Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarwinst Atag Group stijgt met 43%

Datum nieuwsfeit: 09-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Atag Group

Jaarwinst Atag Group stijgt met 43%

Atag Group NV heeft in 1998 een netto jaarwinst uit gewone bedrijfsuitoefening gerealiseerd van 12,7 miljoen. Dit is een stijging van 43% ten opzichte van 1997 ( 8,9 miljoen). Inclusief buitengewone baten bedroeg de netto winst 13,6 miljoen evenals in 1997.

De winst uit gewone bedrijfsuitoefening per aandeel nam met 40% toe tot 4,61 tegen 3,29 in 1997.

Voorgesteld wordt een dividend uit te keren van 1,50 per gewoon aandeel, naar keuze te ontvangen in contanten of als stockdividend (1997: 1,15). De omwisselingsverhouding tussen contante dividend en het stockdividend zal op 21 mei 1999 na beurs worden vastgesteld. Het dividend zal met ingang van 27 mei 1999 betaalbaar zijn.

De winstverbetering is het gevolg van omzetgroei in Nederland, alsmede over de gehele linie hogere marges en lagere bedrijfskosten.

Atag Group realiseerde met f 803 miljoen omzet in 1998 een autonome groei van 5%. Ten opzichte van 1997 daalde de omzet met 3% ten gevolge van het afstoten van de kranenactiviteiten (Venlo Sanitair en CN-Borma) en van het emailleerbedrijf Ferro Techniek.

Dit is de eerste maal sinds de afsplitsing van de fietsendivisie op 1 oktober 1998 dat Atag Group separaat cijfers publiceert voor de groep van keuken- en verwarmingsbedrijven. Per dezelfde datum is de naam Atag Holding NV gewijzigd in Atag Group NV.

Ontwikkelingen in de markt en relatieve positie Atag Group in 1998

In Nederland is de markt voor keukenapparatuur in volume en geld verder gegroeid. De merken van Atag Group (met name ATAG en Pelgrim) wisten hun gezamenlijke aandeel hierin te behouden. De autonome omzetgroei bedroeg circa 8%.

In Duitsland daarentegen was van groei in de markt van keukenapparatuur nauwelijks sprake. De concurrentie nam toe, hetgeen prijsdruk tot gevolg had. Het door Atag Group gevoerde beleid om slechts die markten te bedienen waar bevredigende marges te behalen zijn, resulteerde in een omzetdaling van 12% voor de gezamenlijke merken van Atag Group in Duitsland.

De Nederlandse markt voor (gasgestookte) centrale verwarmingsapparatuur bleef qua volume stabiel, met name door een verminderde vraag in de tweede helft van 1998. Desondanks profiteerde Atag met de Blauwe Engel II wederom van de relatieve toename van het aandeel hoogrendements (HR) ketels, welk segment in 1998 toenam tot ruim 70% van het totaal aantal in Nederland verkochte apparaten. In andere landen in Europa is het aandeel HR ketels nog relatief gering. Wel is in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië een toename van de vraag merkbaar. Atag Group heeft buiten Nederland in centrale verwarmingsapparatuur bescheiden marktposities. De omzetstijging van de verwarmingsbedrijven bedroeg in 1998 16%.

Ten gevolge van de omzetstijging in Nederland is de geografische spreiding van de totale omzet van Atag Group als volgt gewijzigd: Nederland 48% (1997: 45%), Duitsland 35% (1997: 38%), overige landen 17% (ongewijzigd ten opzichte van 1997).

Financiele gang van zaken in 1998

Het bedrijfsresultaat steeg met 3,5 miljoen (+13%) tot 29,2 miljoen. Deze stijging kwam voort uit 2,0 miljoen hogere toegevoegde waarde en 1,5 miljoen lagere bedrijfskosten.

De toegevoegde waarde als percentage van de omzet steeg van circa 41% tot circa 42% ten gevolge van productmix veranderingen en lagere kosten van ingekochte grondstoffen.

De daling van de bedrijfskosten kwam voort uit personele reorganisaties en verplaatsing van activiteiten naar Hongarije.

Uitgedrukt als percentage van de omzet (ROS=return on sales) verbeterde het bedrijfsresultaat in 1998 van 3,1% tot 3,6%. Gerelateerd aan het bedrijfsgebonden vermogen (ROCE=return on capital employed) steeg het resultaat van 8,2% tot 8,4%. Atag's rendementsdoelstelling voor de middellange termijn bedraagt 6% ROS resp. 15% ROCE.

Het netto resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening nam toe van 8,9 miljoen in 1997 tot 12,7 miljoen in 1998. Inclusief buitengewone baten bedroeg de netto winst 13,6 miljoen, evenals in 1997.

Het eigen vermogen nam toe van 120 miljoen tot 133 miljoen, waardoor de solvabiliteitsratio verbeterde tot 29% (1997: 28%).

Vooruitzichten voor 1998

Atag Group zet het beleid voort om via haar Home Products Centres en verbeterde dienstverlening haar aanwezigheid bij de vakhandel te vergroten en de aandacht van de eindconsument op haar merken en producten te vestigen. Nadruk zal worden gelegd op de markt voor projecten; gebleken is dat de combinatie van Atag's keuken- en verwarmingsapparatuur tezamen met de dienstverlening succesvol is.

Verdere ontwikkelingen op de markt voor keukenapparatuur laten zich op dit moment nog moeilijk voorspellen.

Wel verwacht Atag met betrekking tot de verwarmingsmarkt in Nederland, dat het aandeel hierin van het segment HR ketels verder zal toenemen.

Om margeverbetering en kostenverlaging blijvend te bewerkstelligen zal Atag Group haar productieactiviteiten in Nederland en Duitsland verder concentreren en rationaliseren. Zo werd jongstleden januari in Duitsland opnieuw een
personeelsvermindering aangekondigd. De effecten van deze reorganisaties zullen naar verwachting reeds in de loop van het boekjaar positief bijdragen.

Voor 1999 gaat Atag Group uit van voortgaande autonome groei en een verbetering van de winst. In verband met het seizoenspatroon in de verkoop van verwarmingsapparatuur zullen deze effecten met name in de resultaten van het tweede halfjaar tot uitdrukking komen.

Ook zal Atag Group zich in 1999 toeleggen op samenwerking of allianties met bedrijven die passen in het streven om zowel voor keuken- als
verwarmingsapparatuur te gaan behoren tot een belangrijke Europese speler in het hogere marktsegment.

R.M. Vermeulen

Voorzitter Raad van Bestuur

Atag Group N.V.
Ulft, 9 maart 1999

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met R.M. Vermeulen, tel: 030 2470282, fax 030 2470216

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op 28 april a.s.
De cijfers over het eerste halfjaar zullen op 18 augustus 1999 worden gepubliceerd.

Atag Group N.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt innovatieve en hoogwaardige keuken- en verwarmingsapparatuur voor consumenten in het midden- en hogere segment van de markt en is in Nederland actief onder de merken ATAG, Faber en Pelgrim en in Duitsland onder Seppelfricke, Foron en Wamsler. Het merk ATAG wordt ook internationaal ingezet.

Geconsolideerde
resultatenrekening (in miljoenen guldens) 1998 1997* Netto omzet 803,4 824,5
Bedrijfsresultaat 29,2 25,7
Financiele lasten (netto) -/- 11,6 -/- 11,6
Resultaat niet geconsolideerde deelnemingen 0,7 0,6 Belastingen -/- 5,6 -/- 6,5
Aandeel derden - 0,7
Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening 12,7 8,9 Buitengewoon resultaat na belastingen 0,9 4,7
Netto winst 13,6 13,6

Gegevens per aandeel (in guldens)
Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening 4,61
3,29
Dividend 1,50**
1,15

Geconsolideerde balans (in miljoenen guldens)
Vaste activa 142,4 152,5
Vlottende activa 310,1 280,5
Balanstotaal 452,5 433,0
Groepsvermogen 132,9 119,7
Voorzieningen 31,1 39,8
Schulden 288,5 273,5

*1997 cijfers op pro forma basis

**Voorstel

Atag Group N.V.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie