Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV inzake problematiek varkenshouderij

Datum nieuwsfeit: 26-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

expostbus51


Ministerie LNV
www.minlnv.nl

Problematiek Varkenshouderij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA 's-GRAVENHAGE

26 februari 1999

Geachte voorzitter,

Hierbij wil ik u informeren over de reactie van het Kabinet op het vonnis in kort geding van de president van de Haagse rechtbank inzake de Wet herstructurering varkenshouderij en de daaruit voortvloeiende stappen die het Kabinet zet. Daartoe behoort het verder voortzetten van het flankerende beleid (o.a. opkoopregeling) om daarmee de noodzaak van de in de wet vastgelegde tweede generieke korting zoveel mogelijk te verkleinen.

Het vonnis en de eerste generieke korting

Bij vonnis van 23 februari jl. (bijgevoegd) heeft de president van de arrondissementsrechtbank te .s-Gravenhage uitspraak gedaan in het kort geding, ingesteld door de vereniging Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en 14 individuele varkenshouders, tegen de Staat der Nederlanden met betrekking tot de (toepassing van) de Wet herstructurering varkenshouderij.

De president heeft - kort gezegd - geoordeeld dat de hoofdstukken II tot en met IV van de wet ten aanzien van de leden van de NVV en de eisende individuele varkenshouders buiten toepassing moeten blijven totdat, hetzij in de bodemprocedure is beslist dat de wet niet in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, hetzij is voorzien in een adequate schadevergoedingsregeling.

Wat de directe gevolgen van het vonnis van de president betreft, wijs ik er allereerst op dat haar oordeel de geldigheid van de wet als zodanig niet raakt. Alle varkenshouders in Nederland beschikken derhalve over een varkensrecht, ook de eisers bij de onderhavige procedure. Het is evenwel niet meer mogelijk de bepalingen inzake het varkensrecht jegens hen te handhaven. Dit betekent dat de betrokken bedrijven niet gehouden kunnen worden aan een uit de wet voortvloeiend plafond voor het aantal te houden dieren. Voor wat betreft de bedrijfsomvang zijn slechts de algemene milieuvoorschriften, waaronder met name de inrichtingseisen op grond van de Wet milieubeheer, van toepassing.

Dit geldt vanaf betekening, aangezien de uitspraak van de president geen terugwerkende kracht heeft.

Buiten toepassing verklaring maakt actief handelen van de overheid m.b.t. de relevante hoofdstukken onmogelijk. Concreet betreft dit de toepassing van regels aangaande de handhaving van het verbod meer varkens te houden dan het varkensrecht, aangaande de registratie bij verhandeling en afroming van varkensrechten en m.b.t. het doorhalen van varkensrechten bij opkoop.
Het vonnis heeft geen betekenis voor de registraties en doorhalingen van varkensrechten die al hebben plaatsgevonden.

De Staat zal spoedappèl instellen bij het Gerechtshof Den Haag tegen het gewezen vonnis in kort geding.

Maatregelen ter uitvoering van het vonnis

Ik meen op volgende wijze uitvoering te moeten geven aan de rechterlijke uitspraak.
Ik acht het ongewenst dat er onduidelijkheid bestaat over de ingetreden situatie. Zeker voor zover deze de doelstellingen voor de totale herstructurering van de varkenshouderij en het behalen van de milieudoelstellingen aantast.

Bovendien is het ongewenst, dat het plafond van het maximum aantal in Nederland te houden varkens voor onbepaalde tijd buiten werking zou treden en dat verhandeling en opkoop van rechten niet mogelijk zou zijn. Dit stelt de doelstellingen voor de brede herstructurering van de varkenshouderij te zeer in de waagschaal.
Om die reden heb ik maatregelen voorbereid, die passen binnen de uitspraak in kort geding en die erop gericht zijn:
- rechtszekerheid te scheppen voor alle betrokkenen, zowel varkenshouders als overheid;

- het herstructureringsproces verder te ondersteunen;
- de werking van het stelsel van varkensrechten in stand te houden.

Mede gelet op de uitkomst van de hiervoor bedoelde procedure in kort geding, heb ik een wetsvoorstel voorbereid dat er op gericht is het effect van de eerste korting uit te stellen totdat terzake in de bodemprocedure duidelijkheid is verkregen. Het wetsontwerp stuur ik volgende week om spoedadvies naar de Raad van State.

Met het opschorten van de eerste generieke korting en met het daarmee voldoen aan de uitspraak in kort geding, kan toepassing en handhaving van het stelsel van varkensrechten en het daarbij behorende plafond blijven plaatsvinden. Even belangrijk is dat ondernemers gebruik kunnen blijven maken van de binnen het flankerend beleid vastgestelde regelingen met betrekking tot opkoop en verhandeling.

De tweede korting

De wetssystematiek voorziet in een tweede korting van 15% per 1-1-2000.

Individuele ondernemers kunnen via aangepaste veevoeding, leidend tot een lagere fosfaat- nitraatbelasting, 5% daarvan afwenden. De voorbereiding van een amvb die de realisering daarvan beoogt, verloopt in samenspraak met het bedrijfsleven voorspoedig. Naar verwachting zal dit deel van de korting langs deze weg voor het overgrote deel kunnen worden voorkomen.
Naast deze individuele korting geldt een generieke korting van 10%.

De wetssystematiek voorziet erin dat deze tweede generieke korting van 10% lager kan uitvallen als gevolg van het opkopen van rechten door de overheid en het bij verhandeling afromen van rechten. Geconstateerd kan worden dat de systematiek van de wet succesvol is. Per 22 februari jl. zijn ruim 480.000 varkensrechten uit de markt gegaan door opkoop en afroming. Om de tweede korting geheel te voorkomen zullen nog ca. 500.000 varkensrechten uit de markt moeten verdwijnen. Ik ben voornemens terzake met de sector overleg te plegen.
Gezien de voorspoedige resultaten meen ik dat deze activiteiten door moeten kunnen gaan. De huidige financiële middelen daarvoor zijn nagenoeg uitgeput. Het Kabinet is bereid aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor een voortzetting van dit flankerend beleid.
Gelet op het voorspoedige verloop van opkoop en afroming acht ik de kans aanwezig dat hiermee eind 1999 deze 500.000 rechten uit de markt zijn verdwenen. Niettemin meen ik dat het verstandig is enige flexibiliteit in de einddatum, zoals die in de wet is vastgelegd, aan te brengen, teneinde enige uitloop mogelijk te maken. Daarom beoog ik de wet zodanig te wijzigen dat de tweede generieke korting flexibel wordt doorgevoerd. Oogmerk is dat deze korting vervalt zodra in de periode van 1-1-2000 tot en met 31-12-2001 de daarvoor benodigde rechten uit de markt zijn genomen.

Samenvattend is door deze maatregelen de situatie als volgt:

. het stelsel van varkensrechten blijft overeind en wordt gehandhaafd;

. het effect van de 1e generieke korting van 10 % wordt vanaf heden opgeschort totdat de verenigbaarheid met het internationale recht door de rechter is vastgesteld;

. de verhandeling van varkensrechten met bijbehorende afroming, de opkoop van varkensrechten en de andere flankerende maatregelen vinden doorgang;

. het streven is de 2e generieke korting volledig in te vullen door de opbrengst van opkoop en afroming, zodat deze korting daarmee feitelijk als generieke maatregel zal vervallen;

. de animo van de varkenshouders om de individueel 5% korting via het voerspoor te voorkomen wettigt de verwachting dat dit traject succesvol wordt afgerond;

. om een en ander te realiseren is een beperkte wijziging van de Wet herstructurering varkenshouderij noodzakelijk.

Dit geheel is er op gericht de voortgang van een herstructurering van de varkenshouderij overeenkomstig de gestelde beleidsdoelstellingen te verzekeren.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

drs. H.H. Apotheker

26 feb 99 15:03

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

Lancering Nederlands muzikantenplatform
Na onderzoek naar de behoeften van 15.000 muzikanten, twee jaar ontwikkelen en een testperiode met 300 early adaptors lanceert Indieplant...

Online winkel A BATHING APE(R) gelanceerd op 20th september 2016
Online winkel A BATHING APE(R) gelanceerd op 20th TOKYO-(BUSINESS WIRE)- Het internationale straatmodemerk A BATHING APE(R) heeft op dinsdag 20...

Bestuur Vindicat gaat ‘herijkingscommissie’ instellen
Bestuur Vindicat gaat in samenwerking met RUG, Gemeente Groningen en Hanzehogeschool ‘herijkingscommissie’ instellen Persbericht: Bestuur Vindicat gaat in samenwerking met...

Gedragskliniek voor Dieren zet zich in voor Blije Dieren op Dierendag
Angst bij dieren onderschat probleem 30 september 2016 Angst bij dieren onderschat probleem Net zoals bij gezondheidsproblemen het devies is,...

Nieuwe film- en discussieavond DocuDoka over duurzaam toerisme
Op vrijdag 30 september presenteert het Volkshotel de tweede editie van zijn geëngageerde film- en discussieavond DocuDoka in club Doka,...

Koenders ontbiedt Russische ambassadeur
Koenders ontbiedt Russische ambassadeur Nieuwsbericht | 30-09-2016 | 13:14 Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag de Russische ambassadeur in...

Vierde Gastrobar van Ron Blaauw opent deuren op Leidseplein
Chef-kok Ron Blaauw opent woensdag 5 oktober aanstaande de deuren van zijn Ron Gastrobar Paris op Leidseplein in Amsterdam. Het...

Lezing STOP stress en chronische vermoeidheid; herstel mogelijk
Helga Verhoeven, directeur van Ander Leven, geeft op donderdag 6 oktober bij Centrum de Roos in Amsterdam een informatiebijeenkomst over...

Premie zelfrijdende auto toch niet zo laag: nieuw hackrisico
Door de zelfrijdende auto zouden verzekeringspremies sterk dalen, zo dacht men lang. De kans op ongelukken zou er immers ingrijpend...

Hotwire PR koopt Eastwick Communications voor versterking in VS
Hotwire PR koopt Eastwick Communications voor versterkte aanwezigheid in VS en gegarandeerde positie in Noord-Amerikaanse top tien technologiebureaus NEW YORK-(BUSINESS...

Gesol Zorgverzekeringskantoor met vervoer overledenen Caribisch Nld
Het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) is in Caribisch Nederland (de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba) verantwoordelijk voor het terugvervoer van lichamen...

Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing
Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing 30 sep 2016 De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of...

TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres
TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres Europese Vereniging voor Gynaecologische Endoscopie RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.-(BUSINESS WIRE)- TransEnterix, Inc., een bedrijf...

DNB maakt pensioenopbouw onbetaalbaar door “Occasional Studie”
De conclusie van DNB dat uitsluitend een actuariële pensioenpremie garandeert dat jongeren evenveel betalen dan de ouderen deelnemers werd gelogenstraft...

Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features
Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features HANNOVER, Duitsland-(BUSINESS WIRE)- Precies op tijd voor de winterbandenperiode breidt Probanden.nl...

Qeado geeft websitebezoekers een identiteit
Qeado, ontwerper en leverancier van customer intelligence software voor digitale B2B marketeers, introduceert vandaag zijn clouddienst. Qeado stelt B2B marketeers...

Techbedrijf UNAS start website voor alternatieve manier van doneren
Technologie-initiatief UNAS heeft vandaag een website gelanceerd waarop mensen op een alternatieve manier kunnen doneren door middel van het kijken...

Nederlandse erotiek gigant lanceert als eerste een webshop in China
EasyToys Nederland is het eerste erotiekbedrijf in Europa dat seksspeeltjes levert aan China. De Nederlandse cross-border organisatie lanceert vandaag de...

Gelderse uitjes het duurst in 2016
Inwoners van Gelderland waren het afgelopen seizoen gemiddeld het duurst uit voor een bezoek aan een pretpark, dierentuin of familiepark....

Markten tijdens Sinterklaasintocht en Winterbeleving in Mill
Op zaterdag 12 november zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer voet aan wal zetten in Nederland. Traditioneel komt hij...

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...