Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over huurachterstanden van het Rijk

Datum nieuwsfeit: 18-01-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

expostbus51


Ministerie van Financien


www.minfin.nl

FINANCIEN: HUURACHTERSTANDEN VAN HET RIJK

PERSBERICHTNR. 99/013 Den Haag 18 januari 1999

ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN EN DE STAATSSECRETARIS VAN

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER OP VRAGEN VAN

DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL LEERS EN HILLEN OVER

HUURACHTERSTANDEN VAN HET RIJK

VRAGEN:


1.

Kent u het vonnis van de Kantonrechter te Groningen d.d. 21 december jl., waarin de Rijksgebouwendienst veroordeeld wordt tot betalen van achterstallige huur, met boete-rente, aan
Driade-Beleggingsmaatschappij BV?

2.

Gaat het hierbij om ruim 52 miljoen huurachterstand en een boete van ongeveer 8,6 miljoen?

3.

Waar wordt de boete, die immers niet was begroot, uit betaald? Hoe wordt deze begrotingtechnisch verwerkt?

4.

Wanneer zal het Rijk aan zijn verplichtingen voldoen?

5.

Heeft het Rijk door deze zaak geen slechte reputatie opgelopen als zakelijk partner? Wat zijn de consequenties hiervan voor beleid ten aanzien van publiek-private samenwerking (PPS), waarbij het Rijk juist samenwerking zoekt met private investeerders?

6.

Bent u bereid, gelet op de actualiteit van deze zaak, deze en de nog onbeantwoorde eerdere vragen, met spoed te beantwoorden?

ANTWOORDEN:


1.

Ja. De uitspraak dd. 21 december 1998 betrof een uitspraak van zes kantonrechters (Groningen, Alkmaar, Zutphen, Zwolle, Leiden en Dordrecht).

2.

Nee, het betaalde bedrag is ca. 35 mln., waarvan de wettelijke rente ca. 5 mln. bedroeg.

3.

Zie antwoord op vraag 8 van kamervragen dd. 4-12-1998.

4.

Zoals blijkt uit het antwoord op vraag 2 heeft het Rijk inmiddels aan zijn verplichtingen voldaan.

5.

Het Rijk heeft zich in deze zaak op beargumenteerde wijze als een zakelijk partner opgesteld, mede ter bescherming van de belastingbetaler. In deze zaak doet zich een geschilpunt voor met de belegger van een zodanig specifieke aard dat dit geen consequenties van algemene aard zal hebben ten aanzien van publiek-private financiering.

6.

Ja.

Antwoorden van de Minister van Financiën mede namens de Staatssecretaris van VROM op de aanvullende vragen van de Kamerleden Leers en Hillen over huurachterstanden van het Rijk.

VRAGEN :


1.

Is het waar dat vandaag 6 kantonrechters zich zullen buigen over een conflict op landelijke schaal tussen de Rijksgebouwendienst en een projectontwikkelaar?

2.

Is het waar dat ingevolge een in 1993 gesloten overeenkomst 5 gevangeniscomplexen en het Natuurhistorisch Museum te Leiden privaat zijn gefinancierd en de Rijksoverheid deze gebouwencomplexen huurt?1

3.

Is het waar dat het Rijk de afgelopen jaren de in de huurovereenkomst overeengekomen huurpenningen niet heeft betaald, zodat thans sprake is van een huurachterstand van ca. 40 mln. gulden? Zo ja, wat is hiervan de reden?

4.

Is het u bekend dat op de desbetreffende gevangeniscomplexen hypotheekrechten zijn gevestigd ten gunste van de financiering door de bank en dat de kredietovereenkomst tussen de bank en de verhuurder inmiddels is opgezegd? Zal dit er toe kunnen leiden dat de gevangeniscomplexen zullen moeten worden geëxecuteerd ter afwikkeling van de financiële last? Hoe stelt de minister zich dit voor?

5.

Welke conclusies trekt u uit deze gang van zaken ten aanzien van de private financiering van gebouwen en het huren daarvan door het Rijk t.b.v. het gebruik voor gemeenschappelijke doelen. Had uw uitspraak in het NOS-journaal van 9 november jl. naar aanleiding van een congres over Publiek private financiering betrekking op de thans voorliggende zaak? Wat wordt dan de toekomstige beleidslijn inzake dergelijke constructies, mede met het oog op de gewenste intensivering van PPS-constructies?

6.

Is het waar dat er soortgelijke problemen thans ook bestaan met betrekking tot enige door het ministerie van OCenW in het verleden goedgekeurde huurcontracten ten aanzien van een tweetal grootschalige schoolcomplexen te Zwolle, waar sprake zou zijn van een huurachterstand van ca. f 25 mln.

7.

Is het waar dat in al deze contracten een artikel is opgenomen waarbij aan de verhuurder over het bedrag van de achterstand een samengestelde rente verschuldigd is van 1% per maand?
Zo ja, wat is dan het belang van het Rijk bij het laten oplopen van deze huurachterstanden?

8.

Wat kunnen de gevolgen zijn voor de begrotingen 1999 van respectievelijk het ministerie van Justitie en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen indien de Staat wordt veroordeeld tot het alsnog nakomen van de overeengekomen huurcontracten en de eventueel daarmee samenhangende extra kosten?

ANTWOORDEN:


1.

Ja. Inmiddels is door de kantonrechters de uitspraak gedaan dat de RGD de verschuldigde huur over 1997 en 1998 alsnog moet betalen. Deze betaling heeft inmiddels plaatsgevonden. De principiële kwestie van het wel of niet moeten betalen van huur over niet door de belegger afgedragen BTW (zie ook het antwoord op vraag 3) is door de kantonrechters doorgeschoven naar de reeds lopende bodemprocedure bij de Haagse rechtbank. Het is niet uitgesloten dat de rechterlijke uitspraak in deze bodemprocedure pas in het jaar 2000 wordt gedaan.

2.

Ja.

3.

Ja. De redenen hiervoor zijn uiteengezet in de brief van de staatssecretaris van VROM die 3 december jl. aan de voorzitter en de leden van de Tweede Kamer is verstuurd. In deze brief wordt informatie gegeven over het geschil tussen de Rijksgebouwendienst en Badine B.V. De belangrijkste reden is dat de belegger de BTW over de stichtingskosten niet aan de fiscus bleek te hebben afgedragen, terwijl hij de BTW wel betrok in de vaststelling van de stichtingskosten en van de door de RGD te betalen huren. Het standpunt van het Rijk is dat huur over de BTW op de stichtingskosten wordt voldaan als deze ook daadwerkelijk aan de fiscus is afgedragen en anders niet.

4.

Ja. Gezien de uitspraak van de kantonrechters is het risico van een executie op korte termijn geweken. Overigens had de RGD al voor de rechtszitting van 3 december 1998 een schikkingsvoorstel gedaan, waarmee een eventuele executie had kunnen worden voorkomen.

5.

Als gevolg van het enige jaren geleden inwerking getreden aangescherpte kabinetsbeleid met betrekking tot lease worden geen nieuwe leasecontracten voor rijkshuisvesting meer afgesloten. Tevens worden mogelijkheden onderzocht om bestaande huur/leasecontracten om te zetten in à fonds perdu financiering. In een aantal gevallen is inmiddels tot omzetting besloten. Hierover is de Kamer geïnformeerd.
Oogmerk van PPS-constructies is om efficiency-voordelen te behalen door de participatie van private partijen in de planvorming, realisatie, financiering en/of exploitatie. Wanneer de inschakeling van private partijen aantoonbare efficiencyvoordelen oplevert, wordt langs die lijnen geopereerd.

Voor de beantwoording van de vragen 6, 7 en 8 kan tevens worden verwezen naar de beantwoording van vragen van het lid Dijksma die gesteld zijn op 4 september 1998.

6.

De problemen met betrekking tot enige grootschalige schoolcomplexen te Zwolle zijn in het geheel niet van dezelfde aard o.a. omdat de Staat in die gevallen niet als huurder optreedt. De huurovereen-komsten zijn aangegaan door de scholen en zijn door OCenW gefiatteerd voor wat betreft een periode van 5 c.q. 10 jaar. Wat het bedrag van de totale huurachterstand is, vormt nog onderwerp van discussie c.q. procedure. In het door de verhuurder gevorderde voor de twee scholen in Zwolle is tevens een deel (boete)rente opgenomen dat hij meent in rekening te kunnen brengen. Zie verder hieronder het antwoord op vraag 7. In een kort geding procedure, waarvan de zitting op 3 december jl. heeft plaatsgevonden, werd door de verhuurder een substantieel bedrag gevorderd, terwijl een aantal principiële zaken, waaronder de vordering van (boete)rente, nog aan de orde zijn in bodemprocedure(s). De vorderingen van de verhuurder zijn bij vonnis van 14 december 1998 in het kort geding afgewezen.

7.

Ja. de RGD was niet bereid om deze rente te voldoen, omdat de belegger in gebreke was gebleven met betrekking tot het in rekening brengen van de juiste huurprijs (zie het antwoord op vraag 3). Daarbij baseerde de RGD zich op een eerdere uitspraak van de president van de Haagse rechtbank in 1997, waarbij in het kort geding de Staat/RGD versus Badine B.V., de Staat in het gelijk werd gesteld inzake de huuropschorting in 1997. Tegen die uitspraak is destijds door Badine geen beroep aangetekend.
Na deze (eerdere) gerechtelijke uitspraak zou het volledig voldoen van de huur vanaf dat tijdstip zijn neergekomen op het doen van een onverschuldigde betaling, die vanuit de optiek van rechtmatigheid van de overheidsuitgaven niet was te verdedigen.
In de huurovereenkomsten betreffende de schoolcomplexen is een artikel opgenomen op grond waarvan de verhuurder gerechtigd lijkt bij niet tijdige betaling van de huur een rente van 1% per maand in rekening te brengen.
Eerst recent is duidelijker zicht gekomen op de achterstanden van de scholen in huurbetalingen en de daarover wellicht verschuldigde rente. Of de Staat door de verhuurder kan worden aangesproken op grond van de door scholen gesloten huurovereenkomsten en met name wat de duur van die overeenkomsten betreft, is in de gerechtelijke procedures tot nu toe vooral onderwerp van discussie geweest. In die procedures staan ook de hoogte van de huurprijzen en de rente ter discussie.

8.

Er zijn geen gevolgen voor de begroting van het Ministerie van Justitie.
Ten aanzien van de begroting van OCenW geldt dat vooralsnog in ieder geval voor een deel van het financiële risico dekking binnen de begroting van 1998 is voorzien, namelijk een bedrag binnen de hardheidsclausule welke is gereserveerd op het terrein van het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en een bedrag elders binnen de begroting van OCW, in totaal een bedrag van
ca. fl. 6 mln. Daarmee zijn de kosten m.b.t. één van de scholen in Zwolle tot en met 31 juli 1999 voldaan en is de huurachterstand opgeheven. Aangezien de vorderingen in het kort geding (zie antwoord op vraag 6) ten aanzien van de andere school in Zwolle zijn afgewezen, zal in de begroting voor 1999 rekening gehouden worden met de uitkomst van het geschil in de bodemprocedure, waarin fl. 14,5 mln. wordt gevorderd (zie antwoord op vraag 7).
Op grond van de rechtelijke uitspraak (zie vraag 1) is de huurbetaling inclusief wettelijke rente (tezamen 35 mln.) inmiddels verricht ten laste van de RGD-begroting in 1998. In de mate dat deze betaling leidt tot een overschrijding van deze begroting in 1998 zal hiervoor in 1999 volgens de regels budgetdiscipline specifieke compensatie worden geboden. De Kamer zal bij Voorlopige Rekening over de uitvoering van de begroting 1998 binnenkort worden geïnformeerd. Aangezien de RGD omvangrijke vorderingen heeft ingesteld op Badine inzake onder andere ten onrechte in rekening gebrachte huur over de BTW op de stichtingskosten zal de compensatie in beginsel uit deze vordering worden gedekt indien de vordering in 1999 wordt toegewezen. Indien de vordering niet zou worden toegewezen zal in 1999 anderszins specifieke compensatie worden geboden. Verder zal in overleg met de juridische adviseurs nader worden bezien of de in 1998 gemaakte meerkosten alsnog kunnen worden ingebracht in de reeds lopende bodemprocedure bij de Haagse rechtbank over de stichtingskosten.

Woordvoerder: ir. N.M. Zoon
Telefoonnr.: 070 - 342 8124


18 jan 99 17:48

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...

Teleurstellend advies aan Hoge Raad over nertsenfokverbod
In een advies aan de Hoge Raad stelt de Procureur Generaal dat het Hoger Beroep van de Nederlandse Staat tegen...

Direct de kwaliteit van de zorg meten met Opinionmeter
De Consumer Quality-index (CQ-index), ontwikkeld om klanttevredenheid in de gezondheidszorg te meten, is log en traag. De metingen liggen ver...

Update HP treft gelukkig maar enkele modellen
De laatste paar dagen stond in het teken van HP updates welke huismerk cartridges zou blokkeren. Wij zijn hier ingedoken...

Vetzuurcombinatie ondersteunt leesvaardigheid schoolkinderen
Een combinatie van omega 3- en 6-vetzuren ondersteunt de leesvaardigheid van doorsnee schoolkinderen. Vooral kinderen die moeite hebben om zich...

Bevrijdingsfestival en Kindervrijmarkt in Groesbeek
Zondag 18 september a.s. is het weer tijd voor het jaarlijkse Bevrijdingsfestival bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Dit jaar...

Open Joodse Gemeente Klal Israël benoemt nieuwe rabbijn Nathans
Afgelopen maart riep de Open Joodse Gemeente Klal Israël kandidaten op voor de vacature van rabbijn. Deze gemeente, de enige...

Ieder(in) wil een maximum voor wat mensen zelf aan zorg moeten betalen
Zorgkosten mensen met een beperking in vijf jaar geëxplodeerd De zorgkosten zijn in vijf jaar verdubbeld voor mensen die veel...

Zuidafrika's eerste zwarte profwielrenner in Utrecht
Songezo Jim, de eerste zwarte Zuidafrikaanse profwielrenner, is zaterdag 17 september in Utrecht om in drie verschillende fietsrondes geld in...

Stoomspektakel in Het Spoorwegmuseum
Ieder jaar in september viert Het Spoorwegmuseum de verjaardag van de spoorwegen met een sfeervol evenement: Stoom! Op 17 en...

Vloggende rapper krijgt dagvaarding voor belediging agenten
Vloggende rapper krijgt dagvaarding voor belediging agenten Breda, 16 september 2016 Vloggende rapper krijgt dagvaarding voor belediging agenten De eerder...

Vitality Manager van het Jaar 2016
Op een prachtige locatie, Domus Medica te Utrecht, is afgelopen dinsdag 13 september Gert-Jan Aleman gekozen tot Vitality Manager van...

Nieuwe Snor- kaartenbox Kus kus en 99 andere kaarten
Een kaartje om iemand sterkte te wensen, een hart onder de riem te steken, te feliciteren, of om te laten...

Door een update van HP zijn huismerk cartridges niet meer bruikbaar
Veel eigenaren van een HP printer ervaren op dit moment problemen met hun printer. Via social media en via de...

Servoy 8.1 to Ship on Sept. 16th
Servoy announced today the latest release of their platform, Servoy 8.1. Utilizing User Experience feedback as its focal point (or...