Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Peper inzake wethouders van buiten de gemeenteraad

Datum nieuwsfeit: 01-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Geachte heer Elzinga,

Het regeerakkoord vermeldt dat in het kader van het streven naar dualisering van het lokale bestuur de mogelijkheid wordt geopend voor wethouders van buiten de gemeenteraad. Hoewel in het regeerakkoord niet expliciet wordt gesproken over de gedeputeerde die niet tevens statenlid is, is het kabinet van oordeel dat het voor de hand ligt ook deze mogelijkheid te introduceren. Ter uitvoering van het regeerakkoord op dit punt is inmiddels een voorstel tot wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in procedure gebracht. Omdat dit voorstel thans bij de Raad van State berust kan ik de tekst van het voorstel niet aan u doen toekomen. Niettemin stel ik u graag in kennis van de keuze die de regering voor wat betreft de wethouder van buiten de raad en de gedeputeerde van buiten de staten voor ogen staat.

Verruiming van het rekruteringsbereik is het belangrijkste motief om tot invoering van de wethouder van buiten de raad over te gaan. De regering is van oordeel dat gemeenten de mogelijkheid om desgewenst wethouders van buiten de kring van gemeenteraadsleden te recruteren niet onthouden moet worden. Daardoor kan specifieke deskundigheid ten behoeve van het college worden aangetrokken, hetgeen de professionaliteit van het college ten goede kan komen. Gelet op de feitelijke ontwikkeling naar dualisme op lokaal niveau, hetgeen mede betekent dat de gemeenteraad zich ontwikkelt tot controlerend orgaan jegens het college, is het bovendien niet vanzelfsprekend meer dat wethouders deel uitmaken van de gemeenteraad. In hun hoedanigheid van raadslid controleren de wethouders thans immers zichzelf.

De problematiek van de wethouder van buiten de raad is al jaren in bespreking, wat moge blijken uit het feit dat het in de twee voorgaande kabinetten eveneens aan de orde geweest. Belangrijk aandachtspunt was de modaliteit voor de wethouder van buiten de raad. Kort weergegeven toonde het derde kabinet-Lubbers zich voorstander van een zo ruim mogelijke variant. Wethouders zouden zowel uit de raad als van buiten de raad aangetrokken kunnen worden. Wethouders die uit de raad gerecruteerd worden zouden hun raadszetel niet op hoeven te geven. Hierdoor werd niet uitgesloten dat colleges zouden zijn samengesteld uit raadsleden en niet-raadsleden. Het vorige kabinet toonde zich voorstander van zogeheten homogene colleges, dat wil zeggen dat de colleges altijd zijn samengesteld uit hetzij raadsleden (handhaving huidige situatie) hetzij niet-raadsleden. Als men kiest voor de wethouder van buiten de raad staat dat er overigens niet aan in de weg dat raadsleden tot wethouder worden benoemd. Gevolg is echter wel dat betrokkene bij aanvaarding het het wethouderschap zijn of haar raadslidmaatschap verliest. Het kabinet sluit zich wat de voor ogen staande modaliteit betreft aan bij het vorige kabinet.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

A. Peper.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie