Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Zoetermeer

Datum nieuwsfeit: 22-01-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Zoetermeer

Openbare bekendmakingen

Wet Milieubeheer

Bekendmaking meldingen verandering inrichting
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat bij hen meldingen voor de verandering van een inrichting ingevolge de Wet milieubeheer zijn binnengekomen van:

1. Hutuin b.v. (v.h. Post en Huurman), 3e Stationsstraat 345 voor de verplaatsing van de houtopslag en plaatsing van een slagboom op het perceel 3e Stationsstraat 345 te Zoetermeer (VM 30/1998);
2. Kuwait Petroleum Nederland, voor het verplaatsen van ondergrondse tanks op het perceel Zuidweg 98 te Zoetermeer (WM 35/1998);
3. De Groot, Meerpolder 31 te Zoetermeer, voor het verplaatsen (10 meter verder van dichtstbijzijnde woning)van het emissiepunt van de afzuiginstallatie van koeienstal, perceel Meerpolder 31 te Zoetermeer (39/1998).

De vermelde veranderingen zullen geen gevolgen hebben voor de aard en de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt.

Ter-inzage-legging
Inzage van de meldingen en de bijbehorende stukken is vanaf 25 januari 1999 tot 23 februari 1999, maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur bij de hoofdafdeling Stadswerken, team Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.312, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, voor iedereen mogelijk.Fotokopieën zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.Tevens liggen genoemde bescheiden van 25 januari 1999 tot 23 februari 1999 elke zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur in het politiebureau, Burg. Wegstapelplein 1 te Zoetermeer, ter inzage.

Nadere inlichtingen
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur bij de hoofdafdeling Stadswerken, team Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.315, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, telefoonnummer (079) 346 83 09.

Voorbereiding
De gemeenteraad van Zoetermeer is voornemens de grenzen van de bebouwde kom van de gemeente voor de toepassing van de Boswet vast te stellen op grond van het bepaalde in artikel 1 vijfde lid van de Boswet.
De voorgestelde ontwerp-tekst van het door de gemeenteraad te nemen besluit ligt van maandag 25 januari 1999 tot en met maandag 22 februari 1999 voor een ieder ter inzage bij balie 26 in het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis.

Inspraakprocedure

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat een formele

inspraakprocedure zal worden gevolgd met betrekking tot de (her)inrichting van de voorzieningenstrook in Noordhove (Hausmannruimte/Lijnbaan).

Voor de formele inspraakprocedure is een plan van aanpak geschreven als bedoeld in artikel 6 van de Algemene Inspraakverordening

Zoetermeer. Het in de vorm van een brief geschreven plan van aanpak, alsmede een tekening met daarop de voorgestelde (her)inrichtingsplannen liggen vanaf 22 januari 1999 tot en met 19 februari 1999 voor een ieder ter inzage bij balie 26 van het informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis en in de wijkpost Noordhove/Seghwaert, Meeuwenveld 3/bibliotheek Leidsewallen (ma., wo., vr. van 14.30-16.00 uur, tel. 346 90 05). Tijdens de bovengenoemde termijn kunt u reageren op het voorgestelde plan. Uw reactie kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer, onder vermelding van 'inspraak inrichting voorzieningenstrook Noordhove'.

Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij hebben besloten om op grond van de Verordening tot behoud van bomen de volgende kapvergunningen te verlenen:

Voor verschillende bomen verspreid staand door Zoetermeer in verband met onderhoud, de sterk verminderde vitaliteit van de bomen of de slechte ondergrondse groeiomstandigheden waardoor gevaarlijke situaties ontstaan:

* 2 iepen aan de Beethovenrode, staande naast woning met nr 16;
* een esdoorn en een es, staande aan de Bachrode achter woning met nr 32;

* 2 sierkersen, staande aan de Bachrode, naast woning met nr 50;
* 3 iepen, staande aan de Chopinrode ter hoogte van de woningen met nrs 34 t/m 50;

* 2 essen, staande aan de Bergmanstrook in de omgeving van woningen met nrs 28-30;

* een populier, staande aan Bloemhove naast woning met nr 55;
* een hemelboom, staande aan Du Perronhove naast woning met nr 18;
* een iep, staande aan Obrechtrode naast woning met nr 47;
* een sierappel, staande aan Cesar Franckrode voor woning met nr 47;
* 2 esdoorns, staande aan Coornherthove voor woning met nr 40;
* 3 sierappels, staande aan L. Youngrode voor woningen met nrs 22 t/m 28;

* een plataan, staande aan Vestdijkhove voor woningen met nrs 1 t/m
13;

* 2 elzen, staande aan Heijermanshove voor woningen met nrs 42 t/m
52;

* 5 iepen, staande aan Jac. Bellamyhove achter woningen met nrs 25 t/m 29;

* 2 platanen, staande aan Nesciohove op de hoek met Marie Koenenhove;

* een esdoorn, staande aan Bessie Smithrode naast woning met nr 63;
* een esdoorn, staande aan Pierre Kemphove in omgeving van woning met nr 18;

* een esdoorn, staande aan Bunuelstrook achter woning met nr 87;
* een berk, staande aan Tijberg achter woning met nr 42;
* een meidoorn, staande aan Slootdreef voor woningen met nrs 151 en
153;

* een hemelboom, staande aan Violiervaart bij woning met nr 9;
* een meidoorn, staande aan Bitterzoetvaart bij woning met nr 9;
* 2 wilgen, staande aan Vijverdreef naast woning met nr 199;
* 2 lindes, staande aan Vederkruidvaart naast woningen met nrs 2 t/m
6;

* 2 elzen, staande aan Weidedreef achter woningen met nrs 196 t/m
204;

* een esdoorn, staande aan Vissendreef achter woningen met nrs 119 t/m 125.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht betreffende een zorgvuldige voorbereiding van besluiten is het voornemen tot het verlenen van bovenstaande kapvergunningen op 18 december 1998 reeds gepubliceerd.
Op grond van artikel 8:1 jo. 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Gedurende de genoemde termijn van zes weken liggen de besluiten voor een ieder ter inzage bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis.
De openingstijden van de balie zijn maandag van 11.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 8.30-16.00 uur en vrijdagavond van 18.30- 20.30 uur.

Bouwen

Indien u onderstaande nieuw ingekomen plannen (aanvragen) wenst in te zien, gelieve eerst telefonisch een afspraak te maken met afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, tel. 346 83 22.

Aanvragen bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 41 van de Woningwet te kennen dat bij deafdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor bouwvergunningen zijn ingediend.


* Meerpolder 10 voor het bouwen van een woning met praktijkruimte + stal t.n.v. A.A.P. Groenewegen te Zoetermeer (bouwaanvraag B199922);

* Opsterland 10 Zoetermeer voor het plaatsen van twee dakkapellen t.n.v. H.B.M. Staarink te Zoetermeer (bouwaanvraag B199923);
* Sepiabruin 13 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. W.R. Steinfort te Zoetermeer (bouwaanvraag B199929);
* Sepiabruin 15 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. J.B. van Werkhoven te Zoetermeer (bouwaanvraag B199930);
* Hoekerkade 55 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. J.F. van der Sluijs te Zoetermeer (bouwaanvraag B199931);
* Salland 19 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. W. Lebbink te Zoetermeer (bouwaanvraag B199932);

* Flessegroen 27 voor het vergroten van de kantoorruimte t.n.v. G.J.C.M. Meyer te Zoetermeer (bouwaanvraag B199933);
* Nansenrede 24 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. P.J. Mulder te Zoetermeer (bouwaanvraag B199935);
* Afrikaweg ter hoogte van plangebied Centrum West voor het bouwen van een tunnelbak en twee viaducten t.n.v. Gemeente Zoetermeer te Zoetermeer (bouwaanvraag B199936).

Rectificatie:

* Salamandersloot 46 voor het plaatsen van een serre t.n.v. R. van Dongen te Zoetermeer (bouwaanvraag B 19996).

Aanvragen lichtreclamevergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 25 van de Algemene Plaatselijke Verordening te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen om lichtreclamevergunningen zijn ingediend.


* Karel Doormanlaan 57 Zoetermeer voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. De Hypotheekshop te Zoetermeer (lichtreclamevergunning L199918);

* Van Stolberglaan 43 Zoetermeer voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Carpaccio Ristorante Italiano te Zoetermeer (lichtreclamevergunning L199925).

Meldingen bouwvoornemen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 42 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen van meldingen tot bouwvoornemen hebben ontvangen.


* Wortelakker 13 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. H. Hovens te Zoetermeer (melding M199920);

* Wortelakker 15 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. C.L. Bense te Zoetermeer (melding M199921);

* Grasgroen 48 voor het plaatsen van een serre t.n.v. R.C.A. Stauthamer te Zoetermeer (melding M199927);
* Jachtwerf 2 voor het plaatsen van een serre t.n.v. L.J. Dijkman te Zoetermeer (melding M199928);

* Schapenweide 39 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. I.M. Zieren te Zoetermeer (melding M199934).

Vrijstellingen bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer zijn voornemens vrijstelling te verlenen aan onderstaande adressen:


* Weidedreef 124 Zoetermeer met toepassing van art. 3, lid 5 sub a onder b en artikel 3, lid 5 sub A onder c vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het uitwerkingsplan SF Seghwaert (Velden en weiden) voor het vergroten woning d.m.v. een aanbouw t.n.v. J.W.A. Waardenburg te Zoetermeer (bouwplan nr. B19981003);
* Weidedreef 122 Zoetermeer met toepassing van art. 3, lid 5 sub a onder b en artikel 3, lid 5 sub A onder c vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het uitwerkingsplan SF Seghwaert (Velden en weiden) voor het plaatsen van een uitbouw en dakkapel t.n.v. M.E. Smit te Zoetermeer (bouwplan nr. B19981061).

Deze 2 bouwplannen liggen met ingang van 25 januari 1999 tot en met 8 februari 1999 voor iedereen ter inzage bij balie 27 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. Openingstijden: maandag van 11.00 - 16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 16.00 uur en vrijdagavond van 18.30 - 20.30 uur.

Rechtsbescherming
Bij bouwplannen/sloopplannen/meldingen en lichtreclames kunnen belangen van derden (bijvoorbeeld omwonenden) in het geding zijn. De wetgeving geeft tot op zekere hoogte de mogelijkheid deze belangen bij de besluitvorming over het betreffende bouwplan/sloopplan te betrekken.
Indien een belanghebbende meent dat zijn belangen door een plan (onevenredig) worden geschaad, staan voor hem de volgende wegen open:


1. Op een ingekomen aanvraag om bouw-, sloop- of lichtreclamevergunningen en bouwmelding kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht voordat op de aanvraag is beslist bij burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen indienen (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer).
Voorzover de Woningwet daartoe de mogelijkheid biedt dient dan bij de besluitvorming rekening te worden gehouden met deze bedenkingen.
Daarbij wijzen wij erop dat volgens de Woningwet de gemeente in beginsel verplicht is de bouwvergunning te verlenen indien het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, technische normen en redelijke eisen van Welstand.
In die gevallen zal het indienen van bedenkingen meestal geen gevolgen kunnen hebben voor het besluit.

2. Op een voornemen om vrijstelling te verlenen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen de termijn van tervisielegging van het voornemen (twee weken) eveneens schriftelijke bedenkingen indienen. Bij vrijstellingen moeten burgemeester en wethouders de ingekomen bedenkingen altijd meewegen bij het te nemen besluit.
3. Tegen verleende bouw-, sloop- en lichtreclamevergunningen, vrijstellingen en akkoord verklaarde meldingen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van het betreffende besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Het college dient dan het genomen besluit te heroverwegen. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift in beginsel niet leidt tot de schorsing van het besluit is in de Algemene Wet Bestuursrecht tevens opgenomen dat de belanghebbende tegen het besluit een voorlopige voorziening kan vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Den Haag (sector bestuursrecht), Postbus 20302, 2500 EH 's Gravenhage.

Nadere informatie
Bij vragen omtrent de voor de belanghebbenden openstaande rechtsbeschermingsregeling kunt u uiteraard contact opnemen met de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, onderdeel bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 346 83 22 of 346 86 46/647.


22 januari 1999

Gemeente Zoetermeer © januari 1999

Last update: 20 januari 1999 (14:57)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...

Teleurstellend advies aan Hoge Raad over nertsenfokverbod
In een advies aan de Hoge Raad stelt de Procureur Generaal dat het Hoger Beroep van de Nederlandse Staat tegen...

Direct de kwaliteit van de zorg meten met Opinionmeter
De Consumer Quality-index (CQ-index), ontwikkeld om klanttevredenheid in de gezondheidszorg te meten, is log en traag. De metingen liggen ver...

Update HP treft gelukkig maar enkele modellen
De laatste paar dagen stond in het teken van HP updates welke huismerk cartridges zou blokkeren. Wij zijn hier ingedoken...

Vetzuurcombinatie ondersteunt leesvaardigheid schoolkinderen
Een combinatie van omega 3- en 6-vetzuren ondersteunt de leesvaardigheid van doorsnee schoolkinderen. Vooral kinderen die moeite hebben om zich...