Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit instelling Financieel Expertisecentrum (FEC)

Datum nieuwsfeit: 19-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Financien

Titel: Financieel Expertisecentrum (FEC)

Aan:

Voorzitter van de Vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BGW 99/396-M

19 februari 1999

Onderwerp

Financieel Expertisecentrum (FEC)

Hierbij bied ik u ter informatie aan het Besluit instelling Financieel Expertisecentrum, dat op 16 februari jl. ook in de Staatscourant is gepubliceerd. Het besluit is mede ondertekend door de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Financiën.

Op mijn initiatief is na het verschijnen van de Nota Integriteit Financiële Sector van december 1997 een stuurgroep geformeerd waarin alle betrokkenen (OM, FIOD, Belastingdienst/Grote ondernemingen Amsterdam, ECD, CRI, STE, DNB, Verzekeringskamer en de ministeries van Financiën en Justitie) waren vertegenwoordigd.

Door deze stuurgroep zijn destijds twee werkgroepen ingesteld, waaraan is gevraagd advies uit te brengen over de organisatie en de werkprocessen van het Financieel Expertisecentrum (FEC) en de juridische kaders voor de informatieuitwisseling binnen het FEC. Aan deze werkgroepen is ook deelgenomen door vertegenwoordigers van het Politiekorps Amsterdam/ Amstelland en het MOT. Het eindrapport van deze stuurgroep ging u op 15 december 1998 toe (Kamerstuk II, 1998-1999, 25 830, nr. 6).

De bevindingen van deze stuurgroep hebben hun beslag gevonden in het u hierbij aangeboden Besluit instelling Financieel Expertisecentrum. Voor een nadere toelichting op de structuur en werkwijze van het FEC zij kortheidshalve naar de toelichting bij het Besluit verwezen.

DE MINISTER VAN FINANCIEN, BESLUIT INSTELLING FINANCIEEL EXPERTISECENTRUM

Besluit van 31 december 1998, AFZ98/3126M

De minister van Financiën,

de staatssecretaris van Financiën

en

de minister van Justitie,

Gelet op: * het maatschappelijk belang van een integere financiële sector, * het belang van een adequaat toezicht op en een goede bestuursrechtelijke en strafrechtelijke rechtshandhaving in de financiële sector, * het in de Nota Integriteit Financiële Sector (TK, vergaderjaar 1997-1998, 25 830, nr. 1) aangekondigde voornemen om te komen tot het instellen van een financieel expertisecentrum (FEC), * de conclusies en aanbevelingen van de stuurgroep FEC (bijlage bij TK, vergaderjaar 1998-1999, 25830, nr. 6),

Besluiten:

1. Er is, in de vorm van een financieel expertisecentrum, een samenwerkingsverband van het arrondissementsparket Amsterdam, de Stichting Toezicht Effectenverkeer, De Nederlandsche Bank, de Verzekeringskamer, de Belastingdienst/FIOD en de Belastingdienst/Grote ondernemingen Amsterdam, de ECD, het politiekorps Amsterdam/Amstelland, de CRI en het MOT.

2. Het financieel expertisecentrum heeft tot taak:

a. Het onderling uitwisselen van informatie over onderzoeksmethoden, fraudeprofielen, trends en marktontwikkelingen, teneinde de taakuitoefening van de betrokken organisaties te versterken.

b. Het bevorderen dat mogelijke strafbare feiten die door elke instantie afzonderlijk onvolledig worden onderkend beter in beeld worden gebracht.

c. Het ontwikkelen van expertise ten behoeve van de uitvoering van en bijstand aan opsporingsonderzoeken

3. Het financieel expertisecentrum brengt een maal per jaar verslag uit van zijn activiteiten aan de ministers van Financiën en van Justitie. Een afschrift van dit verslag wordt ter kennisneming toegezonden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken.

4. Ten behoeve van de uitvoering van de onder 2. genoemde taken is er een tweetal overlegstructuren, waaraan de participanten, zoals genoemd onder 1., deelnemen. Te weten een informatie-overleg, dat zich richt op het uitwisselen en veredelen van niet-subjectgebonden informatie en een selectie-overleg, dat zich, met inachtneming van ieders taken en wettelijke bevoegdheden, richt op het uitwisselen van subjectgebonden informatie en het initiëren van (opsporings-)onderzoeken.

5. Ten behoeve van het informatie- en selectie-overleg is er een bureau, dat, naast het voeren van het secretariaat van deze overlegstructuren, in ieder geval de onder 2. genoemde taken initieert en coördineert, en informatie documenteert die noodzakelijk is voor een goede taakuitoefening van het financieel expertisecentrum. Het bureau van het financieel expertisecentrum is gehuisvest in Amsterdam en bestaat tenminste uit een hoofd en een tweetal secretarissen, afkomstig uit de aan het samenwerkingsverband deelnemende partijen.

De personele kosten worden gedragen door de organisatie die de betreffende medewerker aan dit bureau ter beschikking stelt. De materiële kosten worden gedragen door de organisaties die personeel ter beschikking hebben gesteld, naar rato van het aantal daarvan.

6. De ministers van Financiën en Justitie kunnen nadere regels geven over de organisatie en werkwijze van het financieel expertisecentrum.

7. Aan het financieel expertisecentrum is een begeleidingscommissie verbonden, die bestaat uit vertegenwoordigers van de aan het financieel expertisecentrum verbonden organisaties, alsmede uit vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën en van het ministerie van Justitie.

Het voorzitterschap van deze commissie wordt bekleed door een vertegenwoordiger van de directie Binnenlands Geldwezen van het ministerie van Financiën, het vice-voorzitterschap door een vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie. Het secretariaat van de commissie wordt door beide ministeries gedeeld.

8. De begeleidingscommissie heeft tot taak:

a. het financieel expertisecentrum in zijn functioneren te begeleiden;

b. het ter beschikking stellen aan het financieel expertisecentrum van haar kennis en deskundigheid;

c. het desgevraagd of eigener beweging adviseren van de minister van Financiën en de minister van Justitie over onder meer de wijze waarop het financieel expertisecentrum zijn taak verricht.

9. Drie jaar na ondertekening van dit instellingsbesluit vindt een evaluatie plaats van de werkzaamheden en de resultaten van het financieel expertisecentrum, waarbij eveneens de activiteiten van de begeleidingscommissie worden betrokken. Deze evaluatie wordt verricht door een nader door ons aan te wijzen organisatie.

Den Haag, 31 december 1998,

De minister van Financiën De minister van Justitie

De staatssecretaris van Financiën

Toelichting

In de Nota Integriteit Financiële Sector is aangekondigd dat wordt overwogen om te komen tot een financieel expertisecentrum (FEC). De beoogde taken voor het expertisecentrum bestaan uit het onderling uitwisselen van informatie over onderzoeksmethoden, fraudeprofielen, trends en marktontwikkelingen, alsmede uit het ontwikkelen van deskundigheid ten behoeve van de uitvoering van en bijstand aan opsporingsonderzoeken en het bevorderen dat mogelijke strafbare feiten die door elke instantie afzonderlijk onvolledig worden onderkend, beter in beeld kunnen worden gebracht.

Op initiatief van de minister van Financiën is na het verschijnen van deze nota een stuurgroep geformeerd waarin alle betrokkenen (OM, FIOD, Belastingdienst/Grote ondernemingen Amsterdam, ECD, Justitie, CRI, STE, DNB, Verzekeringskamer en Financiën) waren vertegenwoordigd.

Door deze stuurgroep is een tweetal werkgroepen ingesteld, die is gevraagd advies uit te brengen over de organisatie en de werkprocessen van het FEC en de juridische kaders voor de informatie-uitwisseling binnen het FEC. Aan deze werkgroepen is, naast de in de stuurgroep vertegenwoordigde organisaties, ook deelgenomen door vertegenwoordigers van het Politiekorps Amsterdam/Amstelland en het MOT.

De stuurgroep benadrukt in haar eindrapport de noodzaak tot versterking van de samenwerking, en heeft voorgesteld het FEC vorm te geven langs een tweetal lijnen: een Informatie-overleg, ten behoeve van de informatie-uitwisseling over trends, fraudeprofielen en -mechanismen, en overige niet-subjectgebonden informatie, alsmede een Selectie-overleg, waarin met inachtneming van de geldende mogelijkheden voor informatie-uitwisseling, ten aanzien van concrete gevallen informatie wordt uitgewisseld, beleidsafstemming plaats vindt en keuzes worden gemaakt ten aanzien van de in het kader van de rechtshandhaving te nemen maatregelen van bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke aard.

De ministers van Financiën en Justitie hebben ingestemd met de conclusies en aanbevelingen van de stuurgroep.

In het instellingsbesluit zijn de hoofdlijnen van het advies van de stuurgroep opgenomen en is verder invulling gegeven aan samenstelling en taken van de begeleidingscommissie, en de verdeling van de aan het FEC verbonden kosten.

Alle in het financieel expertisecentrum deelnemende organisaties hebben zich schriftelijk akkoord verklaard met de tekst van dit instellingsbesluit en met hun deelname aan de in dit besluit omschreven taken van het financieel expertisecentrum en de begeleidingscommissie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Gedragskliniek voor Dieren zet zich in voor Blije Dieren op Dierendag
Angst bij dieren onderschat probleem 30 september 2016 Angst bij dieren onderschat probleem Net zoals bij gezondheidsproblemen het devies is,...

Koenders ontbiedt Russische ambassadeur
Koenders ontbiedt Russische ambassadeur Nieuwsbericht | 30-09-2016 | 13:14 Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag de Russische ambassadeur in...

Vierde Gastrobar van Ron Blaauw opent deuren op Leidseplein
Chef-kok Ron Blaauw opent woensdag 5 oktober aanstaande de deuren van zijn Ron Gastrobar Paris op Leidseplein in Amsterdam. Het...

Lezing STOP stress en chronische vermoeidheid; herstel mogelijk
Helga Verhoeven, directeur van Ander Leven, geeft op donderdag 6 oktober bij Centrum de Roos in Amsterdam een informatiebijeenkomst over...

Hotwire PR koopt Eastwick Communications voor versterking in VS
Hotwire PR koopt Eastwick Communications voor versterkte aanwezigheid in VS en gegarandeerde positie in Noord-Amerikaanse top tien technologiebureaus NEW YORK-(BUSINESS...

Premie zelfrijdende auto toch niet zo laag: nieuw hackrisico
Door de zelfrijdende auto zouden verzekeringspremies sterk dalen, zo dacht men lang. De kans op ongelukken zou er immers ingrijpend...

Gesol Zorgverzekeringskantoor met vervoer overledenen Caribisch Nld
Het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) is in Caribisch Nederland (de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba) verantwoordelijk voor het terugvervoer van lichamen...

Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing
Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing 30 sep 2016 De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of...

Nieuwe film- en discussieavond DocuDoka over duurzaam toerisme
Op vrijdag 30 september presenteert het Volkshotel de tweede editie van zijn geëngageerde film- en discussieavond DocuDoka in club Doka,...

TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres
TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres Europese Vereniging voor Gynaecologische Endoscopie RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.-(BUSINESS WIRE)- TransEnterix, Inc., een bedrijf...

DNB maakt pensioenopbouw onbetaalbaar door “Occasional Studie”
De conclusie van DNB dat uitsluitend een actuariële pensioenpremie garandeert dat jongeren evenveel betalen dan de ouderen deelnemers werd gelogenstraft...

Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features
Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features HANNOVER, Duitsland-(BUSINESS WIRE)- Precies op tijd voor de winterbandenperiode breidt Probanden.nl...

Qeado geeft websitebezoekers een identiteit
Qeado, ontwerper en leverancier van customer intelligence software voor digitale B2B marketeers, introduceert vandaag zijn clouddienst. Qeado stelt B2B marketeers...

Techbedrijf UNAS start website voor alternatieve manier van doneren
Technologie-initiatief UNAS heeft vandaag een website gelanceerd waarop mensen op een alternatieve manier kunnen doneren door middel van het kijken...

Nederlandse erotiek gigant lanceert als eerste een webshop in China
EasyToys Nederland is het eerste erotiekbedrijf in Europa dat seksspeeltjes levert aan China. De Nederlandse cross-border organisatie lanceert vandaag de...

Gelderse uitjes het duurst in 2016
Inwoners van Gelderland waren het afgelopen seizoen gemiddeld het duurst uit voor een bezoek aan een pretpark, dierentuin of familiepark....

Markten tijdens Sinterklaasintocht en Winterbeleving in Mill
Op zaterdag 12 november zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer voet aan wal zetten in Nederland. Traditioneel komt hij...

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...