Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

1998 goed jaar voor de Nationale Investeringsbank

Datum nieuwsfeit: 02-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Logo

Nieuwsbericht

1998 zeer positief jaar voor de Nationale Investeringsbank (2 maart 1999)

stijging nettowinst met 19%

sterk jaar voor participatiebedrijf PARNIB

totale baten stijgen met 17%; bedrijfslasten stijgen met 8%

kredietportefeuille stijgt met 23%

productie nieuwe kredieten stijgt met 46%

verdere stijging van de winst verwacht

Positieve ontwikkeling nettowinst en winst per aandeel

De resultaten van de Nationale lnvesteringsbank (NIB) hebben zich zeer positief ontwikkeld in 1998. De nettowinst steeg met 19% tot NLG 264 miljoen (EUR 120 miljoen). In 1997 werd een nettowinst van NLG 222 miljoen (EUR 101 miljoen) gerealiseerd. In lijn hiermee is de winst per aandeel in deze periode eveneens toegenomen met 19% tot NLG 4,33 (EUR 1,96).

Sterk jaar voor participatiebedrijf PARNIB

Ten opzichte van 1997 is met name het resultaat van het participatiebedrijf sterk gestegen. Een deel van deze toename is gebruikt om extra voorzieningen te treffen met betrekking tot Zuidoost-Azië (zie hierna). De baten van het participatiebedrijf stegen in 1998 met 44% tot NLG 173 miljoen (EUR 79 miljoen). De totale portefeuille participaties en deelnemingen van PARNIB steeg in 1998 met 31% tot NLG 1.233 miljoen (EUR 560 miljoen).

Vooral bedrijfskredieten en hypotheken dragen balansgroei

Het balanstotaal per ultimo 1998 bedraagt NLG 27,4 miljard (EUR 12,5 miljard), hetgeen een toename betekent van 17% ten opzichte van NLG 23,5 miljard (EUR 10,7 miljard) ultimo 1997. De belangrijkste oorzaken zijn de groei van de portefeuille bedrijfskredieten en van de portefeuille hypotheken. De kredietportefeuille is sinds ultimo 1997 met 23% toegenomen van NLG 16,8 miljard (EUR 7,6 miljard) tot NLG 20,7 miljard (EUR 9,4 miljard). In 1998 zijn voor NLG 10,8 miljard (EUR 4,9 miljard) nieuwe kredieten verleend, hetgeen een toename betekent van 46% ten opzichte van 1997 (NLG 7,4 miljard; EUR 3,4 miljard).

Gunstige ontwikkeling totale baten

De totale baten stegen met 17% van NLG 484 miljoen (EUR 220 miljoen) in 1997 tot NLG 564 miljoen (EUR 256 miljoen) in 1998. De commerciële activiteiten zijn in een aantal sectoren onderverdeeld: het bankbedrijf, het participatiebedrijf en het effectenbedrijf. De baten per commerciële activiteit kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(x 1 miljoen)

1998

1997

1998

1997

NLG

NLG

EUR

EUR

Bankbedrijf

338,5

310,4

153,6

140,9

Participatiebedrijf

173,2

119,9

78,6

54,4

Effectenbedrijf

30,4

28,8

13,8

13,1

Overige

22,1

25,0

10,0

11,3

Totaal baten

564,2

484,1

256,0

219,7

In 1998 zijn de baten van het bankbedrijf met 9% gestegen tot NLG 339 miljoen (EUR 154 miljoen). Deze stijging weerspiegelt de groei van de portefeuilles bedrijfskredieten en hypotheken. De gemiddelde marge is licht toegenomen. Voorts zorgden de opbrengsten uit het effectiseren en bij derden plaatsen van portefeuilles voor een belangrijke bijdrage aan de groei van de baten van het bankbedrijf.

In 1998 zijn de baten van het effectenbedrijf met 6% gestegen tot NLG 30 miljoen (EUR 14 miljoen). Zowel de vastrentende- als de aandelenactiviteiten droegen bij aan de goede resultaten. Met name de vastrentende activiteiten hebben belangrijk in marktaandeel gewonnen.

De overige baten zijn gedaald van NLG 25 miljoen (EUR 11 miljoen) in 1997 tot NLG 22 miljoen (EUR 10 miljoen) in 1998. De overige baten omvatten vergoedingen van derden voor advies- en andere werkzaamheden alsmede inkomsten uit onroerend goed. De daling heeft te maken met het feit dat in 1997 de overige baten incidenteel hoog waren.

Beheerste lastenontwikkeling

De bedrijfslasten (exclusief voorzieningen voor incidentele kosten) zijn toegenomen met 8% tot NLG 139 miljoen (EUR 63 miljoen). Deze toename is voornamelijk het gevolg van de ontwikkeling in het personeelsbestand die op zijn beurt samenhangt met de groei van de activiteiten. Inclusief voorzieningen voor incidentele kosten bedroeg de stijging slechts 2%. Doordat de baten belangrijk sterker toenamen dan de lasten kon de baten/lastenratio verder verbeteren van 3,6 over 1997 tot 4,1 over 1998.

Als gevolg van enerzijds de stijging van baten, die onder de deelnemingsvrijstelling vallen en anderzijds de verhoogde dotatie waardeveranderingen van vorderingen daalde de post belastingen ten opzichte van 1997 met 24% tot NLG 37 miljoen (EUR 17 miljoen) in 1998.

Debiteurenvoorzieningen in 1998 met name gericht op Zuidoost-Azië

De kwaliteit van de kredietportefeuille is het afgelopen jaar hoog gebleven; alleen het deel van de kredietverlening dat betrekking heeft op de zogenaamde probleemlanden in Zuid-oost-Azië (Indonesië, Thailand, Korea, Maleisië, Filippijnen) vraagt bijzondere aandacht. Een deel van de sterk toegenomen baten is aangewend om extra voorzieningen te treffen met betrekking tot Zuid-oost-Azië. In het totaal is in 1998 voor NLG 124 miljoen (EUR 56 miljoen) aan debiteurenvoorzieningen getroffen. Daarvan had NLG 106 miljoen (EUR 48 miljoen) betrekking op kredieten in Zuidoost-Azië. Het grootste gedeelte van de voorzieningen is reeds augustus jl. bekendgemaakt bij de presentatie van de resultaten over het eerste halfjaar van 1998, toen voorzieningen van NLG 92 miljoen (EUR 42 miljoen) waren getroffen.

Ultimo 1998 had de bank in de probleemlanden in Zuidoost-Azië minder dan 5% van het totale obligo uitstaan. De kredietverlening in Zuid-oost-Azië bestaat bovendien voor een belangrijk deel uit objectfinancieringen, die naar hun aard minder gevoelig zijn voor de gevolgen van de huidige crisis en die goed zijn gedekt. Bij objectfinanciering heeft de bank internationaal zeer goed verhandelbare activa (moderne schepen en vliegtuigen) als zekerheid, waarvan de waarde onafhankelijk is van eventuele problemen in het land van waaruit de eigenaar opereert. Naast objectfinanciering vindt kredietverlening in deze landen met name plaats in de vorm van projectfinancieringen, die veelal hun eigen cash flow genereren. Daarbij beperkt de bank zich tot projecten waarbij vooraanstaande regionale en internationale partners betrokken zijn.

In Rusland en Zuid-Amerika loopt de bank nauwelijks enig landenrisico.

Hoge solvabiliteit

De BIS-ratio per ultimo 1998 bedraagt 13,7% (ultimo 1997: 14,4%). De verhouding tussen het kernkapitaal en het totaal van de gewogen solvabiliteitsplichtige posten (Tier 1) bedraagt ultimo 1998 9,7%. Ultimo 1997 bedroeg dit percentage 10,2. De bank hanteert voor zichzelf solvabiliteitseisen die ruim boven de eisen liggen die de toezichthouder hieraan stelt. Het uitgangspunt is daarbij dat de BIS-ratio niet beneden de 12% mag geraken, ofwel 1,5 maal het minimum van 8% dat door de toezichthouder wordt vereist.

Het beleid is erop gericht vrijwel alle rente- en valutarisico's die de bank loopt onmiddellijk af te dekken. Ook worden geen handelsposities van betekenis op dit gebied onderhouden. De nettowinst is dan ook niet of nauwelijks door koersresultaten op open rente- en/of valutaposities beïnvloed.

Voorstel dividend

Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld het dividend op de aandelen A te verhogen tot EUR 0,85 per aandeel van EUR 1,00 nominaal (in 1997 EUR 0,71, rekening houdend met de aandelensplitsing van 30 juni 1998 en de omzetting van de nominale waarde van de aandelen naar EUR 1,00 per 1 januari 1999). Het dividend is naar keuze te ontvangen in contanten dan wel gedeeltelijk in contanten en gedeeltelijk in aandelen. Het dividend in aandelen en het daarbij behorende deel in contanten zal uiterlijk op 6 april a.s. bekend worden gemaakt. Van de nettowinst zal aan de houders van preferente aandelen B, C en D een bedrag van NLG 25,5 miljoen worden uitgekeerd.

Verwachting 1999

De raad van bestuur spreekt uit dat onvoorziene omstandigheden voorbehouden wordt verwacht dat, ook onder de huidige, minder gunstige marktomstandigheden dan de afgelopen twee jaren, de nettowinst in 1999 verder zal kunnen stijgen.

ABP/PGGM

Over het op 24 december 1998 bekendgemaakte voornemen tot een openbaar bod op de aandelen van de bank zullen conform het persbericht van 24 december 1998 voor 31 maart 1999 nadere mededelingen worden gedaan.

ruler ruler ruler Homepage Terug Top ruler ruler ruler

NIB logo

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie