Nieuwsbank vond voor u onderstaand persbericht:
Natuur en Milieu: Versnel opkoopregeling varkenshouderij
(advertentie)
Neem 'n abonnement | Uw reactie is welkom |


Onderstaande tekst is op 25-02-1999 (19990225) opgenomen in de Nieuwsbank-database van Nederlandstalige persberichten.
Klik op deze link voor later versie of kopie: http://www.snm.nl/nieuwschrono/nieuws990224a.html
Klik op deze link voor het originele bericht: http://www.snm.nl/pers/varkreco.htm

nb04 nb09

Stichting Natuur en Milieu


PERSBERICHT

Utrecht, 24 februari 1999

Houd herstructurering varkenshouderij overeind

Versnel de opkoopregeling!

De doelstelling van de Wet Herstructurering Varkenshouderij moet overeind blijven in het belang van het milieu, de natuur, het dierenwelzijn, de drinkwatervoorziening én de varkenshouderij zelf. Daarom zijn corrigerende (nood)maatregelen nodig nu de Haagse rechtbank de wet tijdelijk buiten werking stelde. Er dient versneld te worden overgegaan tot het opkopen van varkensrechten, mede in belang van perspectief voor de sector zelf. Het kabinet moet hiervoor extra geld beschikbaar stellen. Dat stelt Stichting Natuur en Milieu in een reactie. De uitspraak betekent dat de varkenshouders zich niet aan de krimp van het aantal varkens hoeven te houden die de wet voorschrijft, totdat er duidelijkheid is over een schadevergoeding en er een uitspraak in de bodemprocedure is.

Dit jaar zou het aantal varkens volgens de wet moeten krimpen met tien procent, oftewel met 1,5 miljoen varkens. Nu dat niet dreigt te gebeuren, verwacht Natuur en Milieu dit jaar een extra mestoverschot van 5,6 miljoen kilo fosfaat. De mest wordt veelal uitgereden op reeds met fosfaat verzadigde gronden, en het fosfaat spoelt direct uit naar het oppervlaktewater (>groene soep=). Ook de stikstof uit het extra mestoverschot schaadt het milieu en de natuur, in de vorm van (grond)watervervuiling en verzuring (ammoniak). De watervervuiling heeft ook nadelige gevolgen voor de drinkwaterbedrijven; extra zuivering van het vervuilde water is nodig.

Het extra mestoverschot legt een grote druk op de mestmarkt, waardoor de kosten van de mestafzet fors zullen oplopen voor de varkensboeren. Daarmee zal fraude met het mineralenaangiftesysteem toenemen. Nederland komt in elk geval in de knoei bij het voldoen aan de Europese Nitraatrichtlijn, een belangrijke doelstelling van de herstructureringswet.

Herstructurering van de varkenshouderij is ook voor de sector zelf van groot belang. De herstructurering is gericht op een betere milieuprestatie en meer dierenwelzijn, zodat een moderne en kwalitatief sterke sector ontstaat. Dat zijn bij uitstek factoren die een rol spelen bij de maatschappelijke acceptatie van de varkenshouderij.

Nadere inlichtingen:
Theo Vogelzang , tel. 030-2331328 (privé 0182-584898) Marijke Brunt, tel. 030- 2331328 (privé 030-2316169)

Herlezen
N\I\E\U\W\S\bank
Introductie | Persberichten Vandaag | Pers Agenda | Persberichten Zoeken | Persbericht plaatsen | Abonneren | Adverteren | Zonder frames |