Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarresultaten 1998 Alpinvest: intrinsieke waarde groeit

Datum nieuwsfeit: 04-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Alpinvest

Naarden, 4 maart 1999

Jaarresultaten 1998 Alpinvest: Intrinsieke waarde per aandeel groeit met meer dan 26% naar NLG 39,32 (EUR 17,84)

Alpinvest start private equity fund

Alpinvest Holding NV heeft een uitstekend jaar achter de rug. De intrinsieke waarde per aandeel (voor dividend) steeg met 26,1% van NLG 31,18 (EUR 14,15) naar NLG 39,32 (EUR 17,84). Het voorgestelde dividend bedraagt NLG 1,30 (EUR 0,59) (1997: NLG 1,10 (EUR 0,50)). Alpinvest heeft in het boekjaar 1998 een record nettowinst behaald van NLG 186,3 miljoen, een stijging ten opzichte van 1997 (NLG 165,3 miljoen) van meer dan 12 %. De winst per aandeel steeg met bijna 10% van NLG 4,92 (EUR 2,23) in 1997 tot NLG 5,38 (EUR 2,44) in 1998.

Vooruitzichten
De directie van Alpinvest verwacht dat de positieve ontwikkeling van de waarde van de onderneming doorzet. Dit zal tot uitdrukking komen in een verdere groei van het eigen vermogen zodat ook in 1999 een total return van meer dan 16% gehaald kan worden. Verder staat in het lopende jaar een aantal exits op het programma waaruit goede vermogenswinsten te realiseren zijn. De timing van desinvesteringen is echter niet perfect te voorspellen. Het klimaat ervoor wordt door de directie als minder gunstig dan in 1998 beschouwd. Dit geldt met name op de aandelenbeurzen in Europa en Amerika. Het nog immer groeiende netwerk van Alpinvest en de uitbundig groeiende markt voor private equity en venture capital bieden uitstekende voorwaarden voor een gezonde dealflow.

Een belangrijke nieuwe activiteit die Alpinvest in 1999 zal ontwikkelen is het Alpinvest Private Equity Fund. Dit fonds zal waarschijnlijk in het tweede kwartaal van dit jaar gelanceerd worden. De verwachte omvang van het fonds bedraagt circa EUR 300 miljoen. De middelen zullen worden aangewend voor investeringen in middelgrote buyouts in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk. Als investeerders in het fonds zullen behalve Alpinvest voornamelijk Nederlandse, Duitse en Engelse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen optreden.

Toelichting

Resultaat- en waarde-ontwikkeling
Het eigen vermogen (na dividend) steeg met 29,0% van NLG 1,024 miljard in 1997 tot NLG 1,321 miljard in 1998. De total return (nettowinst plus ongerealiseerde waardestijging portefeuille) over 1998 bedraagt 31,1% (1997: 22,9%). De toename van de nettowinst van NLG 165,3 miljoen in 1997 naar NLG 186,3 miljoen in 1998 is opgebouwd uit twee componenten: een hoger saldo van boekwinsten en -verliezen op participaties (1997: NLG 146,5 miljoen en 1998 NLG 159,4 miljoen) en een stijging van rente- en dividendinkomsten naar NLG 42,5 miljoen in 1998 (1997: NLG 35,4 miljoen). De succesvolle verkoop van een groot aantal (deel)belangen heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de in 1998 gerealiseerde nettowinst. Voorbeelden hiervan zijn ASA Studenten Uitzendbureau, Atlanta-Hoogezand, Cicorel, Prolion, SCM Microsystems, Stork Ventilatoren en Toolex.

Investeringen
De investeringen in 1998 bereikten een recordniveau van NLG 431 miljoen, een toename van bijna 50% ten opzichte van 1997 (NLG 291 miljoen). Van de investeringen vond 87% plaats buiten Nederland, gespreid over West-Europa. Het aantal nieuwe participaties in 1998 bedroeg 26, terwijl 12 participaties volledig werden vervreemd.

Overige ontwikkelingen
Door toe te treden tot het Excel Capital Partners III fonds heeft Alpinvest haar netwerk van Europese partners in het afgelopen jaar uitgebreid met het Spaanse Excel Partners SA. Dit nieuwe fonds investeert in private equity in Spanje. Alpinvest treedt samen met BancBoston Capital op als vaste co-investeerder van het fonds. Voorts is in 1998 de business unit-structuur uitgewerkt. Alpinvest onderscheidt nu vier business units, te weten Buyouts, Groei-investeringen, Technologie en Mezzanine-financieringen. Deze nieuwe structuur is ontwikkeld vanwege de voortgaande groei die Alpinvest de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De nieuwe structuur stelt de organisatie in staat haar groei op Europese schaal voort te zetten.

Dividendvoorstel
Aan de Jaarvergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld een dividend uit te keren van NLG 1,30 (EUR 0.59) per geplaatst aandeel van nominaal NLG 5. Het dividend zal naar keuze geheel in contanten kunnen worden opgenomen of volledig in gewone aandelen ten laste van de agioreserve of desgewenst de algemene reserve. Uiterlijk op vrijdag 21 mei 1999 na sluiting van de AEX-Effectenbeurs zal de verhouding voor de uitkering van het stockdividend worden vastgesteld op basis van de gemiddelde koers van die dag, waarbij de waarde van het stockdividend ongeveer gelijk zal zijn aan de waarde van het contante dividend. De Jaarvergadering van Aandeelhouders van Alpinvest Holding NV wordt gehouden op 5 mei 1999.

Geconsolideerde balans per 31 december 1998*
(waarin opgenomen de voorgestelde winstverdeling in contanten)

Activa

1998

1997

(in duizenden guldens)


-


-


-


-

Vaste activa


-


-

Materiële vaste activa


-


-

Inventaris en inrichting


1.385


1.466


-


-

Financiële vaste activa


-


-

Participaties


1.042.407

790.894

Achtergestelde leningen aan participaties

166.716

121.559

Mezzanine-financieringen

185.394

85.818

Overige deelnemingen

24.302

337
1.418.819

998.608


-


-

Vlottende activa


-


-

Vorderingen


-


-

Vorderingen op participaties


7.560


3.295

Overige vorderingen/overlopende activa

13.038

17.166


-


-

Liquide middelen

147.165

68.929167.763

89.390


-


-
1.587.967


1.089.464
* 1997 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden omdat met ingang van 1998 de participaties worden gewaardeerd tegen de benaderde marktwaarde in plaats van tegen kostprijs of lagere marktwaarde. Deze benaderde marktwaarde werd voorheen afzonderlijk gepubliceerd.

Passiva

1998

1997

(in duizenden guldens)


-


-


-


-

Eigen vermogen


-


-

Geplaatst kapitaal

175.317

170.246

Agioreserve

85.521

90.592

Herwaarderingsreserve

452.467

320.000

Algemene reserve

607.344

443.197
1.320.649


1.024.035

Langlopende schulden


-


-

Kredietinstellingen

112.176


-

kortlopende schulden


-

Kredietinstellingen

75.503

Belastingen en premies sociale verzekeringen


1.069


1.027

Te betalen dividend

45.159

37.441

Overige schulden/overlopende passiva

33.411

26.961155.142

65.429


-


--
1.587.967


1.089.464Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1998

(in duizenden guldens)

1998

1997


-


-

Gerealiseerde boekwinsten en

-verliezen

159.450

146.587


-


-

Ontvangen dividend

18.081

14.611

Rente achtergestelde leningen

11.309

11.341

Rente mezzanine-financiering

15.154


4.778

Rente liquide middelen

(1.999)


5.132Totaal dividend- en rente-inkomsten

42.545

35.862Bruto resultaat

201.995

182.449
-


-

Personeelskosten


7.903


6.092

Acquisitiekosten


2.196


1.116

Afschrijvingen vaste activa

573

512

Overige apparaatkosten


9.724


8.185

Ontvangen bemiddelingsfee

(4.750)

(2.205)Totaal apparaatkosten

15.646

13.700


-


-


-


-

Kosten beursgang


-


3.414


-


-


-


-

Resultaat voor belasting

186.349

165.335


-


-


-


-

Vennootschapsbelasting


-


-


-


-Nettoresultaat

186.349

165.335Mutatie herwaarderingsreserve

132.467

30.000Total Return

318.816

195.335Kerncijfers

(in miljoenen guldens)

1998*

1997

1996

1995

1994

Boekwinsten en -verliezen bij vervreemding

159,4

146,5

68,4

45,9

32,6

Dividend- en rente-inkomsten

42,5

35,9

30,9

35,0

27,3

Apparaatkosten

(15,6)

(13,7)2

(11,3)

(9,8)

(9,5)


Nettoresultaat

186,3

165,3

88,0

71,0

50,4

Mutatie herwaarderingsreserve

132,5

30,0

110,0

(20,0)

60,0

Total return

318,8

195,3

198,0

51,0

110,4

Total return in %

31,1

22,9

28,9

6,7

16,3

Eigen vermogen (na dividind)4


1.320,6


1.024,0

852,93

794,1

768,0

Investeringen

431,0

291,0

216,1

130,0

117,0

Desinvesteringen (kostprijs)

114,3

126,6

98,7

106,7

99,9

Netto-investeringen

316,7

164,4

117,4

23,3

17,1

Kostprijs portefeuille


1.048,7

732,0

567,6

450,2

426,9

Boekwaarde portefeuille4


1.418,8

998,3

804,8

574,7

584,8

Apparaatkosten in % van het gemiddeld eigen vermogen

1,33

1,46

1,37

1,25

1,32

(in duizenden)

Aantal uitstaande aandelen per ultimo

34.7385

34.049

32.621

32.621

32.621

Aantal uitstaande aandelen gemiddeld

34.610

33.537

32.621

32.621

32.621

(per aandeel in guldens)

Nettoresultaat

5,38

4,92

2,70

2,18

1,55

Total return

9,21

5,82

6,07

1,57

3,39

Eigen vermogen (na dividend)4

38,02

30,08

26,153

24,34

23,54

Dividend

1,30

1,10

0,93

0,77

0,57

1 Waarin opgenomen de voorgestelde winstverdeling in contanten. 2 Exclusief de eenmalige Kosten beursgang in 1997. 3 Na vermindering van het geplaatste kapitaal met NLG 108,7 miljoen door terugbetaling op geplaatste aandelen.
4 Voor de vergelijkbaarheid met 1998 zijn de voorgaande jaren aangepast.
5 In 1998 is door een uitkering in stockdividend het aantal uitstaande aandelen met 1.014.181 toegenomen en door inkoop eigen aandelen met 325.714 afgenomen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie