Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geannoteerde agenda Ecofin Raad

Datum nieuwsfeit: 08-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Financien

Titel: Geannoteerde agenda Ecofin Raad d.d. 8 februari 1999

DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR s-Gravenhage

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB\99-90m

29 januari 1999

Onderwerp

Geannoteerde agenda Ecofin Raad d.d. 8 februari 1999

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de ontwerp-agenda van de Ecofin Raad van 8 februari 1999.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd cq. worden uitgesteld tot in de volgende vergadering.

Deze ontwerp-agenda wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerst Kamer en Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN, Geannoteerde agenda Euro 11 d.d. 8 februari 1999

Voorafgaand aan de Ecofin Raad zal de euro-11 bijeenkomen. Tijdens de euro-11 zal naar verwachting worden gesproken over de actuele economische situatie in de EU en de Europese inbreng in de G7-vergadering van 20 februari a.s. Hierbij kan onder andere het idee van target zones tussen de dollar, euro en yen aan de orde komen.

Geannoteerde agenda Ecofin Raad d.d. 8 februari 1999

Agenda 2000

Financieel kader

Onder dit agendapunt zal op de Ecofin Raad de discussie worden voortgezet over de Financiële Perspectieven 2000-2006. Een groep van acht Lidstaten, waaronder Nederland, bepleit een reële stabilisatie van de EU-uitgaven voor de huidige 15 Lidstaten. Tijdens de Ecofin Raad van 18 januari jl heeft het Duitse Voorzitterschap daarnaast benadrukt dat de Financiële Perspectieven de nationale begrotingen niet al te zwaar mogen belasten. Het Duitse voorzitterschap streeft naar besluitvorming in maart.

Interinstitutioneel akkoord

Onder dit agendapunt zal de Ecofin Raad de voortgang bespreken bij de onderhandelingen over een nieuw Inter-Institutioneel Accoord inzake de begrotingsdiscipline (IIA) tussen Raad, Europees Parlement en de Commissie. Er liggen geen stukken voor.

De nieuwe Financiële Perspectieven zullen een belangrijk onderdeel vormen van dit IIA. Het voorstel van de Commissie voor een nieuw IIA maakt het schuiven van kredieten mogelijk, zowel tussen begrotingscategorieën als tussen jaren. De Raad en het Europese Parlement hebben een gezamenlijke verklaring afgelegd waarin wordt aangegeven dat de aard en omvang van deze flexibiliteit zullen afhangen van het totaalresultaat van de onderhandelingen en het plafond van het toekomstig financieel kader.

Eigen Middelenrapport

Onder dit agendapunt zal de Ecofin-Raad de discussie hervatten over het Commissierapport inzake de werking van het huidige stelsel van de Eigen Middelen. In het rapport zijn tevens opties ter verbetering van de huidige onevenwichtige lastenverdeling opgenomen, waaronder de invoering van een generiek correctiemechanisme, dat Nederland tezamen met Duitsland, Zweden en Oostenrijk heeft voorgesteld.

Nederland is verheugd dat het Duitse Voorzitterschap op de Ecofin Raad van 18 januari jl heeft aangegeven zich zeer krachtig te willen inspannen om de bestaande onevenwichtigheden in de financiering van de Europese uitgaven weg te nemen.

Implementatie van het Stabiliteits- en groeipact

In de Ecofin Raad van 8 februari zullen de stabiliteitsprogrammas van Italië en Portugal worden besproken, alsmede de convergentieprogrammas van het VK en Zweden. Het stabiliteits- en groeipact verplicht de Ecofin Raad binnen 2 maanden na indiening van een programma een opinie op te stellen op basis van een aanbeveling van de Commissie.

Stabiliteitsprogramma Italië

Het stabiliteitsprogramma van Italië beslaat de periode tot 2001. Het programma is gebaseerd op een groei van 1,8% in 1998, 2,5% in 1999, 2,8% in 2000 en 2,9% in 2001. Het programma heeft als doelstelling het begrotingstekort te laten dalen van 2,6% BBP in 1998 naar 1,0% BBP in 2001. De schuldquote zal dalen van 118,2% BBP in 1998 naar 107,0% BBP in 2001. Ook bespreekt het programma een aantal maatregelen dat erop gericht is de structuur van de Italiaanse economie te versterken. Opvallend is dat de werkgelegenheid in 1998 voor het eerst in zes jaar is toegenomen. Vanwege een hogere participatiegraad is de werkloosheid echter niet significant afgenomen.

Stabiliteitsprogramma Portugal

Het Portugese stabiliteitsprogramma heeft als doelstelling het begrotingstekort te laten dalen van 2,3% BBP in 1998 tot 0,8% BBP in 2002. De schuldquote zal dalen van 58,0% BBP in 1998 tot 53,2% BBP in 2002. Het macro-economische scenario waarop het Portugese stabiliteitsprogramma is gebaseerd, gaat uit van een gemiddelde groei van 3,3% BBP over de periode 1999-2002. Het structurele beleid is gericht op hervormingen in de gezondheidszorg, het sociale zekerheidsstelsel en de overheidsadministratie,

Convergentieprogramma Zweden

Het Zweedse convergentieprogramma beslaat de periode 1999 tot en met 2001. Verondersteld wordt dat de groei in 1999 vertraagt tot 2,2% en daarna toeneemt tot 2,6% in 2000 en 2,5% in 2001.Het begrotingsbeleid is erop gericht over de gehele cyclus een overschot van 2% BBP te realiseren, zodat een comfortabele veiligheidsmarge wordt geschapen om de automatische stabilisatoren te laten werken. Het monetair beleid is erop gericht op prijsstabiliteit, dat wordt gedefinieerd als een stijging van de consumentenprijzen van 2% op jaarbasis, met een tolerantie-interval van plus of min 1%-punt. Het programma is summier over de structurele beleidsmaatregelen van de Zweedse regering.

Convergentieprogramma VK

Het convergentieprogramma van het Verenigd Koninkrijk beslaat de periode 1998 tot 2001. De belangrijkste doelstellingen zijn het creëren van een stabiele macro-economische omgeving en micro-economische hervormingen om structurele zwakheden aan te pakken. Het programma heeft een tekortdoelstelling van 0,1% BBP in 2001. De schuldquote zal hierdoor dalen van 50,4 BBP in 1998 tot 43,7% BBP in 2001. De tekortramingen zijn gebaseerd op groeiramingen van 1% BBP in 1999, 2,25% in 2000 en 2,75 in het jaar 2001.

Economische situatie en economisch beleid van de Unie en van de lidstaten

Het oriënterend debat over de economische situatie in de EU zal plaatsvinden aan de hand van twee documenten: het economische jaarverslag van de Europese Commissie en het rapport van de Europese Commissie over de Europese produkt- en kapitaalmarkt. In het economisch jaarverslag geeft de Commissie aan te verwachten haar eigen groeiramingen voor 1999 die dateren van oktober 1998, verder neerwaarts te zullen moeten bijstellen. Men wijst hierbij op de verslechterende internationale ontwikkeling en het afgenomen producentenvertrouwen. De nieuwe voorspellingen van de Commissie verschijnen, zoals gebruikelijk, eind maart.

Het rapport van de Commissie over het functioneren van de product- en kapitaalmarkten

Dit rapport gaat in op de vraag in hoeverre de interne markt op het terrein van product- en kapitaalmarkt feitelijk is gerealiseerd. De Commissie stelt dat de activiteiten van de Gemeenschap en de lidstaten zich zouden moeten concentreren op de volgende vier terreinen: intensivering van de monitoring van de interne markt; strikter toezicht op de naleving en omzetting van EU-wetgeving in nationale wetgeving; het afbreken van bestaande barrières en waar nodig het ontwikkelen van nieuw beleid (b.v. ten behoeve van electronic commerce). Het Cie-rapport (ook wel Cardiff I rapport) is tezamen met de 15 nationale eindejaarsrapporten van de lidstaten een direct gevolg van de ER van Cardiff (juni 1998). Opgemerkt zij dat deze documenten ook in de Interne Markt Raad van 25 februari a.s. aan de orde. Naast het voorliggende rapport zal de Cie ook een rapport opstellen over structurele aangelegenheden en beleid (Cardiff-II rapport). Beide Cie-rapporten, de nationale eindejaarsrapporten en de door de Interne Markt Raad te formuleren conclusies moeten als input dienen voor de globale richtsnoeren voor het economische beleid.

Belastingen

Algemeen BTW tarief

Naar aanleiding van het Commissie-voorstel algemene tarief BTW, is het Duitse Vzschap met een compromisvoorstel gekomen. Het compromis houdt een minimumtarief in van 15% voor het algemene BTW-tarief, gedurende de periode 1 januari 1999 tot 31 december 2000. In de Raadsnotulen wordt een verklaring opgenomen, dat de lidstaten verklaren gedurende deze periode alles in het werk te stellen om te voorkomen, dat de bestaande marge van 10% boven het thans in de lidstaten toegepaste laagste algemene tarief, wordt overschreden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...

Teleurstellend advies aan Hoge Raad over nertsenfokverbod
In een advies aan de Hoge Raad stelt de Procureur Generaal dat het Hoger Beroep van de Nederlandse Staat tegen...

Direct de kwaliteit van de zorg meten met Opinionmeter
De Consumer Quality-index (CQ-index), ontwikkeld om klanttevredenheid in de gezondheidszorg te meten, is log en traag. De metingen liggen ver...

Update HP treft gelukkig maar enkele modellen
De laatste paar dagen stond in het teken van HP updates welke huismerk cartridges zou blokkeren. Wij zijn hier ingedoken...

Vetzuurcombinatie ondersteunt leesvaardigheid schoolkinderen
Een combinatie van omega 3- en 6-vetzuren ondersteunt de leesvaardigheid van doorsnee schoolkinderen. Vooral kinderen die moeite hebben om zich...