Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

ECB over mogelijke gevolgen EMU voor bankwezen EU-landen

Datum nieuwsfeit: 10-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

10 februari 1999

De mogelijke gevolgen van de EMU voor het bankwezen in de EU-landen op de (middel)lange termijn

Dit is een vertaling uit het Engels van een persbericht dat de Europese Centrale Bank (ECB)
op 9 februari 1999 heeft verspreid.

In het kader van de krachtens Artikel 105, lid 5 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap aan het Eurosysteem (d.w.z. de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale centrale banken van de Lid-Staten die aan de Monetaire Unie deelnemen) opgedragen taak om een bijdrage te leveren tot een goede beleidsvoering van de bevoegde autoriteiten met betrekking tot het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en de stabiliteit van het financiële stelsel, zal de ECB een verslag van het Comité voor Bankentoezicht uitbrengen over de mogelijke gevolgen van de EMU voor het bankwezen in de EU-landen op de (middel)lange termijn. Het verslag gaat in op de structurele gevolgen die de derde fase van de Economische en Monetaire Unie (EMU) naar verwachting op de (middel)lange termijn zal hebben voor de banken in de EU, en op de wijze waarop deze inspelen op de verwachte ontwikkelingen. Het verslag bevat voorts informatie over de kenmerken en structuur van het bankwezen in de EU.

Aan het verslag is een bijdrage geleverd door de in het Comité voor Bankentoezicht vertegenwoordigde bancaire toezichthouders binnen de EU; het Comité wordt voorgezeten door de heer Edgar Meister, lid van de Directie van de Deutsche Bundesbank. Het Comité steunt het Eurosysteem bij het bevorderen van de samenwerking tussen de betrokken autoriteiten met betrekking tot het bankentoezicht en de financiële stabiliteit. Het verslag is mede gebaseerd op vraaggesprekken met vertegenwoordigers van een aantal banken uit de EU-landen.

Onderstaand wordt een samenvatting gegeven van de voornaamste bevindingen uit het verslag, die van belang zijn voor zowel de banken zelf als voor de autoriteiten belast met het handhaven van de financiële stabiliteit.

Ten eerste zal de Monetaire Unie naar verwachting het bancaire bedrijf op een aantal wijzen beïnvloeden. Een direct gevolg is de afname van de deviezenhandel in de munteenheden die in de euro zijn opgegaan. De banken zullen echter ter compensatie van de lagere inkomsten uit de valutahandel waarschijnlijk hun geldmarktactiviteiten en met name hun effectenbedrijf uitbreiden. Met de invoering van de euro en het gemeenschappelijke monetaire beleid zijn de voorwaarden geschapen voor de vorming van diepe en liquide, geïntegreerde geld- en kapitaalmarkten, waardoor niet alleen de groei gestimuleerd wordt, maar ook de concurrentie op dit gebied. De afname van de overheidsschuld die het gevolg is van de in het kader van de Monetaire Unie uitgevoerde begrotingsconsolidatie kan een grotere vraag naar andere waardepapieren oproepen en zo tot een toename van het bancaire effectenbedrijf leiden. Ook het particuliere depositobedrijf zou kunnen worden beïnvloed in die zin dat het ontstaan van een klimaat van lage rente de particuliere cliënt ertoe zou kunnen bewegen alternatieve beleggingen te zoeken voor spaargelden. De kredietverlening zou baat kunnen hebben bij het positieve macro-economische klimaat in de Monetaire Unie, maar de verwachte verdere effectisering en disintermediatie zouden een tegengesteld effect kunnen hebben. De in het kader van correspondentbanken-systemen geleverde diensten zullen waarschijnlijk als gevolg van de centralisatie van de "treasury" activiteiten van de grootbanken een afname vertonen. Al met al biedt de Monetaire Unie banken nieuwe mogelijkheden, waarvan deze, al naar gelang hun specifieke activiteiten en strategie, op verschillende wijzen gebruik zullen maken.

Ten tweede zal de Monetaire Unie naar verwachting als katalysator dienen met betrekking tot de structurele tendensen die zich ten gevolge van andere factoren (zoals financiële deregulering, disintermediatie en technologische veranderingen) reeds binnen het bankwezen in de EU voordoen. Deze tendensen zijn:
* een afname van de bestaande overcapaciteit;
* toenemende druk op de rentabiliteit van banken;
* toenemende concurrentie; en

* toenemende internationalisatie en geografische diversificatie.

Met name wordt verwacht dat door de Monetaire Unie de huidige tendens binnen het bankwezen in de EU tot capaciteitsinkrimping zal worden versterkt. Ofschoon de capaciteit binnen het bankwezen zich moeilijk laat meten, is er reden om aan te nemen dat zich in enkele Lid-Staten overcapaciteit voordoet. Dit kan gezien worden als het gevolg van onvolledige concurrentie en/of regulering in het verleden. In veel landen heeft zich de afgelopen jaren reeds een inkrimping van de capaciteit voorgedaan. Tengevolge van de Monetaire Unie en de daardoor toenemende concurrentie zal de druk op de banken om hun overcapaciteit weg te werken toenemen. Gezien de grote verschillen terzake tussen de landen, zullen de banken waarschijnlijk trachten efficiencywinsten te boeken via rationalisatie van hun kantorennetwerk en personeelsbestand. Daarnaast zal door de Monetaire Unie het proces van disintermediatie dat zich binnen het bankwezen in de EU reeds voordoet waarschijnlijk versneld worden (waardoor het aandeel van de banken in de kredietverlening en de spaaractiviteiten binnen de staatshuishouding verder zal afnemen). De institutionele beleggers zullen vooral tengevolge van demografische en sociale veranderingen een verdere groei vertonen, maar ook zij zullen mogelijkerwijs de vruchten kunnen plukken van de diepte en de liquiditeit van de gemeenschappelijke financiële markt met een gemeenschappelijke munt en ruimere beleggingsmogelijkheden.

Ten derde zal de Monetaire Unie waarschijnlijk gevolgen hebben voor de kenmerken en de omvang van de bancaire risico’s. Per saldo zal het debiteurenrisico dankzij het positieve macro-economische klimaat in de Monetaire Unie naar verwachting afnemen. Ook de marktrisico’s, en met name het valuta- en het renterisico, zullen geringer worden. Waarschijnlijk zullen de banken pogen het verlies aan deviezenhandel op te vangen door actiever deel te nemen aan markten buiten het eurogebied, waardoor het landenrisico zou kunnen toenemen. Het liquiditeitsrisico zal, gezien de diepere en meer liquide markten binnen het eurogebied, naar verwachting afnemen. Op de korte termijn zouden zich tengevolge van het nieuwe juridische kader binnen het eurogebied en de systeemaanpassingen voor de overgang op de euro, alsmede het millenniumprobleem, juridische en operationele risico’s kunnen voordoen, die echter op de langere termijn weer zullen afnemen.

Ten vierde dwingt de Monetaire Unie de banken tot een strategische heroverweging om aan de door de gemeenschappelijke munt gestelde uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Binnen het bankwezen in de EU is dit proces reeds gaande; hierin is met name na de aanwijzing van de deelnemers aan het eurogebied vanaf de aanvang van de derde fase, een versnelling opgetreden. Zo worden thans verbeteringen aangebracht in het dienstenpakket en in de gehanteerde procedures, wordt het aan cliënten aangeboden productenpakket aangepast, en wordt tot fusies, strategische allianties en samenwerkingsverbanden overgegaan. In hoeverre de recente golf van fusies en acquisities binnen het bankwezen in de EU het gevolg is van de totstandkoming van de Monetaire Unie is moeilijk te beoordelen, aangezien deze processen zich ook elders voordoen (zoals in de Verenigde Staten). Hoewel de meeste fusies en acquisities binnen de Europese Unie zich tot dusverre op nationaal niveau hebben afgespeeld, valt niet uit te sluiten dat een aantal daarvan zijn bedoeld als aanzet tot verdere grensoverschrijdende expansie. De betrekkelijk lage concentratiegraad binnen het bankwezen in de EU als geheel biedt wellicht ruimte voor verdere consolidatie.

Ten vijfde zou op de korte termijn het structurele aanpassingsproces kunnen worden bemoeilijkt door de combinatie van verscheidene, elkaar mogelijk versterkende, factoren, zoals de langdurige financiële crises in Azië en Rusland, de mogelijk negatieve ontwikkelingen in Latijns Amerika en de voorbereidingen voor het jaar 2000, alsmede de kosten en baten van de overgang op de euro. Op de (middel)lange termijn zal dit aanpassingsproces echter waarschijnlijk tot een gezonder en sterker bankwezen als geheel leiden, mede door de positieve effecten van het stabiele monetaire klimaat binnen de Monetaire Unie.

Tegen deze achtergrond is het gedurende de overgangsfase van belang dat enerzijds de banken binnen de EU ertoe worden aangezet hun strategische aanpassingsprocessen ter versterken en dat anderzijds de voor de financiële stabiliteit verantwoordelijke autoriteiten waakzaam blijven.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de Press Division, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, tel: 00 49 69 1344 7455, fax: 00 49 69 1344 7404.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...

Teleurstellend advies aan Hoge Raad over nertsenfokverbod
In een advies aan de Hoge Raad stelt de Procureur Generaal dat het Hoger Beroep van de Nederlandse Staat tegen...

Direct de kwaliteit van de zorg meten met Opinionmeter
De Consumer Quality-index (CQ-index), ontwikkeld om klanttevredenheid in de gezondheidszorg te meten, is log en traag. De metingen liggen ver...

Update HP treft gelukkig maar enkele modellen
De laatste paar dagen stond in het teken van HP updates welke huismerk cartridges zou blokkeren. Wij zijn hier ingedoken...

Vetzuurcombinatie ondersteunt leesvaardigheid schoolkinderen
Een combinatie van omega 3- en 6-vetzuren ondersteunt de leesvaardigheid van doorsnee schoolkinderen. Vooral kinderen die moeite hebben om zich...