Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SER-advies doorberekening kosten verkeer en vervoer

Datum nieuwsfeit: 29-01-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

SER


Samenvatting
Advies 99/01 Doorberekening van maatschappelijke kosten bij verkeer en vervoer

In dit advies geeft de Sociaal-Economische Raad (SER) op verzoek van de minister van Verkeer en Waterstaat commentaar op het Witboek van de Europese Commissie Een eerlijke vergoeding voor het infrastructuurgebruik.
Dit Witboek past in een reeks van beleidsdocumenten van de Commissie over de vormgeving van het communautaire verkeers- en vervoerbeleid.

Hoofdlijnen van het Witboek

In het Witboek stelt de Europese Commissie een heffingensystematiek op hoofdlijnen voor die beoogt alle vervoertakken te confronteren met de door hen veroorzaakte maatschappelijke kosten ('de gebruiker betaalt'). Tot de maatschappelijke kosten behoren onder meer de kosten van infrastructuur, congestie, milieuschade en verkeersongevallen. Daarmee wil de Commissie een gelijk speelveld ('level playing field') creëren voor de Europese transport-markt, zowel tussen (en binnen) vervoertakken als tussen lidstaten, en bovendien externe (milieu)effecten internaliseren. De systematiek gaat uit van de marginale kostenregel: de heffing moet in beginsel gelijk zijn aan de kosten die een extra gebruiker veroorzaakt. De berekening van de hoogte van de heffing is een nationale aangelegenheid; de communautaire systematiek moet een eenheid van berekeningswijze scheppen. Over de opbrengst van de heffingen doet de Commissie de suggestie om deze aan te wenden voor de financiering van infrastructuur; de beslissing daarover blijft evenwel expliciet bij de lidstaten.

Voor het ontwikkelen van de systematiek wil de Europese Commissie een beroep doen op het Comité van Experts (bijgestaan door een breder forum met deskundigen en vertegenwoordigers van relevante organisaties).

Het beoordelingskader

De raad beoordeelt het Witboek primair op de gevolgen voor de maatschappelijke welvaart. Een maximale bijdrage van verkeer en vervoer aan de welvaart wordt bevorderd door zoveel mogelijk gebruik te maken van het marktmechanisme. In dat verband moeten individuele beslissers geconfronteerd worden met de werkelijke (maatschappelijke) kosten overeenkomstig de principes 'de gebruiker betaalt' en 'de vervuiler betaalt'. Waar kosten extern zijn (bijvoorbeeld milieu), is vaak overheidsingrijpen nodig in de vorm van regelgeving of van heffingen. Vanuit welvaartseconomisch perspectief heeft het in rekening brengen van de maatschappelijke kosten primair tot doel de allocatie te verbeteren door een optimaal gebruik van de beschikbare middelen te bevorderen. De hoogte van de heffing dient daartoe te worden afgestemd op niet op andere wijze in rekening gebrachte maatschappelijke kosten die de inzet van een extra verkeers- en vervoerbeweging op een bepaald moment, op een bepaalde plaats en in een bepaalde vorm en situatie veroorzaakt. Dat vraagt om een sterke differentiatie van heffingen, al naar gelang verschillen tussen voertuigen, geografische omstandigheden en andere relevante factoren.

Met betrekking tot de toedeling van taken en bevoegdheden tussen de Europese Unie en de lidstaten hecht de raad aan toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. De besluitvorming over beleid moet op een zo laag mogelijk niveau tot stand komen, tenzij sprake is van substantiële schaalvoordelen en/of grensoverschrijdende effecten.

Algemeen commentaar

De raad onderschrijft het beginsel dat alle vervoerstakken de door hen veroorzaakte maatschappelijke kosten moeten dragen. Doorvoering van dit beginsel vraagt om een gemeenschappelijke aanpak, onder meer in de vorm van een uniforme heffingensystematiek. De kern van de communautaire verantwoordelijkheid ligt bij de verdere ontwikkeling van de interne markt en bij het verzekeren van een 'level playing field' op die markt. De heffingensystematiek is evenwel slechts in algemene bewoordingen geschetst. Daarbij concentreert de Europese Commissie zich sterk op een eindsituatie waarin de toepassing van informatie- en communicatietechnologie voorop staat.

De raad wil door dit advies steun geven aan het streven naar een eerlijke(r) vergoeding van maatschappelijke kosten. Gelet op de omvang en complexiteit van deze operatie zal hij het wel op prijs stellen bepaalde uitwerkingen van het Comité van Experts in een volgende fase nader te becommentariëren. Verder wil hij onderstrepen dat het van belang blijft in de komende jaren het beschikbare instrumentarium, waaronder brandstofaccijnzen, meer gericht te gebruiken voor een juiste toerekening van maatschappelijke kosten.

Het geheel overziend komt de raad tot een zevental voorwaarden voor de in te voeren communautaire heffingensystematiek:
* Het moet gaan om een doorzichtig en deugdelijk onderbouwd systeem, op de correcte en non-discriminatoire toepassing waarvan goed wordt toegezien.

* Voor een dergelijk systeem dient de omvang van de (marginale) maatschappelijke kosten zo goed mogelijk te worden vastgesteld. De hoogte van de heffingen dient direct afgeleid te zijn van de omvang van de nog niet op een andere wijze in rekening gebrachte (marginale) maatschappelijke kosten; 'dubbel betalen' moet worden voorkomen.

* Van het systeem mogen geen substantiële concurrentieverstoringen uitgaan, noch tussen lidstaten, noch tussen of binnen vervoerstakken. In alle lidstaten en in alle vervoerstakken dient de systematiek binnen een redelijke (aanpassings)termijn te worden toegepast.

* Geen scheeftrekking van concurrentieverhoudingen met derde landen die de maatschappelijke kosten onvolledig in rekening brengen.
* Waar de nieuwe systematiek aanzienlijke kostenverschuivingen doet ontstaan, is een fasegewijze doorvoering geboden.
* De invoering van een uniforme systematiek moet geen doel op zich worden: andere instrumenten moeten kunnen worden toegepast als deze effectiever en efficiënter zijn.

* Bestaande communautaire voorschriften ten aanzien van heffingen op verkeer en vervoer dienen te worden aangepast. Daarbij ligt het in de rede het communautaire minimumtarief van de motorrijtuigenbelasting op nul te stellen. Als brandstofaccijnzen in de nieuwe heffingensystematiek niet of nauwelijks een rol zouden spelen, kan er aanleiding zijn de huidige minimumtarieven neerwaarts bij te stellen.

De raad realiseert zich dat de invoering van een uniforme heffingensystematiek op basis van de marginale kostenregel tot aanzienlijke lastenverschuivingen kan leiden. De invoering moet in ieder geval in Nederland gepaard gaan met een herschikking van lasten welke macro-economisch gezien budgettair- neutraal is (zodat de opbrengst van de heffing op een of andere wijze aan burgers en bedrijven wordt teruggesluisd). Het kan niet de bedoeling zijn heffingen volgens de nieuwe systematiek simpelweg boven op bestaande heffingen te stapelen.

De raad vindt dat ook de personenauto (en de bestelwagen) althans op termijn onder de communautaire heffingensystematiek moet worden gebracht. Anders zullen scheeftrekkingen van concurrentieverhoudingen optreden: tussen de lidstaten in het algemeen bij zakelijk gebruik van personenauto's, tussen particulier en openbaar vervoer en tussen bestelwagens en zware vrachtwagens. Bovendien hangt een groot deel van de externe effecten in verkeer en vervoer juist samen met het gebruik van de personenauto. Ten slotte is het gebruik van één instrument, de brandstofaccijnzen, ten aanzien van weggebruikers waarvan een deel wel en een deel niet onder de gemeenschappelijke heffingensystematiek zou vallen, problematisch.

Het beroep op het subsidiariteitsbeginsel is in de visie van de raad wel terecht bij de keuze van de Europese Commissie om bindende richtsnoeren te geven voor de bepaling van heffingen en de uiteindelijke berekening van de hoogte van de heffingen aan de lidstaten over te laten. Deze opzet laat voldoende ruimte om rekening te houden met lokale omstandigheden. Wel behoeft de Commissie effectieve bevoegdheden om toe te zien op een juiste toepassing van de gemeenschappelijke heffingensystematiek, teneinde concurrentieverstoringen te voorkomen.

De raad vindt het ook terecht dat de besluitvorming over de besteding van door heffingen verkregen middelen respectievelijk de wijze van financiering van aanleg en onderhoud van infrastructurele voorzieningen een nationale aangelegenheid blijft.

De raad meent voorts dat het Witboek onvoldoende onder ogen ziet dat een juiste kostentoerekening micro-economisch sterk aan betekenis verliest als de marktwerking op bepaalde vervoersmarkten (bijvoorbeeld spoorwegen) tekortschiet. Het gaat dan om marktordening (mededinging en de doorzichtigheid van financiële verhoudingen) en steunverlening (onder meer aan spoorwegen, zeehavens en luchtvaartmaatschappijen). De raad is het met de Europese Commissie eens dat de huidige regelgeving omtrent steunverlening aan de transportsector op onderdelen aanscherping behoeft.

Specifiek commentaar naar vervoertak

Met betrekking tot het wegtransport noemt de raad enkele initiatieven die gericht zijn op verlaging van de maatschappelijke kosten in het wegvervoer. Deze initiatieven behoren zich te vertalen in de uiteindelijke hoogte van heffingen volgens de nieuwe systematiek. Tegen deze achtergrond ondersteunt de raad de voornemens om in de toekomst langs elektronische weg infrastructuurkosten in rekening te brengen. Tot die tijd bepleit de raad het gebruik van een mix van bestaande instrumenten om de toerekening te verbeteren. Hij neemt met instemming kennis van het voornemen het Euro-vignetsysteem te vervangen door meer op het gebruik gebaseerde heffingen, maar vindt dat de Europese Commissie te snel afstand neemt van brandstofaccijnzen als instrument om maatschappelijke kosten in rekening te brengen.

Voor het railvervoer bepleit de raad een spoedige totstandkoming van een effectieve marktwerking. Dit betreft met name het toelaten van concurrentie op het spoor en het saneren van schulden van bestaande maatschappijen. Ondersteuning van spoorbedrijven is in de toekomst slechts legitiem als er sprake is van noodzakelijke aanpassingsprocessen voor een goede marktwerking en van openbare dienstverplichtingen. Verder ondersteunt de raad de voornemens tot invoering van infrastructuurheffingen. Voor een goede doorwerking is een effectieve scheiding van de bedrijfsvoering van railvervoer en van het beheer van railinfrastructuur noodzakelijk. Daarnaast moet ook het spoor externe (milieu)kosten dragen, welke niet beperkt mogen blijven tot de kosten van geluidsoverlast.

Ten aanzien van de binnenvaart ziet de raad het niet ingaan op de Akte van Mannheim als een ernstige omissie van het Witboek. Deze Akte laat op de Rijn het gebruik van heffingen die specifiek de scheepvaart betreffen niet toe. Desondanks lijken er mogelijkheden te bestaan om bepaalde maatschappelijke kosten in rekening te brengen. De raad beveelt aan de mogelijkheden hiertoe te verkennen. Verder bepleit hij de integratie van bestaande heffingen in de nieuwe systematiek.

Met betrekking tot de luchtvaart stemt de raad in met de voornemens van de Europese Commissie voor het in rekening brengen van de kosten van verkeersbegeleiding en luchthaveninfrastructuur en de relatief geringe prioriteit daarvoor. De luchtvaart draagt deze kosten reeds grotendeels. Daarnaast pleit de raad voor de invoering van accijnsheffing op vliegtuigbrandstoffen, in principe in mondiaal verband; de mogelijkheden in Europees kader zijn nader te onderzoeken. Een emissieheffing kan daarbij een alternatief zijn. Verder acht de raad het wenselijk dat luchthavenbelastingen - die nu expliciet buiten de systematiek worden gehouden - benut worden voor het (nader) in rekening brengen van externe kosten, en dat regels gesteld worden aan het gebruik van extra inkomsten als deze ter financiering van luchthaveninfrastructuur worden benut. Ten slotte bepleit de raad een scherper toezicht op de staatssteun aan luchtvaartmaatschappijen. Ondersteuning van herstructurering als gevolg van de marktliberalisatie was gerechtvaardigd, maar in de toekomst zou toch toepassing van het 'one time/last time'-beginsel wenselijk zijn.

Voor de zeevaart ondersteunt de raad het streven van de Europese Commissie om in internationaal verband te streven naar de invoering van brandstofaccijnzen of 'fairway charges'. Ten aanzien van de zeehavens onderschrijft de raad de noodzaak van transparantie in de wijze van financiering. Beheerders van zeehaveninfrastructuur moeten gaan streven naar een kostendekkende prijsstelling voor gebruikers. Het verdient aanbeveling een Europees staatssteunbeleid voor zeehavens te ontwikkelen dat gebaseerd is op de artikelen 92 en 93 van het Verdrag.

-

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres
TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres Europese Vereniging voor Gynaecologische Endoscopie RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.-(BUSINESS WIRE)- TransEnterix, Inc., een bedrijf...

DNB maakt pensioenopbouw onbetaalbaar door “Occasional Studie”
De conclusie van DNB dat uitsluitend een actuariële pensioenpremie garandeert dat jongeren evenveel betalen dan de ouderen deelnemers werd gelogenstraft...

Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features
Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features HANNOVER, Duitsland-(BUSINESS WIRE)- Precies op tijd voor de winterbandenperiode breidt Probanden.nl...

Qeado geeft websitebezoekers een identiteit
Qeado, ontwerper en leverancier van customer intelligence software voor digitale B2B marketeers, introduceert vandaag zijn clouddienst. Qeado stelt B2B marketeers...

Techbedrijf UNAS start website voor alternatieve manier van doneren
Technologie-initiatief UNAS heeft vandaag een website gelanceerd waarop mensen op een alternatieve manier kunnen doneren door middel van het kijken...

Nederlandse erotiek gigant lanceert als eerste een webshop in China
EasyToys Nederland is het eerste erotiekbedrijf in Europa dat seksspeeltjes levert aan China. De Nederlandse cross-border organisatie lanceert vandaag de...

Gelderse uitjes het duurst in 2016
Inwoners van Gelderland waren het afgelopen seizoen gemiddeld het duurst uit voor een bezoek aan een pretpark, dierentuin of familiepark....

Markten tijdens Sinterklaasintocht en Winterbeleving in Mill
Op zaterdag 12 november zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer voet aan wal zetten in Nederland. Traditioneel komt hij...

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...