Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financien over reddingspakket IMF voor Brazilie

Datum nieuwsfeit: 15-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

expostbus51


Ministerie van Financien


www.minfin.nl

FINANCIEN: REDDINGSPAKKET IMF VOOR BRAZILIE

PERSBERICHTNR. 99/039 Den Haag 15 februari 1999

ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN OP VRAGEN VAN DE LEDEN VAN DE

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL HESSING, KOENDERS EN DE HAAN OVER HET

REDDINGSPAKKET VAN HET IMF VOOR BRAZILI.

VRAGEN:


1.

Wat was het doel van het reddingspakket van 41 miljard aan Brazilië? Is dit doel bereikt?

2.

Hoe kijkt u, tegen deze achtergrond, aan tegen de recente devaluatie van de Braziliaanse munt met 25%?

3.

Is de reserve van de centrale bank van Brazilië in korte tijd met 35 miljard dollar afgenomen? Waartoe zijn deze reserves aangewend?

4.

Deelt u de mening dat het reddingspakket van het IMF wederom heeft gefunctioneerd als ontsnapping voor commerciële banken en beleggers en dat speculanten ervan hebben geprofiteerd?

5.

Voor hoeveel gulden heeft Nederland aan het reddingspakket van het IMF voor Brazilië deelgenomen? Wanneer verwacht u dat deze leningen worden terugbetaald?

6.

Welke lessen trekt u uit de ervaringen met de reddingspakketten van het IMF aan Indonesië, Rusland en Brazilië? Acht u het verstandig op deze manier door te gaan? Zo neen, welk beleid staat u voor?

ANTWOORDEN:


1.

In mijn brief van 27 november 1998 (BFB/98-1277m) informeerde ik uw Kamer over het pakket voor Brazilië. Het doel van het aanpassingsprogramma was om de Braziliaanse tekorten op de begroting en de lopende rekening te reduceren. Het programma zou moeten zorgen voor een houdbare groei. Brazilië beoogde voorts om de inflatie blijvend laag te houden. In een sterke ombuiging bij de overheidsfinanciën was voorzien, alsook in structurele hervormingen. Voorts werd uitgegaan van een krachtig monetair beleid, bedoeld om het wisselkoersregime te ondersteunen, en om het niveau van de netto internationale reserves te bewaken. Het is inmiddels duidelijk dat het wisselkoersregime niet is gehandhaafd. Al is het door de Braziliaanse autoriteiten oorspronkelijk voorgenomen wisselkoersregime niet haalbaar gebleken, daarmee zijn niet op voorhand de overige elementen van het programma tot mislukken gedoemd. Op 4 februari hebben de staf van het IMF en Brazilië principe-overeenstemming bereikt over het beleid voor de rest van 1999 en de middellange termijn. Bij de zwevende wisselkoers zal het monetair beleid een sleutelrol vervullen bij het bereiken van een lage inflatie. De rente zal flexibel worden aangepast ter voorkoming van inflatoire druk, voorzover die uitgaat boven de voorzienbare prijsstijging door de devaluatie. Ter compensatie van de gevolgen van de wisselkoersdaling op de publieke schuld, streeft Brazilië naar grotere primaire begrotingsoverschotten dan oorspronkelijk was voorzien.

2.

Medio januari deed zich een plotselinge wijziging in risicoperceptie van internationale beleggers voor, en was het verlaten van het wisselkoersregime onvermijdelijk geworden.
Achtergrond hierbij was:
. het aanvankelijk met horten en stoten verlopen van de goedkeuring in het Braziliaanse congres van de ombuigingsmaatregelen; . het aanvankelijk onvoldoende stringente monetaire beleid van Brazilië;
. de problemen van enkele deelstaten met de betaling van schulden aan de federale overheid.

Belangrijke gevolgen van de devaluatie zijn:
. het effect op de overheidsschuld, waarvan 20 procent aan de dollar is gekoppeld; ongeveer de helft van de dollar-gekoppelde schuld vervalt in 1999;
. een eenmalige toename van de inflatie in 1999, die niet per se te hoeft leiden tot een loon-prijs-spiraal in deze relatief gesloten economie, waarin de indexatie-mechanismen goeddeels zijn verdwenen; de binnenlandse recessie die Brazilië momenteel ondergaat, met hoge werkloosheid en afnemende binnenlandse vraag, tempert ook de inflatoire druk;
. verbetering van de lopende rekening, die naar verwachting grotendeels zal verlopen via minder importen, als gevolg van een afnemende binnenlandse vraag;
. door een betere differentiatie in risico.s door de financiële markten is de besmetting in de regio tot op heden gematigd gebleken.

3.

De internationale reserves van Brazilië bedroegen op 3 februari 1999 US$ 35.92 miljard, na een hoogtepunt van US$ 74.6 miljard in april
1998. Het grootste deel (US$ 24 miljard, waarvan US$ 21 miljard in september 1998) van deze reserve-afname vond plaats voordat het IMF een programma met Brazilië overeenkwam. Deze afname deed de eerdere toename van internationale reserves in de eerste vier maanden van
1998, met eveneens US$ 24 miljard, weer geheel teniet. Zonder het slinken van de reserves zou Brazilië zich wellicht in het geheel niet tot het IMF en de internationale gemeenschap hebben gewend voor (financiële) bijstand. In december 1998 namen de reserves verder af, door grote aflossingen aan het buitenland door zowel de private sector als de overheden, door het vervroegd terugkopen van obligaties door Braziliaanse bedrijven, en door overboekingen van winsten en dividenden. Van maandag 4 tot en met maandag 11 januari 1999 waren de Braziliaanse reserves stabiel, op US$ 44.4 miljard. Op 13 januari besloot Brazilië tot een devaluatie met ruim 8%. De verdediging van de nieuwe koers kostte Brazilië snel internationale reserves. Enkele dagen later bedroeg het reserve-verlies sinds begin januari US$ 7.7 miljard, stonden de reserves nog slechts op US$ 36.7 miljard, en stopte Brazilië met de interventies. Samenvattend kan het reserve-verlies van US$ 38.7 miljard dollar als volgt worden onderverdeeld: ruim US$ 24 miljard voordat het IMF in beeld kwam, US$ 6 miljard in december 1998, US$ 7.7 miljard medio januari 1999 als gevolg van heftige politieke onenigheid tussen bestuurslagen, gevolgd door nieuw Braziliaans wisselkoersbeleid, en minder dan US$ 1 miljard nadat onder heftige druk van de markten en de internationale gemeenschap werd besloten tot een zwevende real.

4.

Nee. Het kapitaal dat Brazilië sinds de overeenstemming met het IMF heeft verlaten kon geheel worden gefinancierd uit de oorspronkelijke officiële reserves, dus exclusief het pakket. Een deel van deze kapitaaluitstroom bestond uit het afdekken van posities door buitenlandse bedrijven die in het verleden in Brazilië hebben geïnvesteerd. Velen die hebben belegd op de Braziliaanse kapitaalmarkten en hun geld vervolgens hebben teruggetrokken, hebben koersverliezen geleden.

5.

In bovenaangehaalde brief van 27 november 1998 (BFB/98-1277m) informeerde ik uw Kamer tevens over de Nederlandse bijdrage aan het pakket voor Brazilië. Nederland staat voor US$ 300 mln garant bij een krediet gecoördineerd door de Bank voor Internationale Betalingen (BIS), en neemt voor ca. SDR 385 miljoen deel aan een lening aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in het kader van de New Arrangements to Borrow (NAB). Op grond van wisselkoersen per 1 februari 1999 van NLG 1,95 per dollar, en NLG 2,71 per SDR, gaat het om een Nederlandse bijdrage van US$ 300 mln x 1,95 + SDR 384,565,569 x 2,71 = totaal 1627 miljoen gulden. Deze bedragen zijn nog niet in zijn geheel aan Brazilië ter beschikking gesteld. Brazilië heeft tot nu toe alleen de eerste tranche van het IMF- en het BIS-krediet getrokken, respectievelijk US$ 5.3 mrd en ca. US$ 4,15 mrd. Nederland heeft tot nu toe US$ 93,75 mln (NLG 183 mln) voor zijn rekening genomen in het kader van het BIS-krediet. Dit is 31,25 procent van de Nederlandse toezegging van US$ 300 mln. Aan het IMF heeft Nederland in het kader van de New Arrangements to Borrow (NAB) inmiddels NLG 318 mln verstrekt als uitvloeisel van het beroep van het IMF op de NAB voor Brazilië. De totale Nederlandse bijdrage tot nu toe komt daarmee net boven een half miljard gulden.

Terugbetaling van de aan het IMF verstrekte leningen uit hoofde van de NAB geschiedt parallel met de terugbetaling van de IMF-kredieten (Supplemental Reserve Facility) door Brazilië. De maximale terugbetaaltermijn voor terugbetalingen van Brazilië aan het IMF bedraagt 2,5 jaar. Elke NAB-tranche dient uiterlijk na vijf jaar door het IMF te zijn terugbetaald, ongeacht of Brazilië al dan niet aan zijn verplichtingen aan het IMF voldoet. Het IMF en de crediteurlanden hebben in principe afgesproken dat de getrokken NAB-gelden door het IMF worden terugbetaald zodra de in september 1997 overeengekomen quota-verhoging is geëffectueerd en het ingelegde kapitaal is gestort (dit onder voorbehoud van voldoende liquiditeit van het IMF). Ook de looptijd van het BIS-krediet aan Brazilië loopt parallel aan de terugbetaling van de IMF-kredieten (Supplemental Reserve Facility) door Brazilië. Per tranche is de maximale looptijd 2,5 jaar met een verwachte aflossing na 1 jaar.

6.

De crises in Indonesië, Rusland, en Brazilië kennen naast overeenkomsten ook verschillen, wat wordt weerspiegeld in de benadering van het IMF. Indonesië heeft gekozen voor een zwevende wisselkoers, en veel structurele aanpassingen, met name in de vorm van sectorbeleid. In Rusland werd aanvankelijk gepoogd om de wisselkoers te handhaven. Het betrof een kleiner pakket. Bij Brazilië was sprake van een hardnekkig standpunt van het land zelf over de wisselkoers, en is de begroting het kernprobleem. In Indonesië en Rusland werden schuldbetalingen tijdelijk opgeschort, ondanks zeer omvangrijke publieke financiële steun.
De verhouding tussen financiële reserves en kapitaaluitstroom was in deze landen uit balans. Brazilië heeft tot op heden geen schuldbetalingen opgeschort. Uit eerdere crises is een les geleerd over onverdedigbaar wisselkoersbeleid, zodat het IMF op 14 januari jl. bij Brazilië aandrong op het beëindigen van het snelle verlies van reserves. Nog beter was geweest wanneer Brazilië de internationale gemeenschap niet voor een voldongen feit had gesteld. Overigens wordt thans weer constructief overlegd tussen Brazilië en het IMF, zoals ook blijkt uit hun gezamenlijke verklaring van 4 februari jl.

Het IMF dient een centrale rol te houden bij crisisbeheersing, maar de aard van deze rol is aan herziening toe. De steeds grotere pakketten kunnen leiden tot 'moral hazard' en uitholling van de financiële weerbaarheid van het IMF. In plaats daarvan zou het IMF als katalysator en coördinator van financiële hulp moeten optreden. Ik pleit voor een vroegtijdige betrokkenheid van de particuliere sector bij het beheersen van crises en het dragen van de kosten daarvan. Ook ben ik voorstander van een voorzichtiger uitleenbeleid van beleggers in opkomende economieën. Ik maak mij zorgen over een toenemend beroep op het IMF om een onevenredig aandeel te leveren bij de financiering van externe tekorten van crisislanden. Het is essentieel om de juiste signalen aan de financiële markten te geven. Een deel van de oplossing kan wellicht worden gevonden in zogenoemde 'contingency credit lines' tussen opkomende economieën en commerciële banken. Het moet dan natuurlijk wel gaan om puur private 'contingency credit lines', dus zonder involvering van westerse officiële instanties. Misschien wel de belangrijkste les van de Brazilië-crisis is dat alles valt of staat met een goede en tijdige implementatie van gemaakte afspraken door het crisisland zelf. De ervaring met Brazilië laat weer eens zien dat crises doorgaans worden veroorzaakt door het beleid van het land in kwestie, en niet door 'onschuldige besmetting', waarbij landen die zelf niets fout doen het slachtoffer zouden worden van algemeen marktwantrouwen. Dit inzicht pleit tegen grote pakketten met vooral in het begin veel geld en weinig aanpassing. Ik kom op bovenstaande punten bij uw Kamer terug tijdens de voorbereiding van de vergadering van het Interim Comite van het IMF.

Woordvoerder: drs. F.F.M. Kemperman
Tel.nr.: 070 - 342 8236

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...

Teleurstellend advies aan Hoge Raad over nertsenfokverbod
In een advies aan de Hoge Raad stelt de Procureur Generaal dat het Hoger Beroep van de Nederlandse Staat tegen...

Direct de kwaliteit van de zorg meten met Opinionmeter
De Consumer Quality-index (CQ-index), ontwikkeld om klanttevredenheid in de gezondheidszorg te meten, is log en traag. De metingen liggen ver...

Update HP treft gelukkig maar enkele modellen
De laatste paar dagen stond in het teken van HP updates welke huismerk cartridges zou blokkeren. Wij zijn hier ingedoken...

Vetzuurcombinatie ondersteunt leesvaardigheid schoolkinderen
Een combinatie van omega 3- en 6-vetzuren ondersteunt de leesvaardigheid van doorsnee schoolkinderen. Vooral kinderen die moeite hebben om zich...

Bevrijdingsfestival en Kindervrijmarkt in Groesbeek
Zondag 18 september a.s. is het weer tijd voor het jaarlijkse Bevrijdingsfestival bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Dit jaar...

Open Joodse Gemeente Klal Israël benoemt nieuwe rabbijn Nathans
Afgelopen maart riep de Open Joodse Gemeente Klal Israël kandidaten op voor de vacature van rabbijn. Deze gemeente, de enige...

Ieder(in) wil een maximum voor wat mensen zelf aan zorg moeten betalen
Zorgkosten mensen met een beperking in vijf jaar geëxplodeerd De zorgkosten zijn in vijf jaar verdubbeld voor mensen die veel...

Zuidafrika's eerste zwarte profwielrenner in Utrecht
Songezo Jim, de eerste zwarte Zuidafrikaanse profwielrenner, is zaterdag 17 september in Utrecht om in drie verschillende fietsrondes geld in...

Stoomspektakel in Het Spoorwegmuseum
Ieder jaar in september viert Het Spoorwegmuseum de verjaardag van de spoorwegen met een sfeervol evenement: Stoom! Op 17 en...

Vloggende rapper krijgt dagvaarding voor belediging agenten
Vloggende rapper krijgt dagvaarding voor belediging agenten Breda, 16 september 2016 Vloggende rapper krijgt dagvaarding voor belediging agenten De eerder...

Vitality Manager van het Jaar 2016
Op een prachtige locatie, Domus Medica te Utrecht, is afgelopen dinsdag 13 september Gert-Jan Aleman gekozen tot Vitality Manager van...

Nieuwe Snor- kaartenbox Kus kus en 99 andere kaarten
Een kaartje om iemand sterkte te wensen, een hart onder de riem te steken, te feliciteren, of om te laten...

Door een update van HP zijn huismerk cartridges niet meer bruikbaar
Veel eigenaren van een HP printer ervaren op dit moment problemen met hun printer. Via social media en via de...

Servoy 8.1 to Ship on Sept. 16th
Servoy announced today the latest release of their platform, Servoy 8.1. Utilizing User Experience feedback as its focal point (or...

Mobiel.nl lanceert vernieuwde webshop
Op 10 september opende Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, de deuren van zijn...

Bornem tot sociaalste gemeente van Vlaanderen gekroond
Twee maanden lang hebben Vlamingen hun stem kunnen uitbrengen op verschillende sociale projecten uit negen genomineerde gemeentes in het kader...