Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regeling nadeelcompensatie gemeente Nijmegen

Datum nieuwsfeit: 17-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Nijmegen

Regeling nadeelcompensatie op komst

Burgers die vinden dat zij een onevenredig zwaar financieel nadeel hebben geleden van de uitvoering van infrastructurele werken kunnen vanaf 28 april aanstaande bij de gemeente een verzoek indienen om nadeelcompensatie. Dat hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen voorgesteld aan de gemeenteraad.

Bij de nieuwe Nijmeegse Nadeelcompensatieverordening gaat het om rechtmatig gemeentelijk handelen waarbij individuele belangen zo zwaar worden getroffen dat dit geleden nadeel, naar alle redelijkheid en billijkheid, niet (geheel) voor rekening van de getroffene kan komen. Nijmegen volgt met de invoering van deze verordening Rijkswaterstaat en een aantal andere gemeenten waar al zo'n regeling van kracht is. Schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad of wanprestatie van de gemeente vallen niet onder de werkingskracht van deze verordening, maar worden behandeld door het Burgerlijk Recht. De nieuwe regeling is vooral bedoeld om een laagdrempelige voorziening voor het publiek te creëren. Feitelijk gaat het hier niet om nieuwe wettelijke rechten.

Normaal maatschappelijk risico
De Nadeelcompensatieregeling heeft alleen betrekking op schade ten gevolge van rechtmatige feitelijke uitvoeringshandelingen met betrekking tot infrastructurele voorzieningen in Nijmegen. Daarbij gaat het om wegreconstructies, rioolvervanging, aanleg van parkeergarages e.d.
Bij beoordeling van de geleden schade gaat het in eerste instantie om de vraag of de schade redelijkerwijs ten laste van de betrokkenen hoort te komen. Valt de schade onder het normale maatschappelijke risico, dan kan getroffene geen aanspraak maken op een vergoeding. Immers, elke burger moet een zeker ongerief voor lief nemen in de samenleving waar hij deel van uit maakt. Voorbeelden hiervan zijn het afsluiten, reconstrueren, aan- en verleggen van wegen. Het kan wel voorkomen dat bij uitvoering van bedoelde werken iemand zo zwaar wordt getroffen dat dit nadeel niet (geheel) voor diens rekening kan blijven. Het onevenredige nadeel komt dan voor vergoeding in aanmerking, tenzij anders verzekerd of wanneer op een andere manier in een vergoeding is voorzien.

Geen wettelijke regeling
Eventuele toekenning van een nadeelcompensatie berust niet op geen wettelijke regeling, maar is gebaseerd op algemene beginselen van behoorlijk bestuur die gelden voor de gemeente. Daarbij gaat het naast zaken als redelijkheid en billijkheid om onderzoeksplicht en belangenafweging zoals vermeld in de Algemene Wet Bestuursrecht.

Risicoaanvaarding
Wanneer een gedupeerde de nadeel toebrengende handeling had kunnen voorzien en niet informeert naar welke maatregelen door de gemeente zijn afgekondigd of te verwachten, is sprake van zogenaamde actieve risico-aanvaarding. Van passieve risico-aanvaarding is sprake wanneer men zich afwachtend opstelt en zo tekort schiet in de zorg voor het eigen belang. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer niet tijdig maatregelen worden genomen door betrokkene om de schade te beperken. In beide gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding van het geleden nadeel.

Procedure
Binnen 1 jaar na 31 december van het jaar waarin het nadeel is geleden, moet betrokkene een verzoek om nadeelcompensatie indienen bij de gemeente. Verder zijn op het besluit over al dan niet toekenning van nadeelcompensatie de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. Wie het niet eens is met het door de gemeente genomen besluit, kan een bezwaarschrift indienen en desgewenst in (hoger)beroep gaan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie