Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gelderse afspraken over aanleg ecologische verbindingszones

Datum nieuwsfeit: 24-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Gelderland


Provincie, waterschappen en gemeenten maken afspraken over aanleg ecologische verbindingszones

24 februari 1999

Nr. 99-070

De provincie, de gemeenten en de waterschappen in Gelderland gaan zich samen inzetten voor de realisering van Gelderse ecologische verbin dingszones. Het komend jaar gaan ze aan de hand van de visie 'Gelderse Groene Connecties' praten met elkaar en met andere instanties en par ticulieren die mee willen doen. De bedoeling is om alles wat er bij de uitvoering van ecologische verbindingszones komt kijken goed op elkaar af te stemmen. De realisatie van de ecologische verbindingszones moet in 2018 zijn voltooid. In de reconstructiegebieden vindt versnelde uitvoering plaats, die rond 2012 zal zijn afgerond.

De provincie, de gemeenten en de waterschappen in Gelderland vormen samen het Bestuurlijk Overleg Groene Connecties (BOGC). Gedurende meer dan een jaar hebben zij in het kader van het project Groene Connecties samen verkend hoe ze het beste de 35 ecologische verbindingszones, die als indicatieve pijlen op de streekplankaart zijn aangegeven, kunnen uit werken. Daarbij is vanaf het begin gestreefd naar een integrale aanpak, waarbij aangesloten wordt bij het proces van plattelandsvernieuwing. De deelnemers in het BOGC-overleg hebben nu besloten hun rol actief op te pakken. Ze willen daarbij dwarsverbanden leggen met de ontwikkelingen die al in de gebiedsprocessen plaatsvinden. Het streven is om ecologische functies te combineren met (nieuwe) economische functies, waarbij zij elkaars waarde wederzijds versterken. Het resultaat is een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving van mensen, planten en dieren.

Voor de realisering van ecologische verbindingszones zal worden aan gesloten bij lopende projecten in het gebied. Het project Groene Con necties richt zich op gemeenten, waterschappen, landinrichtingscommissies en andere gebiedscommissies, die actief willen meewerken. De wensen en mogelijkheden zullen worden uitgedragen via bestaande regionale over legplatforms, zoals het Servicecentrum Plattelandsontwikkeling Achterhoek (SPA) en de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV).

Provincie, waterschappen en gemeenten De eindverantwoordelijkheid voor de realisatie van ecologische verbin dingszones ligt bij de provincie. Waterschappen en gemeenten staan in de Gelderse omgevingsplannen (het provinciaal ruimtelijk, milieu en water beleid) genoemd als de belangrijkste trekkers van de uitvoering van de ecologische verbindingszones. De waterschappen hebben te kennen gegeven dat ze heel positief tegenover de visie staan en bereid zijn het voortouw te nemen, voor zover het natte zones betreft die behoren tot het water systeem. De realisatie van ecologische verbindingszones wordt gekoppeld aan projecten in het kader van beekherstel, inrichting van natuur vriendelijke oevers, retentie en vergelijkbare projecten. De financiële eindverantwoordelijkheid van de waterschappen beperkt zich dan ook tot het watersysteem.
De VNG staat eveneens in beginsel positief tegenover de visie. Zij be nadrukt evenwel nadrukkelijk dat elke gemeente voor haar grondgebied ruimtelijk moet aangeven waar wat kan. Het is aan de afzonderlijke ge meenten om te besluiten of en wanneer zij een actieve rol als trekker willen gaan vervullen. Er zijn gemeenten die zelf begonnen zijn met de realisatie van ecologische verbindingszones. In sommige gemeenten wordt de aanleg van de provinciale zones opgepakt via de uitvoering van de gemeentelijke landschapsbeleidsplannen.

1800 hectare nieuwe natuur
De eerste prioriteit bij het realiseren van de EHS ligt bij het vergroten en versterken van de bestaande natuurgebieden. Inmiddels omvat Gelderland ruim 120.000 hectares bestaande en geplande natuur. Daarnaast hebben zo'n kleine 30.000 hectares landbouwgrond een natuurwaarde of deze wordt er verder ontwikkeld. Wanneer de concept-kaart met de Gelderse EHS die in de visie staat wordt bekeken, is heel goed zichtbaar dat behalve de Veluwe de meeste natuurgebieden relatief klein zijn. Te klein in ieder geval voor bijzondere planten- en diersoorten om er duurzaam te overleven. .Er zal met de aanpak die Groene Connecties voor ogen staat, zo'n 1800 hectares nieuwe natuur nodig zijn om de natuurgebieden binnen de EHS zodanig met elkaar te verbinden dat er een netwerk met duurzame natuur kan ontstaan. Voorwaarde is wel dat zoveel mogelijk bestaande natuurelementen in de zones worden opgenomen. Een onderzoeksinstituut van het ministerie van LNV (IBN-DLO) heeft geadviseerd over de meest effectieve inrichting van ecologische verbindingszones.

Wie betaalt
Het Rijk en de provincies hebben afgesproken dat de provincies verant woordelijk zijn voor de uitvoering van de ecologische hoofdstructuur (EHS), waaronder de ecologische verbindingszones. Het Rijk financiert voor een belangrijk deel de uitvoering van de EHS. Ook de provincies, de water schappen en de gemeenten moeten in concrete gevallen een financiële bijdrage leveren. De provincie Gelderland zet bovendien jaarlijks zes ton opzij voor de uitvoering van ecologische verbindingszones. Op dit moment is dat niet genoeg om alle 1800 hectares te kunnen realiseren. Vandaar dat het project Groene Connecties in overleg met het Nationaal Groenfonds (NGF) en het adviesbureau KPMG Milieu gezocht heeft naar alternatieve financieringsmogelijkheden. Gedacht wordt aan een vorm van projectfinan ciering waarbij publieke en private middelen aanvullend op elkaar worden ingezet om een project als geheel van de grond te krijgen. Ter stimulering van de private financiering starten de provincie Gelderland en het Na tionaal Groenfonds op 26 februari 1999 met het Gelders Stimuleringsfonds Groene Connecties. Voor dit fonds is door het NGF 250.000 gulden be schikbaar gesteld, de provincie Gelderland heeft 750.000 gulden die bestemd waren voor natuur in dit fonds gestopt. Ook andere partners worden uitgenodigd (bijvoorbeeld sponsors) in het fonds te participeren.

Vrijwillige basis
Dit alles dient plaats te vinden in samenwerking met het gebied en geheel op vrijwillige basis. De ruimte die het streekplan biedt voor actieve functieverandering in gebiedsprocessen zal ten volle worden benut. Er zal creatief worden gezocht naar het doen samengaan van nieuwe economische dragers voor het landelijk gebied en het realiseren van stapstenen in de ecologische verbindingszones volgens het aloude principe 'voor wat hoort wat'. Bijvoorbeeld door het toestaan van een recreatieve neventak bij een agrarisch bedrijf in ruil voor inrichting, beheer en onderhoud van een poel met struweel eromheen op grond van de betreffende eigenaar binnen de ecologische verbindingszone. Zo kan er worden meegewerkt aan het stichten van een nieuw landgoed als stapsteen binnen een ecologische verbindings zone.

Om dat te kunnen doen zal de gemeente daarmee moeten instemmen en bereid moeten zijn in haar bestemmingsplan die mogelijkheid te bieden.

Reconstructiegebieden
Unieke kansen die zich voordoen tijdens de uitvoering worden zo veel moge lijk benut in alle ecologische verbindingszones. Daarnaast geeft het BOGC de komende jaren prioriteit aan de uitvoering van ecologische verbin dingszones in de reconstructiegebieden. Zij ziet in de versnelde uitvoe ring van de ecologische hoofdstructuur in het kader van de Reconstruc tiewet een kans om op korte termijn geld beschikbaar te krijgen voor de ecologische verbindingszones.

Om de waterschappen en de gemeenten te helpen hun rol als trekker met succes te kunnen vervullen heeft de provincie Gelderland het Steunpunt 'Groene Connecties' ingesteld. Dat zal de trekkers met raad en daad bij staan bij de invulling van inrichting en beheer, de financiering en de afstemming van functies binnen de ecologische verbindingszones. Het steun punt is bereikbaar onder telefoonnummer (026) 359 95 81/97 01.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* het Steunpunt Groene Connecties, mevrouw R. Dumont, tel. (026) 359 95 81

* de afdeling Communicatie, mevrouw B. v.d. Hoeven, tel. (026) 359 90 17, e-mail: (b.hoeven@prv.gelderland.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

Lancering Nederlands muzikantenplatform
Na onderzoek naar de behoeften van 15.000 muzikanten, twee jaar ontwikkelen en een testperiode met 300 early adaptors lanceert Indieplant...

Online winkel A BATHING APE(R) gelanceerd op 20th september 2016
Online winkel A BATHING APE(R) gelanceerd op 20th TOKYO-(BUSINESS WIRE)- Het internationale straatmodemerk A BATHING APE(R) heeft op dinsdag 20...

Bestuur Vindicat gaat ‘herijkingscommissie’ instellen
Bestuur Vindicat gaat in samenwerking met RUG, Gemeente Groningen en Hanzehogeschool ‘herijkingscommissie’ instellen Persbericht: Bestuur Vindicat gaat in samenwerking met...

Gedragskliniek voor Dieren zet zich in voor Blije Dieren op Dierendag
Angst bij dieren onderschat probleem 30 september 2016 Angst bij dieren onderschat probleem Net zoals bij gezondheidsproblemen het devies is,...

Nieuwe film- en discussieavond DocuDoka over duurzaam toerisme
Op vrijdag 30 september presenteert het Volkshotel de tweede editie van zijn geëngageerde film- en discussieavond DocuDoka in club Doka,...

Koenders ontbiedt Russische ambassadeur
Koenders ontbiedt Russische ambassadeur Nieuwsbericht | 30-09-2016 | 13:14 Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag de Russische ambassadeur in...

Vierde Gastrobar van Ron Blaauw opent deuren op Leidseplein
Chef-kok Ron Blaauw opent woensdag 5 oktober aanstaande de deuren van zijn Ron Gastrobar Paris op Leidseplein in Amsterdam. Het...

Lezing STOP stress en chronische vermoeidheid; herstel mogelijk
Helga Verhoeven, directeur van Ander Leven, geeft op donderdag 6 oktober bij Centrum de Roos in Amsterdam een informatiebijeenkomst over...

Premie zelfrijdende auto toch niet zo laag: nieuw hackrisico
Door de zelfrijdende auto zouden verzekeringspremies sterk dalen, zo dacht men lang. De kans op ongelukken zou er immers ingrijpend...

Hotwire PR koopt Eastwick Communications voor versterking in VS
Hotwire PR koopt Eastwick Communications voor versterkte aanwezigheid in VS en gegarandeerde positie in Noord-Amerikaanse top tien technologiebureaus NEW YORK-(BUSINESS...

Gesol Zorgverzekeringskantoor met vervoer overledenen Caribisch Nld
Het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) is in Caribisch Nederland (de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba) verantwoordelijk voor het terugvervoer van lichamen...

Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing
Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing 30 sep 2016 De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of...

TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres
TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres Europese Vereniging voor Gynaecologische Endoscopie RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.-(BUSINESS WIRE)- TransEnterix, Inc., een bedrijf...

DNB maakt pensioenopbouw onbetaalbaar door “Occasional Studie”
De conclusie van DNB dat uitsluitend een actuariële pensioenpremie garandeert dat jongeren evenveel betalen dan de ouderen deelnemers werd gelogenstraft...

Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features
Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features HANNOVER, Duitsland-(BUSINESS WIRE)- Precies op tijd voor de winterbandenperiode breidt Probanden.nl...

Qeado geeft websitebezoekers een identiteit
Qeado, ontwerper en leverancier van customer intelligence software voor digitale B2B marketeers, introduceert vandaag zijn clouddienst. Qeado stelt B2B marketeers...

Techbedrijf UNAS start website voor alternatieve manier van doneren
Technologie-initiatief UNAS heeft vandaag een website gelanceerd waarop mensen op een alternatieve manier kunnen doneren door middel van het kijken...

Nederlandse erotiek gigant lanceert als eerste een webshop in China
EasyToys Nederland is het eerste erotiekbedrijf in Europa dat seksspeeltjes levert aan China. De Nederlandse cross-border organisatie lanceert vandaag de...

Gelderse uitjes het duurst in 2016
Inwoners van Gelderland waren het afgelopen seizoen gemiddeld het duurst uit voor een bezoek aan een pretpark, dierentuin of familiepark....

Markten tijdens Sinterklaasintocht en Winterbeleving in Mill
Op zaterdag 12 november zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer voet aan wal zetten in Nederland. Traditioneel komt hij...

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...