Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarrekening 1998 Royal Boskalis Westminster

Datum nieuwsfeit: 12-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Royal Boskalis Westminster N.V.

Bericht van de Raad van Commissarissen

Jaarrekening

Het jaarverslag over 1998, met daarin opgenomen de jaarrekening, is door de Raad van Bestuur aan onze Raad voorgelegd. De jaarrekening, welke door KPMG Accountants nv is gecontroleerd en goedgekeurd, hebben wij ongewijzigd vastgesteld.

Wij stellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor:
- de jaarrekening, waarin opgenomen het voorstel tot winstbestemming goed te keuren;

- de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor hun bestuur en de Commissarissen voor hun toezicht over het jaar 1998;
- een dividend uit te keren aan houders van (certificaten van) aandelen van fl.1,60 per (certificaat van) aandeel, naar keuze van de aandeelhouder (certificaathouder) uit te keren geheel in contanten dan wel fl.0,80 in contanten en fl.0,80 in (certificaten van) aandelen ten laste van de belastingvrije agioreserve of ten laste van de overige reserves.
Samenstelling
Raad van
Commissarissen
Ing. J. Kraaijeveld van Hemert is vanwege het bereiken van de statutair vastgestelde leeftijdsgrens per 7 mei 1998 afgetreden. De heer Kraaijeveld van Hemert was gedurende 45 jaar aan de vennootschap verbonden, waarvan vele jaren als voorzitter van de Raad van Bestuur en de laatste 10 jaar als commissaris. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor de belangrijke bijdrage die hij gedurende deze lange periode aan de ontwikkeling van de vennootschap heeft geleverd.

Met ingang van 7 mei 1998 is ir S.D. de Bree tot commissaris benoemd als opvolger van de heer Kraaijeveld van Hemert.

Naar ons oordeel is de samenstelling van de Raad evenwichtig en in overeenstemming met de vigerende profielschets ten aanzien van de samenstelling van de Raad van Commissarissen.

Per 10 mei 1999 zal drs R.S.H. Mees volgens rooster aftreden. De heer Mees heeft te kennen gegeven niet voor herbenoeming beschikbaar te zijn. De Raad van Commissarissen is, de aanbeveling van de Ondernemingsraad meewegend, voornemens mr A.A. Westerlaken in deze vacature te benoemen.

M. van der Vorm MBA zal eveneens per 10 mei 1999 volgens rooster aftreden. Wij zijn voornemens de heer Van der Vorm te herbenoemen. Samenstelling
Raad van Bestuur

Gedurende het verslagjaar hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de Raad van Bestuur.

Werkzaamheden
Raad van
Commissarissen
De Raad heeft in de verslagperiode zes maal vergaderd met de Raad van Bestuur. Vaste onderwerpen op de agenda waren de resultaten, de balans alsmede branche- en marktontwikkelingen. Tijdens vergaderingen is intensief gesproken over het bedrijfsbudget, acquisitie- en investeringsvoorstellen, de aanbevelingen van de Commissie Corporate Governance, Algemene Vergadering van Aandeelhouders en voorgenomen benoemingen. Voorts hebben wij ons uitvoerig laten informeren over de aanpak van de millenniumproblematiek en daaraan gekoppeld het automatiseringsbeleid.

Aandacht is tevens besteed aan de strategie en de risico¹s verbonden aan de onderneming in samenhang met de interne beheerssystemen. In dit kader is de management-letter van de externe accountant, in diens aanwezigheid, aan de orde geweest. Verder is uitvoerig gesproken over vervroegde aflossing van de converteerbare obligatielening, het investor relationsbeleid, de financiële ontwikkelingen betreffende de Stichting Pensioenfonds Boskalis Westminster Nederland en de planning ten aanzien van senior managementposities. Voorts hebben wij ons laten informeren over de bouw van de sleephopperzuiger Queen of the Netherlands en de prestaties van dit schip en haar zusterschip, WD Fairway.

Over actuele ontwikkelingen betreffende de vennootschap heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de Raad van Bestuur door middel van tussentijdse consultaties.

Gedurende het verslagjaar hebben commissarissen een aantal belangrijke werken bezocht.

De Raad van Commissarissen is buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur bijeen geweest waarbij onderwerpen betreffende het bestuur van de vennootschap zijn besproken. Commissarissen hebben met belangstelling deelgenomen aan overlegvergaderingen van de Ondernemingsraad.

Alle werkzaamheden van onze Raad zijn in overeenstemming met het reglement van de Raad van Commissarissen uitgevoerd.

Onze bijzondere waardering gaat uit naar de medewerkers en de Raad van Bestuur voor de in 1998 bereikte resultaten en het gevoerde beleid.

Papendrecht/Sliedrecht, 12 maart 1999

De Raad van Commissarissen
R.J. Nelissen
S.D. de Bree
M.W. Dekker
R.S.H. Mees
L. Verstoep
M. van der Vorm

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie