Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA inzake ontwikkelingen in Bosnië-Herzegovina

Datum nieuwsfeit: 11-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's Gravenhage

Minister van Buitenlandse Zaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 9 maart 1999
Kenmerk DEU-111/99
Blad /7
Bijlage(n) 2
Betreft Actuele ontwikkelingen in Bosnië-Herzegovina C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Mede namens de Minister van Defensie informeer ik U hierbij als volgt over enige actuele ontwikkelingen in Bosnië-Herzegovina, in het bijzonder over het arbitragebesluit ten aanzien van Brcko, het ontslag van de President van de Republika Srpska (RS), Nikola Poplasen, en de gevolgen hiervan voor het politieke klimaat en de veiligheidssituatie. De aandacht gaat daarbij met name uit naar de ontwikkelingen in de RS.

Gezien de fluïde situatie zal het geschetste beeld wellicht nog nadere aanvulling behoeven. Van relevante verdere ontwikkelingen zullen wij U uiteraard op de hoogte houden.

Zoals bekend is tijdens de vredesonderhandelingen in 1995 geen overeenstemming bereikt over de vraag of Brcko en omgeving deel zou moeten uitmaken van de Federatie, danwel van de RS.

Voor de Federatie is Brcko van historisch en emotioneel belang. Bovendien is het de enige binnenhaven en in die zin een belangrijke schakel in de verbinding met de rest van Europa. Voor de RS heeft Brcko vooral een strategische betekenis omdat het de verbinding tussen het oostelijke en het westelijke deel van deze republiek vormt. De stad werd voor de oorlog voornamelijk bewoond door Moslims en ook door Kroaten. In de oorlog werd Brcko bezet door de Serviërs en vonden er op grote schaal etnische zuiveringen plaats.

Het noordoostelijk deel van de vooroorlogse gemeente Brcko werd in de Dayton-akkoorden voorlopig toegewezen aan de RS, het zuidelijk deel aan de Federatie. Vervolgens werd vastgelegd dat een internationaal arbitragetribunaal een bindende uitspraak over de toekomstige status van Brcko zou doen.

Het tribunaal, bestaande uit vertegenwoordigers van beide entiteiten en onder leiding van een internationale arbiter, de Amerikaan Roberts Owen, stelde vervolgens een internationale toezichthouder aan, de Amerikaan Robert Farrand. Deze ziet met name toe op de naleving van Dayton met betrekking tot de terugkeer van vluchtelingen en ontheemden en het oprichten van een multi-etnisch bestuur.

Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was dat een jaar na Dayton een bindende uitspraak zou worden gedaan, is zowel in 1997 als in 1998 een definitieve beslissing uitgesteld, omdat de uitvoering van de Dayton-akkoorden in Brcko door beide partijen werd geobstrueerd. Dankzij de inspanningen van de internationale toezichthouder werd wel enige vooruitgang geboekt met betrekking tot de terugkeer en werd een begin gemaakt met de inrichting van bestuur, rechtspraak en politie op multi-etnische basis. Ook verklaarde de gematigde RS-regering onder leiding van Dodik zich bereid medewerking te verlenen. Met name lokale Bosnisch-Servische politici in Brcko gaven er echter telkens blijk van niet aan de in Dayton vastgelegde doelstellingen te willen meewerken. Nationalistische partijen in beide entiteiten werkten ook in de praktijk onvoldoende mee aan het bewerkstelligen van de terugkeer van vluchtelingen en ontheemden, zowel uit als naar Brcko.

Het tribunaal concludeerde op 5 maart jl. dat nog steeds geen sprake was van voldoende medewerking, met name aan RS-zijde, maar dat uitstel van een definitieve beslissing niet langer verantwoord was. Derhalve besloot men tot de instelling van een speciaal district, waarbij het grondgebied van de gehele vooroorlogse gemeente Brcko door beide entiteiten zal worden gedeeld, een zgn. condominium. Brcko zal voortaaan "Brcko District of Bosnia and Hercegovina" worden genoemd, bestuurd door vertegenwoordigers van beide entiteiten, maar direct ressorterend onder de staat Bosnië-Herzegovina. Het multi-etnische bestuur zal bestaan uit een districtsparlement, een gekozen uitvoerende raad, een onafhankelijke rechterlijke macht en een aparte politiemacht. De gekozen constructie is niet te beschouwen als een derde entiteit, omdat het gebied immers beide entiteiten toebehoort.

Arbiter Roberts Owen heeft aangegeven dat uitvoering van dit besluit gefaseerd zal geschieden, waarbij toezichthouder Farrand zal toezien op naleving door de partijen van de aangegane verplichtingen.

De grens tussen de beide entiteiten, die dwars door Brcko loopt, zal tot nader order worden gehandhaafd en de wetgeving van elk van beide entiteiten zal in de betreffende delen vooralsnog van toepassing blijven, totdat afstemming en harmonisatie heeft plaatsgevonden. Het nieuwe district zal ontstaan, zodra de beide entiteiten alle zeggenschap hebben overgedragen aan het nieuwe bestuur.

De partijen hebben 60 dagen de gelegenheid om commentaar op het besluit te leveren. Indien één van de partijen bij de uitvoering ernstig in gebreke blijft, kan het tribunaal tot herziening van het besluit overgaan en het district aan één van de entiteiten toewijzen.

De Regering verwelkomt het besluit over de status van Brcko. Verder uitstel is ongewenst, omdat het momentum in de uitvoering van de Dayton-akkoorden dient te worden behouden. Dit besluit zal bijdragen aan het wegnemen van de huidige onzekerheid bij ontheemden om terug te keren. Servische ontheemden die zijn ondergebracht in Brcko hebben een besluit tot eventuele terugkeer uitgesteld in de hoop op opname van Brcko in de Republika Srpska. Moslims en Kroaten op hun beurt wachtten met een eventuele terugkeer naar Brcko totdat duidelijk zou zijn of zij daar al dan niet onder controle van de Republika Srpska zouden vallen.

Het besluit is door Hoge Vertegenwoordiger Westendorp eveneens verwelkomd. De EU heeft middels bijgevoegde persverklaring eveneens haar steun uitgesproken en de partijen eraan herinnerd dat ze in december jl. tijdens de bijeenkomst van de Peace Implementation Council in Madrid opnieuw erkenning en onverwijlde uitvoering van een besluit hebben toegezegd.

De Federatie reageerde bij monde van het Bosniak lid van het Staatspresidium, Izetbegovic, gematigd positief op het arbitragebesluit. In de RS is daarentegen zowel door de gematigde als de nationalistische partijen afwijzend gereageerd. In een speciale zitting van het parlement op 7 maart jl. werd het besluit door alle Servische parlementsleden bekritiseerd. Tevens werden in een resolutie alle Bosnisch-Servische leden van de staatsorganen opgeroepen hun werkzaamheden op te schorten. De afgelopen dagen is druk overleg gevoerd tussen de internationale gemeenschap en de RS-autoriteiten. Na aanvankelijk met aftreden gedreigd te hebben zouden het Servische lid van het Staatspresidium Radisic en demissionair premier Dodik aan de HV enkele voorwaarden hebben gesteld voor het accepteren van het arbitragebesluit. Deze voorwaarden spitsen zich toe op afzwakking van enkele Bosnische staatsinstellingen.

Ook Belgrado lijkt het arbitragebesluit af te wijzen. Voorts lijken door de ontwikkelingen ten aanzien van Kosovo de politieke verhoudingen in de RS zich verder te verscherpen. De inspanningen van de internationale gemeenschap dienen er dan ook op gericht te zijn om enerzijds met de gematigden in de RS de dialoog te blijven zoeken, zonder overigens op de genomen besluiten terug te komen, en om anderzijds voor de bevolking stabiliteit en veiligheid zowel met militaire middelen als door verdere uitvoering van het wederopbouwproces, te blijven garanderen.

Het arbitragebesluit viel samen met het besluit van HV Westendorp om RS-president Nikola Poplasen met onmiddellijke ingang uit zijn ambt te zetten. De HV gaf als reden voor dit besluit misbruik van macht, het veronachtzamen van de wil van de bevolking zoals neergelegd in de verkiezingsresultaten, en het zich niet houden aan de uitvoering van de Dayton-akkoorden en aan de grondwet. In het bijzonder had Poplasen de benoeming gedwarsboomd van Dodik tot kandidaat-premier van een nieuwe RS-regering, hoewel deze wordt gesteund door de meerderheid in het parlement. Diverse malen had Poplasen geweigerd zijn handtekening te zetten onder reeds door het parlement aangenomen wetten. Tenslotte had hij het gezag van de HV ondermijnd.

Hierdoor zag de HV zich genoodzaakt, met een beroep op artikel 5 in annex 10 van de Dayton-akkoorden, conform zijn mandaat te handelen en de president te ontslaan.

De Regering ondersteunt het besluit van de HV en ook het EU-Voorzitterschap heeft inmiddels in de bijgevoegde persverklaring krachtige steun uitgesproken en verwezen naar de oproep van de Peace Implementation Council in Madrid om actie te nemen tegen diegenen die het vredesproces ondermijnen.

Na bekendmaking van het arbitragebesluit zijn met name in RS demonstraties gehouden en hebben zich enkele geweldsincidenten voorgedaan. Het ernstigste incident betrof een aanval van Bosnische Serviërs op SFOR-militairen in de omgeving van Brcko, waarbij onder de aanvallers één dode viel. In Zvornik hebben enkele Nederlandse marechaussees zich samen met andere leden van de United Nations International Police Task Force (UNIPTF) tijdelijk teruggetrokken na een aanval van enkele honderden demonstranten op het UNIPTF-bureau ter plaatse.

Hoewel sprake is van enkele acties gericht tegen de internationale gemeenschap, is de algehele veiligheidssituatie vooralsnog stabiel.

De waakzaamheid van SFOR is verhoogd. Passende maatregelen zijn getroffen. In het bijzonder is de Multinational Specialised Unit (MSU) van SFOR paraat die bij ongeregeldheden op verzoek van lokale SFOR-commandanten zo nodig kan worden ingezet.

Ter voorbereiding op de gevolgen van het arbitragebesluit heeft H.M. Ambassade te Sarajevo de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen genomen en de Nederlanders werkzaam in Brcko e.o. en in de RS gewaarschuwd. In verband met de ontwikkelingen in Kosovo en het mogelijke overslaan van de crisis naar Bosnië-Herzegovina werd op 19 februari jl. reeds in nauw overleg met de Ambassade te Sarajevo onder meer het reisadvies voor de RS verder aangescherpt. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen zo nodig aanvullende maatregelen worden getroffen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Bijlage 1

EU Press Statement

The European Union welcomes the fact that a decision has been reached by the Arbitral Tribunal on the award for the Brcko area.

Under the existing international supervisory regime significant achievements were made. Families of refugees and displaced persons heave returned in the hundreds. A multi-ethnic administration, judiciary and police was created. A stable framework is also indispensable for potential investors. Their commitment is urgently required for the economic revitalisation of the area.

The European Union reminds the parties to the arbitration - the Federation and the Republika Srpska - that, in accordance with provisions of the Dayton Peace Accord, the Arbitrator's decision shall be final and binding, and the parties shall implement it without delay. Bosnia and Herzegovina's State and Entity leaders reaffirmed at the December 1998 Peace Implementation Conference in Madrid their commitment to respect and implement any further decision by the Arbitrator in 1999.

The European Union calls on the authorities in Bosnia and Herzegovina and in neighbouring countries to live up to their commitment and to seize the opportunity to build a self-sustaining peace in Bosnia and Herzegovina for the benefit of all citizens.

Bonn, 5 March 1999
_________________________________________________________________

Bijlage 2

Press statement EU Presidency

The Presidency of the European Union strongly supports today's decision of the High Representative, Carlos Westendorp, to remove the President of the Republika Srpska (RS) from office with immediate effect.

Despite repeated warnings, President Poplasen did not nominate a candidate for the office of Prime Minister who could win the support of the majority of the RS National Assembly. Instead, he tried to dismiss RS Prime Minister Milorad Dodik who has the necessary majority in the RS-National Assembly. He further tried to create a crisis in the RS. President Poplasen thus ignored the will of the RS electorate expressed in September 1998 elections. This misuse of power aimed against the implementation of the Dayton Peace Accords could no longer be tolerated.

The December 1998 Peace Implementation Conference in Madrid urged the High Representative to continue to take action against obstruction of peace implementation. The High Representative has acted accordingly based on the authority conferred upon him.

The Presidency of the European Union calls on all authorities - especially in the Republika Srpska - to respect the decision of the High Representative and to continue to work, together with the international community, for the full implementation of the Dayton Peace Accords.

Bonn, 5 March 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...