Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen consumentenrecht verkoop via Internet

Datum nieuwsfeit: 05-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

expostbus51


Ministerie van Economische Zaken


www.minez.nl

EZ/Consumentenrechten bij verkoop via internet

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 020
Datum: 05-02-1999

CONSUMENTENRECHTEN BIJ VERKOOP VIA INTERNET

Het lid van de Tweede Kamer Van der Hoeven (CDA) heeft aan de minister van Economische Zaken op 21 januari 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Hebt u kennisgenomen van het voorstel van de Europese Commissie dat bedrijven die verkopen via Internet zich alleen hoeven te houden aan de wetten van het land waar ze gevestigd zijn? 1)

2 Wat vindt u van de opvatting van de consumentenbond dat dit voorstel leidt tot eem verslechtering van de rechtspositie van de Nederlandse consument, aangezien de Nederlandse consument zich dan niet meer kan beroepen op de Nederlandse wetgeving die een hoge mate van bescherming biedt?

3 Is de regering voornemens in te stemmen met dit voorstel? Zo ja, op welke manier denkt de regering dan de bezwaren van de consumentenbond te kunnen ondervangen? Zo neen, op welke punten wenst de regering dat het voorstel dan wordt gewijzigd?

4 Op welke manier denkt de regering te voorkomen dat bedrijven die verkopen via Internet zich vestigen in het land met de slechtste wetgeving op het gebied van de consumentenrechten?

5 Hoe verhoudt dit voorstel van de Europese Commissie zich tot het nieuwe wetsvoorstel van de regering over koop op afstand?


---------------


1) Staatscourant, 8 januari jl.

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink heeft deze vragen als volgt beantwoord.


1 Ja.

2 Het voorstel van de Europese Commissie voor een Richtlijn .betreffende bepaalde juridische aspecten van de elektronische handel in de interne markt. heeft tot doel zekerheid te bevorderen op een vijftal gebieden, die van belang zijn voor de elektronische handel. Deze vijf gebieden betreffen:
de plaats van vestiging van dienstverleners op het gebied van de informatiemaatschappij;
commerciële communicatie;
langs elektronische weg gesloten overeenkomsten; bepalingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van tussenpersonen; bepalingen ten aanzien van de uitvoering en handhaving van de richtlijn.

In het bijzonder de vraag waar een verlener van diensten van de informatiemaatschappij is gevestigd, is hier van belang. Daarbij is bepaald dat de dienstverlener de nationale bepalingen van de lidstaat van vestiging, die gelden voor het in de richtlijn gecoördineerde gebied, moet naleven. Voorts is bepaald dat andere lidstaten het vrije verkeer van diensten van de informatiemaatschappij, behoudens enkele uitzonderingen, niet mogen beperken. Het voorstel beoogt aldus een ware interne markt voor de elektronische handel tot stand te brengen.

In afwachting van regelgeving op internationaal niveau heeft de richtlijn alleen betrekking op dienstverleners die in een lidstaat zijn gevestigd. Dienstverleners die buiten de interne markt zijn gevestigd, vallen dus niet onder deze richtlijn.

Het voorstel bevat voorts een aantal bepalingen die mede tot bescherming van de consument strekken. Zij legt onder meer verplichtingen op op het gebied van informatie en transparantie en beoogt duidelijkheid te bieden ten aanzien van het (moment van) totstandkomen van elektronische overeenkomsten. Verder biedt de richtlijn de lidstaten de mogelijkheid om in verband met de bescherming van de consument onder bepaalde voorwaarden maatregelen te nemen, die het vrije verkeer van diensten van de informatiemaatschappij beperken, met name waar het de rechtsgevolgen van overeenkomsten met consumenten betreft.

Tenslotte zij opgemerkt dat het voorstel uitsluitend betrekking heeft op de elektronische transactie zelf en dus niet op de ter uitvoering daarvan plaatsvindende (af-)levering van producten of diensten. Dit laatste behoudens voor zover de levering van de dienst op elektronische wijze plaatsvindt, bijvoorbeeld door middel van zogenaamd downloading.

Op dit moment deel ik de opvatting van de Consumentenbond, dat dit voorstel leidt tot een verslechtering van de rechtspositie van de Nederlandse consument, derhalve niet.

3 De Nederlandse regering steunt de uitgangspunten van het voorstel, dat in grote lijnen goed aansluit bij de momenteel in Nederland levende opvattingen. Een deugdelijke, minimale juridische infrastructuur is onontbeerlijk voor de elektronische handel. Dit kan leiden tot een groter vertrouwen van burgers en bedrijven in de voorspelbaarheid van de juridische situatie in geval van een geschil en de afdwingbaarheid van gemaakte afspraken. Het voorstel laat bovendien ruimte voor zelfregulering door middel van gedragscodes.

Het uiteindelijk door de Nederlandse regering in te nemen standpunt zal echter afhangen van de concrete uitwerking van de richtlijn, waarbij ook een behoorlijke bescherming van consumenten bij het elektronisch zaken doen moet zijn gewaarborgd.

In de bepaling van het definitief door Nederland in te nemen standpunt zullen uiteraard de overwegingen vanuit de verschillende geledingen uit de maatschappij, waaronder de opvattingen uit consumentenkringen (o.a. Consumentenbond en de SER Commissie Consumentenaangelegenheden) worden betrokken.

4 Zoals ik reeds in mijn antwoord op vraag 2 aangaf, heeft het voorstel alleen betrekking op elektronische dienstverleners, die in één van de lidstaten van de interne markt gevestigd zijn. Dienstverleners die niet in de Gemeenschap zijn gevestigd en die bijvoorbeeld kiezen voor vestiging in een land dat op het gebied van consumentenrecht slechts geringe bescherming biedt, kunnen geen gebruik maken van de mogelijkheden, die dit voorstel biedt.

Binnen de Gemeenschap mag ervan worden uitgegaan dat - onder meer door Europese regelgeving - de bescherming van consumenten zich overal op een voldoende hoog niveau bevindt.

Daarnaast biedt het voorstel de lidstaten een mogelijkheid om, indien zij dit ter bescherming van de consument nodig achten, aanvullende maatregelen te nemen.

5 Zoals overweging 14 van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde juridische aspecten van electronische handel in de Interne Markt stelt, blijven andere richtlijnen, zoals de richtlijn 93/13/EEG inzake oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten en de richtlijn 97/7/EG inzake bescherming van consumenten bij op afstand gesloten overeenkomsten, volledig van toepassing. De bepalingen van die richtlijnen, zoals omgezet in de nationale wetgeving, gelden dus onverkort wanneer de consument via Internet zaken of diensten aanschaft.

Het wetsvoorstel tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dient ter implementatie van richtlijn 97/7/EG. De belangrijkste elementen van het wetsvoorstel (en van de richtlijn) zijn: verplichtingen voor leveranciers tot het verstrekken van informatie aan de consument v¢¢r het sluiten van de overeenkomst, bij de uitvoering ervan en bij het ongevraagd opbellen van de consument met het oog op het sluiten van een overeenkomst op afstand; bedenktijden voor de consument met daaraan gekoppelde rechten tot beëindiging van de overeenkomst;
een bepaling met het oog op frauduleus gebruik van de betaalkaart van de consument.

Van deze bepalingen kan niet ten nadele van de koper dan wel de wederpartij worden afgeweken. Artikel 12 lid 2 van de richtlijn brengt voor de lidstaten de verplichting mee, voor het geval van keuze voor het recht van een derde land (een staat die geen lid is van de Europese Unie en evenmin partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte) als recht dat op de overeenkomst van toepassing is, in hun wetgeving de bepaling op te nemen dat aan de consument de bescherming die hem op grond van de richtlijn is toegekend, niet wordt onthouden, indien er een nauwe band bestaat tussen de overeenkomst en het grondgebied van één of meer lidstaten. In het eerder genoemde wetsvoorstel is aan deze verplichting voldaan.

Ondernemers binnen de Europese Unie moeten zich, wanneer zij via Internet zaken en niet-financiële diensten aan consumenten te koop aanbieden, houden aan de minimum-bescherming die de richtlijn aan consumenten geeft.

Inmiddels zijn besprekingen begonnen over een richtlijnvoorstel van de Europese Commissie dat in aanvulling op genoemde richtlijn voorschriften bevat ter bescherming van consumenten bij op afstand gesloten overeenkomsten tot het verrichten van financiële diensten.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...

Teleurstellend advies aan Hoge Raad over nertsenfokverbod
In een advies aan de Hoge Raad stelt de Procureur Generaal dat het Hoger Beroep van de Nederlandse Staat tegen...

Direct de kwaliteit van de zorg meten met Opinionmeter
De Consumer Quality-index (CQ-index), ontwikkeld om klanttevredenheid in de gezondheidszorg te meten, is log en traag. De metingen liggen ver...

Update HP treft gelukkig maar enkele modellen
De laatste paar dagen stond in het teken van HP updates welke huismerk cartridges zou blokkeren. Wij zijn hier ingedoken...

Vetzuurcombinatie ondersteunt leesvaardigheid schoolkinderen
Een combinatie van omega 3- en 6-vetzuren ondersteunt de leesvaardigheid van doorsnee schoolkinderen. Vooral kinderen die moeite hebben om zich...

Bevrijdingsfestival en Kindervrijmarkt in Groesbeek
Zondag 18 september a.s. is het weer tijd voor het jaarlijkse Bevrijdingsfestival bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Dit jaar...

Open Joodse Gemeente Klal Israël benoemt nieuwe rabbijn Nathans
Afgelopen maart riep de Open Joodse Gemeente Klal Israël kandidaten op voor de vacature van rabbijn. Deze gemeente, de enige...

Ieder(in) wil een maximum voor wat mensen zelf aan zorg moeten betalen
Zorgkosten mensen met een beperking in vijf jaar geëxplodeerd De zorgkosten zijn in vijf jaar verdubbeld voor mensen die veel...

Zuidafrika's eerste zwarte profwielrenner in Utrecht
Songezo Jim, de eerste zwarte Zuidafrikaanse profwielrenner, is zaterdag 17 september in Utrecht om in drie verschillende fietsrondes geld in...

Stoomspektakel in Het Spoorwegmuseum
Ieder jaar in september viert Het Spoorwegmuseum de verjaardag van de spoorwegen met een sfeervol evenement: Stoom! Op 17 en...

Vloggende rapper krijgt dagvaarding voor belediging agenten
Vloggende rapper krijgt dagvaarding voor belediging agenten Breda, 16 september 2016 Vloggende rapper krijgt dagvaarding voor belediging agenten De eerder...

Vitality Manager van het Jaar 2016
Op een prachtige locatie, Domus Medica te Utrecht, is afgelopen dinsdag 13 september Gert-Jan Aleman gekozen tot Vitality Manager van...

Nieuwe Snor- kaartenbox Kus kus en 99 andere kaarten
Een kaartje om iemand sterkte te wensen, een hart onder de riem te steken, te feliciteren, of om te laten...