Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarresultaten 1998 Alpinvest: intrinsieke waarde groeit

Datum nieuwsfeit: 04-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Alpinvest

Naarden, 4 maart 1999

Jaarresultaten 1998 Alpinvest: Intrinsieke waarde per aandeel groeit met meer dan 26% naar NLG 39,32 (EUR 17,84)

Alpinvest start private equity fund

Alpinvest Holding NV heeft een uitstekend jaar achter de rug. De intrinsieke waarde per aandeel (voor dividend) steeg met 26,1% van NLG 31,18 (EUR 14,15) naar NLG 39,32 (EUR 17,84). Het voorgestelde dividend bedraagt NLG 1,30 (EUR 0,59) (1997: NLG 1,10 (EUR 0,50)). Alpinvest heeft in het boekjaar 1998 een record nettowinst behaald van NLG 186,3 miljoen, een stijging ten opzichte van 1997 (NLG 165,3 miljoen) van meer dan 12 %. De winst per aandeel steeg met bijna 10% van NLG 4,92 (EUR 2,23) in 1997 tot NLG 5,38 (EUR 2,44) in 1998.

Vooruitzichten
De directie van Alpinvest verwacht dat de positieve ontwikkeling van de waarde van de onderneming doorzet. Dit zal tot uitdrukking komen in een verdere groei van het eigen vermogen zodat ook in 1999 een total return van meer dan 16% gehaald kan worden. Verder staat in het lopende jaar een aantal exits op het programma waaruit goede vermogenswinsten te realiseren zijn. De timing van desinvesteringen is echter niet perfect te voorspellen. Het klimaat ervoor wordt door de directie als minder gunstig dan in 1998 beschouwd. Dit geldt met name op de aandelenbeurzen in Europa en Amerika. Het nog immer groeiende netwerk van Alpinvest en de uitbundig groeiende markt voor private equity en venture capital bieden uitstekende voorwaarden voor een gezonde dealflow.

Een belangrijke nieuwe activiteit die Alpinvest in 1999 zal ontwikkelen is het Alpinvest Private Equity Fund. Dit fonds zal waarschijnlijk in het tweede kwartaal van dit jaar gelanceerd worden. De verwachte omvang van het fonds bedraagt circa EUR 300 miljoen. De middelen zullen worden aangewend voor investeringen in middelgrote buyouts in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk. Als investeerders in het fonds zullen behalve Alpinvest voornamelijk Nederlandse, Duitse en Engelse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen optreden.

Toelichting

Resultaat- en waarde-ontwikkeling
Het eigen vermogen (na dividend) steeg met 29,0% van NLG 1,024 miljard in 1997 tot NLG 1,321 miljard in 1998. De total return (nettowinst plus ongerealiseerde waardestijging portefeuille) over 1998 bedraagt 31,1% (1997: 22,9%). De toename van de nettowinst van NLG 165,3 miljoen in 1997 naar NLG 186,3 miljoen in 1998 is opgebouwd uit twee componenten: een hoger saldo van boekwinsten en -verliezen op participaties (1997: NLG 146,5 miljoen en 1998 NLG 159,4 miljoen) en een stijging van rente- en dividendinkomsten naar NLG 42,5 miljoen in 1998 (1997: NLG 35,4 miljoen). De succesvolle verkoop van een groot aantal (deel)belangen heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de in 1998 gerealiseerde nettowinst. Voorbeelden hiervan zijn ASA Studenten Uitzendbureau, Atlanta-Hoogezand, Cicorel, Prolion, SCM Microsystems, Stork Ventilatoren en Toolex.

Investeringen
De investeringen in 1998 bereikten een recordniveau van NLG 431 miljoen, een toename van bijna 50% ten opzichte van 1997 (NLG 291 miljoen). Van de investeringen vond 87% plaats buiten Nederland, gespreid over West-Europa. Het aantal nieuwe participaties in 1998 bedroeg 26, terwijl 12 participaties volledig werden vervreemd.

Overige ontwikkelingen
Door toe te treden tot het Excel Capital Partners III fonds heeft Alpinvest haar netwerk van Europese partners in het afgelopen jaar uitgebreid met het Spaanse Excel Partners SA. Dit nieuwe fonds investeert in private equity in Spanje. Alpinvest treedt samen met BancBoston Capital op als vaste co-investeerder van het fonds. Voorts is in 1998 de business unit-structuur uitgewerkt. Alpinvest onderscheidt nu vier business units, te weten Buyouts, Groei-investeringen, Technologie en Mezzanine-financieringen. Deze nieuwe structuur is ontwikkeld vanwege de voortgaande groei die Alpinvest de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De nieuwe structuur stelt de organisatie in staat haar groei op Europese schaal voort te zetten.

Dividendvoorstel
Aan de Jaarvergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld een dividend uit te keren van NLG 1,30 (EUR 0.59) per geplaatst aandeel van nominaal NLG 5. Het dividend zal naar keuze geheel in contanten kunnen worden opgenomen of volledig in gewone aandelen ten laste van de agioreserve of desgewenst de algemene reserve. Uiterlijk op vrijdag 21 mei 1999 na sluiting van de AEX-Effectenbeurs zal de verhouding voor de uitkering van het stockdividend worden vastgesteld op basis van de gemiddelde koers van die dag, waarbij de waarde van het stockdividend ongeveer gelijk zal zijn aan de waarde van het contante dividend. De Jaarvergadering van Aandeelhouders van Alpinvest Holding NV wordt gehouden op 5 mei 1999.

Geconsolideerde balans per 31 december 1998*
(waarin opgenomen de voorgestelde winstverdeling in contanten)

Activa

1998

1997

(in duizenden guldens)


-


-


-


-

Vaste activa


-


-

Materiële vaste activa


-


-

Inventaris en inrichting


1.385


1.466


-


-

Financiële vaste activa


-


-

Participaties


1.042.407

790.894

Achtergestelde leningen aan participaties

166.716

121.559

Mezzanine-financieringen

185.394

85.818

Overige deelnemingen

24.302

337
1.418.819

998.608


-


-

Vlottende activa


-


-

Vorderingen


-


-

Vorderingen op participaties


7.560


3.295

Overige vorderingen/overlopende activa

13.038

17.166


-


-

Liquide middelen

147.165

68.929167.763

89.390


-


-
1.587.967


1.089.464
* 1997 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden omdat met ingang van 1998 de participaties worden gewaardeerd tegen de benaderde marktwaarde in plaats van tegen kostprijs of lagere marktwaarde. Deze benaderde marktwaarde werd voorheen afzonderlijk gepubliceerd.

Passiva

1998

1997

(in duizenden guldens)


-


-


-


-

Eigen vermogen


-


-

Geplaatst kapitaal

175.317

170.246

Agioreserve

85.521

90.592

Herwaarderingsreserve

452.467

320.000

Algemene reserve

607.344

443.197
1.320.649


1.024.035

Langlopende schulden


-


-

Kredietinstellingen

112.176


-

kortlopende schulden


-

Kredietinstellingen

75.503

Belastingen en premies sociale verzekeringen


1.069


1.027

Te betalen dividend

45.159

37.441

Overige schulden/overlopende passiva

33.411

26.961155.142

65.429


-


--
1.587.967


1.089.464Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1998

(in duizenden guldens)

1998

1997


-


-

Gerealiseerde boekwinsten en

-verliezen

159.450

146.587


-


-

Ontvangen dividend

18.081

14.611

Rente achtergestelde leningen

11.309

11.341

Rente mezzanine-financiering

15.154


4.778

Rente liquide middelen

(1.999)


5.132Totaal dividend- en rente-inkomsten

42.545

35.862Bruto resultaat

201.995

182.449
-


-

Personeelskosten


7.903


6.092

Acquisitiekosten


2.196


1.116

Afschrijvingen vaste activa

573

512

Overige apparaatkosten


9.724


8.185

Ontvangen bemiddelingsfee

(4.750)

(2.205)Totaal apparaatkosten

15.646

13.700


-


-


-


-

Kosten beursgang


-


3.414


-


-


-


-

Resultaat voor belasting

186.349

165.335


-


-


-


-

Vennootschapsbelasting


-


-


-


-Nettoresultaat

186.349

165.335Mutatie herwaarderingsreserve

132.467

30.000Total Return

318.816

195.335Kerncijfers

(in miljoenen guldens)

1998*

1997

1996

1995

1994

Boekwinsten en -verliezen bij vervreemding

159,4

146,5

68,4

45,9

32,6

Dividend- en rente-inkomsten

42,5

35,9

30,9

35,0

27,3

Apparaatkosten

(15,6)

(13,7)2

(11,3)

(9,8)

(9,5)


Nettoresultaat

186,3

165,3

88,0

71,0

50,4

Mutatie herwaarderingsreserve

132,5

30,0

110,0

(20,0)

60,0

Total return

318,8

195,3

198,0

51,0

110,4

Total return in %

31,1

22,9

28,9

6,7

16,3

Eigen vermogen (na dividind)4


1.320,6


1.024,0

852,93

794,1

768,0

Investeringen

431,0

291,0

216,1

130,0

117,0

Desinvesteringen (kostprijs)

114,3

126,6

98,7

106,7

99,9

Netto-investeringen

316,7

164,4

117,4

23,3

17,1

Kostprijs portefeuille


1.048,7

732,0

567,6

450,2

426,9

Boekwaarde portefeuille4


1.418,8

998,3

804,8

574,7

584,8

Apparaatkosten in % van het gemiddeld eigen vermogen

1,33

1,46

1,37

1,25

1,32

(in duizenden)

Aantal uitstaande aandelen per ultimo

34.7385

34.049

32.621

32.621

32.621

Aantal uitstaande aandelen gemiddeld

34.610

33.537

32.621

32.621

32.621

(per aandeel in guldens)

Nettoresultaat

5,38

4,92

2,70

2,18

1,55

Total return

9,21

5,82

6,07

1,57

3,39

Eigen vermogen (na dividend)4

38,02

30,08

26,153

24,34

23,54

Dividend

1,30

1,10

0,93

0,77

0,57

1 Waarin opgenomen de voorgestelde winstverdeling in contanten. 2 Exclusief de eenmalige Kosten beursgang in 1997. 3 Na vermindering van het geplaatste kapitaal met NLG 108,7 miljoen door terugbetaling op geplaatste aandelen.
4 Voor de vergelijkbaarheid met 1998 zijn de voorgaande jaren aangepast.
5 In 1998 is door een uitkering in stockdividend het aantal uitstaande aandelen met 1.014.181 toegenomen en door inkoop eigen aandelen met 325.714 afgenomen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...