Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 11-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

GS-besluiten

Vergadering d.d. 2 maart 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

1 Vervoer op Streek!
2 Advisering aan de Staatssecretaris van OCW over de herschikking VBO/MAVO
3 Stappenplan financiering steunfunctie-instellingen welzijn 4 Statenvoordracht inzake twee initiatiefvarianten Regionale Televisie
5 Financiering herstel/renovatie kunstmatige eilanden Wijde Blik
6 Milieucoöperatie Waterland en samenwerkingsovereenkomst 7 Brief Monumentenwacht inzake verzelfstandiging 8 Beantwoording statenvragen P.J. Bruystens en drs ing.Ph. de Lange(AOV/OU55+) inzake wachtlijstproblematiek ouderenzorg 9 Beantwoording statenvragen mw.M.D.Koning-Zijp, mw.E.P.van Gaalen-Haanstra en drs.R.van Wijk (VVD) inzake wachtlijstproblematiek ouderenzorg
10 Vaststelling concept-programma effectiviteitsonderzoek 1999 van de Commissie Beleidsevaluatie (CBE)
11 Verkoop PZS-terrein
12 Wijziging deelverordening stimulering ouderenhuisvesting 13 Opvang van asielzoekers
14 Beantwoording Statenvragen van mw.J.C.M.Onstenk (GroenLinks), over de opvang van asielzoekers, beantwoorden 15 Voorziening Uitgestelde intenties
16 Bijraming budget t.b.v. project "Strategische Luchtvaartontwikkeling"
17 Fusie n.v. NUON ENW
18 Sociaal Plan bureau Jeugdzorg 't Gooi (Stichting Jeugd Hulp het Gooi)
19 Opschoning oude openstaande verplichtingen Mr F.J.Kranenburg-monumentenfonds
20 Bodemsaneringsprogramma 1999-2002


1 Vervoer op Streek!
Het college besluit:


1. Kennis te nemen van de (ontwerp)notitie 'Vervoer op streek!'.
2. In te stemmen met de volgende beleidsuitspraken: a. de provincie kiest voor een rol als regisseur en voor een trekkersrol in de vernieuwing van het collectief vervoer; b. de provincie kiest daarbij voor een tweetal speerpunten, namelijk de introductie van het vraagafhankelijk vervoer in Noord-Holland-noord en de ontwikkeling van het RegioNet in Noord-Holland-zuid;
c. een opdrachtgeverschap van de provincie voor het regionaal treinvervoer (i.c. stoptreinen in Noord-Holland-noord en treinen die vallen onder het RegioNet) wordt nagestreefd; d. er wordt een Platform Gebruikers Collectief Vervoer opgericht; e. de huidige subsidierelatie met vervoerbedrijven wordt zo snel mogelijk omgebouwd naar een relatie die gebaseerd is op concessieverlening, waarbij (de in principe openbare) aanbesteding van die concessies gefaseerd tot stand wordt gebracht.
3. In te stemmen met een nadere uitwerking van:
- de rol van de provincie in het regionale treinvervoer;
- de definiering van de concessies (of concessiegebieden) en de invoering van marktwerking (inclusief een plan van aanpak);
- de te hanteren beleidsdoelstellingen in het collectief vervoer (in het kader van het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan (PVVP), waarbij de door de provincie gewenste kwaliteit voorop zal staan;
- de financiering van de aan het collectief vervoer gerelateerde nieuwe infrastructuur-projecten;

- samenwerkingsvormen tussen bevoegde besturen in het collectief vervoer.

4. Opdracht te geven tot:

- het opstellen van een visie knooppunten (als uitwerking van de Ontwikkelingsvisie en ten behoeve van het PVVP);
- het uitvoeren van een verkenning naar de invulling van ketenmanagement en de financiering van de bijbehorende infrastructuur en eventuele andere maatregelen;
- het uitvoeren van een verkenning naar de beheer- en onderhoudsituatie rond de infrastructuur voor het collectief vervoer en de daaraan gerelateerde financiele aspecten.
5. De voordracht over de notitie Vervoer op streek! voorlopig vast te stellen en voor advies voor te leggen aan de statencommissie, met dien verstande dat de besluitvorming wordt verwerkt in de betreffende stukken.

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


2 Advisering aan de Staatssecretaris van OCW over de herschikking VBO/MAVO
Het college besluit:


1. a. Het integraal advies over de herschikking vbo/mavo in Noord-Holland (inclusief Amsterdam) aan de staatssecretaris van OCW, in principe vast te stellen;
b. De adviezen aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bij de aanvragen ex artikel 75 WVO, de aanvragen voor het Plan van scholen 2000-2002 en de aanvragen voor intrasectorale programma's in principe vast te stellen.

2. Vorenbedoelde adviezen te bespreken in het Periodiek Overleg Onderwijs op 24 maart a.s.

3. a. In principe te besluiten bij de staatssecretaris aan te dringen op extra bekostiging voor de scholen voor voortgezet onderwijs in Texel en Wieringerwerf om deze scholen in staat te stellen hun huidige aanbod op een kwalitatief en financieel verantwoorde wijze te handhaven;
b. In principe te besluiten bij de staatssecretaris er op aan te dringen dat scholen die hun aanbod willen vernieuwen door een afdeling die niet meer voldoet in te wisselen voor een andere, hiertoe in staat worden ge steld.

4. De eerder genomen principebesluiten om advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Maatschappelijk Welzijn en Cultuur op 25 maart a.s..

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


3 Stappenplan financiering steunfunctie-instellingen welzijn Het college besluit:


1. Kennis te nemen van het IPA-ACON advies "Globale analyse van 3 financieringsmodellen voor de steunfunctie instellingen"
2. Te kiezen voor het stapsgewijze invoeren van een financieringsmodel waarin de provincie de volledige vrijheid heeft om te kiezen uit verschillende aanbieders van steunfunctie producten (het inkoopmodel uit het IPA_ACON rapport).
3. Te beginnen door met ingang van het jaar 2000 over te gaan tot output-subsidiëring van de huidige steunfunctie-instellingen.
4. Deze steunfunctie-instellingen bij wijze van experiment, gedurende het jaar 2000 en 2001 voor de ontwikkelingstaken onderling te laten concurreren.

5. De huidige steunfunctie-instellingen zo nodig te faciliteren (middels deskundigheisbevordering) bij de realisatie van het omvormingstraject.

6. Alvorens tot verdere invoering over te gaan - een evaluatie te houden van het werken met output-subsidiëring in de jaren
2000-2001.

7. De bovengenoemde besluiten voor advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Maatschappelijk Welzijn en Cultuur in de vergadering van 25 maart 1999.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


4 Statenvoordracht inzake twee initiatiefvarianten Regionale Televisie
Het college besluit:


1. Gevolg te geven aan het meerderheidsadvies van de Statencommissie MWC d.d. 18-02-1999 om twee initiatief-varianten voor regionale televisie te ontwikkelen;

2. Ter uitvoering van besluit 1. bijgaande conceptstatenvoordracht en het bijbehorend ontwerpbesluit vast te stellen, inhoudende de volgende voorstellen:
a. via een actieve opstelling onzerzijds in de richting van de Staatssecretaris van OC en W en de Tweede Kamer te bewerkstelligen dat regionale televisie in de toekomst uit rijksmiddelen gefinancieerd zal worden;
b. op korte termijn in samenwerking met het Ministerie van OC en W en de publieke zendgemachtigde Stichting Regionale Omroep Noord-Holland een voorstel voor een in principe publiek model van regionale televisie in Noord-Holland in de jaren 2000 en 2001 uit te werken; dit voorstel dient gebaseerd te zijn op de huidige wettelijke situatie (Mediawet), op de provinciale bestuurlijke financiële verantwoordelijkheid en op co-financiering (verdubbeling van de provinciale bijdrage) door het Ministerie van OC en W. c. de eventuele financiële gevolgen van het ontwerp-besluit zullen t.z.t. in de begroting worden verwerkt.

3. Bijgaande Statenvoordracht en ontwerpbesluit om advies voor te leggen aan Provinciale Staten (vergadering van 25 mei 1999).

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


5 Financiering herstel/renovatie kunstmatige eilanden Wijde Blik Het college besluit:


1. In principe maximaal f.760.000,- beschikbaar te stellen voor de renovatie/inrichting van de zogeheten kunstmatige eilanden in het Wijde Blik onder voorbehoud van bijdragen derden.
2. Alvorens definitief te besluiten advies te vragen aan de Statencommissie NLO over de bijdrage uit het Compensatiefonds.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


6 Milieucoöperatie Waterland en samenwerkingsovereenkomst Het college besluit de voorzitter van de stuurgroep milieucoöperatie Waterland, de heer Ir J.van der Vlist te schrijven over de procedure.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


7 Brief Monumentenwacht inzake verzelfstandiging Het college besluit:


1. Kennis te nemen van de brief van het bestuur van de Monumentenwacht d.d. 19 februari 1999 inzake het verzelfstandigingsproces Monumentenwacht Noord-Holland.
2. Het bestuur van de Monumentenwacht uit te nodigen om een toelichting te geven op zijn besluit genomen tijdens de bestuursvergadering van 17 februari j.l. aan de betrokken gedeputeerde (de heer Meijdam).

3. Het GS-besluit van 5 maart 1996 als uitgangspunt te nemen voor het overleg.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


8 Beantwoording statenvragen P.J. Bruystens en drs ing.Ph. de Lange(AOV/OU55+) inzake wachtlijstproblematiek ouderenzorg Het college stelt de antwoorden vast.

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


9 Beantwoording statenvragen mw.M.D.Koning-Zijp, mw.E.P.van Gaalen-Haanstra en drs.R.van Wijk (VVD) inzake wachtlijstproblematiek ouderenzorg
Het college stelt de antwoorden vast.

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


10 Vaststelling concept-programma effectiviteitsonderzoek 1999 van de Commissie Beleidsevaluatie (CBE)
Het college besluit de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit aangaande het vaststellen van het door de Commissie Beleidsevaluatie opgestelde conceptprogramma
effectiviteitsonderzoeken 1999 vast te stellen. ___________________________________

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


11 Verkoop PZS-terrein
Het college besluit:


1. In te stemmen met verkoop van het PZS-terrein te Bloemendaal overeenkomstig de in de koopakte opgenomen voorwaarden.
2. De partners in de Package-deal, de Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen, de Commissie Middelen en B&W van Bloemendaal daarover te informeren.

3. Gedeputeerde F.Tielrooij te machtigen tot ondertekening van de koopakte.
___________________________________

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


12 Wijziging deelverordening stimulering ouderenhuisvesting Het college besluit:


1. In te stemmen met de concept deelverordening stimulering ouderenhuisvesting Noord-Holland 1999.

2. De concept deelverordening stimulering ouderenhuisvesting om schriftelijk advies voor te leggen aan de statencommissie ROV. ___________________________________

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


13 Opvang van asielzoekers
Het college besluit:


1. Kennis te nemen van de notitie Beleidslijn Opvang Asielzoekers.
2. In te stemmen met de voorgestelde aanpak waarbij primair wordt ingezet op bemiddeling tussen het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de gemeenten.

3. De notitie ter kennisneming te doen toekomen aan de statencommissie ROV.
___________________________________

Inlichtingen: Krijn van Rijn, tel. (023) 514 40 45


14 Beantwoording Statenvragen van mw.J.C.M.Onstenk (GroenLinks), over de opvang van asielzoekers, beantwoorden Het college stelt de antwoorden vast.
___________________________________

Inlichtingen: Krijn van Rijn, tel. (023) 514 40 45


15 Voorziening Uitgestelde intenties
Het college besluit:


1. De voor een zestal projecten en doeleinden in de jaren t/m 1997 in de Voorziening Uitgestelde Intenties (VUI) gestorte maar nog niet uitgegeven bedragen in deze voorziening te handhaven en voor een achttal projecten en doeleinden de voor 1998 geraamde maar niet (volledig) in dat jaar uitgegeven bedragen aan deze voorziening toe te voegen.

2. Het onder 1. genomen besluit ter instemming voorleggen aan de Commissie Middelen in haar vergadering van 17 maart a.s. ___________________________________

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


16 Bijraming budget t.b.v. project "Strategische Luchtvaartontwikkeling"
Het college besluit aan provinciale staten bij het voorjaarsbericht
1999 voor te stellen: ten behoeve van het project "Strategische Luchtvaarontwikkeling" f.510.000,- beschikbaar te stellen, te regelen bij het Voorjaarsbericht, voor de regionale inbreng in de uitvoering van het kabinetsbesluit "Strategische Beleidskeuze Toekomst Luchtvaart".
___________________________________

Inlichtingen: Krijn van Rijn, tel. (023) 514 40 45


17 Fusie n.v. NUON ENW
Het college besluit:


1. In te stemmen met verzending van het eerste concept voor de voordracht aan Provinciale Staten over de fusie n.v. NUON ENW, waarin het standpunt is weergegeven naar de huidige stand van informatie over de fusie.

2. Verder overleg te voeren met het management van de nieuwe onderneming over de onderdelen van het fusievoorstel, die voor de provincie nog vraagtekens oproepen waaronder de onderbouwing van de waardestijging ten gevolge van de fusie, de noodzakelijke garanties o.m. ten aanzien van de netwerktarieven en een aantal technisch-inhoudelijke zaken rond de fusiedocumenten. ___________________________________

Inlichtingen: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11


18 Sociaal Plan bureau Jeugdzorg 't Gooi (Stichting Jeugd Hulp het Gooi)
Het college besluit:


1. Kennis te nemen van het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie naar Stichting Jeugd Hulp het Gooi en in te stemmen met inhoud en ondertekening daarvan.

2. De portefeuillehouder Zorg te machtigen het Sociaal Plan te ondertekenen.
___________________________________

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


19 Opschoning oude openstaande verplichtingen Mr F.J.Kranenburg-monumentenfonds
Het college besluit:


1. De oude openstaande verplichtingen te bezien op opportuniteit.
2. Voor zover mogelijk de oude openstaande subsidieverplichtingen juridisch en financieel af te handelen.
___________________________________

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


20 Bodemsaneringsprogramma 1999-2002
Het college besluit:


1. Het ontwerpprogramma onder toevoeging van samenvatting van de inspraak en antwoord daarop vast te stellen als definitief programma 1999-2002.

2. Dit programma voor te leggen aan de PS commissie Milieu, Water en Energie.

3. Bij positief advies de GS-commissie te machtigen het programma vast te stellen en te laten verspreiden.
___________________________________

Inlichtingen: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11

E-mail

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...