Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financien: Herpositionering registratie en successie

Datum nieuwsfeit: 09-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Herpositionering Registratie en Successie

Aan:

de voorzitter van de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA s-Gravenhage

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

POB99/262

Onderwerp

Herpositionering Registratie en Successie

Geachte heer Van Gijzel,

Bij brief van 4 juni 1998, kenmerk PFC98/646, heb ik de Tweede Kamer de plandocumenten Belastingdienst 1999-2003 aangeboden. Deze plandocumenten omvatten het Bedrijfsplan en de Sectorplannen Klantbehandeling en Rechtstoepassing.

In het Bedrijfsplan wordt melding gemaakt van een aantal lopende en nieuwe projecten op het terrein van organisatiemanagement. Aangegeven is dat in het kader van de vernieuwing van de klantbehandeling binnen de divisie Particulieren wordt bezien of de beleidslijnen zoals deze zijn ontwikkeld in het project Operationele Structuur Particulieren, kunnen worden toegepast op onder meer de werkprocessen in de sfeer van de registratie en successie. Het onderzoek en de besluitvorming daarover zijn recent afgerond. Ik informeer u hierbij over de gemaakte keuzen.

Het dienstvak Registratie en Successie (R&S) maakt al geruime tijd onderdeel uit van de Belastingdienst. Het dienstvak is op dit moment geplaatst onder aansturing van de directeur Particulieren. De werkzaamheden van de R&S zijn op te delen in twaalf taakvelden, te weten:

fiscaal-juridisch successierecht, schenkingsrecht, kapitaalsbelasting, overdrachts-

belasting, landinrichtingsrente (LIR), natuurschoonwet (NSW) en de rangschikking van instellingen en musea;

juridisch (niet fiscaal) toezicht notariaat en registratie;

dienstverlening renseignering, waarde-onderzoek en toezicht Waardering Onroerende

Zaken (WOZ).

De werkzaamheden vinden plaats op drie eenheden met hoofdvestigingen in Zwolle, Den Bosch en Rijswijk. Er zijn daarnaast nog zeven nevenvestigingen. Het primaire proces binnen de R&S wordt uitgevoerd met ongeveer 550 formatieplaatsen (ftes). De inzet per taakveld verschilt sterk: van ongeveer 150 ftes voor het waarde-onderzoek tot 3 á 5 ftes voor de LIR, de NSW en de rangschikking. Deze laatste (zeer dunne) werkstromen worden gecentraliseerd, op één locatie uitgevoerd: de LIR in Zwolle, de NSW en de rangschikking in Den Bosch. De overige taken worden uitgevoerd op -nagenoeg- alle hoofd- en nevenvestigingen van de R&S.

In de eerste helft van 1998 heeft een werkgroep in opdracht van de directeur Particulieren onderzoek gedaan naar de vraag hoe deze werkstromen het beste zijn in te passen in de integrale behandeling van particulieren en ondernemingen en het uitgangspunt van één loket voor het publiek.

De directeur Particulieren heeft op basis van de adviezen van de werkgroep voorgesteld de werkstromen te beleggen bij de eenheden Particulieren en (Grote) ondernemingen. Een aantal werkstromen bij alle eenheden; een aantal zeer dunne werkstromen bij één eenheid. Voor alle vragen inzake de R&S kunnen belastingplichtigen derhalve straks bij hun eigen eenheid terecht. Daarnaast kan, door de R&S-processen te integreren, de behandeling verder worden aangescherpt. Informatie uit aangiften en andere R&S-bronnen kan sneller, gerichter en vollediger gebruikt worden bij de selectieve fiscale behandeling en fraudebestrijding.

De leiding van de Belastingdienst heeft de voorstellen van de directeur Particulieren overgenomen en ter bespreking voorgelegd aan de medezeggenschap en het georganiseerd overleg. De Centrale groepsondernemingsraad Belastingdienst heeft terzake op 28 januari 1999 positief geadviseerd, waarna op 10 februari 1999 ook met de Bijzondere Commissie Belastingdienst overeenstemming is bereikt.

De aan de herpositionering verbonden personele gevolgen zullen naar verwachting beperkt zijn (reisproblematiek) en beperkt blijven tot het noorden en zuiden van het land. Dit geldt dan nog slechts een beperkt aantal functiecategorieën. Voor het oplossen daarvan zal maatwerk worden betracht. Dit kan onder meer bestaan uit het aanbieden van andere functies op andere belastingkantoren in de regio. In elk geval zal er nadrukkelijk op worden toegezien dat tijdig wordt geïnvesteerd in het op niveau houden van kennis en vaardigheden.

Het herpositioneringsproces zal gefaseerd worden vormgegeven, te beginnen op 1 juli 1999. Uiteindelijk zal het leiden tot de opheffing van het dienstvak R&S. Als datum is hier voorzien

1 januari 2001.

Hierna wordt voor de diverse taken op het terrein van de R&S-werkstromen aangegeven welke veranderingen zullen optreden.

Waardeonderzoek en toezicht WOZ

Het waardeonderzoek en het toezicht WOZ wordt belegd bij zes eenheden ondernemingen, te weten: Ondernemingen Zwolle, Ondernemingen Arnhem, Ondernemingen Amsterdam, Ondernemingen Rijswijk, Particulieren/Ondernemingen Breda en Ondernemingen Rijswijk. Omdat het WO met name voor de behandeling van ondernemingen van belang is, is dit een voor de hand liggende keuze.

Landinrichtingsrente (LIR), Natuurschoonwet (NSW) en de rangschikking van verenigingen/stichtingen en musea

Het betreft hier zeer dunne werkstromen die binnen het dienstvak R&S al gecentraliseerd waren. Deze centralisatie wordt in stand gelaten. Vanwege het karakter van de werkstroom is gekozen voor onderbrenging per werkstroom bij een eenheid ondernemingen, te weten: de NSW en rangschikking bij Ondernemingen Den Bosch en de LIR bij Ondernemingen Zwolle.

Kapitaalsbelasting

De kapitaalsbelasting wordt vanwege de verwevenheid met de vennootschapsbelasting geïntegreerd in de klantbehandeling van alle eenheden (Grote) ondernemingen.

Successie en schenking

De gekozen aanpak beoogt de normale klantcontacten en de eenvoudige werkzaamheden bij de eenheden Particulieren en Ondernemingen te beleggen. Het meer diepgaande fiscaal-inhoudelijke werk wordt -in service voor deze eenheden- verricht door een drietal specialistenteams. Deze worden geplaatst op eenheden Particulieren. Gekozen is voor Particulieren Hengelo, vestiging Zwolle en Particulieren Oss, vestiging Den Bosch. Voor het westen van het land moet nog een keuze worden gemaakt tussen Particulieren Den Haag (met huisvesting in Rijswijk) of Particulieren Rotterdam.

Notariaat

Algemeen

Een notaris heeft in drie hoedanigheden met de Belastingdienst te maken: als belastingplichtige voor zijn eigen belastingzaken, als intermediair en als openbaar ambtenaar.

De notaris als ondernemer wordt integraal behandeld bij de voor hem competente eenheid.

De notaris als intermediair zal in de toekomst met meer eenheden van de dienst te maken krijgen. De vestigingsplaats van zijn klant bepaalt met welke eenheid. Daarmee wordt de notaris als intermediair op eenzelfde wijze behandeld als overige intermediairs, zoals met name belastingconsulenten.

In zijn hoedanigheid van openbaar ambtenaar heeft de notaris te maken met toezicht op grond van de Wet op het Notarisambt.

Registratie

Het voorstel is om de tien locaties waar nu akten ter registratie kunnen worden aangeboden, vooralsnog te handhaven. Doordat ook de huidige werkwijze, d.w.z. de koppeling van aanbieding en registratie, ongewijzigd blijft, verandert er voor het notariaat op dit punt weinig.

Op termijn zal aanlevering van akten gedigitaliseerd plaatsvinden. Dit zal wèl leiden tot herpositionering.

Overdrachtsbelasting (OVB)

Aangifte en afdracht van OVB vindt (nagenoeg geheel) plaats door het op de tien registratie-locaties aanbieden van notariële akten waarbij onroerende zaken worden verkregen.

Deze wijze van heffing en inning verloopt in het algemeen uitstekend en wordt daarom in stand gelaten. De controle op de afdracht van OVB door de notaris wordt echter in de voorstellen belegd bij de eenheid die competent is voor de notaris als ondernemer. Dit geldt ook voor het repertorium- en protocolonderzoek (zoals de controle op het register van akten). Het klantbeeld dat de Belastingdienst van ondernemers en dus ook van notarissen onderhoudt, kan door deze integratie worden verdiept.

De voorstellen strekken ertoe dat de beoordeling van vrijstellingsverzoeken OVB en eventueel vooroverleg een taak wordt van de, voor de verkrijger van de onroerende zaak, competente eenheid.

Toezicht

De Belastingdienst heeft een toezichthoudende functie in het kader van de Wet op het Notarisambt. Dit toezicht, dat plaatsvindt d.m.v. deelname in de Kamer van Toezicht, zal vanwege de tuchtrechtelijke geheimhoudingsplicht niet kunnen worden geïntegreerd in de behandeling van notarissen. Een werkgroep is thans bezig te bezien hoe de uitvoering van dit toezicht zal worden vormgegeven.

Met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is inmiddels overleg gevoerd over de voorstellen. Daarbij is geconcludeerd dat de KNB de door de Belastingdienst gehanteerde uitgangspunten van één loket en integrale behandeling van belastingplichtigen onderschrijft. Afspraken zijn gemaakt over het betrekken van het notariaat bij de verdere uitwerking van de gekozen aanpak, waaronder het inrichten van één of meer vaste aanspreekpunten en de structurering van de overdrachtsbelasting.

Mochten zich bij de praktische uitwerking van bovenstaande voorstellen bijzonderheden voordoen, die tot aanpassing daarvan nopen, zal ik u hierover nader informeren.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Financiën,

W.A. Vermeend

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...