Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SZW: Hoogervorst presenteert plan van aanpak WAO

Datum nieuwsfeit: 15-01-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

expostbus51


Ministerie SZW

SZW: Hoogervorst presenteert plan van aanpak WAO

99/4


15 januari 1999
Staatssecretaris Hoogervorst presenteert plan van aanpak WAO

De kwaliteit van de medische keuringen voor een WAO-uitkering moet worden verbeterd en er moet meer controle plaatsvinden op het verloop en de uitkomst van deze keuringen. Arbeidsongeschikten die een gerede kans hebben op herstel moeten vaker worden herkeurd. De richtlijnen voor de keuring van mensen met psychische klachten moeten worden verbeterd. Zieke of arbeidsongeschikte werknemers moeten zo snel mogelijk terugkeren in het arbeidsproces. Met bedrijfstakken waar zich de meeste arbeidsongeschiktheidsrisico.s voordoen, zullen de komende jaren convenanten worden gesloten over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Dit staat in het plan van aanpak WAO van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat aan de Tweede Kamer is gestuurd. De maatregelen zijn er op gericht om enerzijds de hoge instroom in de WAO te beperken en anderzijds de uitstroom te bevorderen. Dat gebeurt langs drie lijnen: verbetering van de medische en arbeidskundige keuringen voor een WAO-uitkering, een snellere terugkeer van zieke of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers in het arbeidsproces en het aanpakken van de arbeidsomstandigheden op de werkvloer, met name de werkdruk en de tilproblematiek. Over dit laatste punt is een aparte nota aan de Tweede Kamer gezonden: .Arboconvenanten nieuwe stijl: beleidsstrategie voor de komende vier jaar (1999-2002)..

Volgens een zogeheten .quick scan. van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) is het aantal mensen met een WAO-uitkering in de eerste drie kwartalen van 1998 gestegen met circa 18.000. Dit brengt het aantal WAO-uitkeringen op bijna 900.000. De stijging valt deels te verklaren door de snelle groei van de beroepsbevolking. Zorgwekkend is echter dat niet alleen het aantal WAO-uitkeringen toeneemt, maar dat ook de kans dat iemand in de WAO terecht komt is gestegen. De instroomkans is - uitgedrukt als percentage van het aantal verzekerde werknemers - gestegen van 1,1 procent in 1995 tot 1,4 à 1,5 procent in 1998.

In het regeerakkoord is afgesproken dat in deze kabinetsperiode 500 miljoen gulden moet worden bespaard op arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. Hiervan zal 200 miljoen worden gerealiseerd door een afname van de wachtlijsten in de zorg, waardoor mensen sneller weer aan het werk kunnen. De overige 300 miljoen wil staatssecretaris Hoogervorst besparen door het aantal WAO-uitkeringen in het jaar 2002 met 16.000 terug te brengen ten opzichte van eerdere ramingen. Het instroompercentage zal moeten dalen van 1,4 à 1,5 procent nu tot 1,35 procent in 1999-2000.

Verbetering medische en arbeidskundige keuringen Uit diverse onderzoeken blijkt dat de medische en arbeidskundige keuringen voor een WAO-uitkering niet voldoende objectief en uniform worden uitgevoerd, waardoor mensen soms ten onrechte in de WAO komen of een te hoge uitkering ontvangen.
Om de kwaliteit van de keuringen te verbeteren stelt staatssecretaris Hoogervorst een zevental maatregelen voor. Ten eerste dienen er normen te worden ontwikkeld om de keuringen meer uniform en objectief te laten verlopen. Gebleken is dat in de praktijk teveel ruimte bestaat voor visie-verschillen tussen verzekeringsartsen en/of arbeidsdeskundigen en dat de kwaliteit van de keuringen onvoldoende is gewaarborgd.
Om haalbare kwaliteitseisen te kunnen formuleren zal eerst een diepgaande analyse worden gemaakt van de huidige keuringspraktijk, waarbij ook zal worden gelet op de verschillen die in de praktijk bestaan tussen de uitvoeringsinstellingen. Deze inventarisatie moet leiden tot het vaststellen van wat op dit moment als .best practice. kan worden beschouwd. Deze .best practice. moet dan als norm gaan gelden voor alle uitvoeringsinstellingen.

Het tweede punt is dat er meer controle dient te komen op de uitkomst van een medische of arbeidskundige beoordeling en op de naleving van de gestelde normen. Uit onderzoek is gebleken dat een hogere mate van controle ertoe leidt dat verzekeringsartsen of arbeidsdeskundigen minder vaak een WAO-uitkering toekennen dan wel vaker een gedeeltelijke WAO-uitkering toekennen in plaats van een volledige uitkering. De uitkomst van een medische of arbeidskundige keuring moet goed worden gedocumenteerd, zodat het management van de uitvoeringsinstellingen beslissingen van individuele keuringsdeskundigen kan toetsen. Ook zullen keuringsdeskundigen onderling controles uitvoeren op beslissingen van collega.s.

Verder vindt staatssecretaris Hoogervorst dat er een einde moet komen aan het nog steeds hoge aantal zogeheten pro-forma keuringen. Regel is dat de medische en arbeidskundige beoordeling minimaal vier weken voor het einde van het eerste ziektejaar moet zijn afgerond. Wanneer deze keuring niet op tijd plaatsvindt wordt de uitkering, in afwachting van de keuring, op basis van administratieve criteria toegekend (pro forma). De betrokkene krijgt dan veelal een volledige uitkering. Het aantal pro-forma keuringen is niet precies bekend. Staatssecretaris Hoogervorst vindt deze gang van zaken zeer ongewenst en wil de garantie dat keuringen tijdig plaatsvinden zodat mensen niet ten onrechte in de WAO terecht komen.

Ook zullen arbeidsongeschikte werknemers, waar zinvol, vaker worden herkeurd. Als de verzekeringsarts de kans op herstel van een arbeidsongeschikte aanwezig acht, zal direct een moment van herkeuring moeten worden vastgesteld. Staatssecretaris Hoogervorst wil dat duidelijke criteria worden geformuleerd voor de vraag wanneer een tussentijdse herkeuring op z.n plaats is en hoe vaak zo.n herkeuring moet plaatsvinden. In gevallen waarin op korte termijn herstel wordt verwacht kan bijvoorbeeld een herkeuring na drie maanden volgen. Als verwacht wordt dat het herstel langer duurt zou bijvoorbeeld herkeuring na een half jaar kunnen volgen. Ook mensen die nu al een WAO-uitkering ontvangen kunnen, in het kader van de reguliere herkeuringen, in principe voor deze werkwijze in aanmerking komen.

Staatssecretaris Hoogervorst laat voorts betere richtlijnen ontwikkelen voor de wijze waarop verzekeringsartsen moeten omgaan met mensen met psychische klachten. De diagnose psychische arbeidsongeschiktheid beslaat momenteel meer dan 30 procent van zowel het huidige bestand als van de instroom in de WAO. Verder leidt psychische arbeidsongeschiktheid vaker tot een volledige WAO-uitkering dan andere vormen van arbeidsongeschiktheid. Het blijkt dat verzekeringsartsen de psychosociale problematiek als het lastigste onderdeel van de keuring beschouwen en aangeven dat zij slechts beperkte mogelijkheden hebben om de psychische belastbaarheid van de cliënt te meten. Heldere richtlijnen moeten hiervoor uitkomst bieden.

Ook het gedrag van de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte zelf wordt een belangrijk punt van aandacht. Tegenover het recht op een uitkering dient een serieuze inspanning van de arbeidsongeschikte te staan om weer aan het werk te komen. Verder moet de toepassing van sancties voor arbeidsongeschikten die zich onvoldoende inspannen worden aangescherpt. Hetzelfde geldt voor werkgevers die hun werknemers onvoldoende mogelijkheden bieden om terug te keren op hun werkplek.

Tenslotte wil staatssecretaris Hoogervorst dat de informatievoorziening rond ontwikkelingen in de WAO wordt verbeterd. Voor een goede aanpak is het essentieel dat betrouwbare informatie voorhanden is over onder meer het aantal uitkeringen en de oorzaken van arbeidsongeschiktheid. Op dit moment is het totaal aantal uitgevoerde keuringen niet precies bekend en wordt door verzekeringsartsen in een groot aantal gevallen de diagnose .onbekend. ingevuld. De informatieverplichting van de uitvoeringsinstellingen aan het Lisv zal daarom worden uitgebreid.

De genoemde maatregelen betekenen volgens staatssecretaris Hoogervorst dat de dagelijkse WAO-keuringspraktijk op een aantal fundamentele punten moet worden verbeterd. Er zal een omvangrijk hervormingsproces in gang worden gezet, dat een grote inspanning van alle betrokkenen vergt. Het Lisv, als eerste verantwoordelijke organisatie, krijgt hierbij een belangrijke rol.

Reïntegratie
Om te voorkomen dat mensen in de WAO terecht komen is volgens staatssecretaris Hoogervorst van belang dat zo snel mogelijk nadat een werknemer ziek is geworden maatregelen worden genomen om terugkeer naar de werkplek te bevorderen. Ook moeten werkgevers vaker dan nu gedeeltelijk arbeidsongeschikten (arbeidsgehandicapten) in dienst nemen. De Wet reïntegratie arbeidsgehandicapten biedt hiervoor een groot aantal mogelijkheden. Het kabinet heeft tijdens het Najaarsoverleg afspraken gemaakt met de sociale partners om deze mogelijkheden beter te benutten. Zo worden er regionale steunpunten opgezet die de voorlichting aan werkgevers en werknemers over de wet ter hand zullen nemen. Daarbij zal ook gebruik worden gemaakt van de ervaringsdeskundigheid van arbeidsgehandicapten. Verder moet de specifieke kennis van arbo-artsen over arbeidsomstandigheden in de sector waarin zij werken, worden verbeterd. Op brancheniveau worden inmiddels initiatieven ontwikkeld om arbeidsgehandicapten gemakkelijker in contact te brengen met werkgevers die een baan voor hen hebben en andersom. Op deze wijze kan de doelstelling van het Lisv, om in 1999 30.000 arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen, binnen bereik komen. Per branche zal worden bekeken of deze doelstelling wordt gehaald.

Staatssecretaris Hoogervorst wil ook het zogeheten .poortwachtersmodel. verbeteren. Sinds de invoering van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte hebben de uitvoeringsinstellingen tot taak te controleren of werkgevers zich voldoende inspannen om hun zieke werknemers tijdens het eerste ziektejaar weer aan het werk te krijgen. Toetsing hiervan vindt plaats aan de hand van reïntegratieplannen die werkgevers op bepaalde tijdstippen moeten indienen. In de praktijk is gebleken dat dit poortwachtersmodel niet goed werkt. Zo is de samenwerking tussen uitvoeringsinstellingen en arbodiensten nog onvoldoende. Op dit moment wordt in intensief overleg met de betrokken instellingen bekeken op welke wijze verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Het kabinet zal de Tweede Kamer in het voorjaar een plan voor de hervorming van het poortwachtersmodel toezenden.

Arboconvenanten
De maatregelen in het plan van aanpak zijn er voor een belangrijk deel op gericht te voork¢men dat werknemers ziek worden. In dit kader zijn landelijke streefcijfers
geformuleerd voor het verminderen van werkdruk, tillen, RSI en schadelijk geluid. Staatssecretaris Hoogervorst wil in deze kabinetsperiode minimaal 20 arboconvenanten afsluiten met bedrijfstakken waar zich de meeste risico.s op arbeidsongeschiktheid voordoen. In het regeerakkoord is hiervoor een jaarlijks oplopend bedrag beschikbaar gesteld: 14 miljoen in 1999, 27,5 miljoen in 2000, 42 miljoen in 2001 en 77,5 miljoen gulden in 2002. In het Najaarsoverleg hebben werkgevers, werknemers en het kabinet al een gemeenschappelijke intentieverklaring getekend over de arboconvenanten.
In de convenanten maken werkgevers, werknemers en de overheid per branche afspraken over het terugdringen van veiligheids- en gezondheidsrisico.s op het werk. Er zal vooral aandacht worden besteed aan het verminderen van psychische klachten en klachten aan het bewegingsapparaat (gewrichten, rug, armen en benen), die tezamen circa driekwart van de uitkeringskosten voor arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim uitmaken. Bij elk convenant zal worden ingezet op concrete kwantitatieve doelen, waardoor het aantal mensen dat blootstaat aan bepaalde arbeidsrisico.s moet afnemen. Door convenanten op bedrijfstakniveau af te sluiten kan een koppeling worden gemaakt met de CAO-afspraken in de bedrijfstak. Hierdoor wordt het onderwerp arbeidsomstandigheden een vast onderdeel op de agenda van de CAO-onderhandelingen. Een ander voordeel van de branchegewijze convenantenaanpak is dat algemene beleidsregels per bedrijfstak worden uitgewerkt, waardoor normen op maat ontstaan.
In de Stichting van de Arbeid zal jaarlijks overleg plaatsvinden tussen de betrokken partijen over de voortgang van de convenantenaanpak. Verder zal de Arbeidsinspectie toezien op de naleving van de gemaakte afspraken. De capaciteit van de Arbeidsinspectie voor actieve inspecties zal mede in dit kader de komende vier jaar met 20 volledige banen worden uitgebreid. Dit betekent een toename van de actieve inspectiecapaciteit op het gebied van arbeidsomstandigheden met 13 procent in 2002.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Markten tijdens Sinterklaasintocht en Winterbeleving in Mill
Op zaterdag 12 november zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer voet aan wal zetten in Nederland. Traditioneel komt hij...

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...