Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 27-01-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Groningen: B & W besluiten


Ruim 4 ton voor beeldende kunst in de openbare ruimte Het college van B&W heeft f 425.000,- beschikbaar gesteld voor de realisatie van tien beeldende kunstopdrachten in de openbare ruimte. In de bestedingsvoorstellen voor 1999 wordt voor het eerst een accent gelegd op de realisering van kunstprojecten die gebruik maken van nieuwe media. Daarnaast ligt het accent op bezinning en kwaliteitsverbetering.
Het gemeentebestuur besloot in 1995 tot het instellen van de Voorziening Kunst op Straat (jaarlijks f 425.000,-). Deze voorziening wordt gevoed uit het Stadsvoorzieningsfonds (2 ton) en de meeropbrengsten bouwleges (f 225.000,-) en wordt beheerd door vertegenwoordigers van het Centrum Beeldende Kunst en RO/EZ. Zij doen ieder jaar voorstellen voor de besteding van de voorziening aan de gemeenteraad.
Het beschikbare budget voor 1999 zal onder meer worden besteed aan de volgende projecten:

* nieuwe media-kunstopdracht in de parkeergarage Ossenmarkt (f 30.000,-)

* nieuwe media in parkeergarages in de binnenstad (f 90.000,-)
* aanvulling van het tentoonstellingsbudget van het Tschumipaviljoen op het Hereplein (f 30.000,-)

* de realisering van een fontein op de Grote Markt (f 80.000,-)
* locatie-tentoonstelling in het Noorderplantsoen (f 80.000,-)
* academische opdrachten voor pas afgestudeerden aan Academie Minerva om jonge kunstenaars kennis te laten maken met opdrachtsituaties (f 12.500,-)

* ondersteunen van initiatieven vanuit wijken of woningbouwverenigingen (f 20.000,-)

* bijdrage aan het beeld dat Marthe Röling ter gelegenheid van het 400-jarige bestaan voor het Harmonieplein zal ontwerpen
* reservering voor het onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte (f 30.000,-)

* herplaatsing van een gevelkunstwerk van Max Reneman (f 60.000,-)

Datum besluit: dinsdag, 26 januari 1999
Nota: Bestedingsvoorstellen voorziening kunst op straat

En verder heeft het college besloten...

* een subsidie van f 25.000,- uit het OGGz-fonds 1999 (Openbaar Geestelijke Gezondheids Zorg) te verlenen aan de Stichting Giska te Groningen ten behoeve van het project 'Basiszorg in de Buurt'
* het raadsvoorstel over de herstructurering van de SIG vast te stellen

* de evaluatie voor het Noorderzonfestival 1998 vast te stellen. In de evaluatie staat onder meer vermeld dat er nader advies zal worden ingewonnen bij Copijn Utrecht Tuin- en
Landschapsarchitecten over de (on)mogelijkheden om in het Noorderplantsoen evenementen/activiteiten te organiseren. De vergunningverlening voor het Noorderzonfestival 1999 zal worden afgehandeld volgens de uitgebreide openbare
voorbereidingsprocedure. De zogenoemde afwijkingsbevoegdheid van het evenementenbeleid en de plankaart voor het Noorderplantsoen worden beperkt tot activiteiten die tijdig zijn aangevraagd. De evaluatie wordt ter kennisname voorgelegd aan de raadscommissie MOZ (Milieu, Openbare werken en Zorgbeleid).

Datum besluit: dinsdag, 26 januari 1999
Nota: -

Afbouw stadsbezittingen: stand van zaken
Sinds het begin van de 17e eeuw heeft de stad Groningen bezittingen gehad in de Gro-nings-Drentse Veenkoloniën. Deze bezittingen bestonden uit stadsgronden, openbare wegen en kanalen. In 1977 werd de 'Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën' in het leven geroepen. Deze wet bepaalt dat de gemeente Groningen haar eigendommen aan betrokken gemeenten in de veenkoloniën moet overdragen.
Met de herinrichtingscommissie is regelmatig overleg over de voortgang van de afbouw van de stadsbezittingen en de financiële gevolgen daarvan. De commissie heeft dan ook een conceptvoorstel opgesteld voor de overdracht van bruggen, sluizen en kanalen en de daarbij behorende financiële gevolgen voor de gemeente Groningen. Er wordt gestreefd om per 1 januari 2000 tot overdracht te kunnen overgaan. Er is al een begin gemaakt met de sanering van de waterbodem van het stadskanaal waarvoor de rijksoverheid een bedrag van 4,8 miljoen gulden beschikbaar heeft gesteld. De nota wordt voorgelegd aan de raadscommissie MOZ (Milieu, Openbare werken en Zorgbeleid).

Datum besluit: dinsdag, 26 januari 1999
Nota: Stand van zaken afbouw stadsbezittingen

SP-vragen over verloten woningen beantwoord
Het college van B&W is niet tegen het verloten van huurwoningen door corporaties, zoals wooncorporatie Domein onlangs heeft gedaan.
De corporaties moeten zich wél houden aan de afspraken uit het Convenant Woonruimteverdeling. Dit betekent dat schaarse woningen (eengezinswoningen met een huurprijs beneden de f 675,00, en alle aan- en inleunwoningen) niet verloot mogen worden. Er moet voorkomen worden dat het bij zo'n verloting gaat om 'uiterst populaire' woningen, omdat dat in strijd is met het Convenant Woonruimteverdeling.
Gezien de ontspannen woningmarkt vindt het college het logisch dat corporaties bij het 'verkopen' van hun product nieuwe, meer commerciële instrumenten inzetten.
Het verloten van huurwoningen vat het college op als voorbeeld van zo'n marketinginstrument.
Het nieuwe woonruimteverdeelmodel zal binnenkort geëvalueerd worden. Hierbij zal de term 'schaarse voorraad' een nadere invulling krijgen. De 'populariteit' van woningen vormt hierbij een belangrijk criterium.

Datum besluit: dinsdag, 26 januari 1999
Nota: Beantwoording vragen SP-fractie over woningtoewijzing via loterij

Gemeente wil woonbuurt 'Van Starkenborgh' uitbesteden Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad voorstellen de nieuwe woningbouwlocatie 'Van Starkenborgh' geheel door een externe ontwikkelaarscombinatie te laten realiseren, vanaf de eerste schetsen tot de laatste lichtmast.
In het structuurplan 'De stad van straks' is het huidige sportpark Van Starkenborgh, ten zuiden van De Hunze, opgenomen als een aantrekkelijke, op het water georiënteerde woningbouwlocatie. De sportfaciliteiten worden eind '99 verplaatst naar het recreatiepark Noorddijk.
In totaal kunnen op Van Starkenborgh dan ongeveer 300 woningen worden gebouwd. De eerste 100 huizen kunnen in 2001 worden opgeleverd.
Binnen de ambtelijke organisatie is niet voldoende capaciteit om alle ruimtelijke plannen tijdig zelf uit te werken. Bovendien wil de gemeente waar mogelijk de markt meer ruimte bieden en overheidsbemoeienis beperken.
De woningbouwlocatie Van Starkenborgh is een experiment om na te gaan of gemeentelijke doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting ook door externe partijen te realiseren zijn. Op initiatief van wethouder Willem Smink heeft het college nu een voorstel laten uitwerken. De combinatie Rabo Vastgoed/Bemog Projectontwikkeling zal worden gevraagd Van Starkenborgh te realiseren.
In totaal betaalt de gemeente f 3,8 miljoen voor het 'kant-en-klaar' realiseren van Van Starkenborg èn een nieuw Sportpark Noorddijk.

Datum besluit: dinsdag, 26 januari 1999
Nota: Ontwikkeling plangebied Van Starkenborgh

Nieuwe woningen Grote Kruisstraat
In oktober vorig jaar heeft een stedenbouwkundig plan, om woningen aan de Grote Kruisstraat mogelijk te maken, ter inzage gelegen. Ook is er een inspraakavond gehouden.
De inspraakreacties gaven geen aanleiding tot aanpassing van het plan. Wel zal de voorgevel van het nieuwbouwblok een stuk naar 'voren' worden geplaatst zodat er geen zonlicht verloren gaat voor de woningen aan de Grote Appelstraat.
Het plan wordt, samen met het inspraakverslag, ter informatie naar de raadscommissie VRO (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) gestuurd.

Datum besluit: dinsdag, 26 januari 1999
Nota: Stedenbouwkundig deelplan Grote Kruisstraat

Gedeeltelijke wijziging bestemmingsplan de Brink/ de Meeuwen B&W stellen de gemeenteraad voor de bebouwingsvoorschriften aan te scherpen van het bestemmingsplan de Brink/ de Meeuwen. De reden hiervoor is dat de bebouwingseisen van bovengrondse bouwwerken tegenwoordig ook van toepassing zijn op ondergrondse bouwwerken.
Nu in het bouwplan is opgenomen dat bewoners onder hun woning kunnen parkeren, moeten de bebouwingsvoorschriften worden aangepast.
Deze gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan zal vier weken ter inzage liggen.

Datum besluit: dinsdag, 26 januari 1999
Nota: Partiële wijziging bestemmingsplan de Brink/ de Meeuwen

SP-vragen over SOZAWE beantwoord
Eind 1998 heeft de dienst SOZAWE als extra dienstverlening cliënten aangeschreven om hun schuld vóór de jaarwisseling te voldoen. Hiermee voorkomt de cliënt dat een netto vordering wordt omgezet in een bruto vordering en daarmee een hoger bedrag moet terugbetalen.
Helaas heeft ook een aantal cliënten zonder schuld deze brief ontvangen. Deze fout ontstond doordat de selectie van de cliënten met een nieuw automatiseringssysteem werd gemaakt. Een vooraf gedane steekproef met dit systeem bracht geen fouten aan het licht. Achteraf is gebleken dat deze steekproef niet de zekerheid opleverde die ervan verwacht werd.
Kort daarna is aan alle cliënten die geen openstaande schuld meer hadden een excuusbrief verstuurd.
De dienst SOZAWE zal alles in het werk stellen om dit soort fouten te voorkomen.
Dit antwoordt het college op vragen van de SP over de correspondentie van SOZAWE.

Datum besluit: dinsdag, 26 januari 1999
Nota: Beantwoording SP-vragen inzake correspondentie SOZAWE

Gele klinkers Pelsterstraat en Haddingestraat
In het kader van Binnenstad Beter stelt het college van B&W voor om dit jaar de Pelsterstraat en de Haddingestraat (de stukken tussen de Pelsterdwarsstraat en Vismarkt, de zogenaamde koppen) en de Pelsterdwarsstraat opnieuw in te richten met de gele klinker. Door deze stukken te bestraten met de gele klinker wordt de aansluiting met het autovrije gebied duidelijker. Ook krijgen beide 'koppen' een inrit-constructie.
Illegaal parkeren zal hierdoor moeilijker worden, maar een permanente afsluiting kan niet gerealiseerd worden vanwege het laad- en losverkeer en de aan- en afvoerroutes van de markt. Ook stellen B&W voor het fietspad over de Vismarkt weg te halen. De reden hiervoor is dat, na aanleg van het nieuwe fietspad, de problemen tussen voetgangers en fietsers bleven bestaan. Om toch de grens van de markt duidelijk te markeren zullen er bevestigingsogen (zogenaamde ankers) geplaatst worden. De totale kosten voor de herinrichting bedragen zo'n f 500.000,-.

Datum besluit: dinsdag, 26 januari 1999
Nota: Herinrichting 'koppen' Haddingestr., Pelsterstr. en de Pelsterdwarsstr. + opheffen fietspad Vismarkt

Betaald parkeren beter voor de buurt
Het invoeren van betaald parkeren in de Oosterpoort heeft geleid tot een gunstige ontwikkeling van de parkeerdruk in die wijk. Hoewel de trend een beeld toont van hoger autobezit en -gebruik, is de parkeerdruk in deze wijk lager dan voor de invoering van het 'schilparkeren'. Het is rustiger in de buurt, zowel door het verminderde zoekverkeer als door minder bezette plaatsen. Dit blijkt uit een recente evaluatie van het parkeerbeleid in de Oosterpoort in opdracht van het college van B&W. Het college wil de parkeerregeling in grote lijnen continueren: bewoners en bedrijven kunnen voor f 20,- per kwartaal één parkeervergunning voor de hele wijk aanvragen. Daarnaast komt elk woonadres in aanmerking voor een bezoekerspas tegen betaling van f 10,-. Ook de regel dat het betaald parkeren in de Oosterpoortwijk tot 22.00 uur geldt, blijft ongewijzigd.
Op basis van de evaluatie wil het college wel overgaan tot enkele aanpassingen cq. verbeteringen van het systeem.
Zo zal de herkenbaarheid van de parkeermeters worden verbeterd door ze te voorzien van een verlichte 'P'. Waar nodig komen er aanvullende meters.
De kort-parkeerplaatsen op de Meeuwerderweg worden 's avonds toegankelijk voor vergunninghouders. Voor bewoners die gebruik maken van huurauto's komen er tijdelijke vergunningen. Ook deelautogebruikers kunnen nu in aanmerking komen voor een vergunning.
Een conclusie ten opzichte van de 'kostenneutrale' opzet van het schilparkeren kan na deze korte tijd nog niet getrokken worden. Over drie jaar zal de parkeerregeling in de hele schil zijn ingevoerd. Daarna vindt een integrale evaluatie plaats.

Datum besluit: dinsdag, 26 januari 1999
Nota: Evaluatie schilparkeren

Groningen bouwde 860 woningen in 1998
In de stad Groningen zijn 860 nieuwe woningen opgeleverd in 1998. Daarvan zijn 625 woningen in de prijsklasse vanaf f 210.000,-. In de prijsklasse tot f 210.000,- zijn er 98 woningen gebouwd en de overige 137 zijn sociale huur- en koopwoningen beneden f 175.000,-.
Volgens afspraken met de provincie moet Groningen in de jaren 1997 tot en met 1999 jaarlijks 700 woningen bouwen in de marktsector, waarvan 560 in de sector vanaf f 210.000,-. Dit aantal is ruim gehaald.
Van het in deze periode te realiseren aantal van 2100 woningen zijn er nu 1701 gebouwd. In 1999 moeten er dus nog 399 woningen opgeleverd worden. De verwachting is dat het er ongeveer 660 worden.

Datum besluit: dinsdag, 26 januari 1999
Nota: Kwartaalrapportage woningbouw 98-4; Eindrapportage 1998

Bijna 8 miljoen voor sportparken Vinkhuizen I en II Het college van B&W trekt f 7.850.000,- uit voor de herstructurering van de sportparken Vinkhuizen I en II. Vinkhuizen I wordt anders ingedeeld en Vinkhuizen II zal worden uitgebreid.
Aanleiding hiervoor is de aan te leggen 'Vinkhuizen Zuidelijke Ontsluitingsweg'. Het hele project zal in 2003 afgerond zijn. Een belangrijk onderdeel van het structuurplan 'De Stad van Straks Groningen 2005' is de ontsluiting van de wijk Vinkhuizen. De hiervoor aan te leggen weg loopt dwars door sportpark Vinkhuizen I.
In goed overleg met de gebruikers is besloten om het noord-oostelijk deel van het sportpark af te stoten. Het resterende deel van het park wordt heringericht en een deel van de gebruikers verhuisd naar Vinkhuizen II dat wordt uitgebreid. Op beide sportparken spelen 58 senioren- en 26 jeugdteams.

Datum besluit: dinsdag, 26 januari 1999
Nota: Herstructurering sportparken Vinkhuizen I en II

Ruim 1,3 miljoen voor uitbreiding bos Noorddijk Het college van B&W heeft besloten 17 hectare grond aan te kopen aan de noord-oost kant van het bosgebied bij Beijum. Ook wordt 6 hectare grond aangekocht, grenzend aan het zgn. EDON-bos ten oosten van Lewenborg.
Door deze aankopen kan het bosgebied bij Beijum uitgebreid worden tot ruim 110 ha. en kan het bosgebied ten oosten van Lewenborg worden vergroot tot 16 ha.
Hiermee nadert het totale recreatiegebied Kardinge zijn voltooiing.
In het recreatiegebied is de afgelopen jaren nogal wat aangelegd. In het intensieve deel (rond sportcentrum Kardinge) zijn verschillende waterplassen, fietspaden en parkeerplaatsen aangelegd en momenteel is een nieuw sportpark in aanleg. In het extensieve deel is een ecologisch gebied aangelegd, er zijn diverse kanoroutes en fiets-, wandel- en ruiterpaden.

Datum besluit: dinsdag, 26 januari 1999
Nota: Aankoop gronden Noorddijk

Dagbesteding voor overlastveroorzakers succesvol Uit de 'Tussenevaluatie Twaalfde Huis' is gebleken dat met dit dagbestedingsproject een groot deel van de overlastveroorzakers wordt bereikt.
In het eerste jaar hebben 112 personen deelgenomen aan het project, waarvan een aantal inmiddels een betaalde baan elders heeft gevonden. De deelnemers zelf zijn zeer enthousiast over het project.
Halverwege 1997 is het Twaalfde Huis gestart als dagbestedingsproject om overlastveroorzakers van de straat te krijgen.
Het project heeft vanaf het begin veel belangstelling gehad van de doelgroep. Het Twaalfde Huis bood in eerste instantie plaats aan 30 mensen; de capaciteit werd na een jaar uitgebreid tot 50 plaatsen.
In het Twaalfde Huis wordt niet alleen gekeken naar dagbesteding, maar wordt vooral geprobeerd de sociaal-maatschappelijke omstandigheden zo te verbeteren dat de deelnemers enig toekomstperspectief krijgen.
Voor een aantal deelnemers heeft dit geleid tot een betaalde baan en eigen woonruimte.
De tussenevaluatie wordt ter kennisname gestuurd naar de raadscommissie MOZ (Milieu, Openbare werken en Zorgbeleid).

Datum besluit: dinsdag, 26 januari 1999
Nota: Tussenevaluatie Twaalfde Huis

Aanpak woonomgeving stadsdeel Noord-West
In stadsdeel Noord-West wordt, sinds 1995, gewerkt aan de aanpak van de woonomgeving. Deze aanpak vindt in verschillende fasen plaats.
Voor 1998 heeft stadsdeel Noord-West naast een aantal binnenterreinen ook een aantal gebieden geselecteerd waar nog geen sprake is van wijkvernieuwingsmaatregelen. Daar waar mogelijk wordt de aanpak gekoppeld aan twee andere projecten: de aanpak van speelvoorzieningen en het inbraakpreventieproject. De bewoners zullen direct betrokken worden bij de planvoorbereiding en de uitvoering. B&W willen hierbij vooral jongeren betrekken.
Het college stelt voor een krediet van f 350.000,- uit het stadsdeelbudget Noord-West beschikbaar te stellen. Het college legt het raadsvoorstel via de raadscommissie MOZ (Milieu, Openbare werken en Zorgbeleid) voor aan de raad.

Datum besluit: dinsdag, 26 januari 1999
Nota: Vervolg aanpak binnenterreinen Noord-West, jaarschijf 1998

Kleine wijzigingen bestemmingsplan Piccardthofplas Het bestemmingsplan Piccardthofplas bestaat onder meer uit de bouw van een woonwijk met circa 400 woningen. Een belangrijke rol in het bestemmingsplan is weggelegd voor het behoud van de landschappelijke en ecologische waarde van dit gebied. Tegen het bestemmingsplan zijn een aantal bezwaren ingediend die voornamelijk betrekking hadden op de omlegging van de Veenweg en de ecologie. Deze bezwaren zijn grotendeels ongegrond geacht. De belangrijkste wijziging die in het bestemmingsplan is opgenomen is het aanpassen van de voorschriften en de plankaart in verband met de bestaande kwekerij in het gebied.
Dit houdt in dat de afstand tussen de kwekerij en de te bouwen woningen wordt vergroot. Hierdoor verandert de kavelindeling ten zuiden van de kwekerij en kan daar niet worden gebouwd, zolang niet aan de milieu-eisen kan worden voldaan.

Datum besluit: dinsdag, 26 januari 1999
Nota: Bestemmingsplan Piccardthofplas

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 27 januari 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Online winkel A BATHING APE(R) gelanceerd op 20th september 2016
Online winkel A BATHING APE(R) gelanceerd op 20th TOKYO-(BUSINESS WIRE)- Het internationale straatmodemerk A BATHING APE(R) heeft op dinsdag 20...

Lancering Nederlands muzikantenplatform
Na onderzoek naar de behoeften van 15.000 muzikanten, twee jaar ontwikkelen en een testperiode met 300 early adaptors lanceert Indieplant...

Bestuur Vindicat gaat ‘herijkingscommissie’ instellen
Bestuur Vindicat gaat in samenwerking met RUG, Gemeente Groningen en Hanzehogeschool ‘herijkingscommissie’ instellen Persbericht: Bestuur Vindicat gaat in samenwerking met...

Gedragskliniek voor Dieren zet zich in voor Blije Dieren op Dierendag
Angst bij dieren onderschat probleem 30 september 2016 Angst bij dieren onderschat probleem Net zoals bij gezondheidsproblemen het devies is,...

Koenders ontbiedt Russische ambassadeur
Koenders ontbiedt Russische ambassadeur Nieuwsbericht | 30-09-2016 | 13:14 Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag de Russische ambassadeur in...

Vierde Gastrobar van Ron Blaauw opent deuren op Leidseplein
Chef-kok Ron Blaauw opent woensdag 5 oktober aanstaande de deuren van zijn Ron Gastrobar Paris op Leidseplein in Amsterdam. Het...

Lezing STOP stress en chronische vermoeidheid; herstel mogelijk
Helga Verhoeven, directeur van Ander Leven, geeft op donderdag 6 oktober bij Centrum de Roos in Amsterdam een informatiebijeenkomst over...

Hotwire PR koopt Eastwick Communications voor versterking in VS
Hotwire PR koopt Eastwick Communications voor versterkte aanwezigheid in VS en gegarandeerde positie in Noord-Amerikaanse top tien technologiebureaus NEW YORK-(BUSINESS...

Premie zelfrijdende auto toch niet zo laag: nieuw hackrisico
Door de zelfrijdende auto zouden verzekeringspremies sterk dalen, zo dacht men lang. De kans op ongelukken zou er immers ingrijpend...

Gesol Zorgverzekeringskantoor met vervoer overledenen Caribisch Nld
Het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) is in Caribisch Nederland (de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba) verantwoordelijk voor het terugvervoer van lichamen...

Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing
Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing 30 sep 2016 De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

Nieuwe film- en discussieavond DocuDoka over duurzaam toerisme
Op vrijdag 30 september presenteert het Volkshotel de tweede editie van zijn geëngageerde film- en discussieavond DocuDoka in club Doka,...

TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres
TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres Europese Vereniging voor Gynaecologische Endoscopie RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.-(BUSINESS WIRE)- TransEnterix, Inc., een bedrijf...

DNB maakt pensioenopbouw onbetaalbaar door “Occasional Studie”
De conclusie van DNB dat uitsluitend een actuariële pensioenpremie garandeert dat jongeren evenveel betalen dan de ouderen deelnemers werd gelogenstraft...

Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features
Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features HANNOVER, Duitsland-(BUSINESS WIRE)- Precies op tijd voor de winterbandenperiode breidt Probanden.nl...

Qeado geeft websitebezoekers een identiteit
Qeado, ontwerper en leverancier van customer intelligence software voor digitale B2B marketeers, introduceert vandaag zijn clouddienst. Qeado stelt B2B marketeers...

Techbedrijf UNAS start website voor alternatieve manier van doneren
Technologie-initiatief UNAS heeft vandaag een website gelanceerd waarop mensen op een alternatieve manier kunnen doneren door middel van het kijken...

Nederlandse erotiek gigant lanceert als eerste een webshop in China
EasyToys Nederland is het eerste erotiekbedrijf in Europa dat seksspeeltjes levert aan China. De Nederlandse cross-border organisatie lanceert vandaag de...

Gelderse uitjes het duurst in 2016
Inwoners van Gelderland waren het afgelopen seizoen gemiddeld het duurst uit voor een bezoek aan een pretpark, dierentuin of familiepark....

Markten tijdens Sinterklaasintocht en Winterbeleving in Mill
Op zaterdag 12 november zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer voet aan wal zetten in Nederland. Traditioneel komt hij...

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...