Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien: Schuld- en emissiebeleid in de EMU

Datum nieuwsfeit: 15-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Schuld- en emissiebeleid in de EMU

Aan:

De voorzitter van de Vaste Commissie van

Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR Den Haag

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Amsterdam

Agentschap/ 99.141

Onderwerp

Schuld- en emissiebeleid in de EMU

1. Inleiding

Op 1 januari 1999 is de euro ingevoerd voor de deelnemers aan de derde fase van de EMU. Voor Nederland betekent dit dat er een einde is gekomen aan de uitgifte van Nederlandse staatsschuld in guldens. De betrekkelijk luxe combinatie van een sterke valuta en de aanwezigheid van grote binnenlandse institutionele beleggers, die vanwege het afstemmen van hun uitzettingen op hun toekomstige verplichtingen voor een belangrijk deel zijn aangewezen op beleggingen in guldens, is niet langer doorslaggevend. Tevens is de relatieve positie van Nederland gewijzigd. De Nederlandse Staat verandert van grootste geldnemer in de guldensmarkt naar een middelgrote partij op de eurokapitaalmarkt. Tegelijkertijd biedt de eurokapitaalmarkt nieuwe kansen. Deze gewijzigde omgeving vergt aanpassingen in het schuld- en emissiebeleid van de Nederlandse Staat. In deze brief worden de beleidswijzigingen toegelicht die in dit kader zijn doorgevoerd. Deze aanpassingen hebben betrekking op de uitgifte van Nederlandse staatsleningen, de zogenoemde vaste schuld. Kortlopende schuld wordt onverminderd gebruikt voor het afdekken van dagelijkse fluctuaties in het schatkistsaldo. Slechts 4% van de totale schuld bestaat uit zogenaamde Dutch Treasury Certificates, schuldpapier dat wordt uitgegeven met oorspronkelijke looptijd van 1 jaar of korter.

2. De gewijzigde omgeving als gevolg van de invoering van de euro

Het verdwijnen van de nationale valuta binnen het eurogebied heeft ertoe geleid dat 11 separate obligatiemarkten zijn samengesmolten tot één grote eurokapitaalmarkt. Daarmee ontstaat een markt voor staatsschuld die in omvang ruim 10% groter is dan de Amerikaanse. Het aandeel van Nederland in deze eurokapitaalmarkt voor overheidsschuld bedraagt circa 8% en 14% als alleen gekeken wordt naar overheidsschuld met een triple-A rating.

Euromarkt voor overheidsschuld en triple-A overheidsschuld, 1997

Aan de aanbodzijde van de obligatiemarkt is door het verdwijnen van het valutarisico een veel grotere homogeniteit ontstaan. Het traditionele voordeel van een sterke valuta is komen te vervallen en bij de uitgifte van staatsleningen moet de Nederlandse Staat voortaan concurreren met andere, veelal grotere sovereigns om de gunst van de beleggers. Dit stelt extra eisen aan de aantrekkelijkheid van het product Nederlandse staatslening.

In de nieuwe eurokapitaalmarkt is in tegenstelling tot de Amerikaanse markt geen van de Europese sovereigns groot genoeg om in alle looptijdsegmenten de benchmark te vormen en daarmee de laagste financieringskosten te genieten. Factoren die bepalend zijn voor het verkrijgen van deze status zijn de debiteurenstatus van de emittent en de liquiditeit van het product. Ook op dit punt is er derhalve sprake van een zekere concurrentie tussen de grootste en meest kredietwaardige Europese overheden.

Het solide financieringsbeleid van Nederland heeft er aan bijgedragen dat Nederland wat betreft debiteurenstatus hoog scoort. Daarnaast is onder meer van belang dat Nederland een van de weinige Europese landen is die een kapitaaldekkingsstelsel heeft voor een groot deel van de pensioen-verplichtingen. Echter, door de absolute omvang van de schuld in vergelijking tot de grote triple-A sovereigns Duitsland en Frankrijk zijn de mogelijkheden voor Nederland om de benchmark in een bepaald segment te worden noodzakelijkerwijze beperkt. De financiële wereld verwacht dat de benchmarks in het eurogebied een omvang zullen hebben van tenminste H 10 mrd (circa 22 miljard). Momenteel is er slechts één Nederlandse staatslening (5,25% Nederland 1998 per 15 juli 2008) die, met een omvang van H 9,6 miljard, bijna aan deze voorwaarde voldoet.

Gemiddelde omvang van staatsleningen in Eurozone, ultimo 1998

in miljoen euro

Nederland kan er niettemin naar streven zo dicht mogelijk de Duitse en Franse benchmark-leningen te benaderen. Door een goed beleggingsalternatief kan het profiteren van de lage financieringskosten van dit soort leningen. In dit verband wordt er naar gestreefd om de liquiditeitspremie, het renteverschil met de benchmark, zo gering mogelijk te doen zijn. De hoogte van deze premie wordt onder andere bepaald door de omvang van de lening, het functioneren van de secundaire markt voor de desbetreffende leningen en de aanwezigheid van een markt voor afgeleide, op staatsleningen gebaseerde producten. Niet al deze aspecten kunnen rechtstreeks door de emittent worden beïnvloed. Dit geldt met name voor afgeleide produkten, zoals het future-contract1.

Aan de vraagzijde van de obligatiemarkt zal door het wegvallen van het valutarisico een zekere herallocatie van kapitaal plaatsvinden. Europese institutionele beleggers zijn voor het afstemmen van hun uitzettingen op hun toekomstige verplichtingen niet meer aangewezen op obligaties in de eigen nationale valuta. Dit leidt ertoe dat institutionele beleggers hun beleggingsportefeuilles zullen diversificeren binnen de eurokapitaalmarkt, wat nieuwe afzetgebieden creëert voor Nederlandse staatsleningen.

3. Versterking van de positie van de Nederlandse Staat op de euro-kapitaalmarkt

Teneinde de positie van de Nederlandse Staat als eerste klas debiteur te behouden en zo sterk mogelijk uit het herallocatieproces te komen, is het schuld- en emissiebeleid langs drie sporen aangepast aan de gewijzigde omgeving.

a. Het eerste spoor betreft het aanpassen van het product Nederlandse staatslening aan de nieuwe eisen die de eurokapitaalmarkt stelt. Om de aantrekkelijkheid van het product en daarmee de concurrentiepositie t.o.v. andere triple-A sovereigns te verbeteren is de liquiditeit, de markttransparantie en de standaardisatie vergroot.

De basis hiervoor is gelegd door de redenominatie van de Nederlandse staatsschuld per 1 januari 1999. Door de openbare staatsschuld ter grootte van circa 370 mrd in zijn geheel om te zetten naar euros, is de goede verhandelbaarheid van de reeds uitgegeven staatsschuld veilig gesteld.

Ook voor de nieuw uit te geven schuld streeft Nederland naar de hoogste graad van liquiditeit van zijn staatsleningen. De liquiditeit bepaalt in hoeverre er gehandeld kan worden in een product zonder dat dit grote transactiekosten en prijseffecten tot gevolg heeft. De omvang van de staatslening is hierbij van groot belang. In de guldensmarkt werd tot voor kort gestreefd naar leningen met omvang van 10 miljard. Vorig jaar is deze doelstelling, met de euro in zicht, verhoogd naar 15 miljard. Om de aansluiting met de Europese benchmarks niet te verliezen, is een nieuwe stap gezet door nieuwe leningen een uiteindelijke omvang van minimaal H 10 miljard te geven. Dit betekent dat bij een jaarlijkse financieringsbehoefte (in 1999) van ca. H 25 miljard twee nieuwe leningen in de markt kunnen worden gezet. De gewenste omvang zal worden bereikt door een emissie in verschillende tranches uit te geven. Daarnaast zullen omruiloperaties worden uitgevoerd, waarbij kleinere leningen op vrijwillige basis kunnen worden ingeruild tegen een obligaties van een grotere lening. Per saldo zal dit er toe leiden dat de totale uitstaande schuld in de toekomst over minder staatsleningen zal zijn gespreid. Thans is de totale schuld van H 182 mrd verdeeld over 39 openbare staatsleningen en een groot aantal onderhandse leningen. Als alle staatsleningen een omvang hebben van minimaal H 10 miljard zullen er maximaal 18 staatsleningen in de markt kunnen uitstaan. Een dergelijke consolidatie komt de marktstructuur en de transparantie ten goede.

Om de markttransparantie te vergroten zijn in voorbereiding op de euro een aantal aanvullende stappen genomen. Gekozen is voor een vast emissieschema, waarin iedere tweede dinsdag van de maand een nieuwe lening wordt uitgegeven. Dit schema wordt aan het begin van het kalenderjaar bekend gemaakt. Daarnaast publiceert de Staat de looptijdkeuze voor het eerst volgende kwartaal. De standaardisatie is vergroot door de aankondiging van emissies in een beperkt aantal looptijden.

b. Het tweede spoor betreft de bevordering van de distributie en promotie van Nederlandse staatsleningen. Om optimaal te kunnen profiteren van de nieuwe afzetgebieden in de eurokapitaalmarkt is een sterk distributiekanaal en een goede promotie van groot belang. Om dit te realiseren is per 1 januari 1999 een systeem van Primary Dealers ingevoerd, zoals de meeste Europese landen dit in één of andere vorm kennen. Daarbij is van meet af aan aandacht besteed aan de internationale oriëntatie. De groep bestaat uit Nederlandse, Europese en internationale financiële instellingen1. Op deze wijze is een goede geografische distributie van Nederlandse staatsschuld gewaarborgd. De Primary Dealers moeten naast hun verplichting om actief te participeren in de distributie van Nederlandse staatsschuld, ook zorg dragen voor een goed functionerende secundaire markt (zie hierna) en voor promotie van het product Nederlandse staatslening bij binnen- en buitenlandse beleggers.

c. Het derde spoor betreft de bevordering van de secundaire markt in Nederlandse staatsleningen. Zoals gemeld is dit aspect eveneens van groot belang voor een goede liquiditeit. De Primary Dealers onderhouden de secundaire markt in Nederlandse staatsleningen door dagelijkse, doorlopende afgifte van aan- en verkoopkoersen. De mogelijkheid te allen tijde te kunnen handelen vergroot de aantrekkelijkheid van Nederlandse staatsleningen voor beleggers. De opkomst van electronische handelssystemen kan hieraan verder bijdragen. Daarnaast ondersteunen de Primary Dealers initiatieven om zogenoemde multi-issuer futures te ontwikkelen, future-contracten waarin de staatsleningen van meer dan één emittent leverbaar zijn. Indien naast bijvoorbeeld Duitse en Franse staatsobligaties ook Nederlandse staatsobligaties leverbaar zijn, vormen Nederlandse staatsobligaties een gelijkwaardig beleggingsalternatief. Dit kan er toe leiden dat de liquiditeitspremie verwaarloosbaar klein wordt. Hoewel dergelijke future-contracten producten zijn van de private sector, houdt de Nederlandse Staat als emittent bij de looptijdkeuze en de omvang van nieuwe leningen waar mogelijk rekening met de ontwikkeling van dergelijke contracten. Op dit moment bestaan multi-issuer contracten voor staatsobligaties in het 2-, 5-, 10- en 30- jarige looptijdsegment. In het laatstgenoemde contract zijn ook Nederlandse staatsobligaties leverbaar.

4. Risicomanagement van schuld- en emissiebeleid

De aanpassing van het emissiebeleid aan de eisen van de EMU, noopt tot het maken van keuzes. Gegeven de financieringsbehoefte en de eisen van de EMU is het noodzakelijk de uitstaande schuld te concentreren in minder leningen en kunnen slechts een beperkt aantal nieuwe staatsleningen in de markt worden gezet. Teneinde die keuzes optimaal te kunnen onderbouwen is het verstandig deze te doen samengaan met een herijking van het risicobeheer van de staatsschuld, dat wil zeggen de mate waarin keuzes die thans worden gemaakt van invloed zijn op de risico's voor de rijksbegroting in de toekomst. Voor de vormgeving van dit risicobeheer is de expertise van Warburg Dillon Read ingehuurd. In de bijgevoegde appendix wordt in meer detail ingegaan op de in het afgelopen jaar uitgevoerde Liability Management studie, waarin gezocht is naar een voor de Nederlandse situatie optimale schuldstrategie bij verschillende risicoprofielen.

Uit het onderzoek komt een drietal beleidsconclusies naar voren. In de eerste plaats is gebleken dat het herfinancieringspatroon een groter effect heeft op het budgettaire risico dan de renteontwikkeling in de loop der tijd. Verstoringen in het aflossingspatroon over een reeks van jaren, bijvoorbeeld als gevolg van ad hoc beslissingen over de looptijd van nieuw uit te geven schuld, brengen relatief veel extra budgettair risico met zich mee en leiden daarmee tot een sub-optimale schuldportefeuille.

De huidige Nederlandse schuld kent reeds een min of meer gelijkmatig herfinancieringspatroon. Een tweede conclusie van de Lability Management-studie is dat dit patroon kan worden verbeterd door het uitgeven van een zo klein mogelijk aantal nieuwe leningen. Opvallend is dat dit uitstekend aansluit bij de liquiditeitsdoelstelling. Concentratie van het emissiebeleid brengt echter ook risicos mee, met name voor de zogenoemde plaatsingskracht. Er kan in een marktsegment verzadiging optreden zonder dat alternatieven voorhanden zijn. Om dit te vermijden zal in meer dan één looptijdsegment worden geëmitteerd.

In de derde plaats is een keuze gemaakt voor de looptijdsegmenten waarin met ingang van 1999 zal worden geëmitteerd: nieuwe leningen in het 3- en 10-jaars looptijdsegment. Deze keuze is gebaseerd op de hiervoor genoemde conclusies en de opbouw van een optimale schuldportefeuille en het daaraan verbonden risicoprofiel1. Daarnaast is rekening gehouden met de segmenten waarin zich de meeste liquiditeit bevindt. Dit geldt met name voor het 10-jaars segment. De omvang van de reeds uitstaande 30-jarige lening zal door heropening verder worden vergroot.

5. Conclusie

De invoering van de euro stelt nieuwe eisen aan het schuld- en emissiebeleid van de Nederlandse overheid. Nederland zal zich als emittent van staatsschuld opnieuw moeten positioneren naast andere, veelal grotere Europese sovereigns. Gestreefd wordt om Nederlandse staatsleningen een goed beleggingsalternatief te laten zijn voor de toonaangevende Duitse en Franse staatsobligaties (benchmarks). Daartoe zullen gestandaardiseerde, liquide leningen worden gecreëerd in de looptijdsegmenten 3 en 10 jaar. Met behulp daarvan en een combinatie van begeleidende maatregelen kan worden bereikt dat de Nederlandse Staat zich zowel thans, als in de verdere toekomst optimaal financiert.

DE MINISTER VAN FINANCIËN

Appendix

Liability Management studie

De Nederlandse Staat streeft ernaar de staatsschuld op langere termijn bezien op de meest efficiënte wijze te financieren. Dit betekent dat gegeven een aanvaardbaar risiconiveau de financieringslasten van de staatsschuld zo laag mogelijk zijn.

In het bedrijfsleven worden reeds geruime tijd zogenaamde Asset and Liability Management studies uitgevoerd om de relatie tussen risico en rendement te kwantificeren. Meer recentelijk zijn ook overheden ertoe overgegaan om de daarbij ontwikkelde technieken te gebruiken ter ondersteuning van het schuldmanagement. Een belangrijke verschil is dat overheden in tegenstelling tot financiële instellingen geen actieve beleggingsstrategie volgen maar een op lange termijn gerichte strategie. Deze is te vergelijken is met een zogenaamde buy and hold strategie. Risico en kosten hebben derhalve betrekking op de onzekere rentevoet waartegen in de toekomst moet worden geherfinancierd. Het gaat daarbij om het budgetrisico, of anders gezegd cash-flow at risk.

Vergelijking beleggingsbeleid en schuldmanagement

Beleggingsbeleid

Schuldmanagement

doelstelling

maximalisatie waarde beleggings-portefeuille

Minimalisatie financieringskosten schuld-portefeuille

tijdshorizon

Kort

Lang

winst/kosten begrip

beleggingsrendement inclusief koerswinst

Uitgifterendement

risico maatstaf

Value at Risk

Cash-flow at Risk

risico langlopende obligaties

Hoog

Laag

In de Liability Management-studie welke in samenwerking met Warburg Dillon Read (Londen) is ondernomen, is voor Nederlandse situatie gezocht naar een optimale schuldstrategie bij een gewenst risicoprofiel. Om van iedere schuldstrategie het lange termijn risico en de bijbehorende financieringskosten te kunnen berekenen is een model ontwikkeld dat alle theoretische denkbare schuldstrategieën combineert met een groot aantal rentescenarios.

Voor de simulatie van deze rentescenarios wordt uitgegaan van de in de financiële wereld gangbare methode, waarbij arbitragevrije uitkomsten voor de renteontwikkeling worden afgeleid uit de relatieve prijzen op financiële markten. Deze zijn niet gebaseerd op subjectieve renteprognoses.

Uitgangspunt is de forward yieldcurve. Deze kan worden beschouwd als door de markt verwachte rentevoeten voor toekomstige jaren. Vervolgens kunnen met behulp van een principal components- of factor-analyse uit historische forward yieldcurves de meest voorkomende bewegingen worden gefilterd. Deze kunnen op hun beurt worden gebruikt om, met behulp van een Monte Carlo simulatie, scenarios voor de veranderingen in toekomstige rentes te genereren. Onderstaande grafiek toont de simulatie van één rentescenario.

Ontwikkeling van de forward yieldcurve na een renteschok

Door de rentescenarios te combineren met uiteenlopende schuldstrategieën wordt inzicht verkregen in de relatie tussen budgetrisico en financieringskosten. Verkorting van de looptijd brengt met zich mee dat ieder jaar een groter deel van de staatsschuld moet worden vernieuwd. Daardoor wordt de begroting gevoeliger voor rentefluctuaties. Zo kent een portefeuille die volledig bestaat uit 1-jarige leningen een hoger renterisico voor de begroting dan een portefeuille met langer lopende leningen. Daar staat tegenover dat de financieringskosten, bij een normale yieldcurve, lager zullen zijn. Omgekeerd zal het renterisico voor de begroting minimaal zijn als de schuld volledig gefinancierd wordt met 30-jarige leningen. In dat geval zullen de financieringskosten evenwel hoger zijn dan bij iedere andere portefeuille.

Afweging budgetrisico en financieringslasten bij potentiële schuldstrategieën

In de grafiek zijn de verschillende schuldstrategieën weergegeven door middel van een puntenwolk. Portefeuilles die volledig bestaan uit één looptijd zijn apart in de grafiek weergegeven. Duidelijk is dat niet alle strategieën even efficiënt zijn. De efficiënte strategieën worden gevormd door de punten die bij een bepaald budgetrisico de laagste financieringskosten hebben. Deze optimale portefeuilles samen vormen de efficiënte grenslijn.

Uit deze lijn blijkt dat de kosten van een risicoreductie een toenemend stijgend verloop heeft.

Aan het model worden vervolgens markttechnische en strategische overwegingen als randvoorwaarden toegevoegd. Daarbij moet gedacht worden aan de voorwaarde om in meer dan één looptijdsegment te emitteren en aan voorwaarden die samenhangen met de euro, zoals het streven om nieuwe leningen minimaal een omvang van H 10 mrd te geven en het emitteren in de benchmark looptijdsegmenten. Het aantal optimale schuldstrategieën is hierdoor verder ingeperkt.

Op basis van de studie wordt een portefeuille aanbevolen welke is opgebouwd uit emissies in het 3 en 10-jaars segment, aangevuld met emissies in het 30-jaars segment.

-o-o-o-

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...