Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Winststijging Abn Amro ondanks moeilijke markten

Datum nieuwsfeit: 25-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

ABN AMRO Bank N.V.
Public Relations (AA 1130)
Foppingadreef 22
1102 BS Amsterdam Zuidoost
The Netherlands
Tel. +31 (0)20 628 89 00
Fax. +31 (0)20 629 54 86
25 februari 1999

WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR


* Bedrijfsresultaat voor waardeveranderingen stijgt met 14,9% tot 8.448 miljoen

* Nettowinst neemt met 4,5% toe tot 4.028 miljoen ten opzichte van recordjaar 1997

* Winst per aandeel stijgt met 2,7% tot 2,71
* Netto rendement op eigen vermogen 16,9%
* Dividend geheel 1998 1,27 per aandeel (+5,8%), slotdividend ongewijzigd ( 0,67)

***Zie voor de tabellen het originele bericht***

1998

1997

1998

1997

in %

(in NLG)

(in NLG)

(in EUR)

(in EUR)

Bedrijfsresultaat voor waardeveranderingen

8.448 mln

7.350 mln

3.834 mln

3.335 mln

14,9%

Bedrijfsresultaat voor belastingen

6.385 mln

5.786 mln

2.897 mln

2.626 mln

10,4%

Nettowinst

4.028 mln

3.853 mln

1.828 mln

1.748 mln

4,5%

Nettowinst toekomend aan houders van gewone aandelen

3.850 mln

3.673 mln

1.747 mln

1.667 mln

4,8%

Winst per aandeel

2,71

2,64

1,23

1,20

2,7%

Dividend per gewoon aandeel

1,27

1,20

0,57630

0,54454

5,8%

31 dec 1998

31 dec 1997

31 dec 1998

31 dec 1997

Balanstotaal

952,2 mrd

836,4 mrd

432,1 mrd

379,5 mrd

13,8%

Eigen vermogen

23,6 mrd

25,8 mrd

10,7 mrd

11,7 mrd


-8,6%

Aansprakelijk groepsvermogen

53,7 mrd

53,0 mrd

24,4 mrd

24,1 mrd

1,4%

Naar risico gewogen balanstotaal

475,5 mrd

459,8 mrd

215,8 mrd

208,6 mrd

3,4%

Kredietverlening aan de private sector
1)

394,9 mrd

359,2 mrd

179,2 mrd

163,0 mrd

9,9%

Eigen vermogen per aandeel

15,10

17,00

6,85

7,71


-11,2%

BIS-ratio

10,48%

10,65%

Waarvan kernvermogen

6,94%

6,96%

1)
exclusief repo's

Belangrijkste ontwikkelingen van de groep in 1998

In 1998 heeft ABN AMRO belangrijke vorderingen gemaakt met de uitvoering van de lange-termijn strategie inzake buitenlandse groei. Zo versterkte de bank haar positie in Brazilië met de verwerving van een controlerend belang in Banco Real, de op drie na grootste bank in particuliere handen in dit land. In combinatie met de reeds bestaande activiteiten in Brazilië en andere Zuid-Amerikaanse landen kan ABN AMRO nu bogen op een sterke positie in deze regio. Brazilië vormt na Nederland en het Noord-Amerikaanse Middenwesten haar derde thuismarkt. In Azië werd een meerderheidsbelang in Bank of Asia genomen, een moderne, goed geleide bank in Thailand. Tevens werd het belang in het effectenbedrijf ABN AMRO Asia uitgebreid tot 100% en de positie in Australië versterkt door de overname van het lokale investment banking bedrijf van BZW.

De nettowinst over 1998 is met 4,5% gestegen. Het eerste halfjaar liet een sterke lijn omhoog zien. In het tweede halfjaar werden de resultaten gedrukt door de turbulente ontwikkelingen in Rusland en de uitstraling daarvan naar diverse andere financiële markten. Het verlies op de handel in emerging markets papier, de verwerking van niet gerealiseerde verliezen op aandelen in de beleggingsportefeuille en de hieruit resulterende hogere belastingdruk dempten de groei van de nettowinst over het gehele jaar tot 4,5%.

Het rentesaldo steeg met 14,4% tot 15.862 miljoen. De rentemarge bij divisie Nederland was in 1998 licht hoger dan in 1997. Het volume van zowel zakelijke als particuliere kredietverlening nam toe ondanks enkele effectiseringsprogramma's. De rentemarge bij divisie Buitenland bleef nagenoeg gelijk; het volume groeide daarentegen fors, onder meer als gevolg van de overnames in Brazilië en Thailand en de autonome groei van het bedrijf in de Verenigde Staten. De opbrengsten uit effecten en deelnemingen stegen met 138 miljoen, vooral door de verkoop van een aantal minderheidsbelangen. De stijging van de provisies (+19,1%) kwam voornamelijk voor rekening van het buitenlandse effectenbedrijf, dat wist te profiteren van de toegenomen omzetten in de markten. Ook de provisies voor vermogensbeheer en trustbedrijf lieten een aanzienlijke groei zien. Het wereldwijd beheerd vermogen is met 27% toegenomen van 155 miljard ultimo 1997 tot 197 miljard ultimo 1998. De resultaten uit financiële transacties stegen met 4,3% tot 2.540 miljoen. Deze resultaten werden sterk negatief beïnvloed door het verlies van 306 miljoen op de handel in emerging markets papier. Wel werden uitstekende resultaten behaald in de effectenhandel (een stijging van 304 miljoen) en de valutahandel (een stijging van 215 miljoen). Het resultaat op handel in derivaten bleef nagenoeg gelijk (+1,2%). De sterke stijging van de overige baten met 434 miljoen (77,6%) werd vooral veroorzaakt door hogere opbrengsten uit ons hypotheekbedrijf in de Verenigde Staten, bestaande uit origination-, securitisation- en servicing-activiteiten.

De bedrijfslasten namen met 16,8% toe. Deze toename werd veroorzaakt door autonome groei en een aantal specifieke automatiseringsprojecten. Evenals in vorige jaren zijn in 1998 aanzienlijke uitgaven voor aanpassingen van systemen inzake de euro gedaan (ca 375 miljoen). Deze zijn voor ca f 265 miljoen ten laste van de hiervoor in voorgaande jaren gevormde voorzieningen gebracht. De totale kosten voor de conversie van de systemen in verband met de invoering van de euro per 1 januari 1999 hebben ca 500 miljoen bedragen. De uitgaven in 1998 in verband met het jaar 2000 (ruim 200 miljoen) kwamen nagenoeg volledig ten laste van het resultaat. De resterende voorzieningen voor zowel euro als jaar 2000 (totaal f 225 miljoen) zijn voldoende voor de nog te maken kosten. De bedrijfslasten (+16,8%) stegen iets sterker dan de baten (+16,2%). Hierdoor verslechterde de efficiencyratio enigszins van 69,1% in 1997 naar 69,4% in 1998.

Het gecombineerde bedrag van de waardeveranderingen van vorderingen en de toevoeging resp. onttrekking aan het FAR bedroeg per saldo 1.850 miljoen tegenover 1.600 miljoen in 1997. De waardeveranderingen van vorderingen zijn gestegen van 1.205 miljoen in 1997 naar 2.073 miljoen in 1998. Dit betreft onder andere een bedrag van 668 miljoen bestaande uit verliezen ontstaan door betalingsmoeilijkheden van Russische banken en toevoegingen in verband met het toegenomen landenrisico op onder meer Indonesië, Thailand en Pakistan. In 1997 was sprake van een vrijval van 106 miljoen uit hoofde van landenrisico's. Het resterende bedrag ad 1.405 miljoen bestaat uit specifieke debiteurenvoorzieningen, die met name in Azië en Latijns-Amerika hoger waren, terwijl in Nederland en Noord-Amerika sprake was van een daling. In 1997 was 1.311 miljoen benodigd voor specifieke debiteurenvoorzieningen.

Nadat eind 1997, met het oog op de ontwikkelingen in Azië, ruime toevoegingen aan de voorzieningen waren gedaan is er in 1998 - zoals destijds aangekondigd - besloten tot een vrijval van 223 miljoen uit het FAR. Bij de overname van Banco Real is het FAR extra versterkt en bedraagt nu 2.513 miljoen. Dat is 0,53% van de naar risico gewogen activa, 3 basispunten meer dan de door de bank nagestreefde 50 basispunten.

Daarnaast was in 1998 sprake van een last van 213 miljoen uit hoofde van waardeveranderingen van financiële vaste activa (tegenover een vrijval van 36 miljoen in 1997). Dit betreft met name de verwerking van niet gerealiseerde verliezen op aandelen in de beleggingsportefeuille van de bank als gevolg van gedaalde aandelenkoersen in de tweede helft van het jaar.

Ten tijde van de publicatie van de halfjaarcijfers heeft ABN AMRO besloten de financiële doelstellingen aan te passen. Deze betreffen een gemiddelde, te behalen over een periode van enkele jaren. Deze doelstellingen zijn:

* Nettowinst : gemiddelde stijging van ten minste 12,5% per jaar
* Winst per aandeel : gemiddelde stijging van ten minste 10% per jaar

* Netto rendement op eigen vermogen : 18%

Balans per 31 december 1998 vergeleken met balans per 31 december 1997

Het geconsolideerde balanstotaal bedroeg ultimo 1998 952,2 miljard, hetgeen een toename van 115,8 miljard (13,8%) is ten opzichte van ultimo 1997. De groei vond plaats bij divisie Nederland (+ 14,0 miljard, met name woninghypotheken), divisie Buitenland (+ 71,9 miljard, waarvan 48 miljard als gevolg van acquisities) en divisie Investment Banking (+ 27,2 miljard, betreft voornamelijk rentedragende waardepapieren). De totale kredietverlening steeg met 42,8 miljard (+9,6%) tot 485,9 miljard. De kredietverlening aan de private sector exclusief kortlopende effectentransacties met professionele marktpartijen vertoonde een verheugende groei van 9,9% tot 394,9 miljard onder invloed van een flink gestegen zakenvolume in vrijwel alle landen.

Aansprakelijk groepsvermogen en toetsingsvermogen

Aansprakelijk groepsvermogen

(in NLG mln en %)

31 december 1998

31 december 1997

%

Eigen vermogen

23.629

25.845


- 8,6%

Derdenbelang

7.779

4.527

71,8%

Groepsvermogen

31.408

30.372

3,4%

Fonds voor algemene bankrisico's

2.513

2.483

1,2%

Achtergestelde leningen

19.789

20.101


- 1,6%

Aansprakelijk groepsvermogen

53.710

52.956

1,4%

Aantal uitstaande gewone aandelen (mln)

1.438

1.406

2,3%

Eigen vermogen per gewoon aandeel (in NLG)

15,10

17,00


-11,2%

Rendement op het eigen vermogen (in %)

16,9%

15,7%

Aantal preferente aandelen (mln)

363

363

Aantal converteerbare preferente aandelen (mln)

1,7

2,1

De daling in het eigen vermogen was met name het gevolg van afboeking van 5.012 miljoen wegens goodwill (o.a. voor de overname van Banco Real ( 3.400 miljoen) en Bank of Asia ( 884 miljoen)) alsmede een vermindering van 709 miljoen als gevolg van valuta omrekeningsverschillen. Daarnaast was echter ook sprake van een toename van het eigen vermogen (met 3.505 miljoen) onder andere uit hoofde van winstinhouding, uitkering van stockdividenden en uitoefening van opties. Het derden-belang nam met 71,8% toe als gevolg van de uitgifte van preferente aandelen en acquisitie-effecten, met name de consolidatie van Banco Real.

Toetsingsvermogen en BIS-ratio's

(in NLG mrd en %)

31 december 1998

31 december 1997

%

Toetsingsvermogen

49,8

49,0

1,7%

Waarvan kernvermogen

33,0

32,0

3,2%

Naar risico gewogen balanstotaal

475,5

459,8

3,4%

BIS-ratio

10,48%

10,65%

Waarvan kernvermogen

6,94%

6,96%

Het toetsingsvermogen is in 1998 met 1,7% gestegen. De naar risico gewogen activa bedroegen ultimo 1998 475,5 miljard; 3,4% meer dan ultimo 1997.

Resultaten per Divisie
(De divisiecijfers over 1997 zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.)

Divisie Nederland

(in NLG mln en %)

1998

1997

%

Rente

5.819

5.318

9,4%

Provisies

1.846

1.710

8,0%

Resultaat uit financiële transacties

167

175


-4,6%

Overige baten

359

125

187,2%

Totaal baten

8.191

7.328

11,8%

Bedrijfslasten

5.343

4.747

12,6%

Bedrijfsresultaat voor waardeveranderingen

2.848

2.581

10,3%

Waardeveranderingen van vorderingen

222

362


-38,7%

Waardeveranderingen van fin. vaste activa

76

____

Bedrijfsresultaat voor belastingen

2.550

2.219

14,9%

Aantal medewerkers (FTE)

25.235

24.093

4,7%

Aantal kantoren

937

962


-2,6%

(in NLG mrd en %)

31 december 1998

31 december 1997

Balanstotaal

197,9 mrd

183,6 mrd

7,8%

Naar risico gewogen activa

148,3 mrd

144,0 mrd

3,0%

Het bedrijfsresultaat voor belastingen nam met 14,9% toe tot 2.550 mln. Het renteresultaat steeg met 9,4%, het gevolg van volume groei en een lichte stijging van de rentemarge. De groei van de provisies met 8,0% was vrijwel geheel het gevolg van gestegen provisies betalingsverkeer en effectenbedrijf. De overige baten zijn met 187,2% gestegen, waarbij met name ABN AMRO Verzekeringen een sterke groei van het premie-inkomen liet zien. Daarnaast stegen de onder overige baten opgenomen opbrengsten uit effecten en deelnemingen als gevolg van de verkoop van een aantal minderheidsbelangen.

De bedrijfslasten stegen met 12,6%. Deze stijging werd onder meer veroorzaakt door een gedeeltelijke hervatting van de betaling van pensioenpremie, de inhuur van additionele automatiseringscapaciteit, de groei van het aantal medewerkers (in verband met het toegenomen zakenvolume, o.a. hypotheken en verzekeringen) en de CAO-loonsverhoging van 3% per juli 1998.

De daling (-38,7%) in de waardeveranderingen van vorderingen illustreert de uitstekende kwaliteit van de kredietportefeuille in Nederland. Daartegenover stond een last van 76 miljoen uit hoofde van waardeveranderingen van financiële vaste activa, in verband met de eerder genoemde verwerking van een niet gerealiseerd verlies op de aandelen-beleggingsportefeuille.

Divisie Buitenland

(in NLG mln en %)

1998

1997

%

Rente

9.120

7.710

18,3%

Provisies

3.483

2.641

31,9%

Resultaat uit financiële transacties

1.241

999

24,2%

Overige baten

709

319

122,3%

Totaal baten

14.553

11.669

24,7%

Bedrijfslasten

9.933

8.082

22,9%

Bedrijfsresultaat voor waardeveranderingen

4.620

3.587

28,8%

Waardeveranderingen van vorderingen

1.112

884

25,8%

Waardeveranderingen van fin. vaste activa

37


-36

Bedrijfsresultaat voor belastingen

3.471

2.739

26,7%

Bedrijfsresultaat voor belastingen per regio

Europa

747

615

21,5%

Noord-Amerika

2.151

1.505

42,9%

Zuid- en Midden-Amerika

517

547


-5,5%

Azië-Pacific


-43

11

Midden-Oosten en Afrika

99

61

62,3%

Aantal medewerkers (FTE)

63.474

36.272

75,0%

Aantal kantoren

2.570

856

200,2%

(in NLG mrd en %)

31 december 1998

31 december 1997

Balanstotaal

459,9 mrd

388,0 mrd

18,5%

Naar risico gewogen activa

263,9 mrd

241,0 mrd

9,5%

Het aandeel van de divisie Buitenland in het totale bedrijfsresultaat voor belastingen steeg in 1998 verder, van 47% in 1997 naar 54% in 1998. Het bedrijfsresultaat voor belastingen steeg met 26,7% of 732 miljoen naar 3.471 miljoen. Deze stijging was voor 237 miljoen (8,7%) het gevolg van hogere valutakoersen en consolidatie-effecten.

Bij een nagenoeg gelijkblijvende rentemarge steeg het rentesaldo met 1.410 miljoen of 18,3%. De activiteiten in zowel de Verenigde Staten als de regio Azië/Pacific droegen in belangrijke mate bij aan de stijging van de rentebaten. De provisies vertoonden een forse stijging (+ 31,9%). Mede door de gestegen omzetten op de effectenbeurzen namen de provisies van het effectenbedrijf spectaculair toe, met 52,3% of 395 miljoen, bijna de helft van de totale stijging in provisies. Het resultaat uit financiële transacties verbeterde zeer sterk dankzij de fors gestegen winst uit de valutahandel in met name de regio Azië/Pacific onder invloed van de voortdurende volatiliteit van de valutamarkten. Ook het resultaat uit de derivatenhandel liet een sterke groei zien.

De stijging van de bedrijfslasten met 22,9% werd voornamelijk veroorzaakt door vooral in het Amerikaanse bedrijf toegenomen bonussen en het stijgend aantal medewerkers als gevolg van acquisities alsmede de sterke groei van ons bedrijf in de Verenigde Staten. Ook speelden aanzienlijke kosten op het gebied van automatisering een rol, o.a. voor de komst van de euro, het jaar 2000 en de ontwikkeling van het Global Transaction Services (GTS) systeem, het internationale betalingsverkeers- systeem voor zakelijke cliënten. De waardeveranderingen van financiële vaste activa leverden over 1998 een last op van 37 miljoen (1997: een vrijval van 36 miljoen), een gevolg van de geleden verliezen op Russisch staatspapier.

Het aantal vestigingen in het internationale netwerk steeg met 1.714. Dit is inclusief 1.448 kantoren van Banco Real, 138 kantoren van Bandepe in Zuid-Amerika en 112 kantoren van Bank of Asia, Thailand. Gemeten in mensjaren steeg het aantal medewerkers met 27.202 tot 63.474. Deze toename hield vooral verband met voornoemde acquisities. In Brazilië zal het door acquisities sterk gegroeide personeelsbestand in de komende jaren met ca 8% worden teruggebracht. Het bedrijfsresultaat voor belastingen in Europa verbeterde met 21,5% tot 747 miljoen. In Duitsland worden thans betere resultaten gerealiseerd. Dat is het gevolg van een aantal reorganisaties die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd en de succesvolle uitbouw van het investment banking bedrijf. Ook de private bankingactiviteiten in Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland leverden wederom een belangrijke bijdrage aan de bevredigende resultatenontwikkeling in Europa. De bank heeft in de eurozone met haar omvangrijke corporate banking netwerk een goede uitgangspositie voor verdere groei. De crisis in Rusland heeft de lokale resultaten van ABN AMRO duidelijk negatief beïnvloed, maar had slechts een beperkte invloed op andere Oost-Europese landen waar de bank is gevestigd. Zo behaalden ABN AMRO Polen, -Roemenië en
-Kazakstan uitstekende resultaten. Het resultaat in Hongarije daarentegen was teleurstellend.

Het aandeel van het Noord-Amerikaanse bedrijf in het totale bedrijfsresultaat voor belastingen van divisie Buitenland liep verder op tot 62,0%. In Noord-Amerika nam het bedrijfsresultaat voor belastingen toe van 1.505 miljoen in 1997 tot 2.151 miljoen in 1998, een stijging met 42,9%. Deze groei was voornamelijk het gevolg van de sterk verbeterde resultaten in de ABN AMRO branches en de verdere expansie van de kredietverlening door LaSalle aan het middensegment van de zakelijke markt. Bovendien was er sprake van aanzienlijk lagere voorzieningen ten gevolge van de goede kwaliteit van de kredietportefeuille.

Het bedrijfsresultaat voor belastingen in Zuid- en Midden-Amerika toonde een lichte daling van 547 miljoen naar 517 miljoen. Het resultaat van Brazilië daalde met 12 miljoen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het resultaat in 1997 positief werd beïnvloed door de vrijval van een voorziening inzake de Braziliaanse Real ad 150 miljoen, terwijl het resultaat 1998 positief werd beïnvloed door het resultaat van Banco Real over de twee laatste maanden van het jaar. Per 31 december 1998 was ABN AMRO in het bezit van 38% van het economische eigendomsrecht op Banco Real. Vanaf november heeft ABN AMRO de meerderheid van het stemrecht en is Banco Real dientengevolge volledig geconsolideerd.

Ondanks de moeilijke omstandigheden als gevolg van de financiële crisis waaronder in 1998 moest worden gewerkt, waren de bedrijfsresultaten voor waardeveranderingen in de regio Azië/Pacific uitstekend (een stijging van 93% ten opzichte van 1997). De hoge opbrengsten van geldmarkt- transacties, valutahandel en deposito's droegen hieraan sterk bij. Hiertegenover stonden echter veel hogere voorzieningen, waardoor het bedrijfsresultaat voor belastingen per saldo een verlies van 43 miljoen liet zien.

Divisie Investment Banking

(in NLG mln en %)

1998

1997

%

Rente

527

485

8,7%

Provisies

1.937

1.752

10,6%

Resultaat uit financiële transacties

1.132

1.262


-10,3%

Overige baten

325

388


-16,2%

Totaal baten

3.921

3.887

0,9%

Bedrijfslasten

3.225

2.954

9,2%

Bedrijfsresultaat voor waardeveranderingen

696

933


-25,4 %

Waardeveranderingen van vorderingen

54

55


-1,8%

Waardeveranderingen van fin. vaste activa

100


-

Bedrijfsresultaat voor belastingen

542

878


-38,3%

Aantal medewerkers (FTE)

7.241

6.309

14,8%

Aantal kantoren

61

58

5,2%

(in NLG mrd en %)

31 december 1998

31 december 1997

Balanstotaal

279,5 mrd

252,5 mrd

10,7%

Naar risico gewogen activa

49,3 mrd

63,1 mrd


-21,9%

De resultaten uit aandelenactiviteiten en corporate finance toonden een goede groei, daarentegen waren de resultaten op vastrentend gebied teleurstellend. Het bedrijfsresultaat voor belastingen is in geheel 1998 met 38,3% gedaald als gevolg van aanzienlijke verliezen op de handel in emerging markets papier (- 306 miljoen). Daarnaast werden minder deelnemingen en participaties verkocht, hetgeen een negatief effect had op de overige baten. Ook de waardeveranderingen van financiële vaste activa lieten een negatief beeld zien (- 100 miljoen), het gevolg van de verwerking van niet gerealiseerde verliezen op aandelen van de beleggingsportefeuille. De provisie-inkomsten stegen van 1.752 miljoen naar 1.937 miljoen vooral dankzij toegenomen provisies uit de lines of business vermogensbeheer en trust en fusies en overnames.

De stijging van de bedrijfslasten werd vooral veroorzaakt door overige beheerskosten en afschrijvingen. De personeelskosten stegen over het gehele jaar met 5%; in de tweede helft was sprake van een daling met 23% ten opzichte van het eerste halfjaar, een direct gevolg van de sterk gereduceerde bonussen.

Dividend

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld aan de houders van gewone aandelen een dividend van 1,27 per gewoon aandeel van nominaal 1,25 uit te keren. De stijging van het dividend 1998 bedraagt 5,8% ten opzichte van het dividend 1997. Een deel van dit dividend is reeds betaalbaar gesteld als interim dividend ad 0,60. Als slotdividend zal derhalve 0,67 worden uitgekeerd, gelijk aan het slotdividend over 1997. Omgerekend in euro's tegen een euro/gulden omrekeningskoers van 2,20371 bedraagt het slot dividend euro 0,30403 per aandeel. Het totale dividend van 1998 bedraagt op basis van dezelfde omrekeningskoers euro 0,57630. Het slotdividend kan naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten worden ontvangen, danwel volledig in aandelen ten laste van de agioreserve in een nog nader te bepalen verhouding. De verhouding tussen de waarde van het stockdividend en het contante dividend zal op 20 mei 1999 na sluiting van de AEX-Effectenbeurs worden vastgesteld op basis van de gemiddelde beurskoers van die dag, waarbij de waarde van het stockdividend nagenoeg gelijk zal zijn aan de waarde van het contante dividend. De nieuwe gewone aandelen zijn gerechtigd tot het volledige dividend over 1999 en volgende boekjaren.

Vanaf maandag 10 mei 1999 zal het gewone aandeel ex-dividend noteren. De keuzeperiode loopt van 7 mei tot en met 20 mei 1999. Het slotdividend 1998 zal betaalbaar zijn met ingang van 28 mei 1999.

Vooruitzichten geheel 1999

Dankzij de krachtige positie van ABN AMRO in de wereld en de goede gang van zaken in de ontwikkelde landen blijft de Raad van Bestuur vertrouwen in de haalbaarheid van de financiële doelstellingen. Daarbij dient echter bedacht te worden dat de ontwikkelingen in de financiële markten onzekerheden met zich meebrengen.

Bijlagen
1. Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1998 2. Geconsolideerde balans per 31 december 1998 3. Balanstelling per divisie
+ - Kredietverlening private sector per divisie 4. Bedrijfsresultaat voor belastingen per divisie + - Aantal medewerkers
5. Geconsolideerde winst- en verliesrekening eerste en tweede halfjaar 1998

Voor meer informatie:

Persvoorlichting, telefoon: 020-6288900

Investor Relations, telefoon: 020-6287835


- - -

Perscontacten:
geen

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Markten tijdens Sinterklaasintocht en Winterbeleving in Mill
Op zaterdag 12 november zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer voet aan wal zetten in Nederland. Traditioneel komt hij...

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...