduchtheid voor te ver gaande juridisering van de privacybescherming en beduchtheid voor een niet op de praktijk afgestemde toepassing daarvan. In dit verband wordt niet zelden gewezen op de voordelen die de ontwikkeling van elektronische produkten en diensten, ook voor burgers en consumenten, kunnen gaan opleveren. Een te strakke inkadering van deze ontwikkeling door wettelijke regels en toezicht zou de samenleving als geheel niet ten goede komen.

Ook de Registratiekamer hecht veel waarde aan een evenwichtige invulling van de privacybescherming. Zij waarschuwt tegen een onjuiste beeldvorming over de feitelijke inhoud van het bij uw Kamer aanhangige voorstel voor de WBP of over de praktijk onder de huidige WPR. De Registratiekamer wil bij het onderhavige wetsvoorstel in het licht hiervan graag de volgende kanttekeningen plaatsen.

Informatiemaatschappij
Steeds duidelijker kan worden vastgesteld dat de ontwikkeling en toepassing van nieuwe informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de komende jaren een zeer grote impact zullen gaan hebben op de maatschappelijke verhoudingen. De implicaties hiervan onttrekken zich grotendeels aan de waarneming van de gemiddelde burger. Het is van cruciaal belang voor de leefbaarheid van de samenleving, dat deze ook in de toekomst gegrondvest blijft op de beginselen van de rechtsstaat. Daarin spelen niet alleen economische overwegingen een rol, maar zullen burgers, werknemers en consumenten zowel off line als on line moeten kunnen blijven rekenen op een adequate bescherming van hun fundamentele rechten en vrijheden, waaronder het recht op privacy. Dit vergt een toereikend wettelijk kader waarin deze rechten en vrijheden door betrokkenen kunnen worden geldend gemaakt en zo nodig afgedwongen. Ook de economische ontwikkeling van de informatiemaatschappij is daarmee gediend. Het vertrouwen van burgers, werknemers en consumenten in de nieuwe vormen van ICT is immers een onmisbaar element voor de acceptatie daarvan. Dit inzicht heeft in EU-verband geleid tot de totstandkoming van Richtlijn 95/46/EG, waarvan het wetsvoorstel de noodzakelijke implementatie vormt. De inhoud van het wetsvoorstel spoort geheel met deze uitgangspunten en belangen.

Zelfregulering
Anders dan soms wordt gesuggereerd, laat het wetsvoorstel aanzienlijke ruimte voor nadere invulling via zelfregulering, hetzij op het niveau van sectoren en branches, hetzij in afzonderlijke bedrijven en instellingen. De Registratiekamer hecht zeer aan deze vorm van privacybescherming. Op grond van artikel 15 WPR heeft zij tot dusver twaalf gedragscodes voor bepaalde sectoren goedgekeurd. De geldende wettelijke regeling is op hoofdlijnen terug te vinden in artikel 27 van de richtlijn en artikel 25 WBP. Daarbij is rekening gehouden met de ervaringen die in de praktijk zijn opgedaan. Het betrekkelijk open karakter van de algemene bepalingen van de WBP biedt alle ruimte voor een verdere ontwikkeling van de zelfregulering. De Gedragscode voor het verzekeringsbedrijf (Stcrt. 1998, nr. 44) is daarvan het meest recente voorbeeld. In deze gedragscode is al op de WBP vooruit gelopen. Daarnaast zij gewezen op de introductie van de functionaris voor de gegevensbescherming. Binnen een bedrijf of branche kan deze een sleutelrol gaan vervullen.
Zelfregulering via gedragscodes of op andere wijze vindt uiteraard haar grens in de rechten en plichten die de wetgever heeft vastgelegd. Daarom voorziet het wetsvoorstel ook in toezicht op de kwaliteit van de zelfregulering en op de naleving van de wettelijke regeling in het algemeen. Dit toezicht vormt het logische sluitstuk op de zelfregulering. Zo zijn de randvoorwaarden voor een evenwichtige ontwikkeling van de zelfregulering in de informatiemaatschappij verzekerd.

Viersporenbeleid
De in artikel 28 van de richtlijn beoogde rol van het onafhankelijke toezicht kan niet beperkt blijven tot de juridische dimensie. Een effectieve bescherming van de persoonlijke levenssfeer vergt een aanpak langs verschillende sporen. Bij de uitvoering van haar wettelijke taken draagt de Registratiekamer bewust bij aan de invulling van dit meersporenbeleid (Jaarverslag 1997, blz. 17). Het eerste spoor is gericht op voorlichting en bewustwording. Daartoe behoort ook onderzoek naar de privacy-aspecten van nieuwe informatietechnologie (technology assessment). Een voorbeeld hiervan vormt de publikatie van de Registratiekamer over datawarehousing en datamining (Gouden bergen van gegevens, september 1998, Achtergrondstudies & Verkenningen, nr. 10).Het tweede spoor is gericht op ontwikkeling van normen om het gebruik van informatietechnologie in goede banen te leiden. Een belangrijk aspect daarvan is het bevorderen van zelfregulering en privacykwaliteitsbeleid. Verwezen zij in dit verband naar de richtlijnen voor videobewakingssystemen in het rapport In beeld gebracht (Registratiekamer, januari 1997).Het derde spoor is gericht op inzet van informatietechnologie in het kader van de privacybescherming. Zie onder meer de studie over privacy-enhancing technologies (PET) die in 1995 in samenwerking met de zusterorganisatie uit Canada is uitgebracht (Achtergrondstudies & Verkenningen nr. 5A en 5B; in bewerkte vorm herdrukt als nr. 11). In dit spoor zoekt de Registratiekamer samenwerking met het bedrijfsleven en reikt zij oplossingen aan die een privacy-vriendelijke praktijk faciliteren. Het vierde spoor is gericht op doorwerking van privacybescherming in de praktijk via privacy-audits en andere vormen van handhaving. Onlangs rondde de Registratiekamer de privacy-audits inzake NSIS en enkele GBA's af. De resultaten van eerdere privacy-audits bij de politie, een ziekenhuis en een handelsinformatiebureau zijn via voorlichtingsbijeenkomsten in de betrokken sectoren breed uitgezet.
In het kader van dit viersporenbeleid richt de Registratiekamer zich dus niet alleen op de handhaving in strikte zin, maar ook op het signaleren van bedreigingen en het stimuleren van privacyvriendelijke praktijken. Een belangrijk deel van haar werkzaamheden betreft dan ook het voorlichten en adviseren van overheid en bedrijfsleven inzake zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Op deze laatste gebieden zoekt zij zoveel mogelijk samenwerking met andere instellingen en organisaties. Soms is daarbij sprake van betrokkenheid bij de ontwikkeling van nieuwe produkten of diensten. De onafhankelijkheid van de Registratiekamer staat hier uiteraard steeds voorop. Zij draagt zo bij aan een deugdelijke borging van de privacybescherming in de informatiemaatschappij. Naast de juridische invalshoek is dus een breed scala van activiteiten aan de orde om op uiteenlopende wijze het in de wet en EG-richtlijn beschermde belang van privacy te effectueren. De Registratiekamer is zich in dit verband tenslotte zeer bewust van het feit dat zij als zelfstandig bestuursorgaan steeds is gebonden aan beginselen van behoorlijk bestuur en zorgvuldigheid in het maatschappelijk verkeer. Dat het wetsvoorstel voorziet in een betere rechtsbescherming tegen haar optreden als toezichthouder ziet zij als een logische bezegeling van dat feit.

Artikel 13 WBP
Bij brief van 25 juni 1998, nr. 98.A.0558, inzake WBP en PET, waarvan afschrift is gezonden aan de vaste commissies voor Justitie en Binnenlandse Zaken, heeft de Registratiekamer bij de Minister van Justitie gepleit voor een verduidelijking van artikel 13 van het wetsvoorstel. Op grond van deze bepaling dient de verantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer te leggen om persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze formulering strookt met artikel 17 van de richtlijn en bevat een belangrijke toevoeging aan artikel 8 WPR. In de toelichting bij artikel 13 wordt er terecht op gewezen, dat de nieuwe beveiligingsverplichting zich uitstrekt over alle onderdelen van het proces van gegevensverwerking (TK, 1997-1998, 25 892, nr. 3, blz. 98). Dit brengt met zich mee dat de verantwoordelijke ook passende maatregelen zal moeten nemen tegen het verzamelen, vastleggen en bewaren van persoonsgegevens in strijd met de voorwaarden die daaraan elders in de WBP zijn gesteld. Dat betekent weer dat het verzamelen van persoonsgegevens zonder toereikende grondslag als bedoeld in artikel 8 WBP zal moeten worden tegengegaan. Meer in het algemeen moet het voorgestelde artikel 13 WBP de verantwoordelijke er toe aanzetten de juridische normen van de wet te vertalen in de feitelijke inrichting van informatiesystemen en daarmee ook rekening te houden bij het ontwerp en de verdere ontwikkeling van die systemen.

In een aantal gevallen zal het voor de hand liggen om hierbij gebruik te maken van privacy enhancing technologies (PET). Daarbij kan worden gedacht aan het inzetten van middelen om het vastleggen van persoonsgegevens tegen te gaan, maar ook aan de toepassing van voorzieningen om het gebruik van die gegevens tot bepaalde doeleinden te beperken. De Registratiekamer verwijst in dit verband met instemming naar het voornemen van de regering om de toepassing van PET waar mogelijk te stimuleren (Nota Wetgeving voor de elektronische snelweg; TK, 1997-1998, 25 880, nrs. 1-2, blz. 130). De inzet van deze middelen zal mede afhankelijk zijn van de maatstaven die artikel 13 WBP daartoe in aansluiting op Richtlijn 95/46/EG aanlegt. De Registratiekamer neemt echter aan dat een passend beveiligingsniveau als bedoeld in artikel 13 in steeds meer gevallen zonder inzet van PET niet meer mogelijk zal zijn. Onder verwijzing naar de situatie in de Duitse Bondsrepubliek en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan, heeft de Registratiekamer geadviseerd een bepaling toe te voegen aan artikel 13 WBP waarin de hiervoor bedoelde benadering wordt ondersteund. Nu de regering dit advies niet heeft gevolgd, wil de Registratiekamer er bij u op aandringen dit alsnog te doen. Daarom stelt zij voor aan artikel 13 WBP een volzin toe te voegen luidende: De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.Deze toevoeging maakt het mogelijk dat het toezicht minder gericht kan zijn op individuele gevallen van onrechtmatig gegevensgebruik, en in plaats daarvan aandacht kan geven aan de structurele inrichting van informatiesystemen. In het kader van de zelfregulering zou dit kunnen leiden tot vormen van certificering en controle door derden. De ontwikkeling van de benodigde produkten en diensten zal op zijn beurt ook allerlei nieuwe vormen van bedrijvigheid kunnen stimuleren. Dit is een voorbeeld van creatief inspelen op de maatschappelijke behoeften aan privacybescherming en verankering van systeemvertrouwen.

Bestuurlijke boeten
De nota van wijziging (onderdeel CC) heeft ertoe geleid, dat de aanvankelijk in het wetsvoorstel voorziene bevoegdheid tot het opleggen van bestuurlijke boeten is geschrapt. De motivering die daarvoor in de toelichting op de nota is gegeven, acht de Registratiekamer volstrekt ontoereikend. In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel (TK, 1997-1998, 25 892, nr. 3, blz. 186 e.v.) is betoogd waarom het noodzakelijk en verantwoord is dat bij het handhaven van de meldingsplicht gebruik kan worden gemaakt van de bedoelde bevoegdheid. In het verslag van uw commissies is daarop geen kritiek uitgeoefend. Het wekt dan ook verbazing dat de regering heeft besloten dit onderdeel van het voorstel te schrappen. De Registratiekamer wil er in dit verband op wijzen dat de ondeugdelijkheid van de thans voorgestelde handhaving van de meldingsplicht via het strafrecht, in de afgelopen jaren onder de WPR afdoende is gebleken. Telkens wanneer zij het voornemen opperde van een strafrechtelijk optreden tegen het niet-nakomen van de aanmeldingsplicht onder de huidige wet, werd van de zijde van het openbaar ministerie te kennen gegeven dat men daarvoor geen handhavingscapaciteit ter beschikking kon stellen. Daardoor is artikel 50 WPR geheel tegen de bedoeling van de wetgever tot dusver een dode letter gebleven. Het continueren van deze situatie is niet verenigbaar met de nieuwe ambities die de wetgever uitspreekt in de WBP. In de visie van de Registratiekamer ontstaat aldus een situatie die niet kan worden beschouwd als een juiste uitvoering van artikel 24 van de richtlijn. Deze bepaling vergt passende maatregelen om de onverkorte toepassing van de bepalingen van de richtlijn te garanderen. Een situatie die structureel zo te wensen overlaat als de onderhavige, kan niet als zodanig worden aangemerkt.

De Registratiekamer tekent hierbij nog aan dat het voorstel tot het in de wet opnemen van de bevoegdheid om bestuurlijke boeten op te leggen, onderdeel uitmaakte van een zorgvuldig pakket van maatregelen om een juiste toepassing van de voorgestelde wettelijke regeling zoveel mogelijk te waarborgen. Het nu zonder meer schrappen van die bevoegdheid haalt een belangrijke steen weg uit het wettelijk bouwwerk. De keuze voor het strafrecht past ook zeker niet bij de filosofie van het strafrecht als ultimum remedium. Op grond van het bovenstaande dringt de Registratiekamer er bij u met klem op aan de geschrapte artikelen 66 tot en met 74 weer in het wetsvoorstel op te nemen.

Verlate implementatie
De Registratiekamer wil er tenslotte op wijzen dat de verlate implementatie van Richtlijn 95/46/EG aanleiding kan geven tot problemen die de rechtszekerheid geweld aandoen en waardoor de burger nadeel kan ondervinden bij de uitoefening van zijn rechten. In enkele commentaren is de onjuiste indruk gewekt, dat het overschrijden van de termijn voor de implementatie van de richtlijn geen belangrijke consequenties zou hebben en dat er zelfs nog tijd beschikbaar zou zijn voor het overwegen van alternatieven. Met het oog daarop verwijst de Registratiekamer naar bijgevoegd memorandum waarin op de consequenties van implementatie na de vastgestelde datum wordt ingegaan. Zichtbaar wordt daarin gemaakt, dat het niet op tijd uitvoeren van de richtlijn tal van ongewenste juridische consequenties zal hebben. De behandeling van het wetsvoorstel dient dan ook zodra mogelijk te worden afgerond.

Conclusies
De Registratiekamer geeft u in overweging bij de verdere behandeling van de WBP rekening te houden met de inhoud van de paragrafen 1 en 4 en de bijlage van deze brief. Daarnaast dringt zij er bij u op aan te zorgen voor aanvulling van artikel 13 WBP met een bepaling tegen onnodige verzameling en verwerking van persoonsgegevens, om het gebruik van PET-technologie te stimuleren (zie paragraaf 2), invoeging van de bij nota van wijziging geschrapte artikelen 66 tot en met 74 over de bevoegdheid tot oplegging van bestuurlijke boeten bij overtreding van de meldingsplicht (zie paragraaf 3). De Registratiekamer is desgewenst gaarne bereid om dit advies mondeling toe te lichten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

Lancering Nederlands muzikantenplatform
Na onderzoek naar de behoeften van 15.000 muzikanten, twee jaar ontwikkelen en een testperiode met 300 early adaptors lanceert Indieplant...

Online winkel A BATHING APE(R) gelanceerd op 20th september 2016
Online winkel A BATHING APE(R) gelanceerd op 20th TOKYO-(BUSINESS WIRE)- Het internationale straatmodemerk A BATHING APE(R) heeft op dinsdag 20...

Bestuur Vindicat gaat ‘herijkingscommissie’ instellen
Bestuur Vindicat gaat in samenwerking met RUG, Gemeente Groningen en Hanzehogeschool ‘herijkingscommissie’ instellen Persbericht: Bestuur Vindicat gaat in samenwerking met...

Gedragskliniek voor Dieren zet zich in voor Blije Dieren op Dierendag
Angst bij dieren onderschat probleem 30 september 2016 Angst bij dieren onderschat probleem Net zoals bij gezondheidsproblemen het devies is,...

Nieuwe film- en discussieavond DocuDoka over duurzaam toerisme
Op vrijdag 30 september presenteert het Volkshotel de tweede editie van zijn geëngageerde film- en discussieavond DocuDoka in club Doka,...

Koenders ontbiedt Russische ambassadeur
Koenders ontbiedt Russische ambassadeur Nieuwsbericht | 30-09-2016 | 13:14 Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag de Russische ambassadeur in...

Vierde Gastrobar van Ron Blaauw opent deuren op Leidseplein
Chef-kok Ron Blaauw opent woensdag 5 oktober aanstaande de deuren van zijn Ron Gastrobar Paris op Leidseplein in Amsterdam. Het...

Lezing STOP stress en chronische vermoeidheid; herstel mogelijk
Helga Verhoeven, directeur van Ander Leven, geeft op donderdag 6 oktober bij Centrum de Roos in Amsterdam een informatiebijeenkomst over...

Premie zelfrijdende auto toch niet zo laag: nieuw hackrisico
Door de zelfrijdende auto zouden verzekeringspremies sterk dalen, zo dacht men lang. De kans op ongelukken zou er immers ingrijpend...

Hotwire PR koopt Eastwick Communications voor versterking in VS
Hotwire PR koopt Eastwick Communications voor versterkte aanwezigheid in VS en gegarandeerde positie in Noord-Amerikaanse top tien technologiebureaus NEW YORK-(BUSINESS...

Gesol Zorgverzekeringskantoor met vervoer overledenen Caribisch Nld
Het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) is in Caribisch Nederland (de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba) verantwoordelijk voor het terugvervoer van lichamen...

Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing
Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing 30 sep 2016 De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of...

TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres
TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres Europese Vereniging voor Gynaecologische Endoscopie RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.-(BUSINESS WIRE)- TransEnterix, Inc., een bedrijf...

DNB maakt pensioenopbouw onbetaalbaar door “Occasional Studie”
De conclusie van DNB dat uitsluitend een actuariële pensioenpremie garandeert dat jongeren evenveel betalen dan de ouderen deelnemers werd gelogenstraft...

Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features
Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features HANNOVER, Duitsland-(BUSINESS WIRE)- Precies op tijd voor de winterbandenperiode breidt Probanden.nl...

Qeado geeft websitebezoekers een identiteit
Qeado, ontwerper en leverancier van customer intelligence software voor digitale B2B marketeers, introduceert vandaag zijn clouddienst. Qeado stelt B2B marketeers...

Techbedrijf UNAS start website voor alternatieve manier van doneren
Technologie-initiatief UNAS heeft vandaag een website gelanceerd waarop mensen op een alternatieve manier kunnen doneren door middel van het kijken...

Nederlandse erotiek gigant lanceert als eerste een webshop in China
EasyToys Nederland is het eerste erotiekbedrijf in Europa dat seksspeeltjes levert aan China. De Nederlandse cross-border organisatie lanceert vandaag de...

Gelderse uitjes het duurst in 2016
Inwoners van Gelderland waren het afgelopen seizoen gemiddeld het duurst uit voor een bezoek aan een pretpark, dierentuin of familiepark....

Markten tijdens Sinterklaasintocht en Winterbeleving in Mill
Op zaterdag 12 november zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer voet aan wal zetten in Nederland. Traditioneel komt hij...

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...