Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA inzake ontwikkelingen in Afrika

Datum nieuwsfeit: 25-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Sub Sahara Afrika

Midden-Afrika

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 16 februari 1999
Kenmerk 219/99
Blad /9
Bijlage(n)
Betreft Ontwikkelingen in Afrika

Zeer geachte Voorzitter,

Met deze brief wordt u, mede namens mijn ambtgenoot voor Ontwikkelings-samenwerking, en in antwoord op uw verzoek van 25 januari j.l., geïnformeerd over recente ontwikkelingen in het Grote Meren Gebied, Congo- Brazzaville, Sierra Leone en Angola, alsmede omtrent de door Nederland over deze onderwerpen in de Europese Unie en in de Veiligheidsraad ingenomen standpunten. Voor wat betreft de Nederlandse positie in de Veiligheidsraad alsmede de door de Veiligheidsraad genomen initiatieven kan voorts worden verwezen naar onze brief (99/DVN-PZ/004) van 1 februari 1999 aan de voorzitter van de Tweede Kamer, waarin een overzicht over ontwikkelingen in de Veiligheidsraad in de maand januari is opgenomen.

Vanwege de recente ontwikkelingen in het conflict Ethiopië/Eritrea leek het ons voor de hand te liggen u daarover eveneens kort te informeren.

Nederland hecht voor wat betreft standpuntbepaling ten aanzien van ontwikkelingen in bovengenoemde regio's aan goede afstemming met de EU-partners. Uitgangspunten hierbij zijn:


- respect voor territoriale integriteit,


- respect voor fundamentele mensenrechten,


- ondersteuning van Afrikaanse initiatieven tot vreedzame oplossingen.

Grote Meren Regio

Op Afrikaans politiek niveau wordt druk onderhandeld teneinde partijen tot elkaar te brengen en hen te bewegen tot een staakt-het-vuren. Met name de Zambiaanse President Chiluba vervult thans een belangrijke bemiddelingsrol. Regelmatig vinden bijeenkomsten plaats van bij het conflict betrokken landen waar de modaliteiten voor een staakt-het-vuren en de implementatie van een vredesplan worden besproken. Tot nu toe evenwel zonder substantieel resultaat.

Een geplande top in Lusaka op 16/17 januari, waar gehoopt werd om een overeenkomst tot een staakt-het vuren te ondertekenen, vond geen doorgang.

Een uitnodiging tot deelname aan de rebellen was niet acceptabel voor President Kabila van de DR Congo.

De modaliteiten voor een staakt-het-vuren werden besproken op een bijeenkomst in Windhoek op 18 januari jl. waar echter noch de DRC noch de rebellen vertegenwoordigd waren. Echter, President Kabila heeft na overleg met President Nujoma van Namibië wel achteraf zijn steun betuigd aan de conclusies en aanbevelingen van die bijeenkomst. Op 3 februari vond te Lusaka een bijeenkomst plaats waar de modaliteiten voor een staakt-het-vuren en het vraagstuk van de veiligheid van de landsgrenzen in twee technische werkgroepen nader werden besproken. Vanwege verschil van inzicht over de volgorde waarin deze vraagstukken behandeld zouden moeten worden en het niet uitnodigen van vertegenwoordigers van de rebellen zijn de Rwandese en Ugandese delegatie evenwel voortijdig uit Lusaka vertrokken.

Een volgende bijeenkomst is gepland voor 17 februari a.s., wederom in Lusaka. Hopelijk kan een overeenkomst inzake een staakt-het-vuren alsdan getekend worden.

Er is wat dat betreft reden voor enig, zij het zeer voorzichtig optimisme: President Kabila lijkt tot het inzicht te komen dat de kans op een militaire overwinning is uitgesloten, zowel als gevolg van de opmars van de door Uganda en Rwanda gesteunde rebellenbewegingen van de RCD (Rassemblement Congolais pour la Democratie) en de MLC (Mouvement de Libération Congolais), als vanwege de kans dat Kabila's bondgenoten het strijdtoneel om hen moverende (binnenlands politieke) redenen op afzienbare termijn verlaten. Angola, met een burgeroorlog in eigen land, is zich gedeeltelijk aan het terugtrekken. Ook Namibië overweegt zijn troepen terug te trekken, ondermeer vanwege de ernstige binnenlandse kritiek op de betrokkenheid bij het conflict. President Kabila heeft enkele indicaties gegeven die erop wijzen dat hij contact met de rebellen niet voor onmogelijk houdt. De Ugandese en de Rwandese autoriteiten, die de rebellen steunen, beogen overigens niet zo zeer een machtsovername door de RCD (Rassemblement Congolais pour la Démocratie), alswel het bevorderen van een politieke consensus van alle Congolezen. Uganda en Rwanda zijn bereid tot het beëindigen van de strijd als aan door hen gestelde voorwaarden, i.c. de garantie van stabiele en veilige grenzen, wordt voldaan. Immers frequente invallen van extremistische infiltranten vanuit Oost-Congo verstoren voortdurend de veiligheid in noordwest Rwanda en verhinderen het proces van wederopbouw.

Een staakt-het-vuren tussen de officiële legers lijkt tot de mogelijkheden te horen. Probleem is echter hoe de ongeregelde strijders (zoals Mai-Mai, Burundese en Ugandese rebellen, Rwandese Hutu-extremisten) tot het beëindigen van de strijd kunnen worden gebracht.

Over het scenario van vredeshandhaving na een wapenstilstand circuleren diverse gedachten, maar een definitief, voor alle partijen acceptabel en uitvoerbaar plan bestaat nog niet. Het initiatief voor vredesonderhandelingen ligt primair bij Afrikaanse leiders. Dit verdient ook de voorkeur. President Chiluba heeft zich positief uitgelaten over een internationale conferentie over Veiligheid

en Samenwerking in Afrika, die echter eerst kan plaatsvinden nadat een staakt-het-vuren is bereikt. Nederland steunt het idee van een dergelijke conferentie en heeft dit o.a. in de Algemene Raad van de EU naar voren gebracht.

Nederland heeft in EU-verband voorts positief gereageerd op een verzoek van President Chiluba om financiële ondersteuning voor zijn bemiddelingspogingen.

Wapenstromen

Onlangs heeft Nederland in EU-verband een voorstel gelanceerd betreffende de preventie van wapenstromen naar en binnen de Grote Meren Regio. De relatief gemakkelijk verkrijgbare wapens in de regio dragen in hoge mate bij aan de escalatie en continuering van het conflict. In weerwil van internationale afspraken op wapenexportgebied worden de strijdende partijen in de regio nog steeds op grote schaal van wapens voorzien. Nederland is van mening dat de EU een concrete bijdrage zou moeten leveren aan de beteugeling van deze (illegale) wapenstromen.

In grote lijnen valt het Nederlandse voorstel uiteen in maatregelen die de wapenstromen van buiten Afrika beogen in te dammen en maatregelen die de wapenstromen vanuit de regio's grenzend aan de Grote Meren Regio mogelijk aan banden kunnen leggen. Nederland heeft ondermeer voorgesteld de naleving van de bestaande embargo's alsmede de implementatie van de EU Gedragscode inzake Wapenexporten te herbevestigen in een Politieke Verklaring, die in het bijzonder aandacht zou moeten schenken aan de situatie in de Grote Meren Regio. Daarnaast zou de EU zich moeten beraden over de oplegging van nieuwe wapenembargo's voor (delen van) de betreffende regio. In overeenstemming met het Nederlandse voorstel is reeds overeengekomen dat de (illegale) wapenhandel naar de Grote Meren Regio expliciet aan de orde zal worden gesteld tijdens de periodieke ontmoetingen met de Geassocieerde Landen, die de beginselen van de EU Gedragscode inzake Wapenexporten onlangs alle hebben onderschreven. Daarnaast is afgesproken dat 'arms trafficking' als beleidsprioriteit zal worden opgevoerd in het eerstvolgende EU-SADC (Southern African Development Community) Joint Steering Committee (22 en 23 april a.s.).

Binnen de EU is met waardering kennisgenomen van het voorstel, waarvan de diverse elementen momenteel nader worden bestudeerd en uitgewerkt. De Commissie heeft zich mede naar aanleiding van het Nederlandse voorstel bereid verklaard de financiering van wapeninzamelings- en vernietigingsprogramma's in overweging te nemen, mits sprake is van aanvullende ondersteuning door de lidstaten. Financiering zou gekoppeld dienen te worden aan de bereidheid van regeringen mee te werken aan een oplossing van het conflict.

Overige instrumenten in EU-verband

Andere instrumenten die in GBVB-verband (Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid) worden toegepast zijn in het bijzonder: het uitvoeren van demarches, het afgeven van verklaringen en de actieve inzet van de Speciale Vertegenwoordiger van de Europese Unie, Ajello. De Europese Unie heeft diverse malen gedemarcheerd bij de regeringen van de bij het conflict betrokken landen, waarbij partijen worden opgeroepen besprekingen aan te gaan om zo tot een vreedzame oplossing van het conflict te komen.

De inspanningen van Afrikaanse leiders in het zoeken naar een acceptabele wijze om een eind aan de gewapende strijd te maken worden ondersteund.

Ook bilateraal hebben EU-lidstaten bij de betrokken regeringen gedemarcheerd.

Veiligheidsraad

Door het Department for Peace Keeping Operations is in januari jl. een briefing verzorgd voor de leden van de Veiligheidsraad. Tijdens deze briefing werd aangegeven dat SGVN Annan, ingeval een overeenkomst tot een staakt-het-vuren wordt bereikt, voornemens is een speciale afgezant te benoemen om de mogelijkheden van een eventuele VN-vredesmacht te onderzoeken.

Nederland steunt dit voornemen van de SGVN, zij het dat er enige twijfel bestaat over de praktische uitvoerbaarheid van een grootscheepse VN-operatie in de DR Congo, zowel vanwege de uitgestrektheid van het conflictgebied als vanwege de complexiteit van het conflict. In de loop van februari zal het conflict in de DR Congo in de Veiligheidsraad wederom worden besproken.

Oost Afrikaanse Gemeenschap

Een positieve ontwikkeling in de regio is de herleving van de Oost Afrikaanse Gemeenschap (Kenya, Tanzania en Uganda). Rwanda heeft een verzoek ingediend tot toetreding tot dit samenwerkingsverband. Dit verzoek is positief ontvangen. Indien in de toekomst mogelijk ook Burundi tot dit samenwerkingsverband zou toetreden, zou dit een stabiliserende werking kunnen hebben op de hele regio.

Burundi

Tijdens een bijeenkomst in Arusha op 23 januari jl. hebben de staatshoofden van Uganda, Tanzania en Kenia besloten de tegen Burundi ingestelde regionale economische sancties op te schorten. Deze sancties waren ingesteld in juli 1996, nadat president Buyoya door middel van een staatsgreep in Burundi aan de macht was gekomen. Het doel van de sancties was de verschillende partijen in Burundi te dwingen om te onderhandelen over een structurele oplossing voor de crisis in het land. Sinds juni 1998 vinden er onder leiding van de voormalige Tanzaniaanse president Nyerere in Arusha vredesbesprekingen plaats, waaraan het merendeel van de politieke en maatschappelijke groeperingen uit Burundi deelneemt. Het gunstige verloop van deze besprekingen, waarvan de vierde ronde eind januari jl. werd afgesloten, heeft de omringende landen er toe gebracht de sancties op te schorten. Het is de bedoeling dat het vredesoverleg in

Arusha zo spoedig mogelijk uitmondt in een vredesakkoord dat door alle partijen wordt onderschreven. Een probleem daarbij is dat de CNDD (Conseil National pour la Defense de la Démocratie), een niet onbelangrijke oppositiepartij, van meet af aan zijn medewerking aan het overleg heeft onthouden en bij voorbaat heeft verklaard de resultaten van Arusha niet te zullen erkennen.

De veiligheidssituatie in Burundi is de afgelopen maanden verbeterd en een deel van de gevluchte bevolking is weer aan het terugkeren naar haar woonplaatsen.

Er is echter nog steeds sprake van geweld tegen de burgerbevolking, zowel door groepen die zich verzetten tegen het bewind van Buyoya als door het leger. Beide partijen houden zich evenmin aan een in juli
1998 afgekondigd staakt-het-vuren.

Op 11 en 12 januari jl. heeft in New York een door de UNDP en Canada georganiseerde donorconferentie over Burundi plaatsgevonden. Nederland heeft

zich bij die gelegenheid, evenals de meeste andere donoren, bereid verklaard te bezien of een door UNDP geformuleerd rehabilitatieprogramma, gericht op vluchtelingen en ontheemden, financieel mede ondersteund kan worden .

Congo-Brazzaville

De burgeroorlog in Congo-Brazzaville is weer in alle hevigheid opgelaaid. Gevechten vinden plaats tussen troepen van de huidige leider, Generaal Sassou Nguesso en milities van de door Sassou Nguesso eind 1997 verjaagde, democratisch gekozen, president Lissouba. Sinds enkele weken wordt in de stad Brazzaville met zware artillerie gevochten. De zuidwestelijke delen van de stad zijn inmiddels grotendeels ontvolkt. Volgens VN-medewerkers zouden 300.000 mensen op de vlucht zijn, heerst er chaos in een groot deel van het land en is het onveilig. Overigens is het niet eenvoudig betrouwbare informatie te verkrijgen over de situatie in het land, mede omdat de internationale gemeenschap er slechts beperkt vertegenwoordigd is.

Kort na de hervatting van de burgeroorlog in Brazzaville eind vorig jaar hebben Sassou Nguesso en President Kabila van de DR Congo een niet-aanvalsverdrag gesloten. Het is derhalve niet waarschijnlijk dat Kabila's troepen zich in de strijd zullen mengen. Nguesso krijgt wel steun van de kant van Angola.

Internationaal krijgt dit conflict nog betrekkelijk weinig aandacht.

Angola

De strijd in Angola tussen regeringsleger en UNITA-eenheden heeft zich in de afgelopen periode verhevigd. De vijandelijkheden voltrekken zich onder meer rond de grote steden van het centrale hoogland, waar UNITA-offensieven tegen Huambo en Kuito zijn afgeslagen. De stad Malange ligt voortdurend onder artillerievuur van de UNITA-rebellen, terwijl zij in het noordwesten de belangrijke stad Mbanza Congo hebben ingenomen. Van daaruit zijn zij in staat de voor de olie-industrie, en derhalve voor de Angolese regering, zeer belangrijke havenstad Soyo te bedreigen. Persberichten als zouden Cubaanse eenheden aan de kant van het Angolese regeringsleger vechten, kunnen niet worden bevestigd. Deze berichten, te onderscheiden van meldingen omtrent de

inzet van afzonderlijke militaire adviseurs uit diverse landen, worden overigens

door de meeste waarnemers onwaarschijnlijk geacht. Het dagelijks wisselende verloop van de strijd is niet in detail in kaart te brengen. Daarvoor ontbreekt het aan betrouwbare informatie en, gezien de voorziene terugtrekking van de VN-waarnemersmacht MONUA, aan voldoende betrouwbare waarnemers in het veld.

Vastgesteld kan worden dat geen van de twee partijen voorlopig in staat is de ander een beslissende nederlaag toe te brengen, en dat de slagkracht van UNITA groter is dan aanvankelijk werd ingeschat. Evenzeer staat vast dat de humanitaire situatie in Angola catastrofale vormen begint aan te nemen. Sinds januari 1998 is een stroom van circa
700.000 nieuwe ontheemden op gang gekomen. Deze mensen zoeken veelal hun toevlucht tot de steden, waar zij slechts in beperkte mate kunnen worden bereikt door humanitaire hulporganisaties en waar zij bovendien blootstaan, zoals onlangs in Malange en Huambo, aan UNITA-artilleriebombardementen. Met de mensenrechtensituatie, in het bijzonder in gebieden die door UNITA worden gecontroleerd, is het blijkens de rapportage van de EU-Ambassades in Luanda niet minder dramatisch gesteld.

Melding wordt gemaakt van executies, ontvoeringen, gedwongen recrutering van jonge mannen en andere wreedheden begaan tegen de bevolking aldaar. De omvangrijke Nederlandse steun (1998: ruim NLG 16 miljoen) aan internationale humanitaire hulpinspanningen ten behoeve van getroffen Angolese bevolkingsgroepen zal in 1999 dan ook waar mogelijk worden voortgezet.

De Angolese regering heeft op 27 januari jl. te kennen gegeven dat zij het zogeheten Lusaka-raamwerk voor het vredesproces heeft opgezegd en de strijd tegen Savimbi's UNITA op het slagveld te zullen voortzetten. Angola wenst geen voortgezette aanwezigheid van MONUA dat zij beschuldigt van een te grote lankmoedigheid tegenover UNITA. In de EU en de VR is het Nederlandse standpunt steeds geweest dat de Angolese regering weliswaar niet vrijuit gaat v.w.b. de verslechterende situatie maar dat de primaire verantwoordelijkheid voor de aftakeling van het vredesproces bij Savimbi ligt. Het Lusaka Protocol is vooralsnog het enige door de VN onderschreven kader voor (hervatting van de ) dialoog en voor nationale verzoening. In de VR wordt overleg gevoerd over het post-MONUA tijdperk; het mandaat van MONUA loopt op
26 februari a.s. af. Nederland is voorstander van fysieke aanwezigheid van een (beperkte) VN afvaardiging in Angola om contact te kunnen blijven onderhouden met verschillende partijen en ondersteuning te kunnen bieden aan activiteiten op het gebied van bescherming van mensenrechten en humanitaire hulpverlening. Nederland verzet zich niet tegen een eventuele verscherping van het bestaande sanctieregime jegens UNITA en is voorstander van een effectiever implementatie van dat regime.

Sierra Leone

De gevechten in Sierra Leone duren voort. De regering-Kabbah staat een "two track approach" voor, waarbij inzet van de regionale troepenmacht ECOMOG naast het aanbod van een politieke dialoog moet leiden tot beëindiging van gewelddadigheden. Zij vindt zich hierin gesteund door de Internationale Contactgroep voor Sierra Leone, waar Nederland ook deel van uitmaakt. Materiële en politieke steun aan Kabbah en ECOMOG worden door Nederland

verleend onder de aanname van voortgaande bereidheid tot het zoeken naar een diplomatieke oplossing. In dat kader sondeert Nederland of er onder de lidstaten van de EU en met name bij het VK de bereidheid bestaat Kabbah onder meer druk te zetten om een dialoog aan te gaan met de rebellen. De EU heeft besloten niet zo ver te gaan om Kabbah te bewegen de rebellenleider Sankoh vrij te laten. De regering-Kabbah neemt een legalistisch standpunt in terzake van diens vrijlating. Diens gevangenschap en ter dood veroordeling vormen bij de rebellen overigens het grootste struikelblok voor een bestand en dialoog. Togo (de huidige voorzitter van de overkoepelende organisatie ECOWAS waar ECOMOG onder ressorteert) en Ivoorkust bemiddelen in het conflict.

Het Nigeriaanse staatshoofd Generaal Abubakar heeft inmiddels aangekondigd zijn troepen voor de installatie van een burgerregering in Nigeria op 29 mei a.s. te willen laten terug keren. Dit is van belang omdat Nigeria de grootste troepenleverancier aan ECOMOG is. Een Brits voorstel om het wapenembargo tegen Nigeria, dat neergelegd is in een Gemeenschappelijk Standpunt van de

EU, op te heffen is niet overgenomen. Ook Nederland heeft zich tegenstander getoond van het opheffen van dit wapenembargo, enerzijds omdat (Nigeriaanse) ECOMOG-troepen in Sierra Leone reeds uitgezonderd zijn van het VN wapenembargo tegen Sierra Leone, anderzijds omdat van opheffing van het wapenembargo tegen Nigeria eerst sprake kan zijn na installatie van een burgerregering in Nigeria, dus na 29 mei 1999.

Het Internationale Rode Kruis (ICRC) werd in januari door de regering-Kabbah gesommeerd het land te verlaten. NGO's moesten onder bedreiging hun communicatiemiddelen aan ECOMOG afstaan. De EU nam hierop op Nederlands initiatief actie door een demarche van het Duitse voorzitterschap bij het ECOWAS/ECOMOG secretariaat in Abuja, Nigeria. Dit heeft tot nu toe niet tot resultaat geleid.

Nederland heeft zowel in VR als in EU verband zorg uitgesproken over mensenrechtenschendingen door alle partijen en het gebrek - bij het vertrek van de VN-waarnemersmissie uit Sierra Leone (UNOMSIL) en recent het ICRC - aan voldoende internationale monitoring van de situatie. De Veiligheidsraad en de Algemene Raad van de EU herbevestigden op respectievelijk 12 en 25 januari j.l. steun voor de regering-Kabbah en ECOMOG. De Algemene Raad onderstreepte het belang van een politieke oplossing. Nederland heeft de EU voorgesteld de internationale gemeenschap op te roepen zich in te blijven spannen voor het verlichten van de humanitaire nood die wordt veroorzaakt door de oorlogshandelingen. Ook heeft Nederland de EU en meer in het bijzonder het VK gevraagd alle partijen aan te sporen zich te onthouden van enige obstructie ten aanzien van humanitaire hulpverlening.

Ethiopië/Eritrea

Het sinds mei 1998 bestaande grensconflict tussen Ethiopië en Eritrea is sinds vrijdag 5 februari 1999 wederom geëscaleerd. Er wordt nu aan de grens op verschillende fronten (300 km lang) gevochten: grondtroepen worden door tanks, helicopters en gevechtsvliegtuigen ondersteund. Het met Amerikaanse bemiddeling ingestelde luchtmoratorium is de facto geschonden. Nederland blijft zich in de Veiligheidsraad en in EU-verband inzetten voor acceptatie door beide partijen van de vredesvoorstellen van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid. Ethiopië heeft deze voorstellen als basis voor onderhandelingen geaccepteerd, Eritrea tot nu toe nog niet, althans niet in hun totaliteit en wenst op een aantal punten nadere verduidelijking.

De Veiligheidsraad heeft met nadrukkelijke Nederlandse steun de hervatting

van het conflict scherp veroordeeld en zal zo spoedig mogelijk de instelling van een wapen-embargo bespreken.

De Minister van Buitenlandse Zaken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Open Joodse Gemeente Klal Israël benoemt nieuwe rabbijn Nathans
Afgelopen maart riep de Open Joodse Gemeente Klal Israël kandidaten op voor de vacature van rabbijn. Deze gemeente, de enige...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

Lancering Nederlands muzikantenplatform
Na onderzoek naar de behoeften van 15.000 muzikanten, twee jaar ontwikkelen en een testperiode met 300 early adaptors lanceert Indieplant...

Online winkel A BATHING APE(R) gelanceerd op 20th september 2016
Online winkel A BATHING APE(R) gelanceerd op 20th TOKYO-(BUSINESS WIRE)- Het internationale straatmodemerk A BATHING APE(R) heeft op dinsdag 20...

Bestuur Vindicat gaat ‘herijkingscommissie’ instellen
Bestuur Vindicat gaat in samenwerking met RUG, Gemeente Groningen en Hanzehogeschool ‘herijkingscommissie’ instellen Persbericht: Bestuur Vindicat gaat in samenwerking met...

Gedragskliniek voor Dieren zet zich in voor Blije Dieren op Dierendag
Angst bij dieren onderschat probleem 30 september 2016 Angst bij dieren onderschat probleem Net zoals bij gezondheidsproblemen het devies is,...

Nieuwe film- en discussieavond DocuDoka over duurzaam toerisme
Op vrijdag 30 september presenteert het Volkshotel de tweede editie van zijn geëngageerde film- en discussieavond DocuDoka in club Doka,...

Koenders ontbiedt Russische ambassadeur
Koenders ontbiedt Russische ambassadeur Nieuwsbericht | 30-09-2016 | 13:14 Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag de Russische ambassadeur in...

Vierde Gastrobar van Ron Blaauw opent deuren op Leidseplein
Chef-kok Ron Blaauw opent woensdag 5 oktober aanstaande de deuren van zijn Ron Gastrobar Paris op Leidseplein in Amsterdam. Het...

Lezing STOP stress en chronische vermoeidheid; herstel mogelijk
Helga Verhoeven, directeur van Ander Leven, geeft op donderdag 6 oktober bij Centrum de Roos in Amsterdam een informatiebijeenkomst over...

Premie zelfrijdende auto toch niet zo laag: nieuw hackrisico
Door de zelfrijdende auto zouden verzekeringspremies sterk dalen, zo dacht men lang. De kans op ongelukken zou er immers ingrijpend...

Hotwire PR koopt Eastwick Communications voor versterking in VS
Hotwire PR koopt Eastwick Communications voor versterkte aanwezigheid in VS en gegarandeerde positie in Noord-Amerikaanse top tien technologiebureaus NEW YORK-(BUSINESS...

Gesol Zorgverzekeringskantoor met vervoer overledenen Caribisch Nld
Het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) is in Caribisch Nederland (de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba) verantwoordelijk voor het terugvervoer van lichamen...

Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing
Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing 30 sep 2016 De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of...

TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres
TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres Europese Vereniging voor Gynaecologische Endoscopie RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.-(BUSINESS WIRE)- TransEnterix, Inc., een bedrijf...

DNB maakt pensioenopbouw onbetaalbaar door “Occasional Studie”
De conclusie van DNB dat uitsluitend een actuariële pensioenpremie garandeert dat jongeren evenveel betalen dan de ouderen deelnemers werd gelogenstraft...

Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features
Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features HANNOVER, Duitsland-(BUSINESS WIRE)- Precies op tijd voor de winterbandenperiode breidt Probanden.nl...

Qeado geeft websitebezoekers een identiteit
Qeado, ontwerper en leverancier van customer intelligence software voor digitale B2B marketeers, introduceert vandaag zijn clouddienst. Qeado stelt B2B marketeers...

Techbedrijf UNAS start website voor alternatieve manier van doneren
Technologie-initiatief UNAS heeft vandaag een website gelanceerd waarop mensen op een alternatieve manier kunnen doneren door middel van het kijken...

Nederlandse erotiek gigant lanceert als eerste een webshop in China
EasyToys Nederland is het eerste erotiekbedrijf in Europa dat seksspeeltjes levert aan China. De Nederlandse cross-border organisatie lanceert vandaag de...

Gelderse uitjes het duurst in 2016
Inwoners van Gelderland waren het afgelopen seizoen gemiddeld het duurst uit voor een bezoek aan een pretpark, dierentuin of familiepark....

Markten tijdens Sinterklaasintocht en Winterbeleving in Mill
Op zaterdag 12 november zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer voet aan wal zetten in Nederland. Traditioneel komt hij...

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...