Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 11-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

GS-besluiten

Vergadering d.d. 2 maart 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

1 Vervoer op Streek!
2 Advisering aan de Staatssecretaris van OCW over de herschikking VBO/MAVO
3 Stappenplan financiering steunfunctie-instellingen welzijn 4 Statenvoordracht inzake twee initiatiefvarianten Regionale Televisie
5 Financiering herstel/renovatie kunstmatige eilanden Wijde Blik
6 Milieucoöperatie Waterland en samenwerkingsovereenkomst 7 Brief Monumentenwacht inzake verzelfstandiging 8 Beantwoording statenvragen P.J. Bruystens en drs ing.Ph. de Lange(AOV/OU55+) inzake wachtlijstproblematiek ouderenzorg 9 Beantwoording statenvragen mw.M.D.Koning-Zijp, mw.E.P.van Gaalen-Haanstra en drs.R.van Wijk (VVD) inzake wachtlijstproblematiek ouderenzorg
10 Vaststelling concept-programma effectiviteitsonderzoek 1999 van de Commissie Beleidsevaluatie (CBE)
11 Verkoop PZS-terrein
12 Wijziging deelverordening stimulering ouderenhuisvesting 13 Opvang van asielzoekers
14 Beantwoording Statenvragen van mw.J.C.M.Onstenk (GroenLinks), over de opvang van asielzoekers, beantwoorden 15 Voorziening Uitgestelde intenties
16 Bijraming budget t.b.v. project "Strategische Luchtvaartontwikkeling"
17 Fusie n.v. NUON ENW
18 Sociaal Plan bureau Jeugdzorg 't Gooi (Stichting Jeugd Hulp het Gooi)
19 Opschoning oude openstaande verplichtingen Mr F.J.Kranenburg-monumentenfonds
20 Bodemsaneringsprogramma 1999-2002


1 Vervoer op Streek!
Het college besluit:


1. Kennis te nemen van de (ontwerp)notitie 'Vervoer op streek!'.
2. In te stemmen met de volgende beleidsuitspraken: a. de provincie kiest voor een rol als regisseur en voor een trekkersrol in de vernieuwing van het collectief vervoer; b. de provincie kiest daarbij voor een tweetal speerpunten, namelijk de introductie van het vraagafhankelijk vervoer in Noord-Holland-noord en de ontwikkeling van het RegioNet in Noord-Holland-zuid;
c. een opdrachtgeverschap van de provincie voor het regionaal treinvervoer (i.c. stoptreinen in Noord-Holland-noord en treinen die vallen onder het RegioNet) wordt nagestreefd; d. er wordt een Platform Gebruikers Collectief Vervoer opgericht; e. de huidige subsidierelatie met vervoerbedrijven wordt zo snel mogelijk omgebouwd naar een relatie die gebaseerd is op concessieverlening, waarbij (de in principe openbare) aanbesteding van die concessies gefaseerd tot stand wordt gebracht.
3. In te stemmen met een nadere uitwerking van:
- de rol van de provincie in het regionale treinvervoer;
- de definiering van de concessies (of concessiegebieden) en de invoering van marktwerking (inclusief een plan van aanpak);
- de te hanteren beleidsdoelstellingen in het collectief vervoer (in het kader van het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan (PVVP), waarbij de door de provincie gewenste kwaliteit voorop zal staan;
- de financiering van de aan het collectief vervoer gerelateerde nieuwe infrastructuur-projecten;

- samenwerkingsvormen tussen bevoegde besturen in het collectief vervoer.

4. Opdracht te geven tot:

- het opstellen van een visie knooppunten (als uitwerking van de Ontwikkelingsvisie en ten behoeve van het PVVP);
- het uitvoeren van een verkenning naar de invulling van ketenmanagement en de financiering van de bijbehorende infrastructuur en eventuele andere maatregelen;
- het uitvoeren van een verkenning naar de beheer- en onderhoudsituatie rond de infrastructuur voor het collectief vervoer en de daaraan gerelateerde financiele aspecten.
5. De voordracht over de notitie Vervoer op streek! voorlopig vast te stellen en voor advies voor te leggen aan de statencommissie, met dien verstande dat de besluitvorming wordt verwerkt in de betreffende stukken.

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


2 Advisering aan de Staatssecretaris van OCW over de herschikking VBO/MAVO
Het college besluit:


1. a. Het integraal advies over de herschikking vbo/mavo in Noord-Holland (inclusief Amsterdam) aan de staatssecretaris van OCW, in principe vast te stellen;
b. De adviezen aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bij de aanvragen ex artikel 75 WVO, de aanvragen voor het Plan van scholen 2000-2002 en de aanvragen voor intrasectorale programma's in principe vast te stellen.

2. Vorenbedoelde adviezen te bespreken in het Periodiek Overleg Onderwijs op 24 maart a.s.

3. a. In principe te besluiten bij de staatssecretaris aan te dringen op extra bekostiging voor de scholen voor voortgezet onderwijs in Texel en Wieringerwerf om deze scholen in staat te stellen hun huidige aanbod op een kwalitatief en financieel verantwoorde wijze te handhaven;
b. In principe te besluiten bij de staatssecretaris er op aan te dringen dat scholen die hun aanbod willen vernieuwen door een afdeling die niet meer voldoet in te wisselen voor een andere, hiertoe in staat worden ge steld.

4. De eerder genomen principebesluiten om advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Maatschappelijk Welzijn en Cultuur op 25 maart a.s..

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


3 Stappenplan financiering steunfunctie-instellingen welzijn Het college besluit:


1. Kennis te nemen van het IPA-ACON advies "Globale analyse van 3 financieringsmodellen voor de steunfunctie instellingen"
2. Te kiezen voor het stapsgewijze invoeren van een financieringsmodel waarin de provincie de volledige vrijheid heeft om te kiezen uit verschillende aanbieders van steunfunctie producten (het inkoopmodel uit het IPA_ACON rapport).
3. Te beginnen door met ingang van het jaar 2000 over te gaan tot output-subsidiëring van de huidige steunfunctie-instellingen.
4. Deze steunfunctie-instellingen bij wijze van experiment, gedurende het jaar 2000 en 2001 voor de ontwikkelingstaken onderling te laten concurreren.

5. De huidige steunfunctie-instellingen zo nodig te faciliteren (middels deskundigheisbevordering) bij de realisatie van het omvormingstraject.

6. Alvorens tot verdere invoering over te gaan - een evaluatie te houden van het werken met output-subsidiëring in de jaren
2000-2001.

7. De bovengenoemde besluiten voor advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Maatschappelijk Welzijn en Cultuur in de vergadering van 25 maart 1999.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


4 Statenvoordracht inzake twee initiatiefvarianten Regionale Televisie
Het college besluit:


1. Gevolg te geven aan het meerderheidsadvies van de Statencommissie MWC d.d. 18-02-1999 om twee initiatief-varianten voor regionale televisie te ontwikkelen;

2. Ter uitvoering van besluit 1. bijgaande conceptstatenvoordracht en het bijbehorend ontwerpbesluit vast te stellen, inhoudende de volgende voorstellen:
a. via een actieve opstelling onzerzijds in de richting van de Staatssecretaris van OC en W en de Tweede Kamer te bewerkstelligen dat regionale televisie in de toekomst uit rijksmiddelen gefinancieerd zal worden;
b. op korte termijn in samenwerking met het Ministerie van OC en W en de publieke zendgemachtigde Stichting Regionale Omroep Noord-Holland een voorstel voor een in principe publiek model van regionale televisie in Noord-Holland in de jaren 2000 en 2001 uit te werken; dit voorstel dient gebaseerd te zijn op de huidige wettelijke situatie (Mediawet), op de provinciale bestuurlijke financiële verantwoordelijkheid en op co-financiering (verdubbeling van de provinciale bijdrage) door het Ministerie van OC en W. c. de eventuele financiële gevolgen van het ontwerp-besluit zullen t.z.t. in de begroting worden verwerkt.

3. Bijgaande Statenvoordracht en ontwerpbesluit om advies voor te leggen aan Provinciale Staten (vergadering van 25 mei 1999).

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


5 Financiering herstel/renovatie kunstmatige eilanden Wijde Blik Het college besluit:


1. In principe maximaal f.760.000,- beschikbaar te stellen voor de renovatie/inrichting van de zogeheten kunstmatige eilanden in het Wijde Blik onder voorbehoud van bijdragen derden.
2. Alvorens definitief te besluiten advies te vragen aan de Statencommissie NLO over de bijdrage uit het Compensatiefonds.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


6 Milieucoöperatie Waterland en samenwerkingsovereenkomst Het college besluit de voorzitter van de stuurgroep milieucoöperatie Waterland, de heer Ir J.van der Vlist te schrijven over de procedure.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


7 Brief Monumentenwacht inzake verzelfstandiging Het college besluit:


1. Kennis te nemen van de brief van het bestuur van de Monumentenwacht d.d. 19 februari 1999 inzake het verzelfstandigingsproces Monumentenwacht Noord-Holland.
2. Het bestuur van de Monumentenwacht uit te nodigen om een toelichting te geven op zijn besluit genomen tijdens de bestuursvergadering van 17 februari j.l. aan de betrokken gedeputeerde (de heer Meijdam).

3. Het GS-besluit van 5 maart 1996 als uitgangspunt te nemen voor het overleg.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


8 Beantwoording statenvragen P.J. Bruystens en drs ing.Ph. de Lange(AOV/OU55+) inzake wachtlijstproblematiek ouderenzorg Het college stelt de antwoorden vast.

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


9 Beantwoording statenvragen mw.M.D.Koning-Zijp, mw.E.P.van Gaalen-Haanstra en drs.R.van Wijk (VVD) inzake wachtlijstproblematiek ouderenzorg
Het college stelt de antwoorden vast.

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


10 Vaststelling concept-programma effectiviteitsonderzoek 1999 van de Commissie Beleidsevaluatie (CBE)
Het college besluit de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit aangaande het vaststellen van het door de Commissie Beleidsevaluatie opgestelde conceptprogramma
effectiviteitsonderzoeken 1999 vast te stellen. ___________________________________

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


11 Verkoop PZS-terrein
Het college besluit:


1. In te stemmen met verkoop van het PZS-terrein te Bloemendaal overeenkomstig de in de koopakte opgenomen voorwaarden.
2. De partners in de Package-deal, de Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen, de Commissie Middelen en B&W van Bloemendaal daarover te informeren.

3. Gedeputeerde F.Tielrooij te machtigen tot ondertekening van de koopakte.
___________________________________

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


12 Wijziging deelverordening stimulering ouderenhuisvesting Het college besluit:


1. In te stemmen met de concept deelverordening stimulering ouderenhuisvesting Noord-Holland 1999.

2. De concept deelverordening stimulering ouderenhuisvesting om schriftelijk advies voor te leggen aan de statencommissie ROV. ___________________________________

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


13 Opvang van asielzoekers
Het college besluit:


1. Kennis te nemen van de notitie Beleidslijn Opvang Asielzoekers.
2. In te stemmen met de voorgestelde aanpak waarbij primair wordt ingezet op bemiddeling tussen het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de gemeenten.

3. De notitie ter kennisneming te doen toekomen aan de statencommissie ROV.
___________________________________

Inlichtingen: Krijn van Rijn, tel. (023) 514 40 45


14 Beantwoording Statenvragen van mw.J.C.M.Onstenk (GroenLinks), over de opvang van asielzoekers, beantwoorden Het college stelt de antwoorden vast.
___________________________________

Inlichtingen: Krijn van Rijn, tel. (023) 514 40 45


15 Voorziening Uitgestelde intenties
Het college besluit:


1. De voor een zestal projecten en doeleinden in de jaren t/m 1997 in de Voorziening Uitgestelde Intenties (VUI) gestorte maar nog niet uitgegeven bedragen in deze voorziening te handhaven en voor een achttal projecten en doeleinden de voor 1998 geraamde maar niet (volledig) in dat jaar uitgegeven bedragen aan deze voorziening toe te voegen.

2. Het onder 1. genomen besluit ter instemming voorleggen aan de Commissie Middelen in haar vergadering van 17 maart a.s. ___________________________________

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


16 Bijraming budget t.b.v. project "Strategische Luchtvaartontwikkeling"
Het college besluit aan provinciale staten bij het voorjaarsbericht
1999 voor te stellen: ten behoeve van het project "Strategische Luchtvaarontwikkeling" f.510.000,- beschikbaar te stellen, te regelen bij het Voorjaarsbericht, voor de regionale inbreng in de uitvoering van het kabinetsbesluit "Strategische Beleidskeuze Toekomst Luchtvaart".
___________________________________

Inlichtingen: Krijn van Rijn, tel. (023) 514 40 45


17 Fusie n.v. NUON ENW
Het college besluit:


1. In te stemmen met verzending van het eerste concept voor de voordracht aan Provinciale Staten over de fusie n.v. NUON ENW, waarin het standpunt is weergegeven naar de huidige stand van informatie over de fusie.

2. Verder overleg te voeren met het management van de nieuwe onderneming over de onderdelen van het fusievoorstel, die voor de provincie nog vraagtekens oproepen waaronder de onderbouwing van de waardestijging ten gevolge van de fusie, de noodzakelijke garanties o.m. ten aanzien van de netwerktarieven en een aantal technisch-inhoudelijke zaken rond de fusiedocumenten. ___________________________________

Inlichtingen: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11


18 Sociaal Plan bureau Jeugdzorg 't Gooi (Stichting Jeugd Hulp het Gooi)
Het college besluit:


1. Kennis te nemen van het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie naar Stichting Jeugd Hulp het Gooi en in te stemmen met inhoud en ondertekening daarvan.

2. De portefeuillehouder Zorg te machtigen het Sociaal Plan te ondertekenen.
___________________________________

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


19 Opschoning oude openstaande verplichtingen Mr F.J.Kranenburg-monumentenfonds
Het college besluit:


1. De oude openstaande verplichtingen te bezien op opportuniteit.
2. Voor zover mogelijk de oude openstaande subsidieverplichtingen juridisch en financieel af te handelen.
___________________________________

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


20 Bodemsaneringsprogramma 1999-2002
Het college besluit:


1. Het ontwerpprogramma onder toevoeging van samenvatting van de inspraak en antwoord daarop vast te stellen als definitief programma 1999-2002.

2. Dit programma voor te leggen aan de PS commissie Milieu, Water en Energie.

3. Bij positief advies de GS-commissie te machtigen het programma vast te stellen en te laten verspreiden.
___________________________________

Inlichtingen: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11

E-mail

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie