Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

18 miljoen voor "Majeur" IJsselkade-project in Doesburg

Datum nieuwsfeit: 03-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Gelderland


Provinciale bijdrage van f 18 miljoen voor "Majeur" IJsselkade-project in Doesburg

3 maart 1999

Nr. 99-085

Het IJsselkade-project in Doesburg komt op voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland in aanmerking voor een bijdrage van f 18 mil joen uit het provinciale Fonds majeure projecten. Sanering van dit sterk verouderde bedrijventerrein aan de zuidwestzijde van de stad en herin richting tot woongebied zal Doesburg volgens GS een sterke economische impuls kunnen geven. Voorwaarde voor de provinciale bijdrage is wel een sluitende financiering van het project. Ook verwachten GS van de andere partijen dat zij zich maximaal zullen inspannen om het project uitgevoerd te krijgen. Provinciale Staten (PS) spreken zich 24 maart over de pro vinciale bijdrage uit.

PS besloten al eerder om het IJsselkade-project in principe als één van de majeure projecten voor een provinciale bijdrage in aanmerking te laten komen. Uit het voorstel dat GS nu hebben opgesteld blijkt, dat - na aftrek van de eigen gemeentelijke bijdrage en reeds toegekende bijdragen uit het provinciale Stadsvernieuwingsfonds en het Bedrijfsverplaatsingsfonds - een tekort van f 23,7 miljoen resteert. De gemeente vraagt de provincie daar een zodanige bijdrage uit het Fonds majeure projecten voor toe te kennen dat dit tekort wordt afgedekt. Zover willen GS niet gaan. Zij stellen voor de bijdrage te bepalen op f 18 miljoen. Voor de dekking van het resterende tekort van f 5,7 miljoen zal - gezien de financiële positie van Doesburg - gekeken moeten worden naar enerzijds besparingen op het plan en anderzijds verhoging van de opbrengsten (verkoopprijzen van de woningen). Ook pro beren GS het Rijk er toe te bewegen een financiële bijdrage voor het project te verlenen.

Impuls
Doesburg heeft volgens GS een zeer zwakke sociale en economische struc tuur. De stad had tot voor kort de zg. artikel-12-status en kende een werkloosheidspercentage van ruim 18 en een onevenwichtige woningmarktpo sitie. Ontwikkeling van het IJsselkade-project betekent dan ook een sterke economische impuls voor de gemeente, zowel in economische zin als qua woningmarktverdeling. Het gaat om het gebied aan de zuidwestzijde van het oude stadscentrum, waar een sterk verouderd bedrijventerrein ligt. Dat heeft een storende invloed op het woon- en leefklimaat van de binnenstad die de afgelopen tientallen jaren juist sterk is opgeknapt.

Het project noodzaakt tot verplaatsing van een tiental bedrijven naar elders en voorziet in woningbouw op de ruimte die dan vrijkomt. Het is de bedoeling er 160 à 170 woningen te bouwen en een hotel-restaurant te realiseren. Volgende maand begint de sloop van de bedrijfspanden die al zijn aangekocht. Over een jaar gaat de woningbouw van start. De kade zal in samenhang met de dijkverbetering worden heringericht tot promenade gebied met aanlegmogelijkheden voor de toeristische scheepvaart.

Bestemmingsplan
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan eind november jl. vastgesteld. De goedkeuring van dit plan door GS loopt nu voor een deel gelijk op met het voorstel voor een provinciale bijdrage uit het Fonds majeure pro jecten.
Voorafgaand aan de behandeling door PS wordt het voorstel op 3 februari besproken in de Statencommissie Economische Aangelegenheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de afdeling Gemeentelijke Plannen, de heer J.C. Bruinshoofd, tel. (026) 359 97 88, e-mail: (j.bruinshoofd@prv.gelderland.nl)
* de afdeling Communicatie, de heer H. Brul, tel. (026) 359 90 12, e-mail: (h.brul@prv.gelderland.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie