Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over langer open houden Borssele

Datum nieuwsfeit: 11-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE EZ

www.minez.nl

MIN EZ: langer open houden kerncentrale borssele

HET LANGER OPEN HOUDEN KERNCENTRALE BORSSELE

Het lid van de Tweede Kamer Van den Akker (CDA) heeft aan de ministers van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 19 februari 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Is het bericht waar dat zowel u als de scheidend directeur generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken van mening zijn dat de kerncentrale Borssele langer open moet blijven? 1)

2 Deelt u de opvatting van de scheidend directeur generaal dat de afspraken die Nederland in het kader van Kyoto heeft gemaakt over de reductie van broeikasgassen aanleiding geven tot een heroverweging van het besluit tot stillegging van Borssele in 2004?

3 Vormt het mogelijk langer open houden van Borssele een optie bij het kabinetsberaad over de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid?

4 Zo neen, bent u bereid alsnog te bekijken of kernenergie in de periode na 2004 een bijdrage kan leveren aan het halen van de Nederlandse taakstelling wat betreft de reductie van broeikasgassen?

5 Zijn er inderdaad aanwijzingen dat het voor Duitse afnemers, ondanks de gemiddeld lagere stroomprijs in Nederland, moeilijker is om stroom uit Nederland te importeren dan omgekeerd?

6 Zo ja, welke actie denkt u te ondernemen om aan deze onevenwichtige situatie snel een eind te maken?


---------------


1) ANP bericht van 17 februari jl.

De Minister van Economische Zaken, A. Jorritsma, heeft deze vragen mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, drs. J.P. Pronk, als volgt beantwoord.


1. Zowel door mijn scheidend directeur-generaal van Energie als mijzelf is naar voren gebracht dat het langer openhouden van de kerncentrale Borssele, in plaats van sluiting eind 2003 waartoe momenteel besloten is, een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan de doelstelling de uitstoot van CO2 terug te dringen. Er is dus niet beweerd dat de kerncentrale Borssele langer open moet blijven. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft op dit punt geen uitspraken gedaan.

2 en 4. De afspraken die Nederland in het kader van Kyoto heeft gemaakt over de reductie van broeikasgassen geven aanleiding alle opties die tot het verwezenlijken van die doelstelling kunnen bijdragen serieus in ogenschouw te nemen. In het 'Optiedocument voor emissiereductie van broeikasgassen' (ECN/RIVM), dat op 30 oktober 1998 naar de Tweede Kamer is gestuurd (VROM-98-0814), is de optie om de kerncentrale Borssele langer dan eind 2003 open te houden, opgenomen. In het optiedocument is aangegeven dat de reductie in de voor het Kyoto-protocol relevante periode (2008-2012) één Mton CO2 per jaar bedraagt, waarbij is aangenomen dat de centrale na 2003 nog bijna 10 jaar in bedrijf kan blijven. In hoeverre de opties uit het Optiedocument zullen worden ingezet, zal in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid worden aangegeven.

3. Zoals gebruikelijk kan ik u wat betreft -voorgenomen- kabinetsberaad geen informatie verschaffen.

5. Er zijn inderdaad geluiden dat het moeilijk zou zijn voor bedrijven om in Duitsland stroom te verkopen. Ik beschik echter op dit moment nog niet over concrete aanwijzingen dat er daadwerkelijk belemmeringen zijn op deze markt. Ik heb marktpartijen daarom opgeroepen om aan de hand van concrete voorbeelden eventuele belemmeringen van markttoegang te melden. Export van elektriciteit is overigens niet onderworpen aan wettelijke beperkingen in Nederland.

6. De elektriciteitsrichtlijn bevat één mogelijkheid om een verstoring op de interne elektriciteitsmarkt tegen te gaan, namelijk de reciprociteitsregeling. Deze regeling geldt voor landen die een minder vergaande marktopening realiseren dan Nederland. Ingeval van Duitsland is daarvan geen sprake. Indien blijkt dat vanuit een lidstaat tegen zeer lage prijzen elektriciteit wordt aangeboden, terwijl de binnenlandse prijzen een stuk hoger liggen, ligt het voor de hand dit allereerst bij de Europese Commissie te melden, zodat deze de lidstaat ter verantwoording kan roepen vanwege niet-nakoming van de richtlijn, concurrentievervalsing of dumping. Lidstaten kunnen geen eenzijdige actie ondernemen door bijvoorbeeld zelf tarieven te hanteren waarmee import uit dergelijke lidstaten wordt geweerd, omdat daarmee ontoelaatbare discriminatie ontstaat. Indien bedrijven met concrete voorbeelden van marktbelemmeringen komen, zal ik mijn buitenlandse collega.s indien daartoe aanleiding bestaat, zeker daarop aanspreken. Ik acht het in elk geval van belang inzicht te verkrijgen in de grensoverschrijdende handel in elektriciteit, zodat eventuele marktverstoringen in een vroeg stadium gecorrigeerd kunnen worden. Ik zal bij de Commissie dan ook aandringen op waakzaamheid tegen dergelijke marktverstoringen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie