Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tekst onderhandelaarsakkoord flexwet

Datum nieuwsfeit: 14-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Algemene Onderwijsbond

Onderhandelaarsakkoord flexwet

De centrales van werknemersorganisaties - ACOP - CCOOP - CMHF - AC en de werkgeversorganisaties - ABC/VBS - Besturenraad PCO - VBKO - VOS/ABB

Partijen komen het volgende overeen:

1 De werknemersorganisaties enerzijds en de werkgeversorganisaties in het bijzonder onderwijs anderzijds zullen met ingang van 1 april 1999 een CAO sluiten die zal bestaan uit de huidige Raamovereenkomst Primair Onderwijs 1998-2000 en de voor het bijzonder onderwijs van toepassing zijnde bijlagen van deze Raamovereenkomst.

2 Voor het openbaar primair onderwijs blijft de tekst en de status van de huidige Raamovereenkomst 1998-2000 per 1 april 1999 ongewijzigd. Titel II van het Rechtspositiebesluit (RPBO) blijft gehandhaafd.

3 De VOS/ABB zal aan haar leden voorstellen om met ingang van 1 augustus 2000 over te gaan tot de invoering van een CAO voor het gehele primair onderwijs met dien verstande dat titel II van het RPBO ook per 1 augustus 2000 voor het primair onderwijs zal blijven gehandhaafd, althans dat terzake van benoeming, ontslag en disciplinaire maatregelen de in titel II genoemde bepalingen ongewijzigd van kracht zullen zijn. Deze bepalingen zullen, indien en voorzover noodzakelijk, in een aparte bijlage van de CAO worden opgenomen.

4 Partijen zullen gezamenlijk onderhandelen over het arbeidsvoorwaardenbeleid per 1 augustus 2000, teneinde tot voor het primair openbaar en bijzonder onderwijs zoveel mogelijk gelijkluidende regelingen te komen. Werkgevers en werknemersorganisaties zullen tijdig een inzet voor de CAO-po 2000 bekendmaken.

5 De werknemersorganisaties enerzijds en werkgeversorganisaties in het bijzonder onderwijs anderszijds komen overeen dat in de 'akte van benoeming voor het bijzonder onderwijs' de volgende aanpassingen betrekking hebbende op de werking van de flexwet worden opgenomen:

kettingbeding

1 Een werknemer die bij de werkgever een of meer dienstverbanden voor bepaalde tijd heeft gehad, niet zijnde een werknemer met een dienstverband voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 8, lid 1 van de akte van benoeming (1) en van wie de dienstverbanden tezamen genomen op 180 of meer werkdagen hebben bestaan, heeft recht op een benoeming voor onbepaalde tijd, indien en voorzover er een vacature is voor een structurele functie als bedoeld in artikel I-P76 lid 2, sub a van het RPBO, dan wel een benoeming in een door het Vervangingsfonds bekostigde vervangingspool waarin de werkgever participeert of een centrale dienst als bedoeld in de WPO die mede in stand gehouden wordt door de werkgever, en andere bekostigingsvoorwaarden dit niet verhinderen. 2 Bij de toepassing van het 1e lid gelden de volgende voorwaarden: a. voor wat betreft de 180 werkdagen tellen alle werkdagen vanaf 1-8-1996 waarop de werknemer een dienstverband had bij de werkgever; b. voor wat betreft de aard en omvang van de door de werkgever aan te bieden functies wordt aangesloten bij de bepalingen die gelden voor de aanbiedingsplicht ten opzichte van eigen wachtgelders; c. bij de verplichting tot het aanbieden van vacatures geldt de volgende volgorde: 1 werknemers van wie de functie in het rddf is geplaatst; 2 eigen wachtgelders; 3 'proeftijders' als bedoeld in artikel 8 lid 1 van de akte van benoeming bijzonder onderwijs (bijlage III) ; 4 deeltijders als bedoeld in artikel 14, lid 3 van de RO en de onder lid 1 bedoelde werknemers. d. de werkgever geeft per 1-4-1999 aan elke werknemer met een dienstverband voor bepaalde tijd een overzicht van het aantal werkdagen waarop de werknemer in dienst is geweest bij de werkgever sinds 1-8-1996. De werknemer dient binnen 2 maanden na verstrekking dit overzicht te bevestigen dan wel eventuele correcties te melden. Dit overzicht van de diensttijd kan in een later stadium niet meer worden gewijzigd.

Toelichting

De werkgever is verplicht structurele vacatures aan te bieden tenzij bekostigingsvoorwaarden dit verhinderen. De betrokken werknemer heeft de vrijheid om een aangeboden structurele betrekking te weigeren. Partijen bevelen aan dat werkgever en werknemer elkaar gedurende het schooljaar informeren over de opbouw van de dienstijd gedurende het schooljaar, een en ander onverlet de aanbiedingsplicht van de werkgever.

Poolvorming

Partijen zijn van mening dat een landelijk dekkend stelsel van vervangingspools een goede oplossing kan zijn voor de structurele problematiek van de vervanging in het primair onderwijs. Zij spreken uit met ingang van heden een instrumentarium (in samenwerking met andere organisaties) hiervoor te ontwikkelen.

Positie vervangers

Partijen maken nadere afspraken, neer te leggen in de volgende CAO-po over verbetering van de positie van vervangers, mede in relatie met werkgelegenheidsbeleid in brede zin en poolvorming.

(1) het betreft hier een werknemer met een dienstverband voor bepaalde tijd aan wie door de werkgever schriftelijk uitzicht is gegeven op een dienstverband voor onbepaalde tijd en van wie de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een arbeidsduur had van tenminste 12 maanden.

Aanvulling op de toelichting bij de artikelen 22 en 23 van de Raamovereenkomst 1998-2000

De systematiek van functioneringsgesprekken en beoordelen is uiteraard ook van toepassing op werknemers met een kort dienstverband voor bepaalde tijd en werknemers die slechts op incidentele basis, bijvoorbeeld in verband met vervangingswerkzaamheden in dienst zijn bij de werkgever. Tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken met vervangers komt ook de vraag aan de orde of de betrokken werknemer op minder of meer incidentele basis inzetbaar is c.q. wenst te zijn.

10 maart 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie