Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen onderkoelingsdood marinier

Datum nieuwsfeit: 04-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Kamervragen en Antwoorden

Ons nummer D99000667A

Datum 2 maart 1999

Onderwerp Juiste antwoorden op vragen over de onderkoelingsdood van marinier Budding in 1997

Op 26 februari jl. deed ik u de antwoorden toekomen op de schriftelijke vragen van de Tweede-Kamerleden der Staten-Generaal de heer Harrewijn (GroenLinks) en mevrouw-Van Ardenne-van der Hoeven (CDA). Door een administratieve fout op het departement, waarvoor mijn excuses, is u een verkeerde versie van de antwoorden toegezonden. Met deze brief doe ik u de juiste antwoorden toekomen. Ik verzoek u de op 26 februari jl. gestuurde antwoorden als vervallen te doen beschouwen.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

H.A.L. van Hoof

BIJLAGE behorende bij de brief van de staatssecretaris van Defensie nr. D99000667A, d.d. 2 maart 1999

Antwoorden van de staatssecretaris van Defensie op vragen van de Tweede Kamerleden Harrewijn (GroenLinks) en Van Ardenne-Van der Hoeven (CDA) over de dood van marinier Budding (2989907030)

Vraag 1. Kent u het bericht 1) over de onderkoelingsdood van marinier Budding, die intrad tijdens of na een oefening in 1997 in de Krimpenerwaard bij extreem koude weersomstandigheden? Kunt u weergeven wat er, naar uw inzicht en naar wat er nu bekend is uit onderzoek, precies gebeurd is?

Antwoord: Ja. Voor een weergave van de gebeurtenissen zend ik u hierbij ter vertrouwelijke kennisneming een (geanonimiseerd) afschrift van het rapport van intern onderzoek.

Vraag 2. Wat is de doodsoorzaak van marinier Budding en op welke wijze is deze vastgesteld?

Antwoord: Marinier Budding is overleden aan (de gevolgen van) onderkoeling. Dit is in het Groene Hart ziekenhuis te Gouda vastgesteld.

Vraag 3. Is het waar dat dit ongeluk door Defensie is afgedaan als een "incident"? Deelt u deze benaming? Is er sprake van oorzaken van dit dodelijke ongeval die gelegen zijn in de zwaarte van de oefening, het niet tijdig optreden van verantwoordelijken tijdens de oefening en het niet of onvoldoende aanwezig zijn van veiligheidsvoorzieningen en medische faciliteiten?

Vraag 5. Hoe beoordeelt u het optreden van leidinggevenden tijdens de oefening? Hebben zij de risico´s voldoende onderkend en zijn zij adequaat opgetreden? Heeft overplaatsing van enkele leidinggevenden, kort na dit dodelijk ongeval, te maken met hun optreden daarbij?

Antwoord op vragen 3 en 5: De dood van marinier Budding wordt gezien als een uiterst tragisch ongeval met dodelijke afloop. Het woord "incident" is indertijd bedoeld in de betekenis van "incidentele gebeurtenis", zonder enige afbreuk te willen doen aan de ernst van het ongeval.
De belangrijkste oorzaak van het ongeval is het tekort schieten van de indertijd geldende veiligheidsvoorschriften. De veiligheidsvoorzieningen en medische faciliteiten die gebruikelijk waren voor oefeningen als deze bleken ontoereikend om de dood van marinier Budding te voorkomen. Tevens was er onvoldoende besef dat oefeningen in Nederland onder bepaalde weersomstandigheden evenveel risico kunnen dragen als oefeningen in bijvoorbeeld bergachtig of arctisch gebied. Naar aanleiding van het ongeval zijn de veiligheidsvoorschriften en de medische begeleiding aangescherpt (zie ook antwoord op vraag 7).

Leidinggevenden hebben de risico's van de weersomstandigheden tijdens de oefening onvoldoende tijdig onderkend. Twee van hen zijn na afronding van de desbetreffende onderofficiersopleiding overgeplaatst. Deze overplaatsing was echter al voorzien en hield dus geen verband met hun optreden met betrekking tot het ongeval. Overigens waren en zijn beide leidinggevenden mentaal zeer aangeslagen over hetgeen onder hun leiding is gebeurd. Zij hebben tot op heden regelmatig contact met de naaste familie. Zij zijn zich zeer bewust van de draagwijdte van hun verantwoordelijkheden. Ook vanuit de Marine-organisatie is, onder andere in het kader van nazorg, regelmatig contact met de familie van het slachtoffer.

Vraag 4. Wat is er gedaan met waarschuwingen van kapitein-arts Feunekes in 1994 aan het adres van het korps mariniers dat bij een watertemperatuur onder de 15° onbedwingbare fysiologische reacties optreden en dat onder 10° de risico´s fors worden?

Antwoord: De aanbevelingen van kapitein-luitenant ter zee arts Feunekes hebben betrekking op een andere situatie, namelijk het oefenen van de kapseisdrill van landingsvaartuigen. Bij het verlaten van een landingsvaartuig kan iemand die te water raakt, te maken krijgen met onderkoeling. Het gaat daarbij om plotselinge onderdompeling, waardoor een schrikreactie ontstaat. De door kapitein-luitenant ter zee arts Feunekes voorgestelde maatregelen zijn voor de kapseisdrill van kracht verklaard.

Vraag 6. Zijn er (overige) disciplinaire maatregelen genomen tegen eventuele verantwoordelijken? Zo neen, waarom niet? Klopt de koppeling die volgens de media gelegd wordt door een woordvoerder van de Marine tussen het uitblijven van disciplinaire straffen en het niet vervolgen door justitie van betrokkenen? Hoe beoordeelt u de verschillende verantwoordelijkheden?

Vraag 9. Tot welke bevindingen komt de Marechaussee in het onderzoeksrapport over de toedracht van deze tragische gebeurtenis? Wat is er vervolgens met deze bevindingen gedaan? Kan de Kamer dit onderzoeksrapport toegezonden krijgen?

Antwoord op vragen 6 en 9. De Koninklijke Marechaussee heeft de toedracht van de dood van marinier Budding onderzocht op strafbare feiten. Het door de Koninklijke marechaussee opgestelde proces-verbaal is toegezonden aan de officier van justitie bij het Arrondissementsparket (Militaire Zaken) te Arnhem, die heeft geoordeeld dat geen sprake was van een strafbaar feit en de zaak heeft geseponeerd. Een geanonimiseerde versie van dit proces-verbaal (P 256/1997) is door Justitie beschikbaar gesteld en treft u eveneens bijgaand aan.

Vanwege de in de wetgeving vastgelegde scheiding tussen (militair) strafrecht en militair tuchtrecht kan een militair niet tegelijkertijd aan een strafrechtelijk en een tuchtrechtelijk onderzoek worden onderworpen. Na afronding van het strafrechtelijk onderzoek was het door het tijdsverloop wettelijk niet meer mogelijk tuchtrechtelijk op te treden. Bovendien was er, op grond van het rapport van intern onderzoek, geen grond voor een dergelijk optreden.

De officier en onderofficier die belast waren met de leiding over de oefening hebben de zwaarte van de oefening onder de heersende weersomstandigheden onderschat, maar hebben de toen geldende veiligheidsvoorschriften nageleefd. Naar de mening van de plaatsingsautoriteit rechtvaardigde dit geen maatregelen in de sfeer van de rechtspositie. De betrokken officier en onderofficier zijn wel direct na het ongeval, en na het sepot van het OM opnieuw, ernstig over het ongeval onderhouden en aangesproken op hun verantwoordelijkheden.

Vraag 7. Is dit type oefeningen van het opleidingsprogramma geschrapt? Zo ja, waarom? Indien niet, zijn de veiligheidsvoorzorgsmaatregelen inmiddels verscherpt?

Antwoord: In afwachting van de resultaten van het onderzoek naar het ongeval, is de desbetreffende oefening geschrapt van het lesprogramma. Bovendien zijn de veiligheidsmaatregelen en de medische begeleiding sinds het ongeval aangescherpt. Tevens wordt in opleidingen en trainingen meer aandacht besteed aan het herkennen van verschijnselen van onderkoeling en het rekening houden met de weersomstandigheden. Ten slotte is een 'commandantenbrief' verzonden, teneinde het veiligheidsbewustzijn van het kader te vergroten.

Vraag 8. Hoe komen dit soort oefeningen tot stand? Door wie en op welk niveau wordt verantwoordelijkheid gedragen voor de zwaarte van oefeningen, veiligheidsmaatregelen en medische voorzieningen? Is er een risico-analyse vooraf van oefeningen? Is er een richtlijn of een kader waaraan oefeningen wat betreft zwaarte of risico´s vooraf getoetst worden?

Antwoord: Dit soort oefeningen vormt een integraal onderdeel van de module "Voortgezette Vakopleiding" binnen de onderofficiersopleiding van het Korps Mariniers. De verantwoordelijke officier (mentor) van de opleiding ontwikkelt deze oefeningen en stemt deze af binnen het "leerplan". Een nieuw ontwikkelde oefening wordt voor de eerste maal gehouden in de vorm van een "try-out", waarbij wordt gekeken naar de te bereiken doelstellingen, de zwaarte van de oefening en de veiligheidsaspecten. Na de "try-out" wordt de oefening waar nodig bijgesteld, geformaliseerd en opgenomen in het lesprogramma. Het Hoofd van het Mariniers Opleidingscentrum accordeert de oefeningen en is verantwoordelijk voor de zwaarte van de oefening, de veiligheidsmaatregelen en de medische voorzieningen. De mentor van de opleiding (tijdens oefeningen de officier belast met de leiding) heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de oefening. De oefeningen worden vooraf getoetst en dienen te voldoen aan de richtlijnen zoals beschreven in de "Standing Operating Procedures (SOPs)" van het Mariniers Opleidingscentrum en de Korps Orders van Blijvende Aard (KOVBA) van het Korps Mariniers. Naar aanleiding van de resultaten van het interne onderzoek is KOVBA 205 uitgebracht. Deze is eveneens bijgevoegd.

Vraag 10. Is het waar dat pas op 26 januari 1999 aan TNO een opdracht is verstrekt om onderzoek te doen naar preventieve maatregelen om dit soort dodelijke ongelukken te voorkomen? Waarom is deze nu pas verstrekt? Wat is de inhoud van de opdracht? Zijn of worden nog andere onderzoeken naar deze kwestie gedaan?

Antwoord: Direct na het ongeval is begonnen met zowel het strafrechtelijk onderzoek van de Koninklijke Marechaussee als het interne onderzoek. Vervolgens is TNO verzocht onafhankelijk onderzoek te doen naar preventieve maatregelen om de aanbevelingen uit het rapport van intern onderzoek te valideren. Het onderzoek van TNO zal naar verwachting voor eind maart 1999 zijn afgerond.

Vraag 11. Hoe beoordeelt u de berichtgeving in deze vanuit Defensie in het algemeen en de Marinevoorlichting in het bijzonder, dat Budding de onderkoelingsdood vooral aan zichzelf te wijten zou hebben en dat de oefening helemaal niet uitzonderlijk zwaar was?

Antwoord: Vanuit Defensie is absoluut niet beoogd deze indruk te wekken. Mocht die indruk desondanks zijn ontstaan dan betreur ik dat ten zeerste. Zij strookt niet met de feiten.

Vraag 12. Hoeveel en welke ongevallen hebben zich sindsdien bij de mariniers voorgedaan?

Antwoord: Sinds het ongeval van marinier Budding op 24 november 1997 hebben in het Korps Mariniers negen geregistreerde individuele bedrijfsongevallen plaatsgevonden waarbij sprake was van lichte verwondingen. Overigens is licht persoonlijk letsel bij de fysiek zware oefeningen van het Korps Mariniers niet altijd uit te sluiten.

1) GPD-bladen, zaterdag 30 januari jl.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...