Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitstekende resultaten Cap Gemini

Datum nieuwsfeit: 15-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Cap Gemini

PERSBERICHT

Uitstekende resultaten Cap Gemini N.V.

Het jaar 1998 is voor Cap Gemini N.V. uitstekend verlopen. De omzet groeide met 24,8% tot f 1.437,3 miljoen, terwijl het bedrijfsresultaat een sterke groei liet zien en met 34,9% steeg tot f 257,9 miljoen. Als gevolg hiervan steeg de nettowinst met 36,0% en kwam daarmee op f 172,0 miljoen. De winst per aandeel steeg met 35,5% van f 2,96 naar f 4,01 (voor euro-informatie: zie bijlage).

Deze resultaten zijn geheel in lijn met de op 21 januari jl. gepubliceerde voorlopige resultaten over 1998.

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders (te houden op 11 mei 1999) zal worden voorgesteld het dividend met 36,2% te verhogen tot f 3,20 per aandeel (in 1997 f 2,35).

Omzetverdeling
De omzet van Cap Gemini N.V. in 1998 kan als volgt worden gesplitst (bedragen in f miljoen, mutatie ten opzichte van 1997):

aandeel omzet mutatie
Project Services 63,3% 909,7 21,7%
Consulting 22,6% 324,6 29,3%
Information Systems Management 9,3% 133,5 43,7% Education & Training 3,6% 52,4 28,2%
Software Products & Others 1,2% 17,1 -/-11,8%

Verdeeld over marktsectoren liet de omzet in het verslagjaar 1998 het volgende beeld zien (bedragen in f miljoen, mutatie ten opzichte van 1997):

aandeel omzet mutatie
Industrie, handel en diensten 46,9% 673,9 24,0% Banken en verzekeringen 28,3% 406,1 27,3%
Overheid 18,5% 266,0 26,3%
Non-profit 6,4% 91,3 15,7%

Hierbij moet worden aangetekend, dat de non-profitomzet in 1997 een relatief hoog bedrag aan hardware inhield, geleverd in het kader van een systeemintegratieproject. Als deze hardwareomzet uit de 1997-omzet in de non-profitsector wordt geëlimineerd, bedraagt de stijging van deze sector in 1998 ten opzichte van 1997 21,9%

De omzet in het buitenland steeg met 17,8% tot f 219,2 miljoen (waarvan f 154,4 miljoen in België en Luxemburg) en bedroeg 15,3% van de totale omzet.

Vermogenspositie
Ultimo 1998 had Cap Gemini N.V., evenals de voorgaande jaren, een sterke balans:


* het eigen vermogen bedroeg circa 40% van het balanstotaal;
* de groep had geen rentedragende schulden;
* de kaspositie was sterk en eindigde op f 416,8 miljoen.

Medewerkers
De stijging van het aantal medewerkers stemde tot tevredenheid. Het bedrijf slaagde erin om, ondanks de aanhoudend krappe arbeidsmarkt en een ten opzichte van vorig jaar licht gestegen verloop (1997 14,9% en in 1998 15,4%), het gemiddeld aantal medewerkers te laten toenemen van 5.423 in 1997 tot 6.486 in 1998, een stijging van 19,6%. Het aantal medewerkers per ultimo van het jaar steeg met 19,4% van 5.854 eind 1997 tot 6.987 eind 1998.

De resultaten per medewerker verbeterden opnieuw. Vergeleken met 1997 was deze ontwikkeling als volgt:


* de omzet per medewerker steeg 4,3%;

* het bedrijfsresultaat per medewerker steeg 12,8%.

MARKTONTWIKKELINGEN

De markt voor software en services was in 1998 zeer positief en werd gekenmerkt door een breed gespreide vraag naar vrijwel alle producten en diensten. Ook voor 1999 verwacht de directie een verdere, gezonde groei van deze markt, ondanks de verwachte afname van de economische groei. De vraag zal mede worden gestimuleerd door de veranderende bedrijfsprocessen van klanten, nieuwe technologieën, deregulering en fusie- en overnameactiviteiten in vrijwel alle markten. Deze positieve marktontwikkelingen zullen naar verwachting zich ook volgend jaar voortzetten.

Een aantal observaties bij de marktontwikkelingen in 1998:


* Het jaar 2000. In de tweede helft van 1998 is de vraag naar specifiek jaar 2000 gerelateerde diensten duidelijk afgenomen. Deze daling van de omzet werd meer dan gecompenseerd door vraag naar andere dienstverlening.

* De euro. De euro speelde voornamelijk in de financiële wereld een belangrijke rol. Terugblikkend kan gesteld worden dat de overgang naar de euro in deze sector vrijwel vlekkeloos is verlopen, hetgeen als een bijzondere prestatie van de betrokken financiële instellingen genoemd mag worden. De verwachting is dat de succesvolle introductie van de euro in de financiële wereld zal leiden tot een toenemende vraag in alle overige sectoren van de economie, waarbij dit al merkbaar begint te worden bij de detailhandel en bij producenten van consumentenartikelen.
* Electronic commerce, Internet, intranet. Deze markten laten een sterke groei zien en de internationale Cap Gemini groep heeft in deze markt een sterke positie veroverd dankzij de vele investeringen die zij op dit gebied pleegt. Onlangs heeft zij twee nieuwe dienstverleningen die hier nauw verband mee houden naar de markt gebracht:

+ integrated supply chain management, waarbij naar optimalisatie binnen waardeketens gekeken wordt, en
+ customer relationship management, waarbij het gaat om het beter beheersen van de relatie in al haar facetten tussen een bedrijf en zijn afnemers.
Naar verwachting zullen deze twee nieuwe vormen van dienstverlening een zeer bloeiende toekomst laten zien.
* Enterprise resource planning pakketten. Daarnaast lijkt het erop dat de markt voor het implementeren van applicatiepakketten van SAP, BAAN, Oracle, PeopleSoft et cetera, die in 1998 veel vraag heeft gegenereerd, ook in 1999 belangrijk zal zijn.
* Application management. Tot slot biedt de markt voor het beheer van bestaande applicaties op basis van meerjarige zogenaamde 'service level agreements' grote mogelijkheden aangezien steeds meer bedrijven het beheer van hun IT systemen niet meer als hun kernactiviteit beschouwen. Cap Gemini heeft zich op dit gebied een uitstekende reputatie verworven en is dankzij haar geavanceerde dienstverlening in staat om klanten een hogere servicegraad te bieden tegen lagere kosten.

VOORUITZICHTEN

Het is onduidelijk wat uiteindelijk de invloed zal zijn van de algemeen verwachte afname van de economische groei in de Benelux. Daarnaast zal de huidige krapte in de arbeidsmarkt ook in 1999 een belangrijke rol spelen.

De directie verwacht echter dat de informatie- en communicatietechnologiemarkt in 1999 een voortgaande, gezonde groei van 10 tot 15% zal laten zien, waarbij Cap Gemini minimaal haar marktaandeel zal behouden.

Naar verwachting zullen ook in 1999 de investeringen in vaste activa ruimschoots gefinancierd kunnen worden uit intern beschikbaar gekomen middelen.

Utrecht, 15 maart 1999

B.C. Brix
H.W. Broeders
E.A. Plante

Bijlagen:


* Geconsolideerde balans in guldens

* Geconsolideerde winst- en verliesrekening in guldens
* Geconsolideerde balans in euro's

* Geconsolideerde winst- en verliesrekening in euro's

Geconsolideerde balans per 31 december 1998 na winstbestemming (in f duizend)

Activa 31 december 1998
31 december 1997
Vaste activa

materiële vaste activa 49.690
47.199
financiële vaste activa 533
310

50.223
47.509
Vlottende activa

voorraden en onderhanden werk 426
4.424
vorderingen 332.033
293.089
liquide middelen 416.837
272.696

749.296
570.209

799.519
617.718
Passiva 31 december 1998 31 december 1997

Eigen vermogen
322.668
287.650
Voorzieningen
25.024
23.856
Kortlopende schulden

dividend 137.355
100.268
overige schulden 314.472
205.944

451.827
306.212

799.519
617.718

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 (in f duizend)

1998
1997
Netto-omzet
1.437.282
1.151.964
inkoopwaarde omzet 118.150
91.327
salarissen inclusief sociale lasten 694.590
570.142
afschrijvingen 20.611
17.891
overige bedrijfskosten 345.997
281.382
Som der bedrijfslasten

-/-1.179.348

-/-960.742
Bedrijfsresultaat
257.934
191.222
rentebaten
9.926
6.381
resultaat deelnemingen
61

-/-29
Resultaat voor belastingen
267.921
197.574
belastingen resultaat

-/-95.889

-/-71.125
Nettowinst
172.032
126.449

Geconsolideerde balans per 31 december 1998 na winstbestemming (in euro duizend)

Activa 31 december 1998
31 december 1997
Vaste activa

materiële vaste activa 22.548
21.418
financiële vaste activa 242
141

22.790
21.559
Vlottende activa

voorraden en onderhanden werk 193
2.007
vorderingen 150.670
132.998
liquide middelen 189.152
123.744

340.015
258.749

362.805
280.308
Passiva 31 december 1998 31 december 1997

Eigen vermogen
146.420
130.530
Voorzieningen
11.355
10.825
Kortlopende schulden

dividend 62.329
45.500
overige schulden 142.701
93.453

205.030
138.953

362.805
280.308

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 (in euro duizend)

1998
1997
Netto-omzet
652.210
522.739
inkoopwaarde omzet 53.614
41.442
salarissen inclusief sociale lasten 315.191
258.719
afschrijvingen 9.353
8.119
overige bedrijfskosten 157.007
127.686
Som der bedrijfslasten

-/-535.165

-/-435.966
Bedrijfsresultaat
117.045
86.773
rentebaten
4.504
2.895
resultaat deelnemingen
28

-/-13
Resultaat voor belastingen
121.577
89.655
belastingen resultaat

-/-43.512

-/-32.275
Nettowinst
78.065
57.380

Noot aan de redactie:

Voor meer informatie:
Cap Gemini, de heer drs. J.S. van Grieken, Afdeling Communicatie & PR Telefoon: 030 252 6187 / 06 5462 2419

© 1998 Cap Gemini Nederland B.V.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie