Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Start inspraakprocedure milieubeleidsplan Nieuwegein

Datum nieuwsfeit: 25-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Nieuwegein

INSPRAAKPROCEDURE MILIEUBELEIDSPLAN 1999-2002

Van 25 februari tot en met 25 maart kunt u uw mening geven over het Milieubeleidsplan 1999-2002. In het milieuplan staan tal van projecten om de leefbaarheid en duurzaamheid in Nieuwegein te verbeteren. Hieronder staat een korte samenvatting van het plan. Allereerst wordt een beschrijving gegeven van het doel en de manier waarop het plan tot stand is gekomen. Vervolgens wordt ingegaan op de concrete projecten die in het plan staan opgesomd. Ten slotte vermelden we op welke wijze u kunt inspreken.

Een leefbaar en duurzaam Nieuwegein

Het doel van het Milieubeleidsplan (MPB) is het bevorderen van duurzame ontwikkeling in Nieuwegein. Duurzame ontwikkeling betekent een manier van samenleven die niet alleen de behoeften van de huidige generatie, maar ook die van toekomstige generaties waarborgt. M.a.w.: hoe houden wij de aarde nu en in de toekomst leefbaar? In feite komt het erop neer dat wij niet alleen aan ons zelf denken, maar ook aan onze kinderen en kleinkinderen. Ook zij willen in een prettige woonomgeving leven. Naast welvaart is vooral welzijn een belangrijk goed. En juist om dit te bevorderen is ons handelen op lokaal niveau heel belangrijk.

Opbouw van het Milieubeleidsplan

Het hoofdrapport -deel 1 van het MPB- bevat de basis voor het milieubeleid voor de peride 1999-2002.

Het eerste hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingen waaraan het mileiubeleid onderhevig is. Deze verandering -gericht op een duurzame ontwikkeling- brengt met zich mee dat de aandacht steeds komt te liggen op het voorkomen van milieuproblemen. Daarvoor is samenwerking met andere beleidsterreinen én met de doelgroepen van het milieubeleid onontbeerlijk.

Hoofdstuk 2 bevat de gebiedsgerichte benadering van een duurzamner leefmilieu. Voor elk milieuthema wordt ingegaan op de huidige situatie in Nieuwegein, recente landelijke ontwikkelingen, indien van toepassing de gevoerde dialoog en op basis daarvan de voorgestelde koers die is vertaald in doelen en acties. Bovendien zijn indicatoren aangegeven om op termijn uitspraken te kunnen doen over de resultaten van het beleid. Enkele voor hoofdstuk 2 kenmerkende items zijn:
-bij iedere ruimtelijke ontwikkeling wordt vroegtijdig rekenschap gegeven van de uitgangspunten voor een duurzame inrichting
-invulling geven aan actief bodembeheer om naast behoud en herstel van de bodemkwaliteit, stagnatie in bouwprocessen, grondtransacties en bedrijfsvestigingen zoveel mogelijk te beperken
-het formuleren van een strategie over de gevolgen van de liberalisering van de energiemarkt voor de gemeente, en de te volgen koers voor de inbreng van energiebedrijven in ruimtelijke plannen
-deelnemen aan het ontwikkelen van de regionale verkeersmilieukaart
-vroegtijdig voorsorteren op de nieuwe beleidsruimte die vanuit landelijke ontwikkelingen in het instrumentarium voor geluidhinder op de gemeente afkomt

-blijven investeren in de ecologische structuur en het ecologisch beheer van het groen in de stad, als kwaliteitsimpuls voor binnenstedelijke verdichting

-de mogelijkheid voor het invoeren van het 'waterspoor' (koppeling van heffingen en verbruik) in beeld brengen

Het derde hoofdstuk kent een soortgelijke opbouw als hoofdstuk 2 en besteedt aandacht aan de doelgroepen van het milieubeleid. Een aantal belangrijke punten in dit hoofdstuk:

-de in gang gezette ombuiging van een regulerend gemeentelijk beleid naar een beleid gericht op stimulering van de eigen (milieu)verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven wordt voortgezet
-in overleg met detailhandelsbedrijven worden gescheiden afvalinzameling, energiebesparing en op duurzaamheid gerichte consumentenacties opgepakt

-structureel met burgers communiceren over de uitvoering van het milieubeleid en burgers actief betrekken via het Wijkgericht samenwerken

-voortbouwen op de ingeslagen weg met het duurzaam bouwen van nieuwe woningen, maar tevens extra inzet op het verduurzamen van de bestaande woningen, in samenwerking met woningbouwcorporaties en via het Wijkgericht Samenwerken

-in de bestaande stedenbanden met Pulawy en Rundu milieu als strategisch onderwerp inbrengen

Hoofdstuk 4 gaat vooral in op de programmatische kant van het MPB en de koppeling met de begrotingscyclus, milieujaarverslag en monitoring. Ook de financiële aspecten komen aan de orde. Basis voor de benodigde middelen voor de uitvoering van het MPB inclusief programma is de Meerjarenbegroting 1999-2003. De voor die periode door de raad binnen het taakveld 'Milieubeheer' vastgestelde structurele formatieruimte en werkbudgetten, inclusief de stelpost bestaand beleid 'Milieu-apparaatskosten' gelden als uitgangspunt. Operationalisering van de genoemde stelpost vormt straks onderdeel van de vaststelling van het definitieve MPB door de gemeenteraad.

Rondetafelgesprekken

Om een duurzame ontwikkeling te bevorderen in Nieuwegein zal iedereen een steentje bij moeten dragen. De gemeente kan nooit alleen een duurzame ontwikkleing realieren. Medewerking van de bevolking is essentieel. Om deze reden heeft de gemeente ervoor gekozen om rondetafelgesprekken te organiseren met diverse belangengroeperingen in Nieuwegein. Samen met zes verschillende doelgroepen is geprobeerd antwoord te krijgen op vragen als: Welke milieuproblemen zijn er in Nieuwegein ne hoe zouden die het beste opgelost kunnen worden? Uiteindelijk zijn samenwerkingsprojecten geformuleerd om de milieuproblemen op te lossen. Door samenwerking is de kans op succes groter. In de dialoog ligt het accent dan ook op het zoeken naar win-winsituaties: niet alleen het milieu gaat erop vooruit, maar ook de betrokken partijen kunnen voordeel behalen. De inbreng van zowel de belangengroeperingen als de gemeente is ook in de uitvoering van deze projecten van groot belang.

De partners in de gevoerde dialoog zijn:

-inwoners van Nieuwegein

-bedrijven

-detailhandel

-nutssector

-bouwen en wonen

-internationale samenwerking

Concrete projecten

In het plan staan dertig concrete samenwerkingsprojecten geformuleerd met de zes doelgroepen. De projecten zijn zeer divers van aard. Dit komt onder andere door de grote verscheidenheid aan milieuproblemen en de diversiteit van de doelgroepen. Hieronder volgt een greep uit de projecten per doelgroep:


1. Burgers:

-Het opstarten van ecoteams in Nieuwegein. Een ecoteam is een groep van 6 tot 8 personen die werkt aan het terugdringen van hun afval, electriciteit-, gas- en waterverbruik in hun eigen huidhouden. Deze besparing is direct te merken in uw portemonnaie!
-Het bevorderen van het gebruik van regentonnen. Door hemelwater op te vangen in een regenton, bespaart u op het verbruik van kostbaar drinkwater

-Het bevorderen van milieuvriendelijk klussen door de consument. De gemeente geeft in samenwerking met de doe-het-zelfzaken in Nieuwegein voorlichting over milieuvriendelijk klussen in huis.


2. Bedrijven:

-Het realiseren van preventie van afval en emissies bij Nieuwegeinse bedrijven. De gemeente zal de bedrjiven gaan adviseren over afvalpreventie. Bij een dergelijke aanpak wordt zoveel mogelijk de verantwoordign bij de bedrijven zelf gelegd.

-Kantoren in Nieuwegein worden gestimuleerd en begeleid bij het invoeren van milieuzorg


3. Detailhandel:

-Het project 'koop groen, natuurlijk doen' is een project dat milieuvriendelijke producten onder de aandacht brengt bij de consument door een publieksactie te houden in winkels

-Het verbeteren van de mogelijkheden voor gescheiden afvalinzameling bij de detailhandel


4. Nutssector:

-Het realiseren van energie- en waterbesparing bij de bestaande woningbouw en het bevorderen van minder milieubelastende materialen bij onderhoud en renovatie. In de bestaande woningvoorraad is nog veel winst te behalen op het gebied van energie- en waterbesparing. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij 'natuurlijke momenten', zoals renoveren.

-Uit onderzoek is gebleken dat aardgas het minst milieubelastend is t.o.v. de reguliere brandstoffen. Er gaat onderzocht worden in hoeverre het haalbaar is om het gemeentelijk wagenpark over te laten schakelen op aardgas als brandstof


5. Bouwen en wonen:

-Het voortzetten van enkele aansprekende voorbeelden van duurzaam bouwen in nieuwe woningen

-Het realiseren van energie- en waterbesparing bij de bestaande woningbouw en het bevorderen van minder milieubelastende materialen bij onderhoud en renovatie.


6. Internationale samenwerking:

-In het project 'lokale ecologische voetafdruk' wordt getracht de milieugevolgen van ons lokale handelen op een inzichtelijke wijze in beeld te brengen. Deze milieugevolgen hebben een mondiaal karakter. De resultaten worden op een heel inzichtelijke manier in beeld gebracht.
-Het aanbod vergroten van 'lessen met een mondiale dimensie' voor de leerlingen van het basisonderwijs in Nieuwegein. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het maken van een mondiale speurtocht. Deze tocht loopt langs diverse winkels en producten met een mondiale dimensie, zoals een Derde Wereldwinkel.

Resultaten

Het is van groot belang dat de resultaten van de projecten bekend worden gemaakt. Iedereen moet kunnen zien dat de projecten ook daadwerkelijk uitgevoerd worden en wat het milieurendement is per project. De gemeente hecht veel waarde aan de veelgehoorde kreet 'niet praten maar doen!'
Doordat er zoveel projecten zijn, die zeer divers van aard zijn, is een logo ontworpen bij dit MPB. Dit logo zal terugkomen bij iedere communicatievorm. Op deze wijze is voor iedereen herkenbaar dat het project een onderdeel is van het MPB. Bij het logo is ook een slogan gemaakt: 'Samen werken aan een duurzame toekomt'. De twee basisbegrippen van het plan komen hierin tot uitdrukking: het samen werken van de gemeente en de zes verschillende doelgroepen en de 'duurzame toekomst', de reden voor het uitvoeren van de projecten.

Inspraakprocedure

U kunt het ontwerp-Milieubeleidsplan inzien bij de unit Communicatie van de gemeente Nieuwegein (Raadstede 1) op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Niek Wolters van de afdeling Milieu, tel. 030 - 60 71 572.
In de periode van 25 februari tot en met 25 maart 1999 kunt u een schriftelijke reactie richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan op twee manieren:

-stuur uw reactie per brief naar: College van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

-stuur uw reactie per e-mail naar: (n.wolters@nieuwegein.nl)

Alle binnengekomen reacties worden verwerkt in het definitieve Milieubeleidsplan 1999 - 2002. Dit plan wordt naar verwachting behandelt in de gemeenteraadsvergadering van 20 mei 1999.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...

Teleurstellend advies aan Hoge Raad over nertsenfokverbod
In een advies aan de Hoge Raad stelt de Procureur Generaal dat het Hoger Beroep van de Nederlandse Staat tegen...

Direct de kwaliteit van de zorg meten met Opinionmeter
De Consumer Quality-index (CQ-index), ontwikkeld om klanttevredenheid in de gezondheidszorg te meten, is log en traag. De metingen liggen ver...

Update HP treft gelukkig maar enkele modellen
De laatste paar dagen stond in het teken van HP updates welke huismerk cartridges zou blokkeren. Wij zijn hier ingedoken...

Vetzuurcombinatie ondersteunt leesvaardigheid schoolkinderen
Een combinatie van omega 3- en 6-vetzuren ondersteunt de leesvaardigheid van doorsnee schoolkinderen. Vooral kinderen die moeite hebben om zich...