Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissievoorstellen BNC

Datum nieuwsfeit: 28-01-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Algemene Commissie voor Europese Zaken van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Integratie Europa

Secretaris BNC/Impl.-/Art 169-overleg

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 25 januari 1999
Kenmerk DIE-62/99
Blad /1
Bijlage(n) 4
Betreft Informatievoorziening aan de Tweede Kamer inzake nieuwe Commissievoorstellen

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij vier fiches aan te

bieden die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC):


1. Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Beschikking van 19 december 1996 houdende goedkeuring van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap ("Douane 2000")


2. Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de toepassing van beginselen van een kaderovereenkomst betreffende projectfinanciering op het gebied van de door de overheid gesteunde exportkredieten


3. Werkdocument van de diensten van de Europese Commissie inzake de verbetering van de werkgelegenheid van gehandicapten.


4. Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieu-auditsysteem

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

_________________________________________________________________


1. Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Beschikking van 19 december 1996 houdende goedkeuring van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap ("Douane 2000")

Nummer van het Commissiedocument: COM(98) 644 def.

Eerstverantwoordelijke Ministerie: FIN

Behandelingstraject

Vooralsnog onbekend

Korte inhoud en doelstelling

Het programma is een voortzetting van het in 1996 aangenomen actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap ("Douane 2000). Het gaat om de harmonisatie van de uitvoering van het douanebeleid. De goede werking van de interne markt dient gewaarborgd te worden door te zorgen voor de nodige samenhang aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Daartoe zijn douaneprocedures en -controles noodzakelijk die op ieder punt van de buitengrenzen even doeltreffend zijn, teneinde te garanderen dat de burgers en de bij de buitenlandse handel betrokken marktdeelnemers op dezelfde wijze behandeld worden, ongeacht de plaats waar de buitengrens wordt overschreden; daarnaast is een vereenvoudiging van de procedures noodzakelijk met het oog op de vlotte doorstroming van het verkeer en de bevordering van de buitenlandse handel van de Unie, alsmede met het oog op de preventie van fraude. Dit alles kan worden bereikt door de versterking van de samenwerking tussen de douane-administraties van de lidstaten in het kader van een op communautair vlak gecoòrdineerde actie op verschillende terreinen.

In het voorliggende voorstel, waarmee het lopende programma verlengd wordt met 2 jaar, van 31 december 2000 tot 31 december 2002, zal de nadruk van het programma nog meer komen te liggen op de automatisering.

Subsidiariteitstoets, deregulering

Positief. Het douanerecht in de Unie is volledig geharmoniseerd (Communautair Douanewetboek). Als uitvloeisel hiervan dient ook de uitvoering geharmoniseerd te worden.

Nederlandse belangen

Een geharmoniseerde uitvoering van reeds geharmoniseerde douanewetgeving en een bestrijding van fraude is met name voor de buitenlandse handel en een daarbij behorende eerlijke concurrentie van belang. De buitenlandse handel en de eerlijke concurrentie is gezien de in Nederland gevestigde Mainports voor Nederland van groot belang.

Rol EP in de besluitvormingsprocedure

Co-decisie (art 189 B EG-Verdrag)

Consequenties voor nationale regelgeving en beleid en/of voor decentrale overheden

Geen.

Consequenties voor EG-begroting in EURO (per jaar)

Vastleggingskredieten in MEURO (koers ecu 1996):


2001 : 26,6 2002 : 25,0 Totaal 51,6 MEURO.
_________________________________________________________________


2. Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de toepassing van beginselen van een kaderovereenkomst betreffende projectfinanciering op het gebied van de door de overheid gesteunde exportkredieten

Nummer van het Commissiedocument: COM(1998) 583 def

Eerstverantwoordelijke Ministerie: FIN i.o.m. EZ

Behandelingstraject

De materie in de concept-beschikking is op basis van een door de Raad aan de Commissie verstrekt mandaat (Raadsdocument nr. 7572/98) reeds uitonderhandeld in de Consensus Group. Een en ander in het kader van de Overeenkomst voor richtlijnen voor overheidsgesteunde exportkredieten (Consensus) waar de Gemeenschap partij bij is. De voorbereiding van het Gemeenschapsstandpunt vond plaats in de EU-Exportkredietgroep. Met de beschikking wordt het in OESO-kader bereikte onderhandelingsresultaat formeel op de lidstaten van de Unie van toepassing verklaard.

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel

De tussen een groot aantal OESO-landen bestaande afspraak ("Consensus" genoemd) waarin regels worden gesteld t.a.v. door overheden gesteunde exportkredieten, voorzag tot dusver wel in de mogelijkheid van overheidssteun voor export van goederen (bijv. machines), maar niet in op projectfinanciering toegesneden exportkredieten. Om project-financiering te ondersteunen hebben de deelnemers in de Consensus besloten met ingang van 1-9-1998 een aantal jaren ervaring op te doen met een recent tot stand gebrachte regeling die daarin wel voorziet. Het gaat hierbij om zaken als het startpunt van de eerste terugbetaling, het profiel van de terugbetaling gedurende de looptijd van het krediet en de maximale krediettermijn. De voorgestelde Raadsbeschikking biedt de lidstaten de mogelijkheid om de nieuwe (verruimde) afspraken toe te passen.

Subsidiariteitstoets, deregulering

Positief; betreft onderdeel van de Gemeenschappelijke handelspolitiek (art. 113) en behoort daarmee tot de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap.

Nederlandse belangen

Nederland is in het algemeen gebaat bij internationale afspraken inzake staatssteun op het gebied van exportkredieten.

Rol EP in de besluitvormingsprocedure

Geen rol voor het EP.

Consequenties voor nationale regelgeving en beleid en/of voor decentrale overheden

De beschikking hoeft niet te worden omgezet in nationale wetgeving. De beschikking verruimt de mogelijkheden m.b.t. herverzekering van exportkredieten.

Consequenties voor EG-begroting in EURO (per jaar)

Geen

_________________________________________________________________


3. Werkdocument van de diensten van de Europese Commissie inzake de verbetering van de werkgelegenheid van gehandicapten.

Nummer van het Commissiedocument: SEC(1998)1550

Eerstverantwoordelijke Ministerie: VWS i.o.m. SZW en FIN

Behandelingstraject

Nog onbekend; waarschijnlijk via Raadswerkgroep Sociale Zaken. Het zou aan te bevelen zijn ook behandeling in de High Level Group Gehandicapten te bepleiten.

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel

Het betreft een werkdocument van de Europese Commissie waarin een aantal observaties wordt opgesomd ten aanzien van werk en handicap. Het doel van het document is tweeërlei, nl. een referentiekader creëren voor de toekomstige acties van de Lidstaten ter verbetering van de werkgelegenheid inclusief de werkperspectieven van gehandicapten, en een aantal vragen naar voren brengen in relatie tot werkgelegenheid van gehandicapten.

In de analyse van de huidige situatie komt naar voren dat de werkgelegenheid van gehandicapten 20 - 30% lager ligt dan van niet-gehandicapten; het merendeel van de gehandicapten werkt niet, en er is sprake van een relatief laag opleidingsniveau. Er blijkt een multi-dimensionale benadering nodig geacht te worden; de Lidstaten spreken over het algemeen de wens uit de werkgelegenheid voor gehandicapten te willen verbeteren, waarbij tegelijkertijd zorg gedragen moet worden voor een verbetering van de werkomstandigheden voor gehandicapten. De nieuwe Europese werkgelegenheidsstrategie kan hierin ondersteunen. Alle Lidstaten bevestigen dat diverse kwesties ten aanzien van werk voor gehandicapten de aandacht verdienen, zoals duidelijke doelen en doelgroepen vaststellen, op politiek niveau gehandicaptenbeleid in het centrum van de aandacht plaatsen, betere toegang tot (beroeps)onderwijs, herziening van sociale vangnetsystemen.

Doel van de exercitie is om voorwaarden te scheppen voor preventieve maatregelen en snelle interventies, ontwikkeling en diversificatie van maatregelen op de arbeidsmarkt, vergemakkelijken van toegang tot werk, verbetering van de beeldvorming, bevordering van nieuwe bedrijfscultuur, betrokkenheid van de gehandicaptenorganisaties en verbetering van de planning en coòrdinatie.

Subsidiariteitstoets, deregulering:

Het betreft nog een werkdocument, waarbij ook de rechtsbasis nog niet wordt genoemd. De voorgenomen algemene inzet lijkt vooralsnog niet strijdig met het subsidiariteitsbeginsel. Daarnaast is het positief dat wordt gestreefd naar facetbeleid.

Nederlandse belangen:

Nog niet helder te formuleren op basis van deze algemene inzet.

Rol EP in besluitvormingsprocedure:

Niet bekend aangezien de rechtsbasis nog niet bekend is.

Consequenties voor de nationale rechtsorde en beleid cq lagere overheden:

Nog niet te voorzien.

Consequenties voor EG begroting in EURO:

Nog niet te voorzien.

_________________________________________________________________


4. Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieu-auditsysteem

Nummer van het Commissiedocument: COM(98) 622 def.

Eerstverantwoordelijke Ministerie: VROM i.o.m. EZ en LNV

Behandelingstraject:

Eerste bespreking in Raadswerkgroep vond op 6 januari 1999 plaats.

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel

Het onderhavige voorstel strekt tot wijziging van de al bestaande verordening 1836/93 inzake vrijwillige deelneming van bedrijven uit de industriële sector aan een communautair milieubeheer- en milieu-auditsysteem, kortweg EMAS-verordening genaamd. EMAS is een marktgeoriënteerd instrument op basis van vrijwillige deelname en heeft als doel de milieuprestaties van bedrijven te verbeteren, waarbij zoveel mogelijke wordt aangesloten bij de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven. Deelname aan EMAS is vrijwillig maar indien bedrijven 'meedoen' verplicht de verordening het bedrijf een eigen milieubeleid te definiëren, controle uit te oefenen op de milieu-effecten en de milieuprestatie, een programma en milieubeheerssysteem op te stellen, milieu-audits uit te voeren en een milieuverklaring op te stellen. De bestaande EMAS-verordening kent een evaluatiebepaling. Deze evaluatie is uitgevoerd en het onderhavige voorstel beoogt in het licht van deze evaluatie de verordening op een aantal punten te verbeteren. De belangrijkste punten van het voorstel hebben betrekking op de volgende aspecten:


- het verruimen van de werkingssfeer tot alle organisaties die directe of indirecte milieu-effecten veroorzaken. Daarbij gaat het onder meer om ziekenhuizen, overheidsinstellingen, supermarkten, pretparken, e.d. Hiermee wordt het toepassingsbereik van EMAS afgestemd op het toepassingsbereik van ISO 14001. (De internationaal erkende norm voor bedrijfsinterne milieuzorgsystemen.) Daarbij is wel van belang dat vanzelfsprekend op andere wijze wordt gekeken naar de winst voor het milieu. Zo zal bijvoorbeeld in een ministerie ook gekeken moeten worden naar het aanschafbeleid.


- ISO 14001 op te nemen als de specificaties voor EMAS om duidelijk te maken dat de overstap van ISO 14001 naar EMAS geen dubbel werk oplevert;


- het comité in artikel 19 te veranderen in een beheerscomité van type IIa ten behoeve van de conformiteit tussen ISO 14001 en EMAS;


- het vereisen van betrokkenheid van werknemers bij de uitvoering van EMAS;


- de deelname vanuit het MKB te bevorderen door een ondersteunend instrumentarium. Daarbij kan worden gedacht aan het verduidelijken aan MKB bedrijven op welke wijze zij deel kunnen nemen aan EMAS (voorlichting) en wellicht het belonen van MKB bedrijven door middel van een veranderende wijze van toezicht indien zij een EMAS-registratie hebben;


- de Lidstaten aan te moedigen de mogelijkheden van de EMAS-registratie te gebruiken bij de uitvoering en de controle op de naleving van de milieuwetgeving;


- een duidelijk en herkenbaar EMAS-logo in te voeren;


- de ontwikkeling van een promotiestrategie;


- follow-up verbeteren van de milieuprestaties die de organisaties hebben gerealiseerd, door middel van frequente controles en rapportage;


- het opzetten van een forum van erkenningsinstanties en een forum van bevoegde instanties, om te komen tot een gemeenschappelijke interpretatie en toepassing van de voorschriften van de verordening.

blad 2 fiche "EMAS"

Subsidiariteitstoets, deregulering:

Positief, betreft een wijziging van de bestaande EMAS-verordening op basis van een evaluatie die deze verordening heeft voorgeschreven. De EMAS vormt een belangrijk instrument om het milieubeleid binnen de EU vanuit de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven te stimuleren. Voorts vormt de EMAS verordening een belangrijk instrument voor het meer vergelijkbaar maken van de bedrijfsinterne milieuzorgsystemen in de diverse Lidstaten en heeft de verordening zodoende een positieve werking vanuit concurrentie-oogpunt. Met het onderhavige voorstel worden geen wijzigingen aangebracht in de verdeling van bevoegdheden op communautair en nationaal niveau.

Nederlandse belangen:

De EMAS-verordening past goed in het streven in Nederland om binnen randvoorwaarden bedrijven ruimte te geven milieubeleid te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.

Rol EP in de besluitvormingsprocedure:

De rechtsbasis vormt artikel 130S van het EG-Verdrag, hetgeen (tot de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam) de samenwerkingsprocedure met het EP met zich brengt.

Consequenties voor nationale regelgeving/beleid - cq decentrale overheden

Het onderhavige voorstel zal geen consequenties hebben voor het bestaande beleid en de bestaande Nederlandse regelgeving.

Voor wat betreft de wetgeving is daarbij met name bepalend dat het een verordening betreft (directe werking).

Wat betreft het Nederlandse beleid, heeft de wijzigingsverordening evenmin belangrijke implicaties, hoewel de wijzigingen kunnen worden beschouwd als extra stimulans voor de inzet van marktconforme instrumenten met behoud van de noodzakelijke juridische randvoorwaarden ten behoeve van rechtszekerheid en handhaafbaarheid.

Consequenties voor EG-begroting in EURO (per jaar):

Geen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...

Teleurstellend advies aan Hoge Raad over nertsenfokverbod
In een advies aan de Hoge Raad stelt de Procureur Generaal dat het Hoger Beroep van de Nederlandse Staat tegen...

Direct de kwaliteit van de zorg meten met Opinionmeter
De Consumer Quality-index (CQ-index), ontwikkeld om klanttevredenheid in de gezondheidszorg te meten, is log en traag. De metingen liggen ver...

Update HP treft gelukkig maar enkele modellen
De laatste paar dagen stond in het teken van HP updates welke huismerk cartridges zou blokkeren. Wij zijn hier ingedoken...

Vetzuurcombinatie ondersteunt leesvaardigheid schoolkinderen
Een combinatie van omega 3- en 6-vetzuren ondersteunt de leesvaardigheid van doorsnee schoolkinderen. Vooral kinderen die moeite hebben om zich...

Bevrijdingsfestival en Kindervrijmarkt in Groesbeek
Zondag 18 september a.s. is het weer tijd voor het jaarlijkse Bevrijdingsfestival bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Dit jaar...

Open Joodse Gemeente Klal Israël benoemt nieuwe rabbijn Nathans
Afgelopen maart riep de Open Joodse Gemeente Klal Israël kandidaten op voor de vacature van rabbijn. Deze gemeente, de enige...

Ieder(in) wil een maximum voor wat mensen zelf aan zorg moeten betalen
Zorgkosten mensen met een beperking in vijf jaar geëxplodeerd De zorgkosten zijn in vijf jaar verdubbeld voor mensen die veel...

Zuidafrika's eerste zwarte profwielrenner in Utrecht
Songezo Jim, de eerste zwarte Zuidafrikaanse profwielrenner, is zaterdag 17 september in Utrecht om in drie verschillende fietsrondes geld in...

Stoomspektakel in Het Spoorwegmuseum
Ieder jaar in september viert Het Spoorwegmuseum de verjaardag van de spoorwegen met een sfeervol evenement: Stoom! Op 17 en...

Vloggende rapper krijgt dagvaarding voor belediging agenten
Vloggende rapper krijgt dagvaarding voor belediging agenten Breda, 16 september 2016 Vloggende rapper krijgt dagvaarding voor belediging agenten De eerder...

Vitality Manager van het Jaar 2016
Op een prachtige locatie, Domus Medica te Utrecht, is afgelopen dinsdag 13 september Gert-Jan Aleman gekozen tot Vitality Manager van...

Nieuwe Snor- kaartenbox Kus kus en 99 andere kaarten
Een kaartje om iemand sterkte te wensen, een hart onder de riem te steken, te feliciteren, of om te laten...

Door een update van HP zijn huismerk cartridges niet meer bruikbaar
Veel eigenaren van een HP printer ervaren op dit moment problemen met hun printer. Via social media en via de...

Servoy 8.1 to Ship on Sept. 16th
Servoy announced today the latest release of their platform, Servoy 8.1. Utilizing User Experience feedback as its focal point (or...

Mobiel.nl lanceert vernieuwde webshop
Op 10 september opende Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, de deuren van zijn...

Bornem tot sociaalste gemeente van Vlaanderen gekroond
Twee maanden lang hebben Vlamingen hun stem kunnen uitbrengen op verschillende sociale projecten uit negen genomineerde gemeentes in het kader...