Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe opties in Vlaams gemeentelijk milieuconvenant

Datum nieuwsfeit: 16-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 16 MAART 1999

Nieuwe opties in gemeentelijk milieuconvenant

Eind '96 bood de Vlaamse regering de Vlaamse steden en gemeenten de mogelijkheid een nieuw gemeentelijk milieu- convenant voor de periode 1997-1999 te onderschrijven. Zo'n 92% van de gemeenten gingen op dit aanbod in. De basisovereenkomst bevatte een minimumprogramma dat alle gemeenten die toetraden moesten onderschrijven. De deel- overeenkomsten hadden betrekking op een gemeentelijk MINA-plan (milieu en natuur), een milieu-inventaris, de aansluiting op de Vlaamse milieudatabank, voorkoming en selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, de samenwerking met een kringloopcentrum, de uitvoering van het GNOP op terrein, een duurzaam gemeentelijk beleid (afvalvoorkoming, zuinig energie- en grondstoffengebruik) en de aanstelling van gemeentelijke MINA-werkers.

Vandaag heeft de Vlaamse regering, op voorstel van minis- ter van Leefmilieu Theo KELCHTERMANS, drie nieuwe moge- lijkheden voor de gemeenten binnen het convenant gecre- ëerd onder de rubrieken actie 'Vlaanderen Proper', geïn- tegreerd rioleringsbeleid en geluidsactieplan.

Actie 'Vlaanderen proper'

'Vlaanderen Proper' is een meerjarenprogramma, opgezet door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in opdracht van Vlaams minister Theo Kelchtermans. Bedoeling is de vervuiling van onze omgeving door zwerfvuil tegen te gaan: voorkomen als het kan, opruimen daar waar het moet. Het startschot voor deze campagne wordt op 20 maart gegeven. Gemeenten die deelnemen aan de campagne, kunnen via het milieuconvenant rekenen op een toelage van 200.000 frank.

Geïntegreerd rioleringsbeleid

De overstromingsramp van september 1998 heeft aangetoond dat teveel neerslagwater wordt afgevoerd en te weinig ter plaatse gebufferd of geïnfiltreerd wordt. Door hemelwater dat afkomstig is van het afkoppelen van verharde opper- vlakten, te laten wegvloeien in bestaande grachten of in regenwaterputten op te vangen of te laten infiltreren in opvangbekkens wordt het rioleringsstelsel minder belast en wordt er een buffer opgebouwd. Bij minder extreme neerslag zal er vooral een gunstig effect zijn op de berging in het rioleringsstelsel en zullen de emissies van riooloverstorten worden beperken.

De invulling op het terrein zal concreet gebeuren via een algemene herwaardering van het grachtenstelsel. Acties die hieraan tegemoet komen, kunnen gesubsidieerd worden binnen het nieuwe subsidiëringsbesluit voor niet-priori- taire rioleringen, dat vorige week door de Vlaamse rege- ring werd goedgekeurd.

Deze subsidieregeling wordt in het gemeentelijk milieu- convenant aangevuld met een aansporingsbeleid naar de burger. Tot een som van 10.000 fr. per wooneenheid betaalt de Vlaamse overheid hetzelfde bedrag supplemen- tair op de gemeentelijke premie voor de aanleg van regen- waterputten of infiltratiebekkens, en dit volgens een getrapt systeem : 0 fr. subsidie bij nieuwbouw, 1 fr./l. bij vernieuwbouw en 2fr./l. wanneer het op eigen initia- tief bij een bestaande winning gebeurt.

Verder moeten vanaf 1/8/2000 de woningen die niet aan- gesloten zullen worden op het openbaar rioleringsnet, voorzien in een eigen waterzuivering. Ter ondersteuning van deze zuivering van huishoudelijk afvalwater tot 20 I.E. geldt een subsidiëring tot een maximum-som van 20.000 fr. Deze stimulans komt bovenop een eerder geno- men beslissing, waarbij voor deze categorie van mensen een volledige vrijstelling van milieuheffing werd inge- voerd.

Geluidsactieplan

Door de recente aanpassing van VLAREM-II heeft de Vlaamse regering een oplossing gegeven aan de lokale fuifproble- matiek, vooral dan de kleinschalige en niet-commerciële fuiven. Dit veronderstelt uiteraard wel dat elke gemeente beschikt over een zaal die voldoet aan alle normen inzake geluid en veiligheid, waarin jongeren hun fuiven kunnen organiseren.

Via een nieuwe optie in het convenant worden gemeenten aangespoord een protocol af te sluiten met de representa- tieve organisaties met betrekking tot het organiseren van kleinschalige en niet-commerciële activiteiten op hun grondgebied. Voor ontmoetingsplaats(en) waar dergelijke activiteiten zoals fuiven kunnen plaatshebben, moet een plan van aanpak uitgewerkt te worden om de hinder voor de buurt tot een aanvaardbaar minimum te beperken en het geluid binnen de perken te houden. Gemeenten die op dit aanbod ingaan, kunnen van een subsidie van 200.000 fr. genieten.

info : Jean Vrijsen, woordvoerder van
minister Kelchtermans - tel. (02) 553 70 11 e-mail: (persdienst.kelchtermans@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie