Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Houten

Datum nieuwsfeit: 09-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Houten

Openbare kennisgevingen
09/03/99

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Nieuwe aanvragen om milieuvergunning
De volgende aanvragen om een milieuvergunning zijn binnengekomen:


* de heer J.A. van Dam, voor oprichten van een bedrijf voor het houden van paarden en het geven van paardrijles aan gehandi-capten gelegen aan Provin-cialeweg 41 te Schalkwijk. De eind-datum is 8 april 1999.
Wij zijn van plan deze vergunning te verlenen.
* Van Setten 2, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een offsetdrukkerij gelegen aan Wilgenkade 23 te Houten. De eind-datum is 8 april 1999.
Wij zijn van plan deze vergunning te verlenen.

De ontwerp-beschikkingen en bijbeho-ren-de stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (030-6392742), vanaf morgen tot en met bovengenoemde einddatum elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Verder liggen de stukken gedurende deze periode elke donderdag na telefoni-sche afspraak ter inzage van
17.00 uur tot 20.00 uur.
Na de einddatum ligt de ontwerp-beschikking ter inzage op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, totdat de beroepstermijn op de definitieve beschik-king is verstreken.
Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Gemotiveerde bedenkingen kunnen gedurende bovengenoemde periode schrifte-lijk bij ons college worden ingebracht. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Eveneens kunnen tijdens een op verzoek te houden gedachtenwisseling mondelin-ge bedenkingen worden ingebracht.
Het verzoek tot het houden van de gedachtenwisseling moet uiterlijk 1 week voor de einddatum worden gedaan, omdat de gedachtenwisseling binnen bovenge-noemde periode moet worden gehouden. Schriftelijke bedenkingen moeten worden gezonden aan ons college, Postbus 30, 3990 DA Houten.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergunningen verleend en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:


* (G98414) Loerik III, betreft het oprichten van 85 woningen
* (G98200) Schonauwenseweg 4-B, betreft het oprichten van bedrijfsgebouwen

* (H99042) Blieksloot 40, betreft het vergroten van de woning
* (W99018) Schegcamp 18, betreft het vergroten van een woning
* (S98464) Lagedijk 26, betreft het oprichten van een bergloods
* (S98402) Beusichemseweg 146, betreft het oprichten van een werktuigenber- ging

* (G98386) Neereind 29, betreft het restaureren van het pand
* (G98202) Schonauwenseweg 4-C, betreft het oprichten van een woning
* (G98201) Schonauwenseweg 4-A, betreft het oprichten van een woning

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.
Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:


* (D99094) Muntslag 34, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (S99095) Eburonenpoort 8, betreft het vergroten van een woning
* (S99096) Eekhoornakker 20, betreft het vergroten van een woning
* (W99097) Smidsgilde 4, betreft het veranderen woning en plaatsen dakkapel

* (S99098) Overdam II, betreft het oprichten van 183 woningen
* (W99099) Onderdoor/Het Kant/De Slinger, betreft het plaatsen van licht- masten

* (W99100) Bosmeer 10, betreft het oprichten van een woning met praktijk

* (S99101) Rapenoord 10 en 12, betreft het vervangen en vergroten van dakkapellen

* (D99102) Patriottenland 52, betreft het plaatsen van een dakkapel

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitge-voerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-za-ken, kamer
1.32 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Ter inzage.
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:


* Het plaatsen van lichtmasten op het Onderdoor/Het Kant/De Slinger te Houten ten name van de gemeente Houten.

* Het plaatsen van een dakkapel op het perceel Stadhoudersland 36 te Houten ten name van P.M.H. Wijman.

* Het plaatsen van een dakkapel op het perceel Geuzenland 22 te Houten ten name van L.E. van de Werken.

* Het vergroten van een woning op het perceel Schegcamp 17 te Houten ten name van G.J.M.M. Dolphijn.

* Het vergroten van een woning op het perceel Dukaatslag 18 te Houten ten name van R.B. Stoop.

* Het vergroten van een woning op het perceel Ruitercamp 245 te Houten ten name van H. Kramer.

* Het oprichten van een woning op het perceel Stationserf 64 te Houten ten name van S. Bonthuis.

* Het oprichten van een woonzorgcomplex in Loerik III te Houten ten name van Altus Advies & Ontwikkeling.

* Het vergroten van een woning op het perceel Admiraalsborch 6 te Houten ten name van D.J.P.R. van Niel.

* Het vergroten van woningen en plaatsen van luifels op de percelen Mathaakveld 7 en 9 te Houten ten name van A.T.C. Ouwehand.
* Het vergroten van een opslagcontainer op het perceel Koedijk 3 te Houten ten name van LTV De Doordraaiers.

* Het plaatsen van een dakkapel op het perceel Muntslag 34 te Houten ten name van A. Schalk.

* Het vergroten van een woning op het perceel Goudsmedengilde 36 te Houten ten name van A. Ultee.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 1 tot en met 8, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 9 tot en met 11, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn tenslotte van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 12 en 13, vergunning te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 24 maart 1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De bouwplannen liggen vanaf donderdag 11 maart 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van
9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Inventarisatie gemeentelijke verordeningen en reglementen Bestuurlijke organisatie


1. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeente-raad

2. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders
3. Commissieverordening 1998

4. Regeling inzake het verstrekken van ambtelijke bijstand aan de leden van de gemeente-raad

5. Inspraakverordening Houten

6. Gereserveerd

7. Organisatieverordening brandweer Houten
8. Verordening gemeentelijke ombudsman Houten
9. Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften
10. Verordening straatnaamgeving en huisnummering
11. Regeling voor de adviescommissie straatnaamgeving
12. Regeling burgerlijke stand 1998

13. Verordening onkostenvergoeding wethouders van de gemeente Houten
14. Delegatie- en mandaatstatuut gemeente Houten

Administratie


1. Archiefverordening 1999

2. Verordening persoonsregistraties gemeente Houten
3. Verordening op de gemeentelijke identiteitskaart
4. Reglement persoonsregistratie identiteitskaar-ten
5. Reglement betreffende inkoop, aflevering, werkvoorraad, uitgifte, verschrijven, vermis-sen, diefstal en innemen van identiteitskaarten

6. Reglement inzake de vermelding van de gegevens op de identiteitskaart

7. Reglement voor de persoonsregistratie rijbewijzen
8. Reglement voor de gemeentelijke bevolkingsadministratie 1997
9. Reglement voor de persoonsregistratie uitkeringsadministratie diverse regelingen

Personeel


1. Uitkerings- en pensioenverordening wethouders van Houten 1995
2. Rechtspositieregeling vrijwilligers gemeentelijke brandweer
3. Vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer
4. Reglement uitvoeringsregels inzake de vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelij-ke brandweer
5. Verordening inzake de regeling aanspraken bij ongeval voor vrijwilligers van de gemeen-telijke brandweer
6. Piketregeling Houten 1993

Belastingen


1. Legesverordening 1997

2. Verordening onroerende-zaakbelastingen 1997
3. Verordening honden-belasting 1997

4. Verordening rioolrechten gemeente Houten 1997
5. Verordening reinigingsheffingen 1997

6. Verordening lijkbezorgingsrechten 1997

7. Verordening marktgelden 1997

Openbare orde


1. De Algemene Plaatselijke Verordening Houten
2. Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
3. Marktverordening

Openbare gezondheid, zedelijkheid en veiligheid


1. Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Houten 1993

Ruimtelijke ordening


1. Exploitatieverordening gemeente Houten 1995
2. Procedureverordening planschadevergoeding 1996

Volkshuisvesting en bouwzaken


1. Huisvestingsverordening Bestuur Regio Utrecht 1997
2. Bouwverordening

3. Verordening op het gebruik van standplaatsen voor woonwagens 1993
4. Subsidieverordening stads- en dorpsvernieuwing 1995

Economische aangelegenheid en arbeid


1. Winkeltijdenverordening Houten

Maatschappelijke zorg en welzijn


1. Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Houten 1996
2. Financieel besluit Wvg 1999

3. Verordening kinderopvang gemeente Houten 1997
4. Bijstandsverordening toeslagen en verlagingen
5. Premie- en vrijlatingsverordening gemeente Houten
6. Reglement bijzondere bijstand

7. Reglement cliëntenraad

8. Subsidieverordening mondiale aangelegenheden 1997
9. Verordening budgetfinanciering algemeen maatschappelijk werk
10. Algemene subsidieverordening gemeente Houten 1996
11. Regeling tegemoetkoming in contributies en bijdragen 1998

Onderwijs


1. Verordening leerlingenvervoer gemeente Houten 1998
2. Reglement voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad openbare scholen gemeente Houten

3. Reglement voor de medezeggenschapsraad openbare basisschool 'klavertje vier'

4. Reglement voor de medezeggenschapsraad openbare basisschool 'de brug'

5. Reglement voor de medezeggenschapsraad openbare basisschool 'de regenboog'

6. Reglement voor de medezeggenschapsraad openbare basisschool 'de bijenkorf'

7. Reglement klachtenbehandeling sexuele intimidatie openbaar onderwijs

8. Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Houten
9. Reglement disciplinaire maatregelen t.a.v. leerlingen in het openbaar onderwijs

10. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Houten
11. Verordening bestuurscommissie openbaar onderwijs Houten

Culturele aangelegenheden


1. Monumentenverordening 1997

2. Subsidieverordening monumenten 1997

Bovenstaande verordeningen en reglementen liggen ter inzage bij het Wooninformatiecentrum aan het Onderdoor 23. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie.

Ingetrokken verordeningen
Met ingang van 3 maart 1999 zijn de volgende verordeningen ingetrokken:


* Inspraakverordening gemeente Houten 1994 Algemene Plaatselijke Verordening 1990 en de daarop gebaseerde acht wijzigingen

* Regeling geldelijke steun voor bewoners en gehandicapten bij woningverbetering en krotontruiming 1990.

Houten, 10 maart 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? (info@houten.com)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie