Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nettowinst Heineken stijgt met 29 procent

Datum nieuwsfeit: 03-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

HEINEKEN

Nettowinst Heineken stijgt met 29 procent

De nettowinst van Heineken N.V. is in 1998 met 29 gestegen tot NLG 981 miljoen (EUR 445 miljoen). De nettowinst per aandeel van NLG 5,00 nominaal, steeg van NLG 2,43 (EUR 1,10) in 1997 tot NLG 3,13 (EUR 1,42) in 1998. Dit heeft de Raad van Bestuur van Heineken N.V. vandaag bekend gemaakt.

Het bedrijfsresultaat nam toe met 21 tot NLG 1.453 miljoen (EUR 659 miljoen). Deze stijging werd vooral gerealiseerd door een hoger volume, nieuwe consolidaties, een betere verkoopmix en een hogere gerealiseerde transactiekoers van de dollar.
Daartegenover stonden hogere marketinguitgaven. De netto-omzet steeg met 2 tot NLG 13.823 miljoen (EUR 6.272 miljoen).

De groei van de wereldbiermarkt in 1998 bedroeg 1,5. Het totaal aantal onder toezicht van Heineken gebrouwen hectoliters bier nam met 7 toe tot 79 miljoen, waarmee Heineken opnieuw haar positie als tweede brouwer in de wereld heeft verstevigd. Exclusief nieuwe consolidaties nam de bierafzet van de Heineken onderneming toe met 2,4. De afzet van Heineken bier steeg met 4 tot 19,4 miljoen hectoliter, waarbij flinke volumestijgingen werden gerealiseerd in de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, Spanje, Argentinië en Thailand. Dit leidde tot een duidelijke verbetering in de verkoopmix. De verkopen van Amstel bier groeiden met 5 tot 7,6 miljoen hectoliter. De afzet van Amstel steeg onder meer in West-Europa en Noord-Amerika.
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 22 april a.s. wordt voorgesteld een dividend uit te keren van NLG 0,70 per aandeel van NLG 5,00. Rekeninghoudend met de aandelensplitsing in
1998, betekent dit een ongewijzigd dividend per aandeel. Het dividend wordt uitgekeerd over het in 1998 door herkapitalisatie met 25 vergrote aandelenkapitaal.

Ten aanzien van de winstontwikkeling op lange termijn blijft Heineken onverminderd positief. Een concrete uitspraak over de winstgroei over 1999 is niet mogelijk door de onzekere situatie in bepaalde delen van de wereld, de ontwikkeling van de wisselkoersen, het weer alsmede mogelijke accijnswijzigingen en andere overheidsmaatregelen. Heineken verwacht echter dat de nettowinst over 1999 opnieuw een stijging te zien zal geven, hoewel deze stijging niet zo sterk zal zijn dan die over het jaar 1998.

Amsterdam, 3 maart 1999

================================

Jaarbericht 1998 Heineken N.V.

Gang van zaken

De nettowinst van Heineken over het boekjaar 1998 bedroeg NLG 981 miljoen (EUR 445 miljoen). Dit betekent een stijging met 29 ten opzichte van 1997. De winst per aandeel van NLG 5,00 nominaal steeg van NLG 2,43 (EUR 1,10) tot NLG 3,13 (EUR 1,42).

De netto-omzet nam met 2 toe tot NLG 13.823 miljoen (EUR 6.272 miljoen). Deze toename is te danken aan de combinatie van een aantal factoren.

Een betere verkoopmix en een lichte verbetering van de verkoopprijzen zorgden voor een verhoging van de netto-omzet met 2. Het Heineken merk speelde een belangrijke rol bij de mixverbetering. De afzet van Heineken bier steeg met 4 tot 19,4 miljoen hectoliter. Flinke volumestijgingen werden gerealiseerd in de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, Spanje, Argentinië en Thailand. De verkopen van Amstel bier groeiden met 5 tot 7,6 miljoen hectoliter. Amstel steeg onder meer in West-Europa en Noord-Amerika.

Fluctuaties in wisselkoersen hadden een nadelige invloed van 3 op de netto-omzet. Hierbij leidden de daling van de Griekse drachme en een aantal valuta's in het Verre Oosten en Afrika tot een afname van de netto-omzet in guldens, die gedeeltelijk werd gecompenseerd door de hogere gerealiseerde dollarkoers.

Nieuw in de consolidatie betrokken bedrijven leidden per saldo tot een netto-omzetstijging van 1. De belangrijkste nieuwe consolidaties betroffen Zywiec in Polen, Ariana in Bulgarije, Corgon (Karsay) in Slowakije en ABC in Ghana. Daarnaast werd een aantal nieuwe drankengroothandels geconsolideerd. Hiertegenover stond de deconsolidatie van de wijnactiviteiten van Groupe St. Arnould in Frankrijk die in 1997 werden verkocht.

Tenslotte leidde een hogere bierafzet tot een netto-omzetgroei van 2.

Exclusief nieuwe consolidaties namen de totale bierverkopen toe met 2,4. Na een sterke stijging in de eerste helft van 1998, trad in de tweede helft de voorspelde vertraging van de afzetgroei op. Dit werd vooral veroorzaakt door het matige weer in Noordwest Europa en de economische situatie in het Verre Oosten.

De wereldbiermarkt toonde in 1998 een toename van 1,5 tot 1.298 miljoen hectoliter. De verkopen van onder toezicht van Heineken gebrouwen bier stegen met 7 tot 79 miljoen hectoliter. Wereldwijd vertonen internationale premiumbieren een voortgaande groei. In Europa neemt ook de interesse van de consument in speciaalbieren eveneens geleidelijk toe. Ook lager geprijsde bieren vertonen in dit werelddeel een afzettoename die ten koste van de standaardbieren gaat. Tezamen met een verschuiving van de bierconsumptie van de horeca naar thuisverbruik, verhevigen de genoemde ontwikkelingen de concurrentie en versnellen zij de concentratie in de bierindustrie. Heineken heeft, als internationale brouwerijgroep met sterke merken en ruime financiële middelen, een goede uitgangspositie om in te spelen op deze ontwikkelingen.

De afzetontwikkeling van Heineken in Europa werd beïnvloed door de gevarieerde weersomstandigheden. In Noordwest Europa daalden de biermarkten en de afzet van Heineken daalde in lijn met de markt. Midden- en Zuid-Europa daarentegen profiteerden van goed en droog zomerweer en hier was sprake van afzetstijgingen. De brouwerijen in Frankrijk, Italië, Griekenland en Zwitserland hadden zowel wat betreft de verkopen als het resultaat een uitstekend jaar. De voorspoedig verlopen integratie van de verworven brouwerijen in Frankrijk en Italië versterkte dit nog. Deze integratie is nu nagenoeg afgerond. In Polen, Ierland, Slowakije en Bulgarije werden een hoger verkoopvolume en marktaandeel bereikt.

De afzet in de Verenigde Staten steeg in een vrijwel stabiele biermarkt met 7,5, tegen 5 in 1997. De wereldwijde export van Heineken steeg met 4 tot 8 miljoen hectoliter. In de laatste maanden van 1998 trad een daling op van de export naar de regio Azië Pacific door de ongunstige economische situatie. De verkopen van onze brouwerijen in deze regio ontwikkelden zich per saldo positief met een hogere afzet in Thailand, Vietnam en China, die de afzetdaling in Singapore, Papua Nieuw-Guinea en Indonesië overtrof. De verkopen in Indonesië lagen 20 onder die van 1997, maar in de loop van het boekjaar werd een geleidelijk herstel zichtbaar. De daling van het resultaat van Azië Pacific was beperkt van omvang. De verkopen en het resultaat in Afrika namen toe.

Bedrijfsresultaat en nettowinst

Het bedrijfsresultaat steeg met 21 tot NLG 1.453 miljoen. Het bedrijfsresultaat in een percentage van de netto-omzet nam toe van 8,9 tot 10,5.
Een hoger volume, de betere verkoopmix, kostenbeheersing, een hogere gerealiseerde transactiekoers voor de dollar en nieuwe consolidaties droegen aan de stijging bij.

Kostenbesparingen werden in het bijzonder gerealiseerd met de integraties in Frankrijk en Italië.
Heineken is van mening dat sterke biermerken van cruciaal belang zijn voor de toekomstige groei van de onderneming. Daarom investeren wij veel in de kracht van onze internationale en lokale merken. Dit uit zich in de stijging van de marketing- en verkoopkosten van NLG 1.642 miljoen tot NLG 1.741 miljoen. Als een percentage van de netto-omzet betekent dit een toename van 12,2 tot 12,6.

De afschrijvingen namen toe tot NLG 822 miljoen. Hierbij spelen extra afschrijvingen in verband met de vervanging van verpakkingsmateriaal voor meermalig gebruik in Europa alsmede een verlaging van de boekwaarde van productie-activa in diverse landen en van onroerend goed in Zwitserland een rol. In verband met de daling van de rente werd de factor voor het contant maken van de pensioen- en andere personeelsvoorzieningen verlaagd van 5 naar 4. Samen met toevoegingen aan de voorzieningen voor de euro en het jaar 2000 leidden deze posten er toe dat het niveau van de totale toevoeging aan de voorzieningen via het resultaat hoger was dan in het voorgaande jaar.

Het positieve effect van de hogere gerealiseerde dollarkoers werd gedempt door de devaluatie van de Griekse drachme, de daling van de Indonesische roepia, de Singapore dollar en van enkele valuta's in Afrika.

Het resultaat van niet-geconsolideerde deelnemingen lag aanzienlijk boven het niveau van 1997. Dit was het gevolg van de boekwinst op de verkoop van een minderheidsdeelneming in een motelketen en een omvangrijke dividendontvangst over meerdere jaren van een deelneming.

De rentekosten lagen op nagenoeg hetzelfde niveau als dat van 1997. De hogere opbrengst door toegenomen belegde middelen werd tenietgedaan door de financieringskosten verbandhoudend met acquisities.

De gemiddelde belastingdruk daalde van 38,8 naar 36,3. Dit is voornamelijk het gevolg van het gebruik van compensabele verliezen in Italië, dankzij de goede gang van zaken en van lagere belastingtarieven in Afrika.

Het aandeel van derden in het resultaat nam toe door de volledige consolidatie van Zywiec, Polen met een 25-minderheidsbelang.

Uiteindelijk steeg de nettowinst van Heineken met 29 van NLG 761 miljoen (EUR 346 miljoen) naar NLG 981 miljoen (EUR 445 miljoen).

Dividendvoorstel

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 22 april zal worden voorgesteld een dividend van NLG 0,70 in contanten per aandeel van NLG 5,00 uit te keren. Rekeninghoudend met de aandelensplitsing in 1998 betekent dit een ongewijzigd dividend per aandeel. Het dividend wordt uitgekeerd over het in 1998 door herkapitalisatie met 25 vergrote aandelenkapitaal. Op 22 september
1998 werd reeds een interimdividend van NLG 0,30 betaalbaar gesteld, zodat een slotdividend van NLG 0,40 resteert. Het aandeel Heineken N.V. zal vanaf 26 april ex-dividend worden genoteerd. Als gevolg van wijzigingen van de voorschriften van de Amsterdam Exchanges N.V., is dit een beursdag later dan voorheen gebruikelijk was.

Balans

Het eigen vermogen nam af van NLG 5.103 miljoen tot NLG 5.066 miljoen. De nettowinst zorgde voor een toename met NLG 981 miljoen. Hiertegenover stonden uitgekeerde dividenden (NLG 254 miljoen), goodwill (NLG 612 miljoen) en negatieve herwaarderingen door lagere wisselkoersen (NLG 151 miljoen). Het eigen vermogen per aandeel bedroeg NLG 16,15.
De netto-investeringen in materiële vaste activa bedroegen NLG 823 miljoen. Belangrijke investeringsprojecten werden uitgevoerd in Nederland, Frankrijk en Griekenland. Voor 1999 wordt een investeringsniveau van NLG 850 miljoen verwacht. De netto-investeringen in financiële vaste activa bedroegen NLG 780 miljoen, waarvan NLG 760 miljoen in deelnemingen. De belangrijkste investeringen in deelnemingen betroffen de verhoging van de participatie in Zywiec tot 75 en een deelneming van 30 in Brewpole, beide in Polen.

De voorzieningen namen ondanks de eerder genoemde toevoegingen af door betalingen en door het grotendeels extern onderbrengen van de pensioenverplichtingen in Spanje.
Ter financiering van de investeringen in Nederland werd een lening van NLG 250 miljoen opgenomen. Dit is de belangrijkste reden van de toename van de langlopende schulden.
De operationele kasstroom nam toe van NLG 1.659 miljoen naar NLG
1.944 miljoen. Naast het hogere resultaat was de toename te danken aan hogere afschrijvingen en een verlaging van het werkkapitaal. De operationele kasstroom per aandeel steeg van NLG 5,29 naar NLG 6,20.

Vooruitzichten

Heineken verwacht dat de groei van de wereldbiermarkt tijdelijk zal vertragen. Premiumbieren zullen echter blijven groeien, evenals speciaalbieren. Het Heineken merk en onze andere premiummerken zullen van deze groei profiteren en daarmee de gemiddelde marge van de onderneming verbeteren. Ook het uitbouwen van bestaande marktposities, kostenbeheersing en acquisities zullen bijdragen tot een verdere stijging van de winst. De brouwerijgroep die ontstaan is met de samenvoeging van Zywiec en Brewpole in Polen zal pas op termijn bijdragen aan de verdere groei van de nettowinst.

Ten aanzien van de winstontwikkeling op lange termijn blijft Heineken onverminderd positief. Een concrete uitspraak over de winstgroei over 1999 is niet mogelijk door de onzekere situatie in bepaalde delen van de wereld, de ontwikkeling van de wisselkoersen, het weer alsmede mogelijke accijnswijzigingen en andere overheidsmaatregelen. Heineken verwacht echter dat de nettowinst over 1999 opnieuw een stijging te zien zal geven, hoewel deze stijging niet zo sterk zal zijn dan die over het jaar 1998.

Het jaarverslag 1998 van Heineken N.V. is vanaf 1 april 1999 beschikbaar.

=================================

HEINEKEN N.V.

Geconsolideerde balans na voorgestelde winstverdeling in miljoenen guldens

31-Dec 31-Dec
1998 1997

Activa --------- --------

Vaste activa
Materiële vaste activa 5.824 5.654 Financiële vaste activa 1.080 945
---------- --------

6.904 6.599

Vlottende activa
Voorraden 996 1.026 Vorderingen 1.708 1.761 Liquide middelen 2.089 1.871
---------- --------

4.793 4.658


---------- --------


11.697 11.257

Passiva

Groepsvermogen
Eigen vermogen 5.066 5.103 Aandeel van derden 564 401
---------- --------

5.630 5.504

Egalisatierekening
Investeringsfaciliteiten 83 100

Voorzieningen 1.615 1.694

Schulden
Langlopende schulden 1.151 909 Kortlopende schulden 3.218 3.050
---------- --------

4.369 3.959


---------- --------


11.697 11.257

========== ========

======================================

HEINEKEN N.V.

Geconsolideerde resultatenrekening in miljoenen guldens


1998 1997


-------- --------

Netto-omzet 13.823 13.512

Grondstoffen, materialen
en diensten 7.447 7.442 Accijnzen 1.806 1.849 Personeelskosten 2.295 2.274 Afschrijvingen en
waardeveranderingen 822 744
------- --------

Som der bedrijfslasten 12.370 12.309
-------- --------

Bedrijfsresultaat 1.453 1.203 Resultaat van niet-geconsolideerde
Deelnemingen 97 63 Rente - 25 - 27
-------- --------

Resultaat
voor belastingen 1.525 1.239 Belastingen - 518 - 457
---------- ----------

Groepswinst na belastingen 1.007 782 Aandeel van derden - 26 - 21
---------- ----------

Nettowinst 981 761 ========= =========

Netto omzet uitgesplitst

in miljoenen guldens


1998 1997

Opbrengst verkopen
Europa 9.574 9.167 Westelijk halfrond 1.839 1.527 Afrika 735 955 Azie / Pacific 1.380 1.584
----- -----


13.528 13.233

Opbrengst diensten 295 279
------ ------


13.823 13.512

====== ======

=======================================

HEINEKEN N.V.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht in miljoenen guldens


1998 1997


----------


---------

Kasstroom uit operationele
activiteiten:
Bedrijfsresultaat 1.453 1.203 Resultaat van niet-geconsolideerde
deelnemingen 96 63 Afschrijvingen en waardeveranderingen 822 744 Mutaties in voorzieningen -48 79 Werkkapitaal 105 20
-------- --------

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.428 2.109

Betaalde en ontvangen rente - 25 - 27 Betaalde belastingen over de winst - 460 - 423
-------- --------

Kasstroom uit operationele
Activiteiten 1.943 1.659

Betaalde dividenden - 217 - 207 Contant dividend bij
herkapitalisatie - 35

-------- --------

Kasstroom uit operationele
Activiteiten na betaalde dividenden 1.691 1.452

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:
Materiële vaste activa - 823 - 817 Geconsolideerde deelnemingen - 307 - 72 Niet-geconsolideerde deelnemingen - 453 - 69 Overige financiële vaste activa - 20 - 10
---------- --------


- 1.603 - 968

Kasstroom uit financierings-
Activiteiten:
Opgenomen langlopende schulden 295 332 Aflossing langlopende schulden - 120 - 272 Ontvangen investeringsfaciliteiten 1 19
-------- ----------


176 79


-------- ----------

Netto kasstroom 264 563 ======== ==========

Overige mutaties in de geldmiddelen:
Wijziging in de consolidatie 9 - 47 Koerswijzigingen - 61 - 6
-------- ----------

Mutatie saldo geldmiddelen 212 510 ======== ==========

Het saldo geldmiddelen bestaat uit

- Liquide middelen 1.982 1.759
- Effecten 107 112
- Schulden aan kredietinstellingen - 390 - 384
-------- ----------

Stand per 31 december 1.699 1.487 ======== ==========


03 mrt 99 09:16

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...