Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Houten

Datum nieuwsfeit: 09-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Houten

Openbare kennisgevingen
09/03/99

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Nieuwe aanvragen om milieuvergunning
De volgende aanvragen om een milieuvergunning zijn binnengekomen:


* de heer J.A. van Dam, voor oprichten van een bedrijf voor het houden van paarden en het geven van paardrijles aan gehandi-capten gelegen aan Provin-cialeweg 41 te Schalkwijk. De eind-datum is 8 april 1999.
Wij zijn van plan deze vergunning te verlenen.
* Van Setten 2, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een offsetdrukkerij gelegen aan Wilgenkade 23 te Houten. De eind-datum is 8 april 1999.
Wij zijn van plan deze vergunning te verlenen.

De ontwerp-beschikkingen en bijbeho-ren-de stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (030-6392742), vanaf morgen tot en met bovengenoemde einddatum elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Verder liggen de stukken gedurende deze periode elke donderdag na telefoni-sche afspraak ter inzage van
17.00 uur tot 20.00 uur.
Na de einddatum ligt de ontwerp-beschikking ter inzage op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, totdat de beroepstermijn op de definitieve beschik-king is verstreken.
Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Gemotiveerde bedenkingen kunnen gedurende bovengenoemde periode schrifte-lijk bij ons college worden ingebracht. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Eveneens kunnen tijdens een op verzoek te houden gedachtenwisseling mondelin-ge bedenkingen worden ingebracht.
Het verzoek tot het houden van de gedachtenwisseling moet uiterlijk 1 week voor de einddatum worden gedaan, omdat de gedachtenwisseling binnen bovenge-noemde periode moet worden gehouden. Schriftelijke bedenkingen moeten worden gezonden aan ons college, Postbus 30, 3990 DA Houten.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergunningen verleend en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:


* (G98414) Loerik III, betreft het oprichten van 85 woningen
* (G98200) Schonauwenseweg 4-B, betreft het oprichten van bedrijfsgebouwen

* (H99042) Blieksloot 40, betreft het vergroten van de woning
* (W99018) Schegcamp 18, betreft het vergroten van een woning
* (S98464) Lagedijk 26, betreft het oprichten van een bergloods
* (S98402) Beusichemseweg 146, betreft het oprichten van een werktuigenber- ging

* (G98386) Neereind 29, betreft het restaureren van het pand
* (G98202) Schonauwenseweg 4-C, betreft het oprichten van een woning
* (G98201) Schonauwenseweg 4-A, betreft het oprichten van een woning

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.
Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:


* (D99094) Muntslag 34, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (S99095) Eburonenpoort 8, betreft het vergroten van een woning
* (S99096) Eekhoornakker 20, betreft het vergroten van een woning
* (W99097) Smidsgilde 4, betreft het veranderen woning en plaatsen dakkapel

* (S99098) Overdam II, betreft het oprichten van 183 woningen
* (W99099) Onderdoor/Het Kant/De Slinger, betreft het plaatsen van licht- masten

* (W99100) Bosmeer 10, betreft het oprichten van een woning met praktijk

* (S99101) Rapenoord 10 en 12, betreft het vervangen en vergroten van dakkapellen

* (D99102) Patriottenland 52, betreft het plaatsen van een dakkapel

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitge-voerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-za-ken, kamer
1.32 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Ter inzage.
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:


* Het plaatsen van lichtmasten op het Onderdoor/Het Kant/De Slinger te Houten ten name van de gemeente Houten.

* Het plaatsen van een dakkapel op het perceel Stadhoudersland 36 te Houten ten name van P.M.H. Wijman.

* Het plaatsen van een dakkapel op het perceel Geuzenland 22 te Houten ten name van L.E. van de Werken.

* Het vergroten van een woning op het perceel Schegcamp 17 te Houten ten name van G.J.M.M. Dolphijn.

* Het vergroten van een woning op het perceel Dukaatslag 18 te Houten ten name van R.B. Stoop.

* Het vergroten van een woning op het perceel Ruitercamp 245 te Houten ten name van H. Kramer.

* Het oprichten van een woning op het perceel Stationserf 64 te Houten ten name van S. Bonthuis.

* Het oprichten van een woonzorgcomplex in Loerik III te Houten ten name van Altus Advies & Ontwikkeling.

* Het vergroten van een woning op het perceel Admiraalsborch 6 te Houten ten name van D.J.P.R. van Niel.

* Het vergroten van woningen en plaatsen van luifels op de percelen Mathaakveld 7 en 9 te Houten ten name van A.T.C. Ouwehand.
* Het vergroten van een opslagcontainer op het perceel Koedijk 3 te Houten ten name van LTV De Doordraaiers.

* Het plaatsen van een dakkapel op het perceel Muntslag 34 te Houten ten name van A. Schalk.

* Het vergroten van een woning op het perceel Goudsmedengilde 36 te Houten ten name van A. Ultee.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 1 tot en met 8, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 9 tot en met 11, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn tenslotte van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 12 en 13, vergunning te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 24 maart 1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De bouwplannen liggen vanaf donderdag 11 maart 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van
9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Inventarisatie gemeentelijke verordeningen en reglementen Bestuurlijke organisatie


1. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeente-raad

2. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders
3. Commissieverordening 1998

4. Regeling inzake het verstrekken van ambtelijke bijstand aan de leden van de gemeente-raad

5. Inspraakverordening Houten

6. Gereserveerd

7. Organisatieverordening brandweer Houten
8. Verordening gemeentelijke ombudsman Houten
9. Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften
10. Verordening straatnaamgeving en huisnummering
11. Regeling voor de adviescommissie straatnaamgeving
12. Regeling burgerlijke stand 1998

13. Verordening onkostenvergoeding wethouders van de gemeente Houten
14. Delegatie- en mandaatstatuut gemeente Houten

Administratie


1. Archiefverordening 1999

2. Verordening persoonsregistraties gemeente Houten
3. Verordening op de gemeentelijke identiteitskaart
4. Reglement persoonsregistratie identiteitskaar-ten
5. Reglement betreffende inkoop, aflevering, werkvoorraad, uitgifte, verschrijven, vermis-sen, diefstal en innemen van identiteitskaarten

6. Reglement inzake de vermelding van de gegevens op de identiteitskaart

7. Reglement voor de persoonsregistratie rijbewijzen
8. Reglement voor de gemeentelijke bevolkingsadministratie 1997
9. Reglement voor de persoonsregistratie uitkeringsadministratie diverse regelingen

Personeel


1. Uitkerings- en pensioenverordening wethouders van Houten 1995
2. Rechtspositieregeling vrijwilligers gemeentelijke brandweer
3. Vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer
4. Reglement uitvoeringsregels inzake de vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelij-ke brandweer
5. Verordening inzake de regeling aanspraken bij ongeval voor vrijwilligers van de gemeen-telijke brandweer
6. Piketregeling Houten 1993

Belastingen


1. Legesverordening 1997

2. Verordening onroerende-zaakbelastingen 1997
3. Verordening honden-belasting 1997

4. Verordening rioolrechten gemeente Houten 1997
5. Verordening reinigingsheffingen 1997

6. Verordening lijkbezorgingsrechten 1997

7. Verordening marktgelden 1997

Openbare orde


1. De Algemene Plaatselijke Verordening Houten
2. Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
3. Marktverordening

Openbare gezondheid, zedelijkheid en veiligheid


1. Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Houten 1993

Ruimtelijke ordening


1. Exploitatieverordening gemeente Houten 1995
2. Procedureverordening planschadevergoeding 1996

Volkshuisvesting en bouwzaken


1. Huisvestingsverordening Bestuur Regio Utrecht 1997
2. Bouwverordening

3. Verordening op het gebruik van standplaatsen voor woonwagens 1993
4. Subsidieverordening stads- en dorpsvernieuwing 1995

Economische aangelegenheid en arbeid


1. Winkeltijdenverordening Houten

Maatschappelijke zorg en welzijn


1. Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Houten 1996
2. Financieel besluit Wvg 1999

3. Verordening kinderopvang gemeente Houten 1997
4. Bijstandsverordening toeslagen en verlagingen
5. Premie- en vrijlatingsverordening gemeente Houten
6. Reglement bijzondere bijstand

7. Reglement cliëntenraad

8. Subsidieverordening mondiale aangelegenheden 1997
9. Verordening budgetfinanciering algemeen maatschappelijk werk
10. Algemene subsidieverordening gemeente Houten 1996
11. Regeling tegemoetkoming in contributies en bijdragen 1998

Onderwijs


1. Verordening leerlingenvervoer gemeente Houten 1998
2. Reglement voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad openbare scholen gemeente Houten

3. Reglement voor de medezeggenschapsraad openbare basisschool 'klavertje vier'

4. Reglement voor de medezeggenschapsraad openbare basisschool 'de brug'

5. Reglement voor de medezeggenschapsraad openbare basisschool 'de regenboog'

6. Reglement voor de medezeggenschapsraad openbare basisschool 'de bijenkorf'

7. Reglement klachtenbehandeling sexuele intimidatie openbaar onderwijs

8. Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Houten
9. Reglement disciplinaire maatregelen t.a.v. leerlingen in het openbaar onderwijs

10. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Houten
11. Verordening bestuurscommissie openbaar onderwijs Houten

Culturele aangelegenheden


1. Monumentenverordening 1997

2. Subsidieverordening monumenten 1997

Bovenstaande verordeningen en reglementen liggen ter inzage bij het Wooninformatiecentrum aan het Onderdoor 23. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie.

Ingetrokken verordeningen
Met ingang van 3 maart 1999 zijn de volgende verordeningen ingetrokken:


* Inspraakverordening gemeente Houten 1994 Algemene Plaatselijke Verordening 1990 en de daarop gebaseerde acht wijzigingen

* Regeling geldelijke steun voor bewoners en gehandicapten bij woningverbetering en krotontruiming 1990.

Houten, 10 maart 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? (info@houten.com)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...