Nieuwsbank vond voor u onderstaand persbericht:
Klacht over ontbreken afsprakensysteem ambassade in Iran
(advertentie)
Neem 'n abonnement | Uw reactie is welkom |


Onderstaande tekst is op 03-03-1999 (19990303) opgenomen in de Nieuwsbank-database van Nederlandstalige persberichten.
Klik op deze link voor later versie of kopie: http://www.minbuza.nl/actualiteit/kamervragen/616713.html
Klik op deze link voor het originele bericht: http://www.minbuza.nl/actualiteit/kamervragen/616713DP.html

nb03

Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Buitenlandse Zaken

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Personenverkeer, Migratie en Consulaire Zaken

Afd. Vreemdelingen- en Visumzaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 22 februari 1999
Kenmerk DPC/VV-616713
Blad /1
Bijlage(n) 2
Betreft Klacht over ontbreken afsprakensysteem

ambassade in Iran

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar Uw brief van 8 februari 1999, kenmerk BuZa-98-24, heb ik de eer U als bijlage dezes een afschrift te doen toekomen van mijn antwoord op de brief van mevrouw Ghazvini van 8 februari 1999 alsmede een kopie van het memorandum d.d. 9 februari 1999 die verstuurd is aan onze ambassade in Teheran.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Memorandum

Van DPC/VV

Aan Plv.Teheran

Cc. PS, DPC en DGES

Datum 9 februari 1999

Kenmerk DPC/VV-616713

Betreft Afsprakensysteem visumverlening

Bijgaand treft u aan een brief van mevrouw M. Ghazvini (mede ondertekend namens anderen)

van 28 november 1998, naar de inhoud waarvan ik u ter bekorting moge verwijzen.

Mevrouw Ghazvini is van mening dat het afsprakensysteem zoals uw post dat hanteert onvoldoende werkt en niet klantvriendelijk is.

Zo zouden visumaanvragers door de huidige werkwijze gedwongen worden dagen in de rij te staan en zelfs buiten de nacht moeten doorbrengen om geholpen te worden. Dit is zeker voor visumaanvragers op leeftijd niet wenselijk.

Dezerzijds is bekend dat u sedert maart 1998 een nieuw afsprakensysteem hanteert waarbij in de ochtenduren volgnummers worden verstrekt voorzien van een datum waarop staat aangegeven wanneer de aanvrager aan de beurt is. Ook is bekend dat u prioriteit verleent aan aanvragers die van ver komen en/of van gevorderde leeftijd.

Hoewel u middels deze gewijzigde werkwijze blijk geeft van een klantvriendelijke opstelling jegens visumaanvragers, lijkt een en ander niet tot gevolg te hebben dat zich op dit vlak geen klachten meer voordoen. Het is ook bij het nieuwe systeem nog steeds noodzakelijk voor het verkrijgen van een nummer -bij nacht en ontij- in de rij te wachten.

Om klachten zoals afkomstig van mevrouw Ghazvini in de toekomst te voorkomen moge ik u in overweging geven uw afsprakensysteem nogmaals kritisch te bekijken. Wellicht dat u mogelijkheden ziet voor invoering van een systeem waarbij telefonisch een afspraak met de consulaire afdeling wordt gemaakt. Hiermee zou het volgnummersysteem kunnen worden afgeschaft en, mogelijk situaties zoals geschetst door mevrouw Ghazvine, kunnen worden voorkomen.

Gaarne uw spoedige reactie.

Opgesteld door Mw. drs J.N. de Lannoy - Toestel 4065 _________________________________________________________________

Aan mevrouw M. Ghazvini

Spatterstraat 73


1531 DC WORMER
Directie Personenverkeer- Migratie en Consulaire Zaken

afdeling Vreemdelingen- en Visumzaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 8 februari 1999
Kenmerk DPC/VV-616713
Blad /1
Bijlage(n)
Betreft Klacht over afsprakensysteem Nederlandse ambassade te Iran

Onder verwijzing naar uw brief van 28 november 1998 welke ik, wellicht in verband met een onjuiste adressering, eerst op 21 januari jl. ontving, kan ik u het volgende berichten.

In uw brief beklaagt u zich -mede namens een anderen- over de wijze waarop de Nederlandse ambassade visumaanvragen afhandelt. In het bijzonder beklaagt u zich over het ontbreken van een afsprakensysteem t.b.v. visumaanvragers waardoor zij gedwongen zouden worden dagen in de rij te staan en zelfs buiten de nacht door te moeten brengen alvorens geholpen te worden. Aangezien veel visumaanvragers van gevorderde leeftijd zijn leidt dit tot een onaanvaardbare situatie.

De door u geschetste problematiek wordt dan ook uiterst serieus genomen. Een feit blijft evenwel dat een visumaanvrager hetzij bij aanvraag hetzij bij afgifte zich in persoon dient te melden bij de betreffende diplomatieke vertegenwoordiging. Hieruit volgt dat het in veel gevallen noodzakelijk zal moeten zijn zich hiervoor op enigerlei wijze vrij te maken. Dit mag natuurlijk nimmer tot gevolg hebben dat men gedwongen wordt dagen en nachten in de rij te staan om geholpen te worden.

De ook door de ambassade onwenselijk geachte situatie heeft in maart
1998 geleid tot invoering van een nieuw afsprakensysteem waarbij in de ochtenduren volgnummers worden verstrekt voorzien van een datum waarop staat aangegevenwanneer de aanvrager aan de beurt is. Ook verleent de ambassade prioriteit aan aanvragers die van ver komen of van gevorderde leeftijd zijn. Mogelijk dat dit nieuwe systeem nog niet volledig aan uw klacht tegemoet komt.

Vandaar dat ik uw klacht heb voorgelegd aan de ambassade voor een nadere reactie. De ambassade is verzocht het huidige systeem nogmaals kritisch te bezien en waar mogelijk te wijzigen in die zin dat de mogelijkheid van telefonsiche afspraken nader wordt onderzocht.

Hierover zal ik u -na ontvangst van deze reactie- nader informeren.

Het Hoofd van de afdeling Vreemdelingen- en Visumzaken

Mr P.J.A. Vos

Herlezen
N\I\E\U\W\S\bank
Introductie | Persberichten Vandaag | Pers Agenda | Persberichten Zoeken | Persbericht plaatsen | Abonneren | Adverteren | Zonder frames |