Nieuwsbank vond voor u onderstaand persbericht:
Besluit fiscale behandeling spaarsystemen zakelijke sfeer
(advertentie)
Neem 'n abonnement | Uw reactie is welkom |


Onderstaande tekst is op 19-02-1999 (19990219) opgenomen in de Nieuwsbank-database van Nederlandstalige persberichten.
Klik op deze link voor later versie of kopie: http://www.minfin.nl/nieuws/regeling-besluit/DB99-333.doc
Klik op deze link voor het originele bericht: http://www.minfin.nl/nieuws/regeling-besluit/db99-333.doc

nb04

Ministerie van Financien

Titel: Fiscale behandeling van spaarsystemen in de zakelijke sfeer

Besluit van 16 februari 1999 nr. DB99/333M

De plv. directeur-generaal der Belastingen heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

1. Inleiding

Vanuit het bedrijfsleven ben ik benaderd over de fiscale behandeling van nieuwe spaarsystemen in de zakelijke sfeer. Exploitanten van zulke systemen bieden ondernemers de mogelijkheid om bij bepaalde zakelijke transacties aan hun afnemers een bonus te verstrekken in de vorm van spaarpunten (in papieren of in elektronische vorm). Met deze spaarpunten kunnen artikelen of diensten worden gekocht, al dan niet met bijbetaling in geld. Behalve aan de afnemers zelf kunnen de bonussen ook aan werknemers van de afnemers worden verstrekt. Ook zijn er spaarsystemen waarin werkgevers de bonussen kunnen gebruiken voor beloning van hun eigen werknemers, bijvoorbeeld in het kader van flexibel belonen of als geschenk bij een bijzondere gelegenheid.

De zakelijke spaarsystemen vertonen uiterlijk grote overeenkomst met spaaracties voor particulieren waarbij winkeliers of fabrikanten zegels, waardebonnen of elektronische spaarpunten verstrekken.

2. Fiscale aspecten van zakelijke spaarsystemen

Ondernemers die in de uitoefening van hun onderneming een bonus in de vorm van spaarpunten ontvangen, moeten dit voordeel tot hun winst uit onderneming rekenen. Bij werknemers die in het kader van de uitoefening van hun dienstbetrekking spaarpunten ontvangen, behoort het voordeel tot het loon. De voordelen zijn belast op het moment waarop de spaarpunten worden verstrekt tegen de op dat moment geldende waarde in het economische verkeer.

3. Goedkeuring

Het is in de praktijk niet eenvoudig om de hier bedoelde voordelen op individuele basis en per verstrekking in de belasting- en premieheffing te betrekken. Om hieraan tegemoet te komen keur ik goed dat de loon-, inkomsten- en vennootschapsbelasting en de premie volksverzekeringen, die door de ontvangende ondernemers en werknemers verschuldigd zouden zijn, desgewenst op lumpsumbasis worden afgedragen door de organisatie die het spaarsysteem exploiteert.

4. Uitzondering

Zoals ik in de inleiding al heb aangegeven, zijn er ook spaarsystemen die overwegend gericht zijn op de relatie werkgever-werknemer. Deze spaarsystemen worden niet in een lumpsumregeling betrokken. Uiteraard kan hiervoor wel binnen de wettelijke voorwaarden de eindheffingsregeling worden toegepast. Maakt het op de werknemerssfeer gerichte spaarsysteem deel uit van een meeromvattend systeem waarvoor overigens wel een lumpsumregeling is getroffen, dan kan voor de waarde van de verstrekkingen in de loonsfeer worden uitgegaan van de waarde die voor die lumpsumregeling is vastgesteld. Deze waarde is niet alleen van belang voor het bedrag van de belasting, maar bijvoorbeeld ook voor de toepassing van de geschenkenvrijstelling.

De organisatie waarmee de lumpsumregeling is getroffen verstrekt desgevraagd gegevens over deze waarde aan de werkgevers die aan het spaarsysteem meedoen.

5. Gevolgen lumpsumregeling

Als de belasting en premie op de hiervoor bedoelde wijze is voldaan door de organisatie die het spaarsysteem exploiteert, behoeft het voordeel bij de persoon of rechtspersoon die de spaarpunten ontvangt niet tot de winst dan wel het loon te worden gerekend.

Als een ondernemer met de gespaarde punten investeert in bedrijfsmiddelen of daarmee zakelijke kosten voldoet, kan voor het bepalen van de omvang van de investering, de afschrijvingen of de kosten worden uitgegaan van de waarde van de bestede spaarpunten zoals die bij de berekening van de lump sum in aanmerking is genomen. De organisatie waarmee een lumpsumregeling is getroffen verstrekt desgevraagd de gegevens over deze waarde.

6. Wijze van berekening lump sum

De lump sum wordt berekend op basis van de waarde van de spaarpunten. Deze wordt bepaald op de gewogen gemiddelde waarde, afgeleid van alle artikelen of diensten die ermee kunnen worden verkregen. Op deze waarde kunnen eventuele waardedrukkende factoren in mindering worden gebracht. De door het bedrijf verkochte spaarpunten worden belast naar het gewogen gemiddelde belasting- en premietarief dat daar, gelet op de verwachte samenstelling van de doelgroep, over verschuldigd zal zijn. Een lumpsumregeling wordt voor twee jaar afgesproken. Aan de hand van de ervaringen in die periode kan worden bezien of een nieuwe regeling wordt overeengekomen en in hoeverre de waarde of het heffingspercentage moet worden bijgesteld.

7. Aanspreekpunt

De portefeuillehouder controlebeleid is belast met de uitvoering van de in dit besluit neergelegde goedkeuring en met het maken van afspraken over lumpsumregelingen. Verzoeken kunnen worden gericht aan :

Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid

t.a.v. de portefeuillehouder Controlebeleid

Postbus 3391

4800 DJ Breda

Herlezen
N\I\E\U\W\S\bank
Introductie | Persberichten Vandaag | Pers Agenda | Persberichten Zoeken | Persbericht plaatsen | Abonneren | Adverteren | Zonder frames |