Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Landbouwakkoord EU met voorbehoud van Nederland

Datum nieuwsfeit: 11-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Europa van Morgen

Landbouwakkoord EU met voorbehoud van Nederland Onverwacht hebben de Europese landbouwministers in de vroege uren van 11 maart in Brussel een voorlopig akkoord bereikt over Agenda 2000. Kern van het compromis is dat de door de Europese Commissie voorgestelde ingrijpende hervorming van het beleid grotendeels doorgang vindt, maar dan in een lager tempo.

Minister Haijo Apotheker namens Nederland, plus zijn Franse, Britse en Zweedse collega hebben ter plekke aangekondigd namens hun regering een voorbehoud te maken bij de kosten van het akkoord. Tegelijk kwamen de vijftien ministers uiteindelijk dicht in de buurt van de beoogde bevriezing van de uitgaven voor de komende zeven jaar met een jaarlijkse 2 procent aanpassing voor inflatie. Volgens minister Apotheker kost het compromis over de periode 2000 tot 2006 ruim elf miljard gulden teveel. De Duitse voorzitter van het beraad, minister Karl-Heinz Funke, kwam even later op zijn persconferentie nog 4,5 miljard gulden hoger uit. Funke wees er op dat in zijn calculatie de uitgaven over de jaren 2000 tot 2006 op in totaal twee procent na, worden bevroren op het niveau van 1999.
Via vaak onderbroken onderhandelingen die al op 21 februari waren begonnen, kwamen de ministers overeen de garantieprijs die akkerbouwers voor granen krijgen volgend jaar en in 2001 met telkens tien procent te verlagen. De melkprijs (met name roomboter en melkpoeder) gaat vanaf 2003 gedurende drie jaar elke keer vijf procent omlaag. De garantieprijs van het rundvlees daalt vanaf volgend jaar in drie jaarlijkse etappes met totaal twintig procent. De boeren worden ten dele voor de inkomensdaling gecompenseerd. Dat gebeurt via toeslagen op hun inkomen. Het zijn die toeslagen die de kosten van de landbouwpolitiek van de Unie de komende jaren verder opstuwen. Tenslotte komt er een nieuw stelsel voor wijn, extra geld voor plattelandsontwikkeling, en steunverlening aan agrariërs wordt gekoppeld aan hun milieu-inspanningen. Het plan om een limiet te leggen voor zeer grote boerenbedrijven, die soms jaarlijks miljoenen steun opstrijken, heeft het niet gehaald.

Geen ‘nulgroei’

Een meerderheid van de ministers, waaronder de Nederlandse, zette op aandringen van hun regering in op ‘reële nulgroei’ van de begroting. Dit betekent het limiteren van de EU-uitgaven ten behoeve van de landbouw op het niveau van 1999, dat is 89,25 miljard gulden. De totale kosten van het landbouwbeleid op basis van zo’n ‘nulgroei’ tot 2006 belopen 676,5 miljard gulden. Volgens Funke gaat het pakket echter 692 miljard kosten, ofwel 15,5 miljard gulden meer. Minister Apotheker en zijn eveneens protesterende Britse, Franse en Zweedse collega’s hadden deze kostenstijging overigens kunnen blokkeren door het op een stemming te laten aankomen. Zij beschikken over de daartoe vereiste ‘blokkerende minderheid’. Volgens Apotheker is dat niet gebeurd omdat de meerderheid toch niet was over te halen tot bevriezing van de uitgaven.
De regeringsleiders van de vier landen die een voorbehoud maakten, brengen deze kwestie volgende week ter sprake bij de Top van Berlijn op 24 en 25 maart. Daar wil kanselier Gerhard Schröder, voorzitter van de Europese Raad, totale besluitvorming over Agenda 2000. Dit pakket voorstellen van de Europese Commissie omvat behalve de landbouwhervormingen een ingrijpende herverdeling van de regionale steun, afspraken over de financiering van de Unie tot 2006 en over de lastenverdeling tussen de EU-landen onderling. Op 26 februari heeft premier Wim Kok na de Europese Raad op de Petersberg bij Bonn onderstreept, dat wat de landbouwministers besluiten ‘met potlood wordt opgeschreven’. Een meerderheid van de staatshoofden en regeringsleiders vond toen ‘dat de uitkomsten van het landbouwberaad moeten passen in het totale pakket van Agenda 2000’, aldus Kok.

Apotheker tevreden

Nederland heeft bij het marathonberaad op diverse punten zijn zin gekregen. Zo wordt op aandringen van minister Apotheker de start van de melkprijsverlaging, voorgesteld vanaf 2000, uitgesteld tot 2003. De melkquotaregeling blijft zeker tot 2006 bestaan. Daarvoor moesten de voorstanders, waaronder Nederland, wel toestaan dat Spanje volgens het ministerie van LNV 11 procent meer melk mag gaan produceren, Italië 6 procent, Griekenland 10 en Ierland 5 procent. Deze landen zijn met Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken tegen melkquotering. Zij hadden gedreigd het quotastelsel op te blazen. De Nederlandse veehouders zijn er tegen dat andere landen hun productie mogen opdrijven. Om dat verzet te beperken wordt voor alle veehouders het quotum met anderhalf procent verhoogd. De Nederlandse kalverhouderij krijgt de premie per dier van 110 gulden die men had geëist. Telers van fabrieksaardappelen voor zetmeel ontvangen voor 75 procent compensatie voor hun inkomstenverlies. De Europese Commissie had aanvankelijk geen middelen uitgetrokken voor de kalverhouderij. Zij wilde de telers van aardappelen voor zetmeelbereiding maar voor 44% tegemoet komen.
De Nederlandse landbouw moet de concessies die haar minister loskreeg wel zelf betalen, opdat zij het budget van de EU niet verhogen. Voor de zetmeelsector betekent dit een quotumverlaging van 7,8%. Minister Apotheker vindt dat niet erg. ‘Het bevordert de motivatie van de telers om fabrieksaardappelen te blijven leveren’, zei hij. De genoemde kalverpremie wordt betaald via een korting op de premie op melkkoeien die de veehouders in Nederland jaarlijks 110 miljoen gulden zal kosten. Belangrijk is tenslotte dat de Nederlandse veehouder voor zijn volledige melkquotum wordt gecompenseerd. Apotheker kreeg met Franse steun ook nog gedaan dat de verlaging met twintig procent van de minimumprijs die akkerbouwers ontvangen voor hun graan in twee etappes verloopt, in 2000 en 2001.

Wereldmarkt kompas

Belangrijk element van het akkoord is dat het systeem van de prijsgaranties wordt doorbroken die boeren aanzetten tot overproductie. Sedert de ingrijpende wijziging van het landbouwbeleid van 1992 (de MacSharry-hervorming) ligt bij de akkerbouw en de vleesveehouderij de nadruk op directe inkomenssteun aan boeren in plaats van onbeperkte prijsondersteuning van hun producten. Nu trekken de ministers die lijn door naar de melkveehouderij, dat is politiek de meest gevoelige agrarische tak. Voor granen en vleesvee wordt de in 1992 ingeslagen weg definitief voortgezet. Dit wil zeggen dat de EU voortaan over de hele lijn de agrarische ondernemers aanzet om te produceren tegen de traditioneel lagere wereldmarktprijzen. De Europese Unie gaat aldus mondiaal concurreren. Voor een traditioneel belangrijk exporterend land met een omvangrijke agribusiness als Nederland is dat een belangrijke ontwikkeling. Het nieuwe systeem heeft nog andere voordelen. De samenleving wordt ontlast van dure overschotten aan melk, wijn, granen en rundvlees. Die overschotten moeten tot nu toe tegen afbraakprijzen via zogenaamde ‘exportrestituties’ elders worden gedumpt. Het geleidelijk aan loslaten van dit systeem is een handreiking naar onze partners in de Wereldhandelsorganisatie WTO, naar sommige Derde Wereldlanden en naar de tien kandidaatlidstaten in Oost-Europa. De Oost-Europese boeren kennen geen garantieprijzen. Zij kunnen zich pas aansluiten nadat de EU haar beleid intern heeft hervormd. Daartoe is nu een belangrijke stap gezet.

Cofinanciering

Diverse regeringen hadden tegelijk een begin willen maken met het afbouwen van de genoemde agrarische inkomenstoeslagen. Dat kan bijvoorbeeld door ze met enkele procenten per jaar te verlagen, de zogenaamde ‘degressiviteit’. Duitsland en vooral Nederland wilden met de steun van de Europese Commissie daarentegen een andere noviteit inbouwen,
‘cofinanciering’. Dit betekent dat iedere nationale regering voortaan een kwart van de Brusselse toeslagen uit eigen zak betaalt. Voordeel daarvan is dat landen met een moderne landbouw als Nederland dan niet meer opdraaien voor de agrarische sector elders. Onze hoge contributie aan de Unie zou via cofinanciering met zeker 400 miljoen jaarlijks teruglopen. Cofinanciering stuitte vanaf het begin op verzet van Parijs dat er dan flink op achteruit zou gaan. En degressiviteit, de afbouw van toeslagen vóórdat zij zijn gaan werken, is voor de agrarische sector onverteerbaar. Heel vernuftig hebben de ministers in enkele nachtelijke uren dit dilemma (waarbij Frankrijk en Duitsland tegenover elkaar stonden) doorbroken. Zij kozen ervoor de beoogde hervorming te faseren en tegelijk wat minder diepgang te geven. Uitstel van de zuivelhervorming van 2000 naar 2003 levert bijna tien miljard gulden op. Vertraging van de graanprijsverlaging scheelt ook nog ruim twee miljard. Zo komt men dan toch dicht bij de beoogde bevriezing van de landbouwuitgaven tot 2006. In de finale uren was alleen Portugal helemaal tegen. Bijkomend voordeel van deze benadering is dat de EU-landbouwpolitiek nu klaar is voor de WTO Millenniumronde. Vanaf 2000 zullen de Verenigde Staten en andere agrarische exporteurs aandringen op liberalisering van ons beleid. Landbouwcommissaris Fischler wees er na afloop van het beraad op dat dankzij de melkprijsverlaging de Unie over enkele jaren massaal kaas kan exporteren zonder exportsubsidies. De twintig procent verlaging van de graanprijs betekent volgens de Commissie dat de telers gaan werken op basis van wereldmarktprijzen. Niettemin heeft de Amerikaanse minister van landbouw Dan Glickman op 11 maart in Washington DC gezegd dat deze hervorming ‘te minimalistisch92' is voor het WTO-beraad.

Plattelandsontwikkeling

Landbouwcommissaris Franz Fischler wijst er daarentegen op, dat het om de meest ingrijpende hervorming van de landbouwpolitiek tot nu toe gaat. ‘Nooit was er een hervorming die zoveel sectoren tegelijk omvat. Bovendien krijgt het landbouwbeleid een tweede pijler voor plattelandsontwikkeling. Derde aspect van belang is dat de hervorming geleidelijk gaat, zodat zowel de landbouwers als de agribusiness zich daarop tijdig kunnen instellen’, aldus Fischler. De landbouworganisaties reageren kritisch. De federatie van boerenorganisaties uit de EU, Copa, verwacht dat de agrarische inkomens met ruim 14 miljard gulden dalen. Ook LTO Nederland voorziet op termijn voor de boeren een forse inkomensdaling. Tegelijk prijzen LTO en anderen uit de agrarische wereld minister Apotheker voor zijn inzet gedurende de marathon. Jan Werts

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...