Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage Ad Melkert aan plenair debat asielbeleid

Datum nieuwsfeit: 11-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Bijdrage van Ad Melkert aan het plenair debat over het asielbeleid
11 maart 1999 Ad Melkert

!!GESPROKEN WOORD GELDT!!!

Het asielbeleid brengt vragen met zich mee die verder reiken dan de belangen van vluchtelingen alleen. Het gaat ook over onze wereld van vandaag, waar de fysieke grenzen van landen vervangen zijn door de afbakening van de georganiseerde gemeenschap. Naarmate de gemeenschap de verzorgingsstaat verder heeft weten te ontwikkelen, ontplooit zich de paradox dat het behoud van een hoog niveau aan voorzieningen beperkingen stelt aan de aanspraken daarop. Maar tegelijk is een samenleving niet in de eerste plaats systeem. De onderlinge solidariteit staat voorop, zo mogelijk ook over de nationale grenzen heen. Het systeem is daarvan uitdrukking, geen doel op zich. Mensen dienen voorop te staan. Daarover moet het juist ook in het asielbeleid gaan. Het is de kern van het Vluchtelingenverdrag om de bescherming van het individu tegen directe bedreiging te waarborgen. Het is de les van de historie dat de opvang van vluchtelingen en ontheemden niet geweigerd mag worden als alternatieven ontbreken. De mogelijkheid tot asielverlening behoort tot de beginselen van de rechtstaat.

Voor beide, de rechtstaat en de verzorgingsstaat, gelden echter naar hun aard dat er onderscheid gemaakt moet worden. Onderscheid in de gronden waarop wel of geen verblijf kan worden toegestaan; onderscheid in de situaties waarin wel of geen toegang tot voorzieningen kan worden verzekerd. Zodra dreigt dat onduidelijkheid of willekeur in de toepassing hiervan de overhand krijgen, komt de gemeenschap onder druk. Haar vermogen om asielzoekers op te vangen en het draagvlak om deze in te passen in de eigen wijze van samenleven kunnen dan zó op de proef worden gesteld dat rechten en voorzieningen in de knel komen. Het is de opdracht van de politiek om zo'n knelsituatie te voorkomen en de voorwaarden voor solidariteit binnen en buiten de gemeenschap te versterken.

Dit is de opdracht zoals de PvdA-fractie die ervaart in de moeizame zoektocht naar balans, nu veel meer dan in andere landen in de Europese Unie asielzoekers zich in Nederland melden voor toelating. Het is moeizaam omdat de afwijzing van mensen pijn doet. Juist ook wanneer mensen vaak begrijpelijk uit zijn op lotsverbetering van henzelf en van hun kinderen. En het is ook moeizaam omdat er geen echte oplossingen zijn en zeker geen gemakkelijke. Hooguit is een aanvaardbaar evenwicht te bereiken, streng naar mensen die geen politieke vluchteling blijken; rechtvaardig naar degenen die te vrezen hebben voor hun toekomst om de politieke en humanitaire redenen die daarvoor internationaal zijn erkend.

Afgelopen zomer zijn in het regeerakkoord belangrijke stappen overeengekomen om die balans te verbeteren en daarmee het draagvlak voor het asielbeleid te verstevigen. De PvdA-fractie steunt de staatssecretaris in de stappen die tot nu toe zijn gezet en ziet met vertrouwen het vervolg tegemoet. We gaan er vanuit dat het versnelde schema met betrekking tot de voorbereiding van nieuwe wetgeving ook gestand wordt gedaan.

Dit debat is niet de plaats om vooruitlopend hierop tot uitspraken te komen over de belangrijke beleidskeuzes die nog aanstaande zijn. Dat behoort te gebeuren op grond van voorstellen van het kabinet. Wel kan worden vastgesteld dat ten opzichte van vorige zomer zich twee belangrijke wijzigingen in de omgevingssituatie hebben voorgedaan.
De eerste is de aanzienlijke toename van het aantal asielzoekers. Daarover is in deze Kamer al verschillende malen gesproken. De tweede is het vooruitzicht van een mogelijke doorbraak naar een gezamenlijke beleidsaanpak in de Europese Unie waarvoor het kabinet zich zeer inspant.

Tegen deze achtergrond zijn wij tot de conclusie gekomen dat de nog bestaande discrepanties tussen hoofdregel en uitvoering moeten worden teruggedrongen.
Dit betreft met name de hoofdregel dat de procedure snel en duidelijk moeten zijn. De organisatie van de IND is daarvoor de sleutel. Wij verwachten van de bewindslieden van Justitie dat zij met kracht de aanbevelingen van de rapporten van de afgelopen jaren doen uitvoeren. Vertraging kan daarbij niet gebruikt worden. En dit betreft ook de hoofdregel dat uitgeprocedeerden niet op opvang kunnen rekenen. De huidige uitvoering leidt de facto tot groepsrechten die de beoordeling van het asielverzoek zelf in haar effect uithollen. Dat kan in het nieuwe beleid niet zo doorgaan. Een overtuigend vluchtverhaal moet betekenen: verblijf, inburgering, direct werk, gastvrijheid. Ook bij het terugbrengen van het huidige aantal statussen tot twee dienen de huidige praktijk van de A-status en de hieraan verbonden rechten de basis te blijven. Dat geldt ook voor de in ons land verblijvende Bosniërs met A-status. Zij mogen hier op grond van de bestaande beleidspraktijk in beginsel blijven.
Een afgewezen vluchtverhaal moet betekenen: einde verblijf. Uiteraard met een redelijke termijn van aanzegging en zo mogelijk vergezeld van een actief beleid gericht op terugkeer. Met ruimte voor uitzonderingen die al tot de gebruiken in het vluchtelingenrecht behoren: voor statenlozen en in individuele noodsituaties die op grond daarvan tot een verblijfsstatus kunnen leiden. En met het verzoek aan de regering de situatie van de huidige groep van uitgeprocedeerden apart en met oog voor de vaak lange verblijfduur te bezien.

Alleen door duidelijkheid in beleid èn in de uitvoering daarvan blijven de capaciteit en het draagvlak voor de opvang en het verblijf van politieke vluchtelingen bestaan. Alleen door orde op zaken in het eigen beleid kan van de partners in de Europese Unie worden verlangd dat zij zich openstellen voor een gezamenlijke aanpak. De recente vertragingen in het optreden van de Europese Commissie en van het Duitse voorzitterschap stellen ons wat dat betreft niet gerust. Wij vragen de regering hier bovenop te zitten. Uiteindelijk zal het vinden van de sleutel in Europa veel van ons Nederlands ongemak en dispuut kunnen relativeren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie