Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over Europees Handvest Burgerrechten

Datum nieuwsfeit: 03-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's Gravenhage
Directie Integratie Europa

Sociaal-Economische Financiële Aangelegenheden

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 26 februari 1999
Kenmerk 128/99
Blad /4
Bijlage(n) * E-mail (gierveld@die.minbuza.nl) Betreft Kamervragen over een Europees Handvest van Burgerrechten

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 5 februari 1999, kenmerk 2989907200, waarbij gevoegd waren de door de leden Rehwinkel en Timmermans (beiden PvdA) overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, hebben wij de eer U als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


2989907200

Vragen van de leden Rehwinkel en Timmermans (beiden PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over een Europees Handvest van Burgerrechten.

(Ingezonden 4 februari 1999).

Vraag 1:

Hebt u kennis genomen van het voornemen van het huidige Duitse EU-voorzitterschap om zich in te zetten voor een <>?

Antwoord 1:

Ja

Vraag 2:

Welke is uw eerste reactie op dit voornemen?

Antwoord 2:

De gedachte van een Europees Handvest van Burgerrechten is interessant. Het voornemen van het Duitse Voorzitterschap terzake is evenwel nog niet uitgewerkt. De inhoud van voorstellen zal uiteraard goed moeten worden bestudeerd aan de hand van verschillende vragen. De regering wijst erop dat al tijdens de intergouvernementele conferentie die leidde tot het Verdrag van Amsterdam uitgebreid over de wenselijkheid van een Europese grondrechtencatalogus is gesproken. Toen is vastgesteld dat er vele juridische en praktische bezwaren verbonden zijn aan de toestandkoming van een dergelijke catalogus. Toch is in Amsterdam met betrekking tot de grondrechten belangrijke voortgang geboekt. In het nieuwe Verdrag is het respect voor de grondrechten steviger verankerd en is vastgelegd dat het EG-Hof van Justitie bevoegd is de handelingen van de instellingen te toetsen aan het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM-Verdrag).

Belangrijke, principiële vragen zullen opnieuw aan de orde moeten komen voordat een eventueel 'Europees Handvest van Burgerrechten' tot stand kan komen. Hoe zou zich bijvoorbeeld dit handvest verhouden tot het EVRM en tot de grondrechten in de grondwetten van de lidstaten? Zou de Europese Unie niet tot het EVRM moeten toetreden? Hoe wordt de rechterlijke bescherming van de grondrechten vormgegeven? Welke concrete verbetering kan een nieuw 'handvest' bewerkstelligen ten opzichte van de bescherming van de grondrechten die op dit moment al wordt geboden?

De regering hoopt dat het Duitse Voorzitterschap in de toelichting op zijn voorstel voor een Europees Handvest van Burgerrechten op deze fundamentele vragen ingaat. Gezien het belang van de grondrechten en een adequate rechtsbescherming op Europees niveau hecht de regering eraan om haar bereidheid tot een inhoudelijke discussie in het kader van de Unie te onderstrepen.

Vraag 3:

Bent u bereid de Kamer nog voor het komende zomerreces een beleidsnotitie te sturen, waarin de verschillende modaliteiten voor een Europese Grondwet aan de orde worden gesteld?

Antwoord 3:

De regering zal voor het komende zomerreces een notitie zenden over de Nederlandse uitgangspunten voor de onderhandelingen over de verdere institutionele hervormingen. Deze hervormingen zullen voor de uitbreiding van de Europese Unie moeten worden doorgevoerd. De Nederlandse uitgangspunten in deze onderhandelingen zijn de versterking van de democratische controle en de vergroting van de slagvaardigheid van de Europese Unie. In het licht van deze uitgangspunten kan de vraag worden gesteld of de Europese Unie een grondwet of een nieuw basisverdrag zou moeten krijgen. Op deze vraag zal de regering in haar notitie zeker ingaan.

Vraag 4:

Kan daarbij tevens worden ingegaan op omissies en onvolkomenheden in onze Grondwet, waarbij aan de orde zou moeten komen waar overdracht van nationale soevereiniteit ongewenst danwel juist gewenst is?

Antwoord 4:

Het ligt niet in de bedoeling van de regering om in de bovengenoemde notitie in te gaan op de Nederlandse grondwet. De kwestie van de overdracht van nationale soevereiniteit kan aan de orde komen, wanneer Nederland partij wordt bij een internationale overeenkomst. Daarnaast vormen de ontwikkelingen op Europees terrein een onderdeel van constitutionele agenda voor de komende jaren. In dat kader kan worden ingegaan op de betekenis van de Grondwet in deze ontwikkelingen, inclusief de overdracht van nationale soevereiniteit (kamerstukken II
1998/99, 26200 VII, nr. 7 p. 5).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie