Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Overijssel

Datum nieuwsfeit: 18-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Overijssel

BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 16 maart 1999
Bladnr. 1

Onderwerp: Kenmerk: EMT/1999/484
Definitieve vaststelling subsidie afvalproject te Deventer.

Gedeputeerde staten nemen kennis van het eindrapport van het project "Preventie, scheiding en hergebruik van afval op Deventer industrieterreinen" en stellen de subsidie aan de Bedrijfsmilieudienst Oost definitief vast op ƒ 36.000,--.

Onderwerp: Kenmerk: ZC/1998/977
Monumentensubsidies. Eerste tranche 1999 in het kader van het actieprogramma "Op de steigers".

(GS-beslissing 01/03/1999)

GS hebben besloten om in het kader van het Monumentenactie-programma "Op de steigers" subsidie te verlenen voor twee restau-raties: f
50.000,-- voor de restauratie van Watermolen Frans in het reservaat Dal van de Mosbeek in Tubbergen en f 70.000,-- voor de restauratie van het voormalig Koetshuis op het landgoed Hof Espelo in Enschede.

Onderwerp: Kenmerk: BA/1999/852
Subsidie aan Regiopolitie Twente t.b.v. samenwerking met Letland.

(GS-beslissing 12/03/99)

GS stellen aan de Regiopolitie Twente een projectsubsidie van f 7500 ter beschikking voor de kennisoverdracht aan het Gerechtelijk Laboratorium en het Medisch Laboratorium in Riga.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/1004
Verkeersveiligheid Hellendoorn Raalte.

(GS-beslissing 12/03/99)

Gedeputeerde Staten kennen de gemeente Hellendoorn een subsidie toe van f 312.500,-- voor de herinrichting van het gebied tussen Nijverdal en Raalte tot 60 km/u-gebied, onder gelijktijdige intrekking van de eerdere toekenning van een gelijkwaardige subsidie voor de aanleg van een mengfietspad langs de Poggenbeltweg.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/706
Goedkeuring ROVO-werkplan 1999.

(GS-beslissing 12/03/99)

Gedeputeerde Staten hebben het werkplan 1999 van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid Overijssel (ROVO) goedgekeurd. Het werkplan voorziet erin om, via samenwerking, forse inspanningen te verrichten om negatieve ontwikkelingen op het gebied van de verkeersveiligheid het hoofd te bieden en draagvlak te vinden voor een beter verkeersgedrag.

Onderwerp: Kenmerk: WK/1999/370
Samenwerkingsovereenkomst met Letland inzake
wegbeheer. Uitvoering opleidingstraject 1999.
Voorbereidingsbezoek in de periode 20 maart tot en met 24 maart 1999.

(GS-beslissing 12/03/99)

Gedeputeerde Staten stemmen in met een werkbezoek van mevrouw A.C.T. Verschuure-Morpurgo en de heren ing. H. Broersma en P. van Stek aan Letland in de periode 20 maart tot en met 24 maart 1999. Gedeputeerde Staten besluiten voorts de reis- en verblijfskosten ten laste van het jumelagebudget te brengen, voorzover deze niet door de Latvian Road Administration worden gedragen.
Ter voorbereiding van het jaarprogramma 1999 inzake de Jumelage met Letland is een eerste opzet gemaakt waarbij tevens een doorzicht naar de komende jaren wordt aangegeven. Het programma moet nog in detail worden besproken met de betrokken medewerkers van de Latvian Road Administration, teneinde te komen tot concrete werkafspraken. Daartoe is een bezoek gepland van 20 tot en met 24 maart van dit jaar. Tevens wordt van dit bezoek gebruik gemaakt om een training op het gebied van asfalttechnologie voor te bereiden. De Latvian Road Administration heeft namelijk verzocht analoog aan 1998, wederom een asfalttraining te verzorgen voor ruim 40 deelnemers. Deze basistraining wordt in het voorjaar van 1999 gegeven, waarna overgegaan wordt op een systeem van "train the trainers". Uitgangspunt hierbij is dat, na deze initiërende impuls vanuit de provincie Overijssel gekomen wordt tot integratie van kennis en vaardigheden bij de ontvangende partij die dit vervolgens aan de eigen achterban kan doorgeven.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/98/1171
Toepassing art. 11 WRO; bestemmingsplan Buitengebied '85, wijz. Ex art. 11 WRO, Bekkenhaarsweg 36"; gemeente Wierden.

Door de gemeente Wierden is een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied ter goedkeuring voorgelegd. Het plan voorziet in de omzetting van de bestemming "agrarisch bouwblok" van het perceel Bekkenhaarsweg 36 te Hoge Hexel in de bestemming "Woondoeleinden". Reden hiervoor is dat ter plaatse de agrarische bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd. Het wijzigingsplan voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan "Buitengebied '85" en is als zodanig in overeenstemming met het gestelde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedeputeerde Staten hebben het plan goedgekeurd. De tegen het plan ingebrachte bedenkingen achten Gedeputeerde Staten ongegrond.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/1999/829
financiële bijdrage provincie activiteiten European Transport Region Twente (ETT) 1999

Op basis van de nota "Ruimte voor vernieuwing 1996-2000", waarin de transport en distributiesector één van de speerpunten is, ontvangt de vereniging ETT voor 1999 een bijdrage van ƒ40.000,--.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/1999/467
Nota van wijziging SEACO instellingsbesluit

GS nemen kennis van het advies van de Adviescommissie Milieu , Waterstaat en Economie m.b.t. het concept statenvoorstel Wijziging instellingsbesluit SEACO. Het reglement voor de SEACO zal conform het advies worden aangepast. Het betreft een technisch redactionele aanpassing.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/1999/947
Ontwerpstreekplanuitwerking natuur en stilte Noordoost-Twente.

Medio vorig jaar is de procedure voor de streekplanuitwerking natuur en stilte Noordoost-Twente opgeschort. GS hebben thans besloten de streekplanuitwerking voor wat betreft het onderdeel natuurontwikkeling in te trekken en te wachten op de integrale herziening van het streekplan. De streekplanuitwerking voor wat betreft de aanwijzing van twee stilte gebieden (Volthe, Springendal) zal worden voortgezet. De direct betrokkenen krijgen hierover binnen 14 dagen bericht.

Onderwerp: Kenmerk: BA/1998/535
Beslissing op bezwaarschrift van de Federatie van Ouderverenigingen.

GS hebben besloten de bezwaren van de Federatie van Ouderenvereniging, gericht tegen de afwijzing van een aanvraag voor susidie ten behoeve van een besturendag, ongegrond te verklaren.

Daarnaast is naar aanleiding van dit bezwaarschrift en enkele lopende bezwarenprocedures door GS een beleidsregel vastgesteld die (toepassing van) de provinciale subsidievoorwaarden duidelijker maakt.

Onderwerp: Kenmerk: MI/1999/155
Uitbreiding faciliteit kinderopvang.

GS hebben, met instemming van de Commissie voor het georganiseerd overleg, besloten om de faciliteit voor provinciale medewerkers van kinderopvang uit te breiden. De opvang van kinderen van 0-4 jaar wordt verruimd met de mogelijkheid van erkende gastouderopvang en de faciliteit wordt verder met 8 plaatsen uitgebreid voor buitenschoolse opvang voor kinderen tot 12 jaar, zowel via opvang in kinderdagverblijven als via erkende gastouderopvang. Voor de ouderbijdragen worden de adviestabellen van het ministerie van VWS gehanteerd. De extra kosten van de uitbreiding, geraamd op f. 36.000,- per jaar, worden ten laste gebracht van de lokale middelen.

Onderwerp: Kenmerk: WB/1999/938
Calamiteitenplan Waterschap Wold en Wieden

Gedeputeerde Staten nemen er kennis van, dat:

- het Waterschap Wold en Wieden een praktische handleiding maakt om beter voorbereid te zijn op hoog water;

- de overige Overijsselse Waterschappen Groot-Salland, De Vechtlanden en Regge en Dinkel hebben reeds een dergelijke handleiding.

Onderwerp: Kenmerk: WB/1998/12
Beschikking sponsoring VWN-project "Water Overbrugt Wereldwijd".

Gezien de beperkte mogelijkheden in het kader van de subsidieverordeningen "Waterhuishouding Overijssel 1997" en "Sponsoring promotionele activiteiten Overijssel 1997" en de afwezigheid van een provinciaal belang, beslissen Gedeputeerde Staten negatief op een verzoek om sponsoring van de Vereniging van Waterleidingbedrijven in Nederland voor een financiële bijdrage aan het landelijke project "Water Overbrugt Wereldwijd".

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie