Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen B&W gemeente Houten

Datum nieuwsfeit: 13-01-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Houten


Openbare kennisgevingen

13/01/99

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Ter inzage
De volgende meldingen bouwvoornemen liggen voor een ieder ter inzage.


* het oprichten van een middenspanningsruimte op een perceel aan de Kruisboog te Houten ten name van REMU n.v.

* het oprichten van een middenspanningsruimte op een perceel nabij de Veerwagenweg te Houten ten name van REMU n.v.

De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage.


* het oprichten van 3 paardenstallen op een perceel aan de Provinciale-weg 41 te Schalkwijk ten name van J.A. van Dam.
* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Patriottenland 24 te Houten ten name van A.H.A. Meeuwissen.

* het vergroten van een woning op het perceel Biesterlaan 79 te Schal-kwijk ten name van R.A.T.M. Vermeulen.
* het vergroten van woningen op de percelen Biesterlaan 78 en 80 te Schalkwijk ten name van R.J.J. Musters.

* het vergroten van een woning op het perceel Koolmeeshaag 53 te Houten ten name van E. van Doorn en M.I.C. Sutherland.
* het oprichten van een rioolgemaal op een perceel aan de Leedijk te Houten ten name van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
* het vergroten van een woning op het perceel Boekweitoord 1 te Houten ten name van J.M. Gresnigt.

* het restaureren van het pand op het perceel Neereind 29 te Schalkwijk ten name van B.A. Heijman.

* het verbouwen van een garage op het perceel Florijnslag 34 te Houten ten name van G.H.M. Oude Wansink.

Burgemeester en wethouders zijn van plan voor de meldingen genoemd onder

1 en 2, vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplan-nen genoemd onder 3 tot en met 8, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woning-wet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder

9 tot en met 11, te verlenen met toepas-sing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 27 januari 1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De meldingen en de bouwplannen liggen vanaf 14 januari 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieu-zaken, kamer 1.32 (telefoon 030 - 639 28 16). Inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleen-d en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:


* (S98362) Peppelkade 48, betreft het oprichten van een gebouw voor naschoolse opvang

* (D98601) Dovenetelhof 15, betreft het vergroten van een woning
* (D98481) Schuilhoeve 54, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (H98599) Meerkoetweide 69, betreft het vergroten van een berging

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.
Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:


* (H99001) Pr. Willem Alexanderweg 18, betreft het vergroten woning en plaatsen dakkapel

* (D99002) Wickenburghseweg 85, betreft het oprichten van een dierenver- blijf

* (D99003) Richterserf 7, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (D99004) Valkeniersborch 8 en 4 en 4-A, betreft het plaatsen van dakka- pellen

* (D99005) Kon. Emmaweg 63 en 65, betreft het vergroten van woningen
* (H99006) Hoeksedijk 1, betreft het plaatsen van een stacaravan
* (S99007) Mathaakveld 7 en 9, betreft het vergroten woning en plaatsen van luifels

* (S98008) Wilgenkade, betreft het oprichten van een middenspanningsruimte

* (C99009) Bosmeer 11, betreft het oprichten van een woning
* (H99010) Boekweitoord 9, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (H99011) Frankenpoort 30, betreft het vergroten van een woning
* (D99012) Kloostergaarde 14, betreft het vergroten van een woning

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitge-voerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-za-ken, kamer
1.32 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Wet milieubeheer
De volgende aanvraag om een milieuvergunning is binnengekomen:


* Dierenpension Hendrikshoeve, voor het oprichten en in werking hebben van een dierenpension aan de Veerwagenweg ong. in Houten. Wij zijn van plan deze oprichtingsvergun-ning te verlenen.

Inzien
U kunt de ontwerpbeschikking en bijbehoren-de stukken inzien op het gemeen-tehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken (kamer 1.32) vanaf morgen tot en met 10 februari 1999 elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Verder liggen de stukken tijdens deze periode elke donderdag ter inzage na telefonische afspraak van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Na deze termijn ligt de ontwerpbeschikking ter inzage op werkdagen van
9.00 uur tot 12.00 uur, totdat de beroepstermijn op de definitieve beschik-king is verstreken.

U kunt altijd een mondelinge toelichting op de stukken krijgen.

Gemotiveerde bedenkingen kunnen gedurende bovengenoemde periode schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoon-lijke gegevens niet bekend te maken.

Eveneens kunnen tijdens een op verzoek te houden gedachtenwisseling mondelinge bedenkingen worden ingebracht. Het verzoek tot het houden van de gedachtenwisseling moet uiterlijk 1 week voor de einddatum worden gedaan, omdat de gedachtenwisseling binnen bovengenoemde periode moet worden gehouden.

Schriftelijke bedenkingen moeten worden gezonden aan ons college, Postbus 30,

3990 DA HOUTEN.

Als u nog vragen heeft of u wilt meer informatie, dan kunt u contact opnemen met mevrouw van den Hoven van de afdeling Bouw- en Milieuzaken (030 - 639 27 42, de hele week behalve op donderdag- en vrijdagmiddag).

Melding Wet milieubeheer
De volgende meldingen zijn binnengekomen (publica-tie op grond van art. 8.40 en 8.41 van de Wet milieubeheer). De meldingen liggen ter inzage van 14 januari tot en met 10 februari 1999 in kamer 1.32 op het gemeentehuis.

Besluit woon- of kantoorgebouwen


* De heer J. van Tuyl, directeur algemene zaken TNT uit Houten meldt het van toepassing worden van het Besluit woon- en kantoorge-bouwen op een kantoorgebouw aan de Meidoornka-de 14 in Houten;

* Van Hoogevest ontwikkeling B.V. uit Amersfoort meldt het oprichten van een kantoorge-bouw aan De Molen 2 t/m 6 in Houten;
* Bouwbedrijf De Waal Utrecht B.V. meldt het oprichten van een kantoorgebouw aan De molen 1 t/m 11;

* Nederrijn II C.V. uit Dordrecht meldt het oprichten van een woon- of kantoorgebouw aan De Slag te Houten;

* Delta international B.V. uit Houten meldt het oprichten van een kantoorgebouw aan de Pelmolen 11 en 13 te Houten.

Besluit scholen en opleidingsinstituten


* De heer Th. van der Zon van Architektenbureau Theo van der Zon uit Amsterdam meldt het uitbreiden of wijzigen van een school of opleidingsinstituut aan de Hobbedijk te Houten (AOC terrein);

Besluit akkerbouwbedrijven


* De heer D.A. van Maaswaal uit 't Goy meldt het van toepassing worden van het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer op een reeds opgerichte inrichting aan de Beusichemse-weg 40 in 't Goy;
* De heer J.G.M. van Oostrom uit 't Goy meldt het uitbreiden of wijzigen van een fruitteelt-bedrijf- aan de Beusichemseweg 28 in't Goy;

Besluit riool- of poldergemalen milieubeheer


* Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden meldt het oprichten van een rioolgemaal aan de Leedijk in Houten;

Besluit detailhandel milieubeheer


* De heer Haveman van Welkoop Haveman en Verhoef V.O.F. uit Houten meldt het uitbrei-den/wijzigen van een detailhandel aan de Standerdmolen 16 in Houten;

Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer


* De heer A.A.H. Gruters uit Houten meldt het uitbreiden of wijzigen van een herstel-inrichting voor motor-voer-tui-gen aan de Brink 1b in Schalkwijk;

Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer


* Bouwonderneming van Bekkum Houten B.V. meldt het oprichten van een houtbewerkend bedrijf aan de Hoofdveste 7 te Houten;

Besluit opslag propaan milieubeheer


* G.J.A de Klerk uit Schalkwijk meldt het van toepassing worden van het Besluit opslag propaan op een inrichting aan de Lekdijk 26 in Schalkwijk;

* G.J.A de Klerk uit Schalkwijk meldt het van toepassing worden van het Besluit opslag propaan op een reeds opgerichte inrichting aan de Lekdijk 52 in Schalkwijk;

* A.A.J.M. Geuskens uit Schalkwijk meldt het van toepassing worden van het Besluit opslag propaan op een inrichting aan de Lekdijk 20 in Schalkwijk;

* A. Bosschardt uit Tull en 't Waal meldt het van toepassing worden van het Besluit opslag propaan op een inrichting aan de Lekdijk 78 in Tull en 't Waal;

* J.C.J. van Rooijen uit Houten meldt het oprichten van een inrichting (voor zover dit oprichten betrekking heeft op het bewaren van propaan) aan de Binnenweg 19 in Houten;

Besluit propaan in de bouw milieubeheer


* Ballast Nedam Woningbouw uit Utrecht meldt het oprichten van een inrichting, voor zover dit oprichten betrekking heeft op het bewaren van propaan op een bouwplaats aan de Binnenweg in Houten (plan Loerik II);

Besluit horecabedrijven milieubeheer


* De heer J.M. Elbertse uit Houten meldt het oprichten van een horecabedrijf aan Molenland 11 te Houten;

Meldingen art. 8.19 Wet milieubeheer


* Fa. S. de Gier en Zn. meldt het uitbreiden van een inrichting aan de Provincialeweg 63/63a in Schalkwijk.

Vergunningaanvraag Rijksmonument
Op grond van de Monumentenwet 1988 is een verzoek om vergunning ingediend voor het herbouwen/restaureren van kasteel "Heemstede", Heemsteedseweg 26 te Houten.
Dit pand is een rijksmonument. Het verzoek om vergunning ligt vanaf donderdag 14 januari t/m woensdag 27 januari 1999 a.s. voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer
1.32.
Gedurende deze periode kan iedereen zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren brengen.

Vergunningaanvraag Rijksmonumement
Op grond van de Monumentenwet 1988 is een verzoek om vergunning ingediend voor het bouwen van twee bouwhuizen op het terrein van kasteel Heemstede, Heemsteedseweg 22 en 24 te Houten. Deze panden vallen onder de monumentenwet. Het verzoek om vergunning ligt vanaf donderdag 14 januari t/m woensdag 27 januari 1999 a.s. voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32.
Gedurende deze periode kan iedereen zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren brengen.

Vergunning drank- en horecawet
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Houten zijn voornemens om een vergunning volgens artikel 3, lid 1 onder a van de drank- en horecawet (voor het verstrekken van alcohol-houden-de dranken) te verlenen aan Stichting Enter voor het pand Veerwagenweg 51 te Houten (Jongerencentrum Chipolata).
Deze vergunning ligt gedurende één week ter inzage in het Wooninformatiecentrum van de gemeente Houten. Als u bedenkingen heeft met betrekking tot deze vergunning, kunt u deze tot 20 januari 1999 kenbaar maken. Bij het Wooninformatiecentrum kunt u schriftelijk uw bedenkin-gen kenbaar maken.

Houten, 13 januari 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998
Vragen, opmerkingen, suggesties? (info@houten.com)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...

Teleurstellend advies aan Hoge Raad over nertsenfokverbod
In een advies aan de Hoge Raad stelt de Procureur Generaal dat het Hoger Beroep van de Nederlandse Staat tegen...

Direct de kwaliteit van de zorg meten met Opinionmeter
De Consumer Quality-index (CQ-index), ontwikkeld om klanttevredenheid in de gezondheidszorg te meten, is log en traag. De metingen liggen ver...

Update HP treft gelukkig maar enkele modellen
De laatste paar dagen stond in het teken van HP updates welke huismerk cartridges zou blokkeren. Wij zijn hier ingedoken...

Vetzuurcombinatie ondersteunt leesvaardigheid schoolkinderen
Een combinatie van omega 3- en 6-vetzuren ondersteunt de leesvaardigheid van doorsnee schoolkinderen. Vooral kinderen die moeite hebben om zich...

Bevrijdingsfestival en Kindervrijmarkt in Groesbeek
Zondag 18 september a.s. is het weer tijd voor het jaarlijkse Bevrijdingsfestival bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Dit jaar...

Open Joodse Gemeente Klal Israël benoemt nieuwe rabbijn Nathans
Afgelopen maart riep de Open Joodse Gemeente Klal Israël kandidaten op voor de vacature van rabbijn. Deze gemeente, de enige...

Ieder(in) wil een maximum voor wat mensen zelf aan zorg moeten betalen
Zorgkosten mensen met een beperking in vijf jaar geëxplodeerd De zorgkosten zijn in vijf jaar verdubbeld voor mensen die veel...

Zuidafrika's eerste zwarte profwielrenner in Utrecht
Songezo Jim, de eerste zwarte Zuidafrikaanse profwielrenner, is zaterdag 17 september in Utrecht om in drie verschillende fietsrondes geld in...

Stoomspektakel in Het Spoorwegmuseum
Ieder jaar in september viert Het Spoorwegmuseum de verjaardag van de spoorwegen met een sfeervol evenement: Stoom! Op 17 en...

Vloggende rapper krijgt dagvaarding voor belediging agenten
Vloggende rapper krijgt dagvaarding voor belediging agenten Breda, 16 september 2016 Vloggende rapper krijgt dagvaarding voor belediging agenten De eerder...

Vitality Manager van het Jaar 2016
Op een prachtige locatie, Domus Medica te Utrecht, is afgelopen dinsdag 13 september Gert-Jan Aleman gekozen tot Vitality Manager van...

Nieuwe Snor- kaartenbox Kus kus en 99 andere kaarten
Een kaartje om iemand sterkte te wensen, een hart onder de riem te steken, te feliciteren, of om te laten...

Door een update van HP zijn huismerk cartridges niet meer bruikbaar
Veel eigenaren van een HP printer ervaren op dit moment problemen met hun printer. Via social media en via de...

Servoy 8.1 to Ship on Sept. 16th
Servoy announced today the latest release of their platform, Servoy 8.1. Utilizing User Experience feedback as its focal point (or...

Mobiel.nl lanceert vernieuwde webshop
Op 10 september opende Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, de deuren van zijn...

Bornem tot sociaalste gemeente van Vlaanderen gekroond
Twee maanden lang hebben Vlamingen hun stem kunnen uitbrengen op verschillende sociale projecten uit negen genomineerde gemeentes in het kader...