Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwsbrief uitvoering WTS en de Regeling oogstschade

Datum nieuwsfeit: 29-01-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

TuinbouwNet


LASER-NIEUWSBRIEF

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998

Nieuwsbrief week 4

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

1. Taxatie bij witlof

2. Stand van zaken WTS1

3. Stand van Zaken WTS2

4. Stand van Zaken Regeling oogstschade 1998

Voor vragen over de WTS en Regeling oogstschade 1998 kunt u contact opnemen met het call-center: 0800-0526.

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet: www.minlnv.nl/regelingen 1. Taxatie bij witlof

De taxatie van de schade aan de nog niet geoogste witlofpennen in de WTS-gebieden is afgerond. Voor de Regeling oogstschade worden deze taxaties nog uitgevoerd. De witlofpennen op de meeste percelen zijn geheel afgekeurd. Een partij pennen wordt totaal afgekeurd indien meer dan 25% van de pennen niet goed is. De schade bij de nog niet geoogste pennen kon worden vastgesteld zonder dat er proeftrekken zijn uitgevoerd. De pennenteler moet de pennen bij volledige afkeuring vernietigen. In sommige gevallen willen witloftrekkers echter de pennen afnemen.

Onder de volgende voorwaarden is dit mogelijk:

De pennenteler geeft aan bij de schade-expert dat trekker, ondanks de afkeuring, de pennen wil hebben. De schade-expert stelt de schade vast, bv. 30%. Omdat de partij nog wordt verkocht krijgt de gedupeerde teler geen volledige vergoeding. De resterende 70% wordt gedeeld. De teler krijgt dan 30% + de helft van 70% = 65% vergoed vanuit de WTS. De rest zal de teler moeten verrekenen met de witloftrekker. De teler moet tekenen voor de gekozen afwikkeling van de schade.

Inmiddels zijn ook de taxaties van schade aan de pennen in koelcellen gestart. De schade in deze partijen is veel geringer. In veel gevallen wordt voor het vaststellen van de schade in deze pennen een proeftrek uitgevoerd. Indien de partij, na de proeftrek volledig wordt afgekeurd dan kan de partij onder dezelfde condities als hierboven is beschreven worden verhandeld.
_________________________________________________________________

2. Stand van zaken WTS Zuidwest Nederland (WTS-1)

Eindbeschikking

De eindbeschikking voor agrariërs wordt binnen 13 weken na de tweede taxatie naar de gedupeerde verstuurd, mits LASER alle noodzakelijke bescheiden (accountantsverklaringen, nota's etc.) heeft ontvangen. Op dit moment zijn veel dossiers niet compleet omdat gedupeerden de gevraagde informatie (bijvoorbeeld nota's van werk door derden, accountantsverklaring eigen mechanisatie of opruimingskosten) nog niet toegestuurd hebben.

Particulieren

Voor particulieren is een tweede taxatie meestal niet noodzakelijk. De eindbeschikkingen voor particulieren kunnen daarom in februari verstuurd worden. De uitbetaling van de tegemoetkoming volgt binnen 14 dagen na deze eindbeschikking.

Aantal meldingen

Voor de WTS-1 zijn bijna 8.200 meldingen ontvangen.

Aantal meldingen Totaal 8.200
Agrariërs 5.500
Particulieren 1.450
Overige bedrijven 700
Overig 550

Van het totale aantal meldingen zijn ongeveer 800 meldingen niet geaccepteerd. Deze gedupeerden hadden bv. schade buiten de grenzen van het schadegebied of de melding is na sluiting van de meldingstermijn ontvangen.

Gedupeerden die zich gemeld hebben voor de WTS 1, maar buiten het schadegebied van de WTS 1 vallen, hebben eind december een afwijzingsbrief van LASER ontvangen. Enkele gedupeerden hebben per omgaande op deze brief gereageerd met de melding dat de postcode van het schade-adres verkeerd was opgegeven. Deze bedrijven worden direct bezocht.

Een aantal gedupeerden heeft echter bezwaar aangetekend tegen de afwijzing. Deze gedupeerden zijn het niet eens met de begrenzing van het schadegebied. De bezwaarschriften worden zo snel mogelijk afgehandeld.

Voorschotten

Inmiddels zijn voor ongeveer 3.600 aanvragen voorschotten toegekend, waarmee een bedrag van circa 100 miljoen is gemoeid.

De aanmeldingstermijn voor de WTS-1 is op 16 november jongstleden gesloten. Nieuwe schademeldingen worden niet meer geaccepteerd.


** Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet: www.minlnv.nl/regelingen _________________________________________________________________

3. Wet Tegemoetkoming Schade bij tweede extreem zware regenval 1998 (WTS-2)

De aanmeldingstermijn voor de WTS-2 is op 15 januari jongstleden gesloten. Nieuwe schademeldingen worden niet meer geaccepteerd.

Aantal meldingen

LASER heeft tot nu toe bijna 8.200 schademeldingen binnengekregen.

Aantal meldingen Totaal 8.200
Agrariërs 6.100
Particulieren 1.000
Overige bedrijven 500
Overig 600

Van het totale aantal meldingen zijn ongeveer 900 meldingen niet geaccepteerd. Deze gedupeerden hadden bv. schade buiten de grenzen van het schadegebied of de melding is na sluiting van de meldingstermijn ontvangen.

Gedupeerden met schade buiten het schadegebied hebben een brief met een afwijzing ontvangen. Ongeveer 35 gedupeerden hebben op deze brief gereageerd met het correcte adres van het schadeperceel. Daarnaast zijn enkele bezwaarschriften ontvangen.

Agrarische sector

Bij de vaststelling van de schade bij gedupeerde agrariërs zijn de gegevens van de meitelling bindend. Als de meitelling niet overeenstemt met het gerealiseerde teeltplan, dan moet de gedupeerde aantonen

* welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen én
* dat de gedupeerde eigenaar is van het gewas waarvan de schade is gemeld; hiertoe kunnen - bijvoorbeeld - huurovereenkomsten, BKD-gegevens of een teeltcontract dienen.

Als de geteelde oppervlakte afwijkt van de bij de meitelling opgegeven oppervlakte, moet de gedupeerde een officieel landmeterrapport indienen.

Bij de vaststelling van de schade wordt uitgegaan van het laagste normbedrag van een bepaalde gewascategorie. Indien de gedupeerde het niet eens is met dit gehanteerde normbedrag, dan is het aan de gedupeerde zelf om te bewijzen dat een ander normbedrag gehanteerd moet worden bij de vaststelling van de schade.

Voorschotten

Voor de WTS-2 is nog geen goedkeuring ontvangen van de Europese Commissie. Met de uitbetaling van voorschotten in de agrarische sector is daarom nog niet gestart. Gedupeerden agrariërs hoeven een voorschot niet apart aan te vragen.

Bereddings- en opruimingskosten

De informatie over de bereddings- en opruimingskosten in de vorige Nieuwsbrief was niet compleet. Daarom hier enkele aanvullingen.

De WTS maakt het mogelijk een tegemoetkoming te geven in de kosten voor

evacuatie, beredding en opruiming. Het moet dan gaan om kosten die de

gedupeerde verschuldigd is aan derden of die toe te rekenen zijn aan

arbeid in eigen beheer. Ten aanzien van evacuatie- en bereddingskosten komen alle uren ten behoeve van evacuatie en beredding voor een tegemoetkoming in aanmerking.

Het aantal uren van arbeid in eigen beheer moet worden aangetoond door

een accountantsverklaring.

Als het gaat om opruimingskosten dan wordt op het aantal uren vervolgens 7 uren per etmaal in mindering gebracht van een personeelslid in voltijds dienstverband en bij een deeltijddienstverband van 3,5 uren per etmaal.

De kosten van eigen arbeid ten behoeve van bereddings- en opruimingswerkzaamheden worden conform artikel 15 van de Regeling gerekend met een uurtarief van f 33,00 bruto. Voor evacuatie en bereddingskosten worden voor eigen arbeid geen uren in mindering gebracht.

Normbedragen

De normbedragen voor de WTS-2 en Regeling oogstschade zijn hetzelfde als de normbedragen die gehanteerd zijn voor de WTS-1.

Echter, in de schadegebieden voor de WTS-2 en de Regeling oogstschade worden ook andere gewassen geteeld, waarvoor aanvullend normbedragen zijn vastgesteld.

Zo worden bijvoorbeeld in het schadegebied van de WTS-2 - in tegenstelling tot WTS-1 - , ook aardappelen op zand geteeld. Dit gewas heeft een lagere opbrengst dan aardappelen die geteeld zijn op klei, waardoor ook de schade kleiner is en een ander normbedrag is vastgesteld.

Bestaande normen die gebruikt zijn voor WTS-1 zijn niet aangepast.

De normbedragen zullen worden gepubliceerd, nadat alle taxaties zijn afgerond.

Divers

* Schade aan stro dat in balen op een stapel ligt kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. De stapel moet goed afgedekt zijn en alleen waterschade aan de onderkant van de stapel komt in aanmerking.

* Structuurschade (bv. rijpaden in de fruitteelt) komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

* Kosten voor extra arbeid bij de oogst komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

* Vermindering van de kwaliteit als gevolg van de extreme wateroverlast kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. _________________________________________________________________

4. Regeling oogstschade 1998

De meldingsperiode voor de Regeling oogstschade is op 25 januari 1999 gesloten.

Nieuwe schademeldingen worden niet meer geaccepteerd.

Tot nu toe heeft LASER 3.200 meldingen ontvangen.

Agrariërs die zich aangemeld hebben voor de quick-scan van december vorig jaar, maar zich niet hebben aangemeld voor de Regeling oogstschade, krijgen binnenkort een brief. In deze brief wordt de gedupeerde verzocht zich, naast de melding via de quick-scan, officieel te melden voor de Regeling oogstschade. Bij de brief wordt een officieel meldingsformulier bijgevoegd. Een gedupeerde, die ondanks de melding voor de quick-scan, nu toch geen schade heeft (of niet voldoet aan de voorwaarden), hoeft zich natuurlijk niet aan te melden.

Onvolledige aanvragen

Als LASER onvolledige aanvragen ontvangt - zonder bevindingenrapport, topografische kaart, opgave van de schade - dan krijgt de gedupeerde via een brief het verzoek de aanvraag binnen 14 dagen te complementeren. Als bij de acceptatie van de schademelding alleen het bevindingenrapport ontbreekt, krijgt de gedupeerde het verzoek om dit rapport gereed te hebben op het moment van taxatie.

Divers

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in het kader van de Regeling Oogstschade 1998 is, dat de geprognotiseerde opbrengst van de plantaardige gewassen minimaal ¦40.000,- bedraagt.

Bij de berekening van de geprognotiseerde opbrengst kunnen ook de voorjaars- en zomergewassen meegenomen worden. Als normbedrag voor deze gewassen kan de gemiddelde bruto-opbrengst van de afgelopen 3 jaar aangehouden worden.

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet:

www.minlnv.nl/regelingen

De LASER Nieuwsbrief bevat informatie over de uitvoering van de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS) en de Regeling oogstschade 1998. De nieuwsbrief is bestemd voor u als direct betrokkene bij de uitvoering van de WTS en de oogstschaderegeling. U kunt (delen) van deze tekst gebruiken om uw achterban te informeren. LASER kiest voor deze vorm van informatievoorziening, omdat het een snelle manier is om (actuele) informatie te verspreiden. Daarmee vervangt deze nieuwsbrief niet andere bestaande informatiekanalen en media, maar zorgt ervoor dat actuele informatie u op een snellere manier bereikt.

De nieuwsbrief verschijnt elke donderdag. Ook u kunt een bijdrage leveren in de onderwerpen die in de nieuwsbrieven aan bod komen. Heeft u een onderwerp laat het ons voor woensdag weten! Reply naar Perry de Moel, die de uitgave van deze nieuwsbrief coördineert. Ook nieuwe abonnees kunnen zich hier aanmelden.

Deze elektronische nieuwsbrief is een uitgave van LASER. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Markten tijdens Sinterklaasintocht en Winterbeleving in Mill
Op zaterdag 12 november zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer voet aan wal zetten in Nederland. Traditioneel komt hij...

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...