Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 1998 Internatio-Müller N.V

Datum nieuwsfeit: 18-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Internatio-Müller N.V.

Rotterdam, 18 maart 1999

Nettowinst 1998 Internatio-Müller: ƒ 167,0 miljoen (eur 75,8 miljoen) (+44%)

Resultatenontwikkeling 1998

De nettowinst van Internatio-Müller N.V. over het jaar 1998 is toegenomen tot ƒ 167,0 miljoen (eur 75,8 miljoen) ten opzichte van ƒ 115,8 miljoen (eur 52,6 miljoen) in 1997, hetgeen een stijging inhoudt van ƒ 51,2 miljoen (eur 23,2 miljoen) (+44%). Exclusief buitengewone baten en lasten steeg het netto resultaat met ƒ 17,4 miljoen (eur 7,9 miljoen) (+15%) naar ƒ 134,6 miljoen (eur 61,1 miljoen).

Het groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen bedroeg ƒ 186 miljoen (eur 84 miljoen), hetgeen daarmee 16% hoger lag dan het voorgaande jaar. De belastinglast nam toe met ƒ 7 miljoen (eur 3 miljoen) tot ƒ 48,5 miljoen (eur 22 miljoen).

De winst per aandeel exclusief buitengewone baten en lasten over het sinds ultimo 1997 met 1,7% verhoogde gemiddeld uitstaande aandelenkapitaal steeg van ƒ 4,74 (eur 2,15) naar ƒ 5,35 (eur 2,43) (+13%). Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om het dividend vast te stellen op ƒ 1,90 (eur 0,86), ter keuze op te nemen in contanten of in aandelen ten laste van de reserves, hetgeen 19% hoger ligt dan in 1997.

De netto groepsomzet steeg met ƒ 1.440 miljoen (eur 653 miljoen) tot ƒ 5.275 miljoen (eur 2.394 miljoen). Nieuw geacquireerde bedrijven (inclusief het ultimo 1997 geacquireerde Rud. Otto Meyer (ROM)) zorgden na aftrek van deconsolidaties per saldo voor een omzetstijging van ƒ 1.270 miljoen (eur 576 miljoen). De stijging van de omzet werd voor ƒ 45 miljoen (eur 20 miljoen) negatief beïnvloed door wisselkoerseffecten. De autonome groei bedroeg derhalve ƒ 215 miljoen (eur 98 miljoen).

Aan de resultaatstijging werd in belangrijke mate bijgedragen door de gepleegde acquisities.

De kasstroom werd onder meer beïnvloed door de in het verslagjaar gepleegde acquisities voor een totaalbedrag van ƒ 257 miljoen (eur 117 miljoen), waarvan ƒ 209 miljoen (eur 95 miljoen) aan goodwill ten laste van het eigen vermogen is gebracht. De netto investeringen in materiële vaste activa waren ƒ 61 miljoen (eur 28 miljoen) tegenover ƒ 41 miljoen (eur 19 miljoen) in 1997.

Aan deze ontwikkelingen lag de volgende gang van zaken ten grondslag.

Divisie Handel

De totale omzet van de Divisie Handel groeide met ƒ 315 miljoen (eur 143 miljoen) tot ƒ 2,8 miljard (eur 1,3 miljard). Hiervan was ƒ 181 miljoen (eur 82 miljoen) toe te rekenen aan overgenomen chemische distributieondernemingen. Het resultaat na rente ad ƒ 109,1 miljoen (eur 49,5 miljoen) lag op ongeveer hetzelfde niveau als in 1997 (ƒ 111,0 miljoen) (eur 50,4 miljoen).

De omzet van de Interpharm-Groep (distributie van geneesmiddelen en drogisterij-artikelen) groeide met 12,1% tot ƒ 1.607 miljoen (eur 729 miljoen). Met een vrijwel onveranderd resultaat na rente van ƒ 51,7 miljoen (eur 23,5 miljoen) werd beter gepresteerd dan aan het begin van 1998 werd voorzien. De omzetstijging in geneesmiddelen bij Interpharm van 14,3% lag boven de marktgroei van 11,5%, zodat het marktaandeel opnieuw licht toenam (tot 21%) en thans de tweede positie wordt ingenomen. De toepassing van de Kring-apotheekformule werd verder uitgebreid: het aantal Kring-apotheken steeg met 56 van 115 naar 171. Door volumegroei en continue kostenbeheersing kon het effect van de voortdurende margedruk op geneesmiddelen worden gecompenseerd.

De omzet bij Dynadro (66,7% Internatio-Müller, 33,3% Coöperatieve Drogisten Associatie) steeg met 8,4%, hetgeen nagenoeg conform de marktgroei van 9% was. Niet alleen nam het aantal zelfstandige drogisten aangesloten bij DA, DA D'Attence en STIP-formules toe; ook de gemiddelde omzet per winkel steeg.

De omzet van Chemische Distributie (inclusief Technische Handel) steeg met 12,6% tot ƒ 1.114 miljoen (eur 506 miljoen). Het resultaat na rente nam toe met 3,4% tot ƒ 47,5 miljoen (eur 22 miljoen). Door acquisities kreeg Chemische Distributie toegang tot nieuwe markten en werden bestaande posities verstevigd, waardoor een sterk distributienetwerk in West-europa en Australië/Nieuw-Zeeland is ontstaan. Op basis van exclusieve afspraken met producenten worden chemische specialiteiten afgezet in markten voor onder andere coatings, kunststoffen, cosmetica, voeding, en papier. De markt voor chemische specialiteiten - anders dan die voor bulkproducten - wordt gekenmerkt door individuele productspecificaties, kleine(re) volumes, grotere stabiliteit, en hogere marges. Het resultaat van de europese bedrijven steeg, daarentegen ondervonden de
Australische/Nieuw-Zeelandse bedrijven hinder van een minder gunstige markt, alsmede daling van de lokale valuta.

Bij Havendiensten steeg de omzet van IM Port Services (cargadoorsactiviteiten) met 27% tot ƒ 76 miljoen (eur 34 miljoen). IM Port Services is op weg om zich te vormen tot een hecht europees netwerk, dat efficiënt en kostenconcurrerend kan opereren. De marges stonden nog steeds onder druk. De feederactiviteiten bevinden zich in de aanloopfase. Het door ECT (30,56% belang) in de Rotterdamse haven behandelde volume steeg met 10,5% tot 4,38 miljoen TEU (standaardmaat voor containers). ECT's resultaat was bevredigend. Het totale resultaat na rente van de Havendiensten (waarin het netto resultaat van de ECT-deelneming is begrepen) bedroeg ƒ 9,9 miljoen (eur 4,5 miljoen), tegenover ƒ 14,6 miljoen (eur 6,6 miljoen) in 1997.

Divisie Techniek

De Divisie Techniek behaalde een omzet van ƒ 2.478 miljoen (eur 1.125 miljoen), een stijging van ƒ 1.125 miljoen (eur 511 miljoen) ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarvan was ƒ 1.006 miljoen (eur 457 miljoen) toe te rekenen aan ROM. Het resultaat na rente groeide met 49,5% tot ƒ 97 miljoen (eur 44 miljoen).

De totale productie nam toe met ƒ 1.383 miljoen (eur 628 miljoen) tot ƒ 2.663 miljoen (eur 1.208 miljoen). De orderportefeuille groeide sterk door autonome groei en overnames van ƒ 1.569 miljoen (eur 712 miljoen) tot ƒ 3.095 miljoen (eur 1.404 miljoen), toe te rekenen aan Imtech voor ƒ 1.699 miljoen (eur 771 miljoen) en aan ROM voor ƒ 1.396 miljoen (eur 633 miljoen).

In Nederland profileert Imtech zich met zeven marktgerichte clusters. Hiermede wordt voldaan aan de marktvraag naar systeem integratie, een geïntegreerde technische dienstverlening met één aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Imtech biedt lokaal, nationaal en internationaal complete technische dienstverlening binnen utiliteit, industrie, inframarkt en maritieme sector. Het resultaat voor rente steeg met 19% tot ƒ 76,2 miljoen (eur 34,6 miljoen).

In Duitsland is de Divisie Techniek aanwezig met ROM, marktleider op het gebied van energietechniek, lucht-, en klimaattechnologie (verwarming, ventilatie en airconditioning), gebouwmanagement en cleanroomtechnologie in utiliteit en industrie, alsmede met een leidende positie in de scheepsbouwtechnologie. ROM werd ultimo 1997 geacquireerd (en inmiddels volgens Internatio-Müller- waarderingsgrondslagen geconsolideerd) en ontwikkelde zich grotendeels conform de verwachtingen. ROM behaalde een resultaat voor rente van ƒ 29,0 miljoen (eur 13,2 miljoen).

Buitengewone resultaten

De buitengewone baten en lasten bedroegen per saldo ƒ 32,4 miljoen (eur 14,7 miljoen) positief, tegenover ƒ 1,4 miljoen (eur 0,6 miljoen) negatief in 1997. Zoals aangekondigd is de boekwinst van ƒ 50 miljoen op de verkoop van het 2% belang in Libertel voor een gedeelte aangewend voor het treffen van voorzieningen in verband met bijzondere bedrijfsrisico's. Deze voorzieningen hebben met name betrekking op de overgang naar het nieuwe millennium, milieu en reorganisaties.

Financiële positie

Ter versterking van het garantievermogen is op 4 november 1998 een achtergestelde lening van ƒ 200 miljoen (eur 90,8 miljoen) afgesloten. De verhouding garantie vermogen : totaal passiva kwam zodoende ultimo 1998 uit op 0,27 (1997: 0,24). De net debt equity ratio bedroeg 1,04 (1997: 0,25) en de rentedekking 9,3 (1997: 20,2). Ultimo 1998 beschikte de Groep over ƒ 103 miljoen (eur 47 miljoen) liquide middelen en ruime bankfaciliteiten.

Medewerkers

Het aantal medewerkers steeg van 8.523 (11.698 inclusief ROM) naar 12.033.

Acquisities en Deconsolidaties

In 1998 vonden acquisities plaats met een omzet op jaarbasis van circa ƒ 550 miljoen (eur 250 miljoen), waarvan ƒ 420 miljoen (eur 191 miljoen) ten behoeve van de Divisie Handel, en ƒ 130 miljoen (eur 59 miljoen) voor de Divisie Techniek. Bovendien behaalde de ultimo 1997 verworven Rud. Otto Meyer (ROM) een omzet van ƒ 1.006 miljoen (eur 457 miljoen). Desinvesteringen in de Divisie Handel vertegenwoordigden een jaaromzet van ƒ 94 miljoen (eur 43 miljoen).

De acquisities voldeden grotendeels aan de gestelde verwachtingen.

In de Divisie Handel werden voor Chemische Distributie en Havendiensten de europese netwerken (en voor wat betreft Chemische Distributie tevens de Australische/Nieuw-Zeelandse positie) versterkt door overnames van:

* AWL te Malmö (Zweden), een belangrijke toeleverancier van de papierindustrie in Scandinavië.

* Chemische distributie activiteiten van British Petroleum (BP) te weten: Honeywill & Stein te Sutton (Engeland), BH Schilling te Milaan (Italië), Otto Aldag te Hamburg (Duitsland) en bedrijven te Abbotsford (Australië) en Wellington (Nieuw-Zeeland) thans opererend onder de naam Internatio-Müller Chemicals.
* Detjen te Hamburg (Duitsland), cargadoorsbedrijf.

Gedeconsolideerd werden Internatio Hout (tropisch hout) en Van Eijle (vorkheftrucks) in Nederland en Harvest (wijnindustrie) in Australië.

In de Divisie Techniek is het effect van de overname ultimo 1997 van ROM in de cijfers over 1998 goed zichtbaar. In 1998 vond voorts een aantal strategisch interessante (namelijk opererend in de hogere marktsegmenten) kleinere acquisities plaats. Het betrof:
* Van Looy Group te Antwerpen (België), dat zich richt op het turn-key ontwerpen en bouwen van geautomatiseerde logistieke systemen voor industrie, distributiebedrijven en uitgeverijen.
* ELRO te Schoten (België), specialist in transportsystemen en robotlijnen voor de auto-industrie in België, Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

* Installatie Bedrijf Roderland te Kerkrade, dat zich specialiseert in ontwikkeling, aanleg en onderhoud van
luchtbehandelingsinstallaties, industriële leidingsystemen ("piping") en sprinklersystemen.

* Nettenbouw Van Veenen te Zwolle, een regionale infra-installateur.

In deze Divisie vonden geen desinvesteringen plaats.

Gebeurtenissen na balansdatum

Begin 1999 vond ten behoeve van de Divisie Techniek de overname plaats van Baltic in Weesp, specialist in bedrijfscommunicatiesystemen en ICT-applicaties. Baltic genereert met ruim 40 medewekers een omzet van ƒ 15 miljoen (eur 7 miljoen).

Zoals aangekondigd verwachten de aandeelhouders van ECT (waaronder Internatio-Müller) en een consortium bestaande uit Hutchison Port Holdings (50%) en een onderneming (50%), waarin het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en Nederlandse financiële instellingen participeren, dat in de loop van 1999 overeenstemming kan worden bereikt over de verkoop van alle uitstaande aandelen van ECT aan dit consortium. De verkoopprijs van Internatio-Müller's belang zal naar verwachting ruim ƒ 200 miljoen (eur 91 miljoen) bedragen. De te realiseren boekwinst zal als een buitengewone bate over 1999 worden verantwoord.

Millennium

Internatio-Müller heeft in een vroeg stadium onderkend dat zich problemen zouden kunnen voordoen in de werking van geautomatiseerde systemen en in de zogenaamde "embedded" software. Vanaf eind 1996 is een projectorganisatie opgericht, die gestructureerd eventuele problemen in interne bedrijfsprocessen (inclusief ICT en overige infrastructuur) en geleverde goederen en diensten inventariseert, analyseert en test. Door middel van planningen, voortgangsrapportages en formele rapportagelijnen wordt de voortgang strak bewaakt. Daarnaast worden voor kritieke processen externe partijen ingeschakeld voor een additionele kwaliteitsborging. Internatio-Müller verwacht de projecten tijdig te hebben afgerond.

Vooruitzichten

Gedurende het afgelopen jaar heeft Internatio-Müller verdere voortgang gemaakt met het internationaal uitbouwen van de activiteiten van de divisies Handel en Techniek. Gezien de goede uitgangsposities wordt de toekomst van het concern met vertrouwen tegemoet gezien.

Profiel, strategie en financiële kalender Internatio-Müller

ACTIVITEITEN

* Handel, jaaromzet ca. ƒ 3,0 miljard (eur 1,4 miljard), Farma- en drogisterijartikelen distributie (no. 2 in Nederland), Chemische specialiteiten distributie (no. 3 in europa) en Havendiensten

* Techniek, jaaromzet ca. ƒ 2,5 miljard (eur 1,1 miljard), systeembouw op gebied van elektrotechniek, werktuigbouw, infratechniek, industriële automatisering en informatie- en communicatietechnologie. Breed geïntegreerd dienstenpakket (in top-4 in de Benelux; marktleider in Duitsland in technische systemen voor gebouwen).

STRATEGIE

Internatio-Müller richt zich op twee hoofdactiviteiten, Handel en Techniek.

In Handel ligt de nadruk op het verhogen van de toegevoegde waarde, terwijl in de distributie van chemische specialiteiten tevens integratie van het europese netwerk wordt nagestreefd.

In Techniek is een groep van bedrijven stap voor stap uitgebouwd tot één grote aanbieder van installaties en systemen op het gebied van werktuigbouw, elektrotechniek, infratechniek, industriële automatisering en ICT-technologie, van engineering tot en met onderhoud op elk van deze gebieden.

FINANCIËLE KALENDER

Bekendmaking percentage stockdividend:

20 april 1999

Algemene Vergadering van Aandeelhouders:

27 april 1999

Notering ex-dividend:

29 april 1999

Betaalbaarstelling dividend:

7 mei 1999

Keuzetermijn dividend:

7 t/m 20 mei 1999

Publicatie halfjaarcijfers 1999:

17 augustus 1999

Geconsolideerde balans van de Internatio-Müller Groep

In ƒ 1.000

1 9 9 8

1 9 9 7


* Materiële vaste activa

291.272

255.377 Financiële vaste activa

167.146

167.778 Totaal vaste activa

458.418

423.155 Vlottende activa


1.484.769


1.297.770 Totaal activa


1.943.187


1.720.925 Groepsvermogen

333.568

414.446 Achtergestelde lening

200.000


- Voorzieningen en overige langlopende schulden

166.017

218.853 Banken

209.250

126.854 Crediteuren en overige passiva


1.034.352

960.772 Totaal passiva


1.943.187


1.720.925 Balansverhoudingen
Garantievermogen : totaal passiva

0,27

0,24 Lang vermogen : totaal vaste activa

1,53

1,50 Vlottende activa : kortlopende schulden

1,19

1,19 Net debt : equity

1,04

0,25


* In de balans 1997 is Rud. Otto Meyer (ROM) in plaats van als deelneming onder financiële vaste activa thans volledig geconsolideerd opgenomen. Dit was in het jaarverslag 1997 conform de toelichting toendertijd nog niet mogelijk.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening van de Internatio-Müller Groep

In ƒ 1.000

1 9 9 8

1 9 9 7 Netto omzet


5.275.173


3.834.812 Bedrijfsresultaat

191.654

149.414 Resultaat uit deelnemingen

14.752

18.009 Rente


-20.519


-7.405 Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

185.887

160.018 Belastingen groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening


-48.504


-41.525 Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

137.383

118.493 Buitengewone lasten na belastingen

32.353


-1.363 Groepsresultaat na belastingen

169.736

117.130 Aandeel van derden


-2.782


-1.301 Netto resultaat

166.954

115.829 Netto omzet in ƒ 1.000.000

1 9 9 8

1 9 9 7 Interpharm Groep


1.607


1.433 Chemische en Technische Handel


1.114

989 Havendiensten

76

60 Divisie Handel


2.797


2.482 Divisie Techniek


2.478


1.353 Groepstotaal


5.275


3.835

Resultaat in ƒ 1.000.000

1 9 9 8

vóór / ná rente

1 9 9 7

vóór / ná rente Interpharm Groep

53,5

51,7

51,2

50,5 Chemische en Technische Handel

51,8

47,5

49,9

45,9 Havendiensten

9,0

9,9

13,5

14,6 Divisie Handel

114,3

109,1

114,6

111,0 Divisie Techniek

105,2

97,0

64,2

64,9 Overige


-13,1


-20,2


-11,4


-15,9 Groepstotaal

206,4

185,9

167,4

160,0

Geconsolideerde balans van de Internatio-Müller Groep

In eur 1.000

1 9 9 8

1 9 9 7


* Materiële vaste activa

132.173

115.885 Financiële vaste activa

75.848

76.134 Totaal vaste activa

208.021

192.019 Vlottende activa

673.759

588.903 Totaal activa

881.780

780.922 Groepsvermogen

151.367

188.067 Achtergestelde lening

90.756


- Voorzieningen en overige langlopende schulden

75.336

99.312 Banken

94.954

57.564 Crediteuren en overige passiva

469.367

435.979 Totaal passiva

881.780

780.922 Balansverhoudingen
Garantievermogen : totaal passiva

0,27

0,24 Lang vermogen : totaal vaste activa

1,53

1,50 Vlottende activa : kortlopende schulden

1,19

1,19 Net debt : equity

1,04

0,25


* In de balans 1997 is Rud. Otto Meyer (ROM) in plaats van als deelneming onder financiële vaste activa thans volledig geconsolideerd opgenomen. Dit was in het jaarverslag 1997 conform de toelichting toendertijd nog niet mogelijk.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening van de Internatio-Müller Groep

In eur 1.000

1 9 9 8

1 9 9 7 Netto omzet


2.393.769


1.740.162 Bedrijfsresultaat

86.969

67.802 Resultaat uit deelnemingen


6.694


8.172 Rente


-9.311


-3.361 Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

84.352

72.613 Belastingen groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening


-22.010


-18.843 Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

62.342

53.770 Buitengewone lasten na belastingen

14.681


-619 Groepsresultaat na belastingen

77.023

53.151 Aandeel van derden


-1.263


-590 Netto resultaat

75.760

52.561 Netto omzet in eur 1.000.000

1 9 9 8

1 9 9 7 Interpharm Groep

729

650 Chemische en Technische Handel

506

449 Havendiensten

34

27 Divisie Handel


1.269


1.126 Divisie Techniek


1.125

614 Groepstotaal


2.394


1.740

Resultaat in eur 1.000.000

1 9 9 8

vóór / ná rente

1 9 9 7

vóór / ná rente Interpharm Groep

24,3

23,5

23,2

22,9 Chemische en Technische Handel

23,5

21,6

22,7

20,8 Havendiensten

4,1

4,5

6,1

6,6 Divisie Handel

51,9

49,6

52,0

50,3 Divisie Techniek

47,7

44,0

29,1

29,5 Overige


-5,9


-9,2


-5,1


-7,2 Groepstotaal

93,7

84,4

76,0

72,6

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...