Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

OPTA en NMa maken afspraken over samenwerking

Datum nieuwsfeit: 18-01-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Protocol

Afspraken tussen het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) over de wijze van samenwerking bij aangelegenheden van wederzijds belang.

Considerans


1. De OPTA is belast met de uitvoering en handhaving van regels op het gebied van de telecommunicatie en post.


2. De NMa is belast met de uitvoering en handhaving van de algemene mededingingsregels, neergelegd in de Mededingingswet en in de artikelen 85, 86 en 88 van het EG-verdrag.


3. Het toepassingsbereik van dit protocol is tweeledig. Het protocol voorziet in de wijze van behandeling van aangelegenheden waarbij zowel de uitoefening van bevoegdheden op grond van de Telecommunicatiewet respectievelijk de Postwet, als de uitoefening van bevoegdheden op grond van de Mededingingswet in de post- of telecommunicatiesector aan de orde kunnen zijn (samenlopende bevoegdheden). Het protocol voorziet verder in de wijze van behandeling van aangelegenheden waarin bij de uitoefening van bevoegdheden van de OPTA begrippen worden uitgelegd die worden gehanteerd bij de toepassing van artikel 24 Mededingingswet, alsmede in de wijze van totstandkoming van de in artikel 18.3, derde lid, Telecommunicatiewet bedoelde algemene richtlijnen (uniforme toepassing van mededingingsbegrippen).


4. In de wet zijn enkele bepalingen gegeven die betrekking hebben op de samenwerking tussen de NMa en de OPTA. Dit zij de artikelen 18.3 van de Telecommunicatiewet, 24 van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit (OPTA-wet) en 91 van de Mededingingswet. Het protocol is hier mede op gebaseerd.

Artikel 18.3, derde lid, Telecommunicatiewet bepaalt dat, voorzover bij de uitoefening van bevoegdheden van de OPTA begrippen worden uitgelegd die worden gehanteerd bij de toepassing van artikel 24 Mededingingswet, de uitoefening van die bevoegdheden van de OPTA geschiedt overeenkomstig door het college in overeenstemming met de NMa vastgestelde algemene richtlijnen. Het artikellid bepaalt voorts dat van deze richtlijnen mededeling wordt gedaan in de Staatscourant.

Artikel 18.3, vierde lid, Telecommunicatiewet bepaalt dat de OPTA en de NMa in het belang van een effectieve en efficiënte besluitvorming gezamenlijke afspraken maken over de wijze van behandeling van aangelegenheden van wederzijds belang. Het onderhavige protocol voorziet in de hier bedoelde afspraken.

De artikelen 24 van de OPTA-wet en 91 van de Mededingingswet hebben betrekking op de onderlinge uitwisseling van informatie tussen, onder meer, de OPTA en de NMa. Behalve uit de wet vloeit ook uit Europeesrechtelijke jurisprudentie de noodzaak voort van een samenhangende uitoefening van bevoegdheden tussen sectorspecifieke en algemene mededingingsautoriteiten.


5. De OPTA en de NMa zijn van mening dat de doelmatigheid en de doeltreffendheid van hun wetshandhaving door een goede onderlinge samenwerking worden versterkt. Meer in het bijzonder hebben de afspraken tot doel om te bewerkstelligen dat de OPTA en de NMa : a. wederzijds samenhangende besluiten nemen door samenlopende bevoegdheden onderling afgestemd uit te oefenen, in het bijzonder (ook) ten behoeve van het voorkomen van forum shopping; b. een met elkaar overeenstemmende uitleg geven aan begrippen uit het mededingingsrecht, het telecommunicatierecht en het postrecht; c. in voorkomend geval wederzijds samenhangende beleidsregels vaststellen;
d. elkaar bijstaan met raad en daad.

A. Reikwijdte protocol

Gelet op het ruime bereik van zowel het mededingingsrecht als het post- en telecommunicatierecht is het niet mogelijk uitputtend op te sommen in welke gevallen en op welke punten zich raakvlakken kunnen voordoen. Raakvlakken kunnen zich met name voordoen bij (de totstandkoming van) de hieronder, onder artikel A1 genoemde standpuntbepalingen en inzake de toepassing van de in de bijlagen, als hieronder bedoeld, onder artikel A2 en A3 en van de onder artikel A4 genoemde bevoegdheden, voorzover daarbij begrippen worden gehanteerd zoals onder artikel A5 genoemd en/of deze bevoegdheden worden uitgeoefend in de telecommunicatie- of postsector.


1. Onder het protocol vallen alle naar buiten gerichte standpuntbepalingen, alsmede eventueel onderzoek en andere voorbereiding daarvan, zoals:

(i) (voorlopige) oordelen (met of zonder rechtsgevolg) (ii) beschikkingen op aanvraag;
(iii) beschikkingen naar aanleiding van ambtshalve onderzoek; (iv) geschiIbeslechtingsbesluiten;
(v) beleidsregels;
(vi) consultatiedocumenten.


2. Bijlage 1 bij dit protocol bevat een lijst van artikelen en onderwerpen van de Telecommunicatiewet waarbij zich samenloop kan voordoen met het kartelverbod neergelegd in de artikelen 6 van de Mededingingswet en 85 van het EG-verdrag en met het verbod van misbruik van economische machtspositie in de zin van artikel 24 van de Mededingingswet en van artikel 86 van het EG-verdrag. Deze lijst heeft voor de OPTA en de NMa een signaalfunctie en is niet uitputtend.


3. Bijlage 2 bij dit protocol bevat een lijst van artikelen en onderwerpen van de Postwet waarbij zich samenloop kan voordoen met het kartelverbod neergelegd in de artikelen 6 van de Mededingingswet en 85 van het EG-verdrag en met het verbod van misbruik van economische machtspositie in de zin van artikel 24 van de Mededingingswet en van artikel 86 van het EG-verdrag. Deze lijst heeft voor de OPTA en de NMa een signaalfunctie en is niet uitputtend.


4. Samenloop kan zich voorts voordoen bij toepassing van artikel 6 of
24 van de Mededingingswet of van artikel 85 of 86 van het EG-verdrag ten aanzien van ondernemingen die werkzaam zijn in de post- of telecommunicatiesector, wanneer op de onderhavige kwestie ook bevoegdheden uit de Telecommunicatiewet of Postwet van toepassing zijn en/of toepassing van de Mededingingswet van invloed kan zijn op het bereiken van de doelstellingen van de Telecommunicatiewet respectievelijk de Postwet.


5. Onder het protocol valt de uitleg van de volgende (mededingings)begrippen:
i. aanmerkelijke marktmacht ;
ii. discriminatie;
iii. dominantie;
iv. economische machtspositie (misbruik van);
v. excessieve prijzen ;
vi. kostenoriëntatie;
vii. leveringsweigering;
viii. marktaandeel;
ix. prijsdifferentiatie;
x. prijsdiscriminatie;
xi. prijsdumping;
xii. redelijk rendement;
xiii. redelijke tarieven;
xiv. redelijke voorwaarden;
xv. relevante geografische markt;
xvi. relevante productmarkt;
xvii. substitutie;
xviii. transparantie.

Deze lijst heeft voor de OPTA en de NMa een signaalfunctie en is niet uitputtend.

B. Taakverdeling en verwijzing


1. Indien een aanvrager zich richt tot de OPTA of de NMa en het blijkt dat de toezichthouder tot wie de aanvrager zich heeft gericht niet bevoegd is en de andere toezichthouder mogelijk wel, zendt de OPTA respectievelijk de NMa de aanvraag onverwijld door aan de andere toezichthouder, onder mededeling daarvan aan de aanvrager.


2. De OPTA en de NMa zullen bevorderen dat ingeval op een zaak een sectorspecifieke regel van de Telecommunicatiewet of de Postwet van toepassing is, belanghebbenden zich bij voorkeur wenden tot de OPTA.


3. Wanneer bij beide toezichthouders samenhangende aanvragen zijn ingediend, dan treden zij in overleg en stemmen de wijze van behandeling met elkaar af.


4. Ingeval een aanvraag is ingediend bij de OPTA of de NMa, die naar het oordeel van de OPTA en de NMa beter door de ander kan worden behandeld, dan wordt met toestemming van de aanvrager de aanvraag aan de ander doorgezonden. Bij de bepaling door welke instantie de zaak beter kan worden behandeld, kunnen onder meer de effectiviteit van het wettelijk instrumentarium, de beschikbare capaciteit, de aanwezige expertise, het voorkomen van dubbel werk, het tegengaan van forum shopping en de bevordering van één loket een rol spelen.


5. Zolang een van beide toezichthouders een zaak in behandeling heeft, neemt de ander een aanvraag in dezelfde zaak in beginsel alleen in behandeling wanneer dit door een verschil in wettelijk kader wordt gerechtvaardigd.

C. Behandeling bij samenlopende bevoegdheden.


1. In gevallen waarin sprake kan zijn van misbruik van een economische machtspositie door een onderneming die werkzaam is in de post- en/of telecommunicatiesector kan er een samenloop bestaan tussen de bevoegdheden van de NMa en de OPTA.


2. Het is niet wenselijk dat de uitoefening van deze samenlopende bevoegdheden leidt tot tegenstrijdige resultaten. Ingeval het optreden van de OPTA op grond van haar eigen bevoegdheden ertoe leidt dat er geen sprake meer kan zijn van het in artikel C1 bedoelde misbruik van economische machtspositie, is de OPTA als sector-specifieke toezichthouder de eerst aangewezene om op te treden.


3. Telkens wanneer bij de NMa een verzoek wordt ingediend om op te treden tegen (gesteld) misbruik van een economische machtspositie in de post- en/of telecommunicatiemarkt, of wanneer er aanleiding bestaat ambtshalve op te treden tegen misbruik van een economische machtspositie in de post- en/of telecommunicatiemarkt, stelt de NMa de OPTA daarvan op de hoogte en stelt deze de OPTA in de gelegenheid aan te geven dat de OPTA voornemens is binnen een bepaalde door de OPTA daarbij aan te geven termijn zelf op te treden op grond van haar eigen bevoegdheden.


4. De NMa zal noch ambtshalve noch op aanvraag toepassing geven aan artikel 24 van de Mededingingswet terzake van gedragingen die misbruik van een economische machtspositie opleveren op (een deel) van de postmarkt of telecommunicatiemarkt, indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. de OPTA treedt op grond van haar eigen bevoegdheden binnen een redelijke termijn op tegen de desbetreffende gedraging; b. er bestaat, indien van toepassing, overeenstemming met de NMa over de juiste toepassing van mededingingsbegrippen door de OPTA; c. er bestaat overeenstemming met de NMa dat als gevolg van het optreden van de OPTA op grond van haar eigen bevoegdheden geen sprake meer kan zijn van misbruik van een economische machtspositie.


5. Van overeenstemming als bedoeld in artikel C4, onder b, is sprake indien en voorzover het besluit van de OPTA hetzij: a. vooraf de uitdrukkelijke instemming heeft gekregen van de NMa; of, b. overeenkomstig richtlijnen als bedoeld in artikel 18.3, lid 3, Telecommunicatiewet is gedaan; of,
c. overeenkomstig een besluit in een vergelijkbaar geval als bedoeld onder a of overeenkomstig een besluit van de NMa in een vergelijkbaar geval is gedaan; of,
d. overeenkomstig een onherroepelijke rechterlijke uitspraak over een besluit als bedoeld onder a, b of c, of overeenkomstig Europeesrechtelijke jurisprudentie is gedaan.


6. De OPTA gaat na of bij de uitoefening van bevoegdheden sprake kan zijn van samenloop en of in dat geval reeds sprake is van overeenstemming als bedoeld in artikel C5, onder b, c of d. In geval van twijfel geeft de NMa op een daartoe strekkend verzoek van de OPTA binnen een week aan of er sprake is van samenloop en/of van overeenstemming. Wanneer niet binnen deze termijn uitsluitsel is gegeven, wordt samenloop geacht niet aan de orde te zijn. Is er sprake van samenloop en is van genoemde overeenstemming nog geen sprake, dan wordt de instemming van de NMA gevraagd bedoeld in artikel C5, onder a. De NMa geeft binnen drie weken na het desbetreffend verzoek aan of de instemming wordt gegeven. Wanneer niet binnen deze termijn uitsluitsel is gegeven, wordt de instemming geacht te zijn verleend.


7. Indien de OPTA niet binnen een redelijke termijn op grond van haar eigen bevoegdheden optreedt tegen een gedraging die mogelijk misbruik van economische machtspositie kan opleveren, dan wel indien toepassing van de eigen bevoegdheden van de OPTA het misbruik van economische machtspositie niet wegneemt, kan de NMa de zaak alsnog in behandeling nemen.


8. In het in artikel C7 bedoelde geval consulteert de NMa de OPTA over een voorgenomen toepassing van artikel 24 van de Mededingingswet. De OPTA geeft binnen drie weken aan, of uitvoering van het voornemen bezwaren oplevert uit een oogpunt van de doelstellingen van de Telecommunicatiewet of de Postwet. Wanneer niet binnen drie weken uitsluitsel is gegeven, wordt een ontkennend antwoord geacht te zijn gegeven.


9. Indien de OPTA aangeeft dat bedoelde bezwaren bestaan, dan vindt overleg plaats tussen de directeur-generaal van de NMa en de voorzitter van het college van de OPTA. In dit overleg vindt afstemming plaats.


10. De OPTA brengt de grondslag van de overeenstemming met de NMa als bedoeld in artikel C5 in de tekst van een besluit tot uitdrukking en zendt bij de bekendmaking een afschrift van het besluit aan de NMa. De NMa doet hetzelfde in het onder artikel C8 en C9 bedoelde geval.

D. Overeenstemmende interpretatie van begrippen


1. Begrippen uit het algemene mededingingsrecht, en begrippen op het gebied van telecommunicatie en post, zullen bij de taakuitoefening van de NMa en de OPTA door beide toezichthouders op dezelfde wijze worden uitgelegd. Ten behoeve van de uniforme uitleg van laatstgenoemde begrippen is artikel C8 van overeenkomstige toepassing.


2. Ten behoeve van de overeenstemmende uitleg van mededingingsbegrippen zullen door de OPTA en de NMa, overeenkomstig artikel 18.3 van de Telecommunicatiewet, stapsgewijs voor de uitleg van bepaalde mededingingsbegrippen, algemene richtlijnen worden vastgesteld, die gezamenlijk worden gepubliceerd in de Staatscourant. Bij de samenwerking tussen de NMa en de OPTA zullen in de dagelijkse praktijk begrippen worden geïdentificeerd waarvoor dergelijke algemene richtlijnen zullen worden vastgesteld.


3. De OPTA en de NMa oefenen hun bevoegdheden in overeenstemming met de in artikel D2 bedoelde richtlijnen uit.


4. In gevallen waarin door de OPTA toepassing wordt gegeven aan mededingingsrechtelijke begrippen ten aanzien waarvan nog geen richtlijnen zijn bekendgemaakt of behoefte bestaat aan afwijking van vastgestelde richtlijnen, doet de OPTA dit conform het bepaalde in artikel C5.

E. Gezamenlijke voorbereiding


1. In gevallen van groot gezamenlijk belang, nemen de OPTA en de NMa de voorbereiding van de standpuntbepaling gezamenlijk ter hand. Daartoe kunnen de OPTA en de NMa een gezamenlijk behandelteam samenstellen.


2. Het behandelteam stelt binnen twee weken een onderzoeks- of projectplan op, dat ter accordering wordt voorgelegd aan de OPTA en de NMa.


3. Het behandelteam doet een voorstel voor het te nemen besluit of de te verrichten handeling. Dit voorstel wordt ter accordering voorgelegd aan de OPTA en aan de NMa.

F. Spoedmaatregelen


1. Indien een toezichthouder met betrekking tot een zaak waarop dit protocol ziet, overweegt een spoedmaatregel te treffen die geen uitstel kan lijden, informeert deze de ander over dit voornemen en stelt deze de ander in de gelegenheid zijn visie te geven. Daarbij wordt de gelet op de spoed in acht te nemen termijn aangegeven.

G. Advies over toepasselijkheid mededingingsrecht


1. De OPTA dient haar bevoegdheden in overeenstemming met de artikelen
85 en 86 van het EG-Verdrag uit te oefenen. Hierover kan de OPTA de NMa separaat advies vragen.


2. De NMa geeft het in artikel G1 bedoelde advies binnen 3 weken.

H. Uitwisseling van informatie


1. Op de verstrekking van informatie en gegevens omtrent ondernemingen door de OPTA aan de NMa is het bepaalde in artikel 24, tweede lid, OPTA-wet van toepassing.


2. Voor wat betreft de verstrekking van informatie en gegevens omtrent ondernemingen door de NMa aan de OPTA is het bepaalde in artikel 91 Mededingingswet van toepassing.


3. Gegevens of inlichtingen omtrent een onderneming, welke in verband met enige werkzaamheid ten behoeve van de uitvoering van de eigen wettelijke taken zijn verkregen door de OPTA, kunnen door de OPTA aan de NMa worden verstrekt, voor zover die gegevens of inlichtingen voor de NMa noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de taken van de NMa.


4. Gegevens of inlichtingen omtrent een onderneming, welke in verband met enige werkzaamheid ten behoeve van de uitvoering van de eigen wettelijke taken zijn verkregen door de NMa, kunnen door de NMa aan de OPTA kunnen worden verstrekt, voor zover die gegevens of inlichtingen van betekenis zijn of kunnen zijn voor de uitoefening van de bevoegdheden van de OPTA die de toepassing of mede de toepassing van bepalingen omtrent de mededinging betreffen.


5. De OPTA en de NMa zullen de voor elkaar relevante informatie die zij op basis van de onder artikel H1 en H2 genoemde wetsartikelen aan elkaar kunnen verstrekken, ook daadwerkelijk aan elkaar verstrekken.


6. De OPTA en de NMa houden elkaar op de hoogte van zaken en ontwikkelingen die voor elkaars functioneren van belang zijn. Verder verstrekken de OPTA en de NMa elkaar afschriften van alle door hen genomen besluiten en vastgestelde beleidsregels waarbij een raakvlak is met het werkterrein van de ander.


7. De OPTA en de NMa verstrekken elkaar waar zinvol een afschrift van eventuele informatie afkomstig van de Europese Commissie die een raakvlak heeft met het werkterrein van de ander.


8. De NMa informeert de OPTA over de telecommunicatie- en postzaken die in het adviescomité van DG-IV, zoals genoemd in artikel 10, lid 3, van Verordening nr. 17, aan de orde komen waarbij in Nederland actieve ondernemingen zijn betrokken, voor zover dit van betekenis is of kan zijn voor de uitoefening van de bevoegdheden van de OPTA die de toepassing of mede de toepassing van bepalingen omtrent de mededinging betreffen.


9. De OPTA en de NMa behandelen de van elkaar ontvangen informatie als vertrouwelijk voorzover dit uit de wet of uit de aard van de informatie voortvloeit. De gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor ze door de ander zijn verstrekt.

K. Algemene en overige elementen


1. De OPTA en de NMa zullen elkaar op verzoek bijstaan met raad en daad vanuit hun eigen deskundigheid.


2. Ter bevordering van de onderlinge uitwisseling van informatie en opbouw van expertise stellen de NMa en de OPTA gezamenlijk een plan op. In ieder geval vormt onderdeel van dat plan dat de OPTA en de NMa gezamenlijk periodiek een studiebijeenkomst beleggen.


3. Iedere maand en zoveel vaker als nodig is vindt overleg plaats tussen door de OPTA en de NMa aangewezen contactpersonen over de lopende zaken. Ieder kwartaal, of zoveel vaker als nodig is, vindt overleg plaats tussen de directeur-generaal van de NMa en de voorzitter van de OPTA. Een onderwerp van dit overleg is de wijze waarop de onderlinge samenwerking verloopt.

L. Tussentijdse bijstelling en evaluatie


1. Dit protocol kan in onderling overleg tussentijds worden aangepast of aangevuld. Dit protocol zal door de OPTA en de NMa in overeenstemming worden gebracht met eventuele wetswijziging.


2. Dit protocol wordt na 1 jaar gezamenlijk geëvalueerd. Hierbij wordt in het bijzonder gekeken naar de realisatie van de gestelde doelen en naar de praktische werkbaarheid van hetgeen in dit protocol is vastgelegd en de wenselijkheid om dit protocol aan te vullen met in de praktijk nuttig gebleken procedures.

Den Haag, ... 1998

De directeur-generaal van Het college van de Onafhankelijke Post

de Nederlandse mededingingsautoriteit en Telecommunicatieautoriteit

namens het college,

A.W. Kist J.C. Arnbak, voorzitter

Dit protocol wordt gepubliceerd in de Staatscourant en toegezonden aan de Europese Commissie, de minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat

Bijlage 1

Deze bijlage behoort bij het samenwerkingsprotocol tussen de OPTA en de NMa.

Deze bijlage bevat een lijst van artikelen en onderwerpen van de Telecommunicatiewet waarbij zich samenloop kan voordoen met het kartelverbod neergelegd in de artikelen 6 van de Mededingingswet en 85 van het EG-verdrag en met het verbod van misbruik van economische machtspositie in de zin van artikel van de 24 Mededingingswet en van artikel 86 van het EG-verdrag. Deze lijst heeft voor de OPTA en de NMa een signaalfunctie en is niet uitputtend

Mogelijke samenloop tussen de Telecommunicatiewet en artikel 24 van de Mededingingswet kan zich voordoen bij de toepassing van de artikelen
3.11, 4.9, 4.10.1, 5.10, 6.1.3, 6.1.5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5-6.8, 6.9,
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6-8.7, 18.6 en 18.10 van de Telecommunicatiewet.

Mogelijke samenloop tussen de Telecommunicatiewet en artikel 6 van de Mededingingswet kan zich voordoen bij de toepassing van de artikelen
3.11, 4.6, 4.9, 4.10.1, 5.3, 5.10, 6.1-6.3, 6.5-6.7, 6.9, 7.3-7.4,
7.6, 8.2, 8.5-8.6 en 8.7 van de Telecommunicatiewet.

Bijlage 2

Deze bijlage behoort bij het samenwerkingsprotocol tussen de OPTA en de NMa.

In deze bijlage zal een lijst worden opgenomen van artikelen en onderwerpen van de Postwet waarbij zich samenloop kan voordoen met het kartelverbod neergelegd in de artikelen 6 van de Mededingingswet en 85 van het EG-verdrag en met het verbod van misbruik van economische machtspositie in de zin van artikel 24 van de Mededingingswet en van artikel 86 van het EG-verdrag.

Momenteel is wijziging van de Postwetgeving in voorbereiding. Een lijst met artikelen waarbij zich samenloop tussen de mededingingsregelgeving en de postregelgeving kan voordoen, zal hier worden opgenomen zodra deze wijziging zijn beslag heeft gekregen en zal worden gebaseerd op die nieuwe postregelgeving.

Het later uitbrengen van deze lijst laat onverlet de bij het protocol gemaakte samenwerkingsafspraken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...

Teleurstellend advies aan Hoge Raad over nertsenfokverbod
In een advies aan de Hoge Raad stelt de Procureur Generaal dat het Hoger Beroep van de Nederlandse Staat tegen...

Direct de kwaliteit van de zorg meten met Opinionmeter
De Consumer Quality-index (CQ-index), ontwikkeld om klanttevredenheid in de gezondheidszorg te meten, is log en traag. De metingen liggen ver...

Update HP treft gelukkig maar enkele modellen
De laatste paar dagen stond in het teken van HP updates welke huismerk cartridges zou blokkeren. Wij zijn hier ingedoken...

Vetzuurcombinatie ondersteunt leesvaardigheid schoolkinderen
Een combinatie van omega 3- en 6-vetzuren ondersteunt de leesvaardigheid van doorsnee schoolkinderen. Vooral kinderen die moeite hebben om zich...

Bevrijdingsfestival en Kindervrijmarkt in Groesbeek
Zondag 18 september a.s. is het weer tijd voor het jaarlijkse Bevrijdingsfestival bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Dit jaar...

Open Joodse Gemeente Klal Israël benoemt nieuwe rabbijn Nathans
Afgelopen maart riep de Open Joodse Gemeente Klal Israël kandidaten op voor de vacature van rabbijn. Deze gemeente, de enige...

Ieder(in) wil een maximum voor wat mensen zelf aan zorg moeten betalen
Zorgkosten mensen met een beperking in vijf jaar geëxplodeerd De zorgkosten zijn in vijf jaar verdubbeld voor mensen die veel...

Zuidafrika's eerste zwarte profwielrenner in Utrecht
Songezo Jim, de eerste zwarte Zuidafrikaanse profwielrenner, is zaterdag 17 september in Utrecht om in drie verschillende fietsrondes geld in...