Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nettoresultaat Welna met 17% gestegen

Datum nieuwsfeit: 17-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


WELNA N.V.

Resultaat Welna met 17% gestegen (juiste tabel)

Nettoresultaat Welna met 17% gestegen

Samenvattend
Welna N.V. (Kunststoffen en Handel) heeft in 1998, overeenkomstig de prognose, een nettoresultaat behaald van fl. 7,4 miljoen, hetgeen 17% hoger is dan in 1997 (fl. 6,3 miljoen). Alle werkmaatschappijen hebben hieraan positief bijgedragen.
Voor 1999 wordt wederom een stijging van omzet en resultaat verwacht.

Toekomst
Welna N.V. heeft in de afgelopen jaren het accent vooral gelegd op uitbouw van de onderneming via uitbreiding van haar belangen, zowel geografisch als naar nieuwe producten en diensten. Om voldoende schaalgrootte te realiseren, kregen acquisities daarbij voorrang boven autonome groei. Er is thans een goed platform voor verdere groei van de twee kernactiviteiten.
Welna zal daarom in de komende jaren prioriteit geven aan het benutten van synergiemogelijkheden binnen de internationaal gespreide werkmaatschappijen om daarmee autonome groei te realiseren. De commerciële slagkracht zal hierdoor verder toenemen en de kosten zullen kunnen dalen. Daarnaast zullen acquisities tot de mogelijkheid blijven behoren

Resultaten 1998
De som der bedrijfsopbrengsten van de tot Welna behorende bedrijven nam met 22,4% toe naar fl. 152,9 miljoen (1997: fl. 124,9 miljoen). De omzetstijging kwam grotendeels voort uit consolidatie van acquisities: het Engelse Garlway Ltd. (overgenomen in 1997), Sovap S.A. in Frankrijk en Gimex Technische Keramiek B.V. in Geldermalsen.

Het bedrijfsresultaat steeg, als gevolg van deze acquisities en een duidelijke autonome groei van Welna Handel, met 30% naar fl. 12,5 miljoen (1997: fl. 9,6 miljoen).

Het saldo rentelasten/rentebaten kwam uit op - fl. 1,4 miljoen (1997:
- fl. 1,0 miljoen). Deze toename was hoofdzakelijk het gevolg van de financiering van acquisities met vreemd vermogen. Voorts was er meer behoefte aan werkkapitaal door grote bedrijvigheid gedurende het jaar.

Het nettoresultaat van fl. 7,4 miljoen komt per aandeel van nominaal fl. 1,- overeen met een winst van fl. 7,16 (1997: fl. 6,19). Aangezien de dividenduitkering over 1997 grotendeels is opgenomen in aandelen, is het aantal uitstaande aandelen toegenomen.
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 28 april a.s. wordt een contant dividend voorgesteld van 1 euro (fl. 2,20) per aandeel (1997: fl. 2,00).

Door de acquisities van Sovap en Gimex daalde de solvabiliteit naar 30,4% (1997: 41,9%). Door in 1999 het accent te leggen op autonome groei in combinatie met kostenbeheersing binnen de beide divisies, zal de solvabiliteit naar verwachting weer uitkomen boven de gewenste 35%.

Het rendement op het eigen vermogen nam toe van 18,0% in 1997 naar 21,9% in 1998.

Algemene gang van zaken
Aangezien de afzet van producten en diensten van Welna hoofdzakelijk plaatsvindt in Europa, had de economische malaise in Azië, Rusland en Zuid Amerika in 1998 nauwelijks invloed op het resultaat.

Door de toegenomen Europese spreiding van de activiteiten, is de concurrentiepositie verder versterkt.
Met de overname van Sovap betrad Welna Kunststoffen voor het eerst de Franse markt. Sovap heeft een toonaangevende positie in de thuismarkt en belangrijke exportcontacten met vooral Noord Afrika en het Midden Oosten. De productie en verkoop van epoxy buizen vormen een nieuwe activiteit en een belangrijke aanvulling op het productenassortiment van de divisie Kunststoffen.

Gimex Technische Keramiek past geheel in de ontwikkeling van Welna Handel, dat zich steeds duidelijk richt op hoogwaardige specifieke producten, waarbij advisering een belangrijke toegevoegde waarde is.

Vooruitzichten voor 1999
De voorspoedige ontwikkeling in Europa in de afgelopen jaren vertoont tekenen van enige afvlakking. Daarnaast is de invloed van het huidige economische klimaat in regio's elders in de wereld op de Europese markt onvoorspelbaar.
Desalniettemin kijkt Welna in 1999 positief aan tegen de ontwikkeling van de verdere uitbouw van de onderneming.
Bij de publicatie van het halfjaarresultaat op 10 augustus a.s. zal een meer concrete winstverwachting kunnen worden gegeven.

Voor het lopende jaar wordt een investeringsniveau voorzien van ca. fl. 6 miljoen (1998: fl. 7,1 miljoen).
Eventuele nieuwe participaties dienen direct bij te dragen aan de winst per aandeel en hangen nauw samen met de gewenste solvabiliteit en de daarvoor benodigde financiering.
De gemiddelde personeelsbezetting zal naar verwachting op hetzelfde niveau liggen als in 1998.

Oldenzaal, 16 maart 1999
De directie van Welna N.V.

Bijlage:
Kerncijfers over vijf boekjaren

Voor nadere informatie: Ing. H.A. Kroes, voorzitter van de Directie, tel. 0541-858521

WELNA N.V.

KERNCIJFERS OVER VIJF BOEKJAREN

(in duizenden guldens, tenzij anders vermeld.
Koers 1 euro = dfl. 2.20371)

in euro x 1000 in dfl. X 1000 1)
1998 1998 1997 1996 1995 1994


--------------------------------------------------------------------

RESULTATEN

69359 som der bedrijfs 152848 124876 107559 84839 72663 opbrengsten
35768 toegevoegde waarde 78823 58001 52561 43356 39456 5686 bedrijfsresultaat 12530 9633 9327 4511 5114 3335 resultaat na belastingen 7350 6309 4562 3694 6879

BALANS

47207 balanstotaal 104030 84450 76008 71487 59985
14355 eigen vermogen 31634 35355 34586 33068 31163

CASH-FLOW

3335 resultaat 7350 6309 4562 3694 6879
1817 afschrijvingen vaste aktiva 4004 3135 2758 2530 2468 5152 bruto cash-flow 11354 9444 7320 6224 9347 3214 investeringen vaste aktiva 7083 5076 3468 3032 2836
1938 netto cash-flow 4271 4368 3852 3192 6511

PER AANDEEL VAN F. 1,--


1037122 aantal genoteerde 1037122 1018548 1003220 1003220 1003220 aandelen

11000 ingekochte aandelen 1000 0 20000 0 0
1026122 aantal bij derden 1026122 1018548 983220 1003220 1003220 uitstaande aandelen

13,99 eigen vermogen 30,83 34,71 35,18 32,96 31,06 3,25 resultaat na 7,16 6,19 4,64 3,68 6,68 belastingen

1,89 netto cash-flow 4,16 4,29 3,92 3,18 6,49
1,00 dividend 2) 2,20 2,00 1,50 1,35 1,25

VERHOUDINGSGETALLEN

Bedrijfsresultaat
8,2% in % van de som der 8,2% 7,7% 8,7% 5,3% 7,0% bedrijfsopbrengsten
resultaat na belastingen
21,9% in % van het gemiddeld 21,9% 18,0% 13,5% 11,5% 23,7% vermogen
eigen vermogen
30,4% in % van het 30,4% 41,9% 45,5% 46,3% 52,0%

KOERSVERLOOP

38,53 hoogste koers 84,90 86,80 50,00 51,00 51,50 20,81 laagste koers 45,85 48,80 43,00 44,00 43,10 24,50 slotkoers per 31 december 54,00 65,00 48,20 46,50 47,00

PERSONEEL

749 gemiddeld aantal werknemers 749 587 537 379 357 93 bedrijfsopbrengsten 204 213 200 224 204 per werknemer
48 toegevoegde waarde per 105 99 98 114 111 werknemer

noot 1): beïnvloed door deconsolidaties en een boekwinst uit verkoop deelneming van 3579.
noot 2): in 1997 keuzedividend 2,00 in contanten of 0,50 in contanten en 1,50 in aandelen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie