Nieuwsbank vond voor u onderstaand persbericht:
Wet mentorschap functioneert goed
(advertentie)
Neem 'n abonnement | Uw reactie is welkom |


Onderstaande tekst is op 09-02-1999 (19990209) opgenomen in de Nieuwsbank-database van Nederlandstalige persberichten.
Klik op deze link voor later versie of kopie: http://www.minjust.nl/c_actual/persber/pb386.htm
Klik op deze link voor later versie of kopie: http://www.minjust.nl/c_actual/persber/pb386.htm
Klik op deze link voor het originele bericht: http://www.anp.nl/cgi-bin/perssupport/poc_anp.pl?1999102109_8M8.4V.ABR.out52

nb02

expostbus51


Ministerie van Justitie


http://www.justitie.nl

JUST: Wet mentorschap

Wijnand Stevens

070 370 6857


09.02.99

3759

WET MENTORSCHAP BLIJKT IN DE PRAKTIJK GOED TE FUNCTIONEREN

De wet mentorschap, die in 1995 in werking is getreden blijkt in de praktijk goed te functioneren. Jaarlijks worden ongeveer 2000 verzoeken tot benoeming van een mentor bij de rechter ingediend. Dat blijkt uit de evaluatie van de wet door de Vrije Universiteit te Amsterdam in opdracht van Justitie. Het onderzoek is vandaag aangeboden aan minister A.H. Korthals van Justitie.

Een mentor wordt benoemd om de persoonlijke belangen van een meerderjarige te behartigen die dit zelf niet (meer) kan. In de trits curatele, bewindvoering, mentorschap biedt de laatste de lichtste vorm bescherming. Een mentor kan de betrokkene vertegenwoordigen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Mentorschap blijkt vooral te worden ingesteld bij verstandelijk gehandicapten en psychogeriatrische patiŽnten. Mentoren zijn voor het overgrote deel afkomstig uit de directe familiekring: ouder, boer of zus, kinderen etc. Mentoren bekommeren zich om de uiterlijke verzorging van de betrokkene en ze overleggen met hulpverleners over het zorgplan. Soms nemen ze ingrijpende beslissingen bijvoorbeeld over gedwongen medicatie.

In veel gevallen blijkt de instelling van het mentorschap te leiden tot een voortzetting van een bestaande situatie, zij het met een geformaliseerd karakter. Een voorbeeld daarvan zijn ouders die mentor worden van hun kind dat meerderjarig wordt. Er wordt in de praktijk volstaan met een lichte procedure voor het instellen van een mentorschap. De wilsonbekwaamheid van een persoon wordt niet altijd echt onderzocht en ook de geschiktheid van de voorgestelde mentor wordt zelden in twijfel getrokken. Dit leidt echter in de regel niet tot problemen omdat de instelling van het mentorschap niet tot drastische verandering leidt voor de betrokkene.

In het algemeen verloopt de uitoefening van het mentorschap goed. Toch komen uit het onderzoek aspecten naar voren die voor verbetering vatbaar zijn. Genoemd worden de onbekendheid met de maatregel van het mentorschap en onduidelijkheid over de bevoegdheden van de mentor. Mentoren ervaren onbekendheid met de maatregel ook bij hulpverlenende instellingen en andere instanties.

Mentoren vragen zich ook af hoe ver hun bevoegdheden reiken. In hoeverre kan de mentor iets afdwingen tegen de wil van de betrokkene of hulpverleners? Mag een mentor optreden als een betrokkene een relatie aangaat met iemand en deze relatie het welzijn van de betrokkene niet ten goede komt. Kan een mentor een door de instelling voorgestelde overplaatsing tegenhouden?

De onderzoekers komen met een aantal aanbevelingen. Die hebben vooral betrekking op het geven van betere informatie over de inhoud van het mentorschap, zowel bij publiek als hulpverlening. Ook wordt meer eenvormig beleid van de kantonrechters in deze bepleit. Justitie neemt de aanbevelingen van het onderzoek over. Daartoe wordt contact opgenomen koepelorganisaties in de zorg en met de gerechten.

...NOOT VOOR DE REDACTIE (NIET VOOR PUBLICATIE):

Een exemplaar van het rapport in de op te vragen bij het secretariaat van de Directie Voorlichting van het ministerie van Justitie, telefoon: 070 370 7345.
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht bij een van de onderzoekers:
dr. mr. K. Blankman, telefoon: 020 444 6293.


09 feb 99 15:40

Herlezen
N\I\E\U\W\S\bank
Introductie | Persberichten Vandaag | Pers Agenda | Persberichten Zoeken | Persbericht plaatsen | Abonneren | Adverteren | Zonder frames |